Nowe technologie | Interpretacje podatkowe

Nowe technologie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nowe technologie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii, oraz zastosowania ulgi na nowe technologie poprzez posiadanie prawa do dysponowania Programami na zasadzie licencji, w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) nowe technologie za 2015 r., wydatków zapłaconych w roku 2014 r.)? Czy posiadane przez Spółkę prawo do dysponowania Programami na zasadzie licencji, jest wystarczające, aby skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w roku 2015 (w którym Programy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), zapłaconych w 2015 r. podmiotowi uprawnionemu wydatków na nabycie Programów (w tym kosztów licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej (Spółka nie zamierza uwzględniać w kalkulacji wartości ulgi na nowe technologie za 2015 r., wydatków zapłaconych w 2014 r.)? Zdaniem Wnioskodawcy, Przepisy obowiązujące do 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm; dalej: ustawa o CIT), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Stosownie do treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.
2017
8
lip

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy kalkulacji ulgi na nowe technologie
Fragment:
Regulacje dotyczące ulgi na nowe technologie w brzmieniu obowiązującym w okresie od 2011 do 2015 r. nie definiowały pojęcia „ wydatków na nabycie nowych technologii ”. Tym samym pojęcie to należy rozumieć w świetle pozostałych regulacji ustawy o CIT. Ustawa o CIT w tym okresie nie posługiwała się (ani obecnie nie posługuje się) wprost terminem „ wydatków na nabycie nowej technologii ”. Niemniej jednak przedmiotem ulgi podatkowej z tytułu wydatków poniesionych na nowe technologie było nabycie wartości niematerialnych i prawnych Podstawą do jej obliczenia były te wydatki na nabycie nowych technologii, które zostały ujęte w ich wartości początkowej. Tym samym pojęcie „ wydatków na nabycie nowych technologii ” należy przede wszystkim interpretować w świetle regulacji dotyczących zasad ustalania wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Za wartość początkową nabytych odpłatnie wartości niematerialnych i prawnych uważa się świetle art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT cenę ich nabycia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cena nabycia uzależniona jest od wysokości przychodów z tych praw, co nie będzie miało zastosowania w niniejszej sprawie. Ceną nabycia zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
2017
23
cze

Istota:
Czy opisana działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju, innowacji spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; dalej: uCIT), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT?
Fragment:
Natomiast będzie ono wykorzystywane przede wszystkim do produkcji wyrobów sprzedawanych następnie kontrahentom Wnioskodawcy a nie do samych badań, testów czy ekspertyz. W związku z powyższym sformułowano następujące pytania: Czy opisana wyżej działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju, innowacji spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; dalej: uCIT), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT? Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, który częściowo wykonuje czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej a częściowo też czynności innego rodzaju, koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) można zaliczyć w całości do kosztów kwalifikowanych? W razie uznania, że koszty zatrudnienia pracownika, o których mowa w pytaniu nr 2, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, to czy koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) mogą zostać rozliczone proporcjonalnie, na podstawie udokumentowanego zaangażowania pracownika w czynności badawczo-rozwojowe w stosunku do wszystkich (...)
2017
11
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca posiadając pozytywną opinię niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) jest uprawniony do dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2011 r. i do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) dalej: Ustawa, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków i przedpłat na nabycie przez Spółdzielnię Oprogramowania ... wersja ... z bazą ..., stanowiących Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w dniu 1 kwietnia 2011 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez Spółdzielnię?
Fragment:
Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) jest uprawniony do dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2011 r. i do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) dalej: Ustawa, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków i przedpłat na nabycie przez Spółdzielnię Oprogramowania ... wersja ... z bazą ..., stanowiących Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w dniu 1 kwietnia 2011 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez Spółdzielnię... W ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2011 i do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 Ustawy, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków i przedpłat na nabycie przez Spółdzielnię Oprogramowania .... wersja ... z bazą ..., stanowiących Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2011 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez Spółdzielnię, tj. kwoty 154.422,15 zł.
2015
4
lis

Istota:
Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do WNiP wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki w latach podatkowych trwających w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2012 r. oraz 1 stycznia 2014 r. - 31 marca 2014 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania.
Fragment:
Spółka nie będzie uprawniona do skorzystania z ulgi na nowe technologie w odniesieniu do WNiP wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki w tym roku podatkowym. Niemniej jednak, art. 18b ust. 6 ustawy o CIT uprawnia podatnika – w przypadku rozpoznania straty za dany rok podatkowy – do odliczenia całej kwoty ulgi w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zatem, skoro Spółce przysługuje prawo do odliczenia ulgi na nowe technologie za rok podatkowy 2013, z uwagi na rozpoznanie straty kwota ulgi może zostać rozliczona w całości w następnym roku podatkowym, tj. w zeznaniu rocznym CIT-8 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2014 r. Należy również wskazać, że w tym roku podatkowym Spółka wykazała podstawę opodatkowania w wysokości wystarczającej na odliczenie całości przysługującej ulgi na nowe technologie. Należy również wskazać, że analogiczne stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-766/12-4/MW ) oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2014 r. (sygn.
2015
21
paź

Istota:
Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., na podstawie art. 75 §1 w zw. z art. 75 §2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:
a. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,
b. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
Fragment:
Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484). Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 ze zm.), do odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, o których mowa w art. 26c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w art. 18b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, dokonywanych przed dniem 1 października 2010 r. i po dniu 30 września 2010 r. mają zastosowanie zarówno opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008 r.
2015
15
kwi

