Noty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to noty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi dotyczącej usunięcia usterki przy pomocy podmiotu trzeciego i obowiązku rozliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę (przypadek pkt 1 lit. b); w zakresie opodatkowania następczej refaktury kosztów pomiędzy Wnioskodawcą a Podwykonawcą (przypadek pkt 1 lit. b); w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi dotyczącej usunięcia usterki przy pomocy podmiotu trzeciego i obowiązku rozliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę (przypadek pkt 1 lit. c); w zakresie opodatkowania następczej refaktury kosztów pomiędzy Wnioskodawcą a Podwykonawcą, (przypadek pkt 1 lit. c); w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi dotyczącej usunięcia usterki przy pomocy podmiotu trzeciego i obowiązku rozliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę (przypadek pkt 1 lit. d); w zakresie prawidłowości udokumentowania kosztu nabywanej od Podwykonawcy usługi notą obciążeniową (przypadek pkt 1 lit. d); w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi dotyczącej usunięcia usterki przy pomocy podmiotu trzeciego i obowiązku rozliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę (przypadek pkt 1 lit. e); w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi, opłacanej ze środków własnych Wnioskodawcy, dotyczącej usunięcia usterki przy pomocy podmiotu trzeciego, w przypadku gdy wskazane wady wynikają z błędu Wnioskodawcy (przypadek pkt 2); w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi dotyczącej usunięcia usterki przy pomocy podmiotu trzeciego, w przypadku gdy wskazane wady wynikają z winy Inwestora i obowiązku rozliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę (przypadek pkt 3); w zakresie opodatkowania następczej refaktury kosztów pomiędzy Wnioskodawcą a Inwestorem (przypadek pkt 3).

Fragment:

Odnosząc się kwestii wystawienia przez Wnioskodawcę noty obciążeniowej dokumentującej pokrycie kosztu wykonanych przez podmiot trzeci usług z kaucji gwarancyjnej należy zauważyć, że na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług brak jest przeciwwskazań dla udokumentowania czynności poprzez wystawienie noty obciążeniