ILPB4/423-267/13-4/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków?
2. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków w latach 2012 i 2013?
3. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w części licencji na oprogramowanie, której nie sublicencjonowała?
4. Czy koszty wdrożenia Spółka może w całości zaliczyć do wchodzących w zakres wydatków na nabycie nowej technologii, czy jednak ustalać należy proporcję tego wydatku w stosunku, w jakim pozostaje liczba nabytych licencji do liczby licencji sublicencjonowanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2013 r. (data wpływu 22 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi na nabycie nowych technologii – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 14 października 2013 r. (data wpływu 16 października 2013 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ulgi na nabycie nowych technologii,
 • momentu wprowadzenia wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka zawarła w dniu 30 czerwca 2011 r. umowę na zakup licencji oprogramowania xxxxx. Licencja została udzielona począwszy od 30 czerwca 2011 r. i wymagała wdrożenia. W tym celu, Spółka w dniu 30 czerwca 2011 r. zawarła umowę na wdrożenie oprogramowania systemu xxxxx.

Na podstawie ww. umowy, Spółka poniosła wydatki w latach 2011, 2012 i 2013 na zakup licencji w ilości 220 użytkowników oraz na wdrożenie oprogramowania. Część wydatków poniesionych w 2011, 2012 r. stanowiły zapłatę za częściowe wykonanie usług wdrożeniowych oraz zapłatę za licencje. Wydatki w roku 2013 głównie dotyczą modyfikacji systemu xxxx oraz wdrożenie modułu zzzzz.

Spółka zaczęła ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w xxxx od dnia 1 stycznia 2013 r. Oficjalne podpisanie protokołu warunkowego odbioru systemu nastąpiło dnia 12 czerwca 2013 r. W dalszym ciągu trwają prace związane z modyfikacją systemu oraz czynności wdrożeniowe głównie modułu zzzz – przewidywany termin zakończenia wdrożenia to 31.08.2013 r. Spółka zamierza wprowadzić xxxx do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w dniu 31.08.2013 r., tj. po zakończeniu prac wdrożeniowych. W 2013 r. zamierza skorzystać z ulgi na nowe technologie.

Spółka nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej w roku obecnym i w latach poprzedzających. Nie zamierza również prowadzić takiej działalności w roku dokonywania odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie ani w roku następnym.

Spółka dysponuje opinią niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615) o technologii, która potwierdza innowacyjność systemu xxxx. Z opinii wynika, iż rozwiązanie informatyczne xxxx stanowi wiedzę technologiczną, która powstała w wyniku prowadzonych badań i prac rozwojowych i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.

Spółka w dniu 1 czerwca 2013 r. zawarła umowę i udzieliła 27 sublicencji na użytkowanie Oprogramowania xxxx za odpowiednim wynagrodzeniem podmiotowi powiązanemu, tj. spółce wchodzącej w skład Grupy.

Spółka w dniu 1 lipca 2013 r. zawarła umowę i udzieliła 15 sublicencji na użytkowanie Oprogramowania xxxx za odpowiednim wynagrodzeniem podmiotowi powiązanemu, tj. spółce wchodzącej w skład Grupy.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza jeszcze udzielić 25 sublicencji za odpowiednim wynagrodzeniem podmiotowi powiązanemu, tj. spółce wchodzącej w skład Grupy.

Przedmiotem ww. umów jest udzielenie przez Sublicencjodawcę – Sublicencjobiorcy sublicencji na użytkowanie oprogramowania xxxx oraz określenie warunków korzystania z sublicencji oraz przyznanie odpowiedniej ilości Użytkowników Nazwanych.

Sublicencjodawca (Wnioskodawca) oświadcza, iż posiada prawo do udzielania sublicencji na użytkowanie oprogramowania i udziela niniejszym Sublicencjobiorcy (Spółce powiązanej) niewyłącznej, niezbywalnej sublicencji obejmującej prawo zainstalowania i użytkowania jednej kopii aplikacji użytkowych na serwerze zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca nie otrzyma zwrotu poniesionych wydatków na nową technologie w jakiejkolwiek innej formie.

Pismem z 14 października 2013 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, Wnioskodawca wyjaśnił co następuje.

