Nowe technologie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nowe technologie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
8
lip

Istota:

W zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii, oraz zastosowania ulgi na nowe technologie poprzez posiadanie prawa do dysponowania Programami na zasadzie licencji, w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) nowe technologie za 2015 r., wydatków zapłaconych w roku 2014 r.)? Czy posiadane przez Spółkę prawo do dysponowania Programami na zasadzie licencji, jest wystarczające, aby skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w roku 2015 (w którym Programy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), zapłaconych w 2015 r. podmiotowi uprawnionemu wydatków na nabycie Programów (w tym kosztów licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej (Spółka nie zamierza uwzględniać w kalkulacji wartości ulgi na nowe technologie za 2015 r., wydatków zapłaconych w 2014 r.)? Zdaniem Wnioskodawcy, Przepisy obowiązujące do 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm; dalej: ustawa o CIT), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Stosownie do treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

2017
23
cze

Istota:

W zakresie ustalenia podstawy kalkulacji ulgi na nowe technologie

Fragment:

Regulacje dotyczące ulgi na nowe technologie w brzmieniu obowiązującym w okresie od 2011 do 2015 r. nie definiowały pojęcia „ wydatków na nabycie nowych technologii ”. Tym samym pojęcie to należy rozumieć w świetle pozostałych regulacji ustawy o CIT. Ustawa o CIT w tym okresie nie posługiwała się (ani obecnie nie posługuje się) wprost terminem „ wydatków na nabycie nowej technologii ”. Niemniej jednak przedmiotem ulgi podatkowej z tytułu wydatków poniesionych na nowe technologie było nabycie wartości niematerialnych i prawnych Podstawą do jej obliczenia były te wydatki na nabycie nowych technologii, które zostały ujęte w ich wartości początkowej. Tym samym pojęcie „ wydatków na nabycie nowych technologii ” należy przede wszystkim interpretować w świetle regulacji dotyczących zasad ustalania wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Za wartość początkową nabytych odpłatnie wartości niematerialnych i prawnych uważa się świetle art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT cenę ich nabycia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cena nabycia uzależniona jest od wysokości przychodów z tych praw, co nie będzie miało zastosowania w niniejszej sprawie. Ceną nabycia zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

2017
11
maj

Istota:

Czy opisana działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju, innowacji spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; dalej: uCIT), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT?

Fragment:

Natomiast będzie ono wykorzystywane przede wszystkim do produkcji wyrobów sprzedawanych następnie kontrahentom Wnioskodawcy a nie do samych badań, testów czy ekspertyz. W związku z powyższym sformułowano następujące pytania: Czy opisana wyżej działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju, innowacji spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; dalej: uCIT), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT? Czy w przypadku pracownika zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, który częściowo wykonuje czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej a częściowo też czynności innego rodzaju, koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) można zaliczyć w całości do kosztów kwalifikowanych? W razie uznania, że koszty zatrudnienia pracownika, o których mowa w pytaniu nr 2, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, to czy koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) mogą zostać rozliczone proporcjonalnie, na podstawie udokumentowanego zaangażowania pracownika w czynności badawczo-rozwojowe w stosunku do wszystkich (...)

2015
4
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca posiadając pozytywną opinię niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) jest uprawniony do dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2011 r. i do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) dalej: Ustawa, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków i przedpłat na nabycie przez Spółdzielnię Oprogramowania ... wersja ... z bazą ..., stanowiących Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w dniu 1 kwietnia 2011 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez Spółdzielnię?

Fragment:

Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) jest uprawniony do dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2011 r. i do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) dalej: Ustawa, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków i przedpłat na nabycie przez Spółdzielnię Oprogramowania ... wersja ... z bazą ..., stanowiących Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w dniu 1 kwietnia 2011 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez Spółdzielnię... W ocenie Wnioskodawcy jest on uprawniony do dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2011 i do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 Ustawy, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków i przedpłat na nabycie przez Spółdzielnię Oprogramowania .... wersja ... z bazą ..., stanowiących Grupę Systemów IT wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2011 r. do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu przez Spółdzielnię, tj. kwoty 154.422,15 zł.

2015
21
paź

Istota:

Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do WNiP wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki w latach podatkowych trwających w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2012 r. oraz 1 stycznia 2014 r. - 31 marca 2014 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania.

Fragment:

Spółka nie będzie uprawniona do skorzystania z ulgi na nowe technologie w odniesieniu do WNiP wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki w tym roku podatkowym. Niemniej jednak, art. 18b ust. 6 ustawy o CIT uprawnia podatnika – w przypadku rozpoznania straty za dany rok podatkowy – do odliczenia całej kwoty ulgi w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zatem, skoro Spółce przysługuje prawo do odliczenia ulgi na nowe technologie za rok podatkowy 2013, z uwagi na rozpoznanie straty kwota ulgi może zostać rozliczona w całości w następnym roku podatkowym, tj. w zeznaniu rocznym CIT-8 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2014 r. Należy również wskazać, że w tym roku podatkowym Spółka wykazała podstawę opodatkowania w wysokości wystarczającej na odliczenie całości przysługującej ulgi na nowe technologie. Należy również wskazać, że analogiczne stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-766/12-4/MW ) oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2014 r. (sygn.

2015
15
kwi

Istota:

Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., na podstawie art. 75 §1 w zw. z art. 75 §2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:
a. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,
b. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

Fragment:

Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484). Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 ze zm.), do odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, o których mowa w art. 26c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w art. 18b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, dokonywanych przed dniem 1 października 2010 r. i po dniu 30 września 2010 r. mają zastosowanie zarówno opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008 r.