Istota:
Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., na podstawie art. 75 §1 w zw. z art. 75 §2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:
a. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,
b. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
Fragment:
Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484). Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 ze zm.), do odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, o których mowa w art. 26c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w art. 18b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, dokonywanych przed dniem 1 października 2010 r. i po dniu 30 września 2010 r. mają zastosowanie zarówno opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008 r.
2015
15
kwi

Istota:
Czy warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu „nowych technologii” jest uzyskanie przez podatnika pozytywnej opinii jednostki naukowej wyłącznie do końca roku podatkowego, w którym wydatki zostały poniesione („poniesione” w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop), czy też w wyniku późniejszego uzyskania przez podatnika takiej opinii (tj. uzyskania jej po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały poniesione przedmiotowe wydatki, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za ten rok) będzie możliwe skorzystanie przez podatnika z tej preferencji w wyniku złożenia przez niego stosownych wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami zeznań podatkowych za lata podatkowe, w których zostaną „poniesione” wydatki (tj. odpowiednio za lata 2014, 2015)?
Fragment:
Wskazać bowiem, zdaniem Wnioskodawcy należy, że updop nie reguluje, że rozliczenie ulgi na nowe technologie nie może nastąpić retroaktywnie, to jest poprzez uzyskanie przez podatnika opinii o innowacyjności tej technologii już po złożeniu zeznania za rok, w którym przyjął ją do używania i następnie korektę tego zeznania. Co więcej, Wnioskodawca podkreśla, że jak dotąd organy podatkowe nie sprzeciwiały się rozliczaniu ulgi na nowe technologie za okresy przeszłe, stąd też stanowisko przyjęte w powyższej interpretacji można potraktować jako próbę ograniczenia podatnikom możliwości korzystania z przysługujących im praw. Zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), dalej jako Ordynacja podatkowa, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Z kolei jak wynika z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, którzy w zeznaniach podatkowych wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej.
2014
17
wrz

Istota:
Czy warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu „nowych technologii” jest uzyskanie przez podatnika pozytywnej opinii jednostki naukowej wyłącznie do końca roku podatkowego, w którym wydatki zostały poniesione („poniesione” w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop), czy też w wyniku późniejszego uzyskania przez podatnika takiej opinii (tj. uzyskania jej po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały poniesione przedmiotowe wydatki, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za ten rok) jest możliwe skorzystanie przez podatnika z tej preferencji w wyniku złożenia przez niego stosownych wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami zeznań podatkowych za lata podatkowe, w których zostały „poniesione” wydatki (tj. odpowiednio za lata 2011, 2012, 2013)?
Fragment:
Spółka wprowadzała nowe technologie (Licencje), tj. wartości niematerialne i prawne, do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sukcesywnie w latach 2011, 2012, 2013. Spółka ponosiła wydatki na nabycie nowych technologii (licencji), tj. wartości niematerialnych i prawnych, w latach 2011, 2012, 2013. Spóła nie dokonywała przedpłat na nabycie przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych. Z uwagi na nieposiadanie przez Spółkę do dnia złożenia zeznania rocznego za poszczególne ww. lata wymaganej przez przepisy updop opinii jednostki naukowej, potwierdzającej, że są to nowe technologie w rozumieniu art. 18 ust. 2 tej ustawy, Spółka do obecnego momentu nie skorzystała z przedmiotowej ulgi podatkowej. W tym miejscu Spółka podkreśla, że wątpliwości Spółki nie budzą pozostałe okoliczności warunkujące prawo do skorzystania z ulgi, a jedynie okoliczność późniejszego otrzymania przez Nią pozytywnej opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej. Dlatego też we wniosku Spółka podniosła, że spełnione są wszystkie inne niezbędne przesłanki determinujące skorzystanie z ulgi technologicznej. Spółka nabyła nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 2 updop, Spółka nie prowadzi i nie prowadziła działalności na terenie specjalnej sfery ekonomicznej, Spółka „ poniosła ” wydatki w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop.
2014
17
wrz

Istota:
1. Czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków?
2. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków w latach 2012 i 2013?
3. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w części licencji na oprogramowanie, której nie sublicencjonowała?
4. Czy koszty wdrożenia Spółka może w całości zaliczyć do wchodzących w zakres wydatków na nabycie nowej technologii, czy jednak ustalać należy proporcję tego wydatku w stosunku, w jakim pozostaje liczba nabytych licencji do liczby licencji sublicencjonowanych?
Fragment:
Czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków... Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków w latach 2012 i 2013... Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w części licencji na oprogramowanie, której nie sublicencjonowała... Czy koszty wdrożenia Spółka może w całości zaliczyć do wchodzących w zakres wydatków na nabycie nowej technologii, czy jednak ustalać należy proporcję tego wydatku w stosunku, w jakim pozostaje liczba nabytych licencji do liczby licencji sublicencjonowanych... Spółka zamierza przyjąć do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych xxxx w dniu 31.08.2013 r. i rozpocząć naliczanie amortyzacji od m-ca następnego. Czy jest to właściwa data przyjęcia oprogramowania do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie ulgi na nowe technologie (pytania nr 1-4). Wniosek Spółki w zakresie momentu wprowadzenia wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji (pytanie nr 5) został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 28 października 2013 r. nr ILPB4/423-267/13-5/DS.
2014
30
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.