1. Czy oprogramowanie xxxx (dalej: oprogramowanie) umożliwia Spółce wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług...

TAK, oprogramowanie pozwala udoskonalać świadczone usługi.

Przedmiotem wdrożenia był system zintegrowany, jednorodny informatycznie, pojęcie moduł oznacza więc hipotetyczny obszar w całości systemowej, a nie indywidualnie funkcjonujące rozwiązanie informatyczne. Poprzez działanie systemu rozumiemy więc wielowymiarowe raportowanie wynikające ze spójnej integracji zbioru modułów z modułem księgowo- finansowym, co umożliwia bieżące, np. codzienne raportowanie wszystkich parametrów, w tym finansowo księgowych do kadry zarządzającej, a w rezultacie pozwalające na szybkie reagowanie na potrzeby klientów i rynku.

System zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa działalności gospodarczej Spółki, poprawną ewidencję operacji gospodarczych i poziomu satysfakcji rozliczeń z kontrahentami, umożliwia ewidencję dokumentów księgowych oraz wewnętrzną weryfikację w ramach organizacji, co przekłada się na lepszą i szybszą obsługę klienta.

2. Czy używanie oprogramowania oparte jest na jednej licencji, czy też jest ich więcej (w pytaniu 4 Spółka bowiem wskazała, że należy ustalić proporcję tego wydatku w stosunku, w jakim pozostaje liczba nabytych licencji do liczby licencji sublicencjonowanych).

Używanie oprogramowania oparte jest na 230 licencjach.

3. Czy ewidencjonowanie od 1 stycznia 2013 r. zdarzeń gospodarczych oznacza, że oprogramowanie zostało oddane do używania...

Oprogramowanie nie zostało oddane do używania 1 stycznia 2013 r., bowiem było niekompletne, ale zdatne do użytku i do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

4. Dlaczego protokół warunkowego odbioru systemu został podpisany 12 czerwca 2013 r., jakie były tego przyczyny...

Planowany protokół odbioru systemu miał się odbyć w dniu 31 maja 2013 r., jednak z uwagi na błędy, które posiadała aplikacja, opóźnienia w dostawie poprawek, problemy techniczne z rejestracją niektórych zdarzeń gospodarczych, ewidencją faktur, dokumentów SAD, wysyłek deklaracji VAT, został podpisany w dniu 12 czerwca warunkowy protokół odbioru.

5. Dlaczego jest to protokół warunkowy...

Z uwagi na błędy, które posiadała aplikacja, opóźnienia w dostawie poprawek, problemy techniczne z rejestracją niektórych zdarzeń gospodarczych, ewidencja faktur, dokumentów SAD, wysyłek deklaracji VAT w 12 czerwca został podpisany warunkowy protokół odbioru.

6. Czy modyfikacja oprogramowania i wdrożenie modułu zzzz (dalej: moduł) są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego oprogramowania...

Duża część modyfikacji i poprawek systemowych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania. Bez modułu (...) oprogramowanie może funkcjonować, nadaje się do gospodarczego wykorzystania, jednak jest ono niekompletne.

7. Czy wdrożenie modułu poszerza tylko funkcjonalność oprogramowania...

Tak, ale również usprawnia procesy w firmie, daje dostęp do informacji, umożliwia bieżące, np. codzienne raportowanie wszystkich parametrów, w tym finansowo księgowych do kadry zarządzającej, a w rezultacie pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby klientów i rynku.

8. Czy proces wdrażania oprogramowania (bez uwzględnienia procesu jego modyfikacji i wdrożenia modułu) został zakończony...

Nie, planowany termin odbioru oprogramowania to dzień 31 października 2013 r.

9. Czy w 2013 r. Spółka ponosiła jeszcze wydatki na wdrożenie oprogramowania...

Tak.

10.Czy przewidywany okres używania oprogramowania będzie dłuższy niż rok...

Tak, okres używania oprogramowania będzie dłuższy niż rok.