2015
15
kwi

Istota:

Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., na podstawie art. 75 §1 w zw. z art. 75 §2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:
a. w roku podatkowym, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,
b. w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

Fragment:

Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484). Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 ze zm.), do odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, o których mowa w art. 26c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w art. 18b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, dokonywanych przed dniem 1 października 2010 r. i po dniu 30 września 2010 r. mają zastosowanie zarówno opinie wydane przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2008 r.

2014
17
wrz

Istota:

Czy warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu „nowych technologii” jest uzyskanie przez podatnika pozytywnej opinii jednostki naukowej wyłącznie do końca roku podatkowego, w którym wydatki zostały poniesione („poniesione” w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop), czy też w wyniku późniejszego uzyskania przez podatnika takiej opinii (tj. uzyskania jej po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały poniesione przedmiotowe wydatki, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za ten rok) będzie możliwe skorzystanie przez podatnika z tej preferencji w wyniku złożenia przez niego stosownych wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami zeznań podatkowych za lata podatkowe, w których zostaną „poniesione” wydatki (tj. odpowiednio za lata 2014, 2015)?

Fragment:

Wskazać bowiem, zdaniem Wnioskodawcy należy, że updop nie reguluje, że rozliczenie ulgi na nowe technologie nie może nastąpić retroaktywnie, to jest poprzez uzyskanie przez podatnika opinii o innowacyjności tej technologii już po złożeniu zeznania za rok, w którym przyjął ją do używania i następnie korektę tego zeznania. Co więcej, Wnioskodawca podkreśla, że jak dotąd organy podatkowe nie sprzeciwiały się rozliczaniu ulgi na nowe technologie za okresy przeszłe, stąd też stanowisko przyjęte w powyższej interpretacji można potraktować jako próbę ograniczenia podatnikom możliwości korzystania z przysługujących im praw. Zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), dalej jako Ordynacja podatkowa, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Z kolei jak wynika z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, którzy w zeznaniach podatkowych wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej.

2014
17
wrz

Istota:

Czy warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu „nowych technologii” jest uzyskanie przez podatnika pozytywnej opinii jednostki naukowej wyłącznie do końca roku podatkowego, w którym wydatki zostały poniesione („poniesione” w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop), czy też w wyniku późniejszego uzyskania przez podatnika takiej opinii (tj. uzyskania jej po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały poniesione przedmiotowe wydatki, w tym po upływie terminu, do złożenia rocznego zeznania za ten rok) jest możliwe skorzystanie przez podatnika z tej preferencji w wyniku złożenia przez niego stosownych wniosków o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektami zeznań podatkowych za lata podatkowe, w których zostały „poniesione” wydatki (tj. odpowiednio za lata 2011, 2012, 2013)?

Fragment:

Spółka wprowadzała nowe technologie (Licencje), tj. wartości niematerialne i prawne, do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sukcesywnie w latach 2011, 2012, 2013. Spółka ponosiła wydatki na nabycie nowych technologii (licencji), tj. wartości niematerialnych i prawnych, w latach 2011, 2012, 2013. Spóła nie dokonywała przedpłat na nabycie przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych. Z uwagi na nieposiadanie przez Spółkę do dnia złożenia zeznania rocznego za poszczególne ww. lata wymaganej przez przepisy updop opinii jednostki naukowej, potwierdzającej, że są to nowe technologie w rozumieniu art. 18 ust. 2 tej ustawy, Spółka do obecnego momentu nie skorzystała z przedmiotowej ulgi podatkowej. W tym miejscu Spółka podkreśla, że wątpliwości Spółki nie budzą pozostałe okoliczności warunkujące prawo do skorzystania z ulgi, a jedynie okoliczność późniejszego otrzymania przez Nią pozytywnej opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej. Dlatego też we wniosku Spółka podniosła, że spełnione są wszystkie inne niezbędne przesłanki determinujące skorzystanie z ulgi technologicznej. Spółka nabyła nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 2 updop, Spółka nie prowadzi i nie prowadziła działalności na terenie specjalnej sfery ekonomicznej, Spółka „ poniosła ” wydatki w rozumieniu art. 18b ust. 4-6 updop.

2014
30
sty

Istota:

1. Czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków?
2. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków w latach 2012 i 2013?
3. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w części licencji na oprogramowanie, której nie sublicencjonowała?
4. Czy koszty wdrożenia Spółka może w całości zaliczyć do wchodzących w zakres wydatków na nabycie nowej technologii, czy jednak ustalać należy proporcję tego wydatku w stosunku, w jakim pozostaje liczba nabytych licencji do liczby licencji sublicencjonowanych?

Fragment:

Czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków... Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, czy Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w wielkości 50% poniesionych wszystkich wydatków w latach 2012 i 2013... Czy jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, Spółka ma prawo do ulgi na nowe technologie w części licencji na oprogramowanie, której nie sublicencjonowała... Czy koszty wdrożenia Spółka może w całości zaliczyć do wchodzących w zakres wydatków na nabycie nowej technologii, czy jednak ustalać należy proporcję tego wydatku w stosunku, w jakim pozostaje liczba nabytych licencji do liczby licencji sublicencjonowanych... Spółka zamierza przyjąć do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych xxxx w dniu 31.08.2013 r. i rozpocząć naliczanie amortyzacji od m-ca następnego. Czy jest to właściwa data przyjęcia oprogramowania do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie ulgi na nowe technologie (pytania nr 1-4). Wniosek Spółki w zakresie momentu wprowadzenia wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji (pytanie nr 5) został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 28 października 2013 r. nr ILPB4/423-267/13-5/DS.