Nie zostanie ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku, jak również Spółka nie zostanie postawiona w stan likwidacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków...
 2. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków w latach 2012 i 2013...
 3. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w części licencji na oprogramowanie, której nie sublicencjonowała...
 4. Czy koszty wdrożenia Spółka może w całości zaliczyć do wchodzących w zakres wydatków na nabycie nowej technologii, czy jednak ustalać należy proporcję tego wydatku w stosunku, w jakim pozostaje liczba nabytych licencji do liczby licencji sublicencjonowanych...
 5. Spółka zamierza przyjąć do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych xxxx w dniu 31.08.2013 r. i rozpocząć naliczanie amortyzacji od m-ca następnego. Czy jest to właściwa data przyjęcia oprogramowania do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie ulgi na nowe technologie (pytania nr 1-4). Wniosek Spółki w zakresie momentu wprowadzenia wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji (pytanie nr 5) został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 28 października 2013 r. nr ILPB4/423-267/13-5/DS.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

W świetle art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na nabycie nowych technologii podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zgodnie z ww. przepisem, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku po nim następującym, która nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Przedpłaty (zadatki) na poczet wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii w roku poprzedzającym rok wprowadzenia nowej technologii do ww. ewidencji uznaje się za poniesione w roku wprowadzenia jej do ewidencji. Oznacza to, iż łączną podstawę ustalenia wielkości odliczenia są wydatki dokonane w 3 kolejnych latach, z tym że wprowadzenie do ewidencji powinno mieć miejsce nie później niż w roku następującym po roku, w którym poniesiono zaliczki na poczet wydatków na nabycie nowych technologii.

Spółka poniosła wydatki na nabycie nowej technologii w roku 2011 i 2012, stanowiące de facto Zaliczki na nabycie nowej technologii, w tym zapłata za częściowe wykonanie usług wdrożeniowych, zapłata za licencję oraz napisanie Raportu Koncepcji wdrożenia systemu xxxx w Spółce.

Wnioskodawca posiada opinię niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz zapłaciła za wszystkie faktury, i w ocenie Wnioskodawcy, 50% poniesionych wydatków zarówno na nabycie licencji, wdrożenie systemu oraz napisanie Raportu Koncepcji wdrożenia systemu xxxx w Spółce, poniesione w 2011 r., 2012 r., jak i w 2013 r. należy odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym składanym za 2013 r., jako wydatki związane z nabyciem nowej technologii.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

W ocenie Wnioskodawcy, odpowiedź na pkt 1 jest pozytywna.

Jeżeli odpowiedź na pkt 1 będzie nieprawidłowa, to tak.

Spółka spełnia wszelkie przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) i tym samym, przysługuje jej prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na zakup, instalację i wdrożenie obu WNiP-ów, które zostaną ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie art. 18b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w art. 18b ust. 4 ww. ustawy w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Zgodnie z art. 18b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odliczenie od podstawy opodatkowania w związku z nabyciem nowej technologii nie może przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ww. ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

W ocenie Wnioskodawcy, odpowiedź na pkt 1 jest pozytywna.

Jeżeli odpowiedzi na pkt 1 i 2 będą nieprawidłowe i zajdą przesłanki wyłączające możliwość zastosowania pełnego prawa do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków, to tak.

Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie na oprogramowanie xxxx, w części licencji której nie sublicencjonowała, tj. należy ustalić proporcję tego wydatku w stosunku, w jakim pozostaje liczba nabytych licencji (tj. 230 sztuk) do liczby licencji sublicencjonowanych (tj. 60 sztuk).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów, z których wynika kwota wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii. Za wydatki na nabycie licencji uznaje się również wydatki na jej wdrożenie. Przyjmuje się, iż są to te wydatki, które mieszczą się w wartości początkowej licencji jako wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W wartości początkowej mieszczą się wszelkie kwoty wydatkowane na nabycie wartości niematerialnej i prawnej, w tym zapłata za częściowe wykonanie usług wdrożeniowych, zapłata za licencję, usługi konsultingowe oraz napisanie Raportu Koncepcji wdrożenia systemu xxxx w Spółce.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie te wydatki należy w całości zaliczyć do wchodzących w zakres wydatków na nabycie nowej technologii i nie należy ustalać proporcji tego wydatku w stosunku, w jakim pozostaje liczba nabytych licencji do liczby licencji sublicencjonowanych.

Umowa sublicencyjna stanowi osobny stosunek prawny, bowiem została zawarta pomiędzy Spółką, a jednostkami powiązanymi wchodzącymi w skład Grupy.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Sublicencjodawcę – Sublicencjobiorcy sublicencji na użytkowanie Oprogramowania xxxx oraz określenie warunków korzystania z sublicencji oraz przyznanie odpowiedniej ilości Użytkowników Nazwanych.

Sublicencjodawca (Wnioskodawca) oświadcza, iż posiada prawo do udzielania sublicencji na użytkowanie Oprogramowania i udziela niniejszym Sublicencjobiorcy (Spółce powiązanej) niewyłącznej, niezbywalnej sublicencji obejmującej prawo zainstalowania i użytkowania jednej kopii aplikacji użytkowych na serwerze zlokalizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak widać z charakteru zawartych umów, wszelkie prawa zachowuje Wnioskodawca, a jednostki powiązane otrzymują jedynie dostęp do korzystania z systemu xxxx na serwerze zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 2 i nr 3 zostało doprecyzowane pismem z 14 października 2013 r. uzupełniającym niniejszy wniosek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.): od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 ww. ustawy: za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615).

Jak stanowi przepis art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5 ww. ustawy).

Jak wynika z art. 18b ust. 6 ww. ustawy: odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Co istotne, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 18b ust. 8 tej ustawy: podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Z kolei, w myśl art. 18b ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Odliczenie wskazane w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę zachęty podatkowej i ma na celu zwiększenie ilości przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, a co za tym idzie – zwiększenie innowacyjności całej gospodarki – przy jednoczesnym wzroście nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na badania, których efektem są nowe technologie.

I tak, odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za nowe technologie, o których mowa w komentowanym przepisie uważa się natomiast wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych – szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych – nabyte przez podatnika (w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw). Ponadto, nabyta wiedza technologiczna powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych produktów lub usług, a jej stosowanie na świecie musi być krótsze niż pięć lat, co musi potwierdzić opinia sporządzona przez niezależną jednostkę naukową. Jednocześnie podstawę wielkości odliczenia stanowią wydatki poniesione na nabycie nowej technologii, uwzględnione w wartości początkowej, w części w jakiej zostały zapłacone w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym. Jeżeli podatnik dokonał przedpłat w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do tej ewidencji, to przedpłaty te uznaje się za zapłacone w roku wprowadzenia jej do tejże ewidencji. Natomiast samo odliczenie z tytułu ulgi na nowe technologie nie może przekroczyć 50% wyżej określonej kwoty. Ponadto odliczenia tego dokonać należy w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki. Ważne jest również to, aby wydatki na nabycie nowej technologii nie zostały podatnikowi zwrócone oraz podatnik nie może prowadzić działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Zaznaczyć należy również, że przepis art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615) określa, że: jednostkami naukowymi są jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619),
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polską Akademię Umiejętności,
 6. inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473).

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, należy wskazać, że aby skorzystać z możliwości odliczania wydatków, o których mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, muszą być spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zawarła w dniu 30 czerwca 2011 r. umowę na zakup licencji oprogramowania xxxx (dalej: oprogramowanie). Przy czym używanie niniejszego oprogramowania oparte jest na 230 licencjach. Oprogramowanie to wymagało wdrożenia. W tym celu Spółka zawarła stosowną umowę. Na jej podstawie Spółka poniosła wydatki w latach 2011, 2012 i 2013 na zakup licencji i wdrożenie oprogramowania. Część wydatków poniesionych w latach 2011 i 2012 stanowiły zapłatę za częściowe wykonanie usług wdrożeniowych oraz zapłatę za licencję. Natomiast wydatki poniesione w 2013 r. głównie dotyczą wdrożenia oprogramowania, jego modyfikacji oraz wdrożenia modułu zzzz (dalej: moduł). Wdrożenie modułu poszerza funkcjonalność oprogramowania, ale również usprawnia procesy w Spółce. Spółka zamierza wprowadzić oprogramowanie do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w dniu 31 sierpnia 2013 r., tj. po zakończeniu prac wdrożeniowych. Jednocześnie Spółka wskazała, że proces wdrażania oprogramowania (bez uwzględnienia procesu jego modyfikacji i wdrożenia modułu) nie został jeszcze zakończony. Planowany termin odbioru oprogramowania to dzień 31 października 2013 r. Spółka dysponuje opinią niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615), która potwierdza innowacyjność oprogramowania. Z opinii wynika, że rozwiązanie informatyczne oprogramowania stanowi wiedzę technologiczną, która powstała w wyniku prowadzonych badań i prac rozwojowych i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Oprogramowanie to pozwala udoskonalać świadczone usługi. Zapewnia ono bezpieczeństwo działalności gospodarczej Spółki. Dzięki odpowiedniej ewidencji zdarzeń gospodarczych obsługa klientów jest szybsza i lepsza. Spółka może właściwie reagować na potrzeby klientów i rynku. Ponadto, Spółka w 2013 r. zawarła umowy i udzieliła 42 sublicencji na użytkowanie oprogramowania za odpowiednim wynagrodzeniem podmiotom powiązanym. W przyszłości Spółka zamierza udzielić jeszcze 25 takich sublicencji. Przedmiotem ww. umów jest udzielenie przez Spółkę Sublicencjobiorcy sublicencji na użytkowanie oprogramowania oraz określenie warunków korzystania z niej oraz przyznanie odpowiedniej ilości Użytkowników Nazwanych. Spółka jednocześnie oświadczyła, że nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, nie otrzyma także zwrotu poniesionych wydatków w jakiejkolwiek formie, nie zostanie ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku, jak również Spółka nie zostanie postawiona w stan likwidacji.

Wobec takiego opisu sprawy, należy stwierdzić, ż Spółka nabyła nową wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnej i prawnej (obejmującej zakup licencji na oprogramowanie, jego wdrożenie, modyfikację oraz wdrożenie modułu). Wiedza ta pozwala udoskonalać świadczone usługi oraz nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat co potwierdza stosowna opinia. Wprowadzenie wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych winno nastąpić w terminie odbioru oprogramowania, tj. 31 października 2013 r. (interpretacja indywidualna z 28 października 2013 r. nr ILPB4/423-267/13-5/DS).

Zatem – co do zasady – Spółce przysługiwałoby prawo do ulgi na nowe technologie, tj. do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w części w jakiej zostały zapłacone w roku 2012 i 2013. Ulga ta nie mogłaby jednak objąć wydatków zapłaconych przez Spółkę w roku 2011.

Jednakże nie bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje fakt, że Spółka udziela sublicencji na opisane oprogramowanie spółkom z grupy.

Tym samym, nie wszystkie przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie zostały przez Spółkę spełnione. Z art. 18b ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednoznacznie wynika, że podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii. Z przepisu tego wyraźnie wynika, że nie ma w takiej sytuacji znaczenia forma udzielenia praw do wiedzy technologicznej (np. w formie sublicencji) oraz czy te prawa zostają udzielone innym podmiotom tylko w części. Zatem sam fakt otrzymania przez spółkę z grupy dostępu do oprogramowania na podstawie umowy sublicencyjnej oprogramowania powoduje utratę przez Spółkę prawa do ulgi na nowe technologie w całości. Tym samym, wskazana przez Spółkę proporcja przy ustaleniu prawa do ulgi na nowe technologie na oprogramowanie w części licencji, której Spółka nie sublicencjonowała nie znajdzie zastosowania.

W niniejszej sprawie brak jest zatem podstaw do skorzystania z ulgi określonej art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co oznacza, że Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie wskazanej licencji na oprogramowanie wraz z kosztami jego wdrożenia, modyfikacji i modułu, które winny być uwzględnione w wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz zapłacone podmiotowi uprawnionemu w latach 2012-2013 w wysokości 50% tych wydatków.

Reasumując – z uwagi na udzielanie przez Spółkę sublicencji na oprogramowanie podmiotom powiązanym – nie przysługuje jej prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków poniesionych na nabycie oprogramowania zaliczonych do jego wartości początkowej wraz z kosztami wdrożenia w wysokości 50% wartości tych wydatków.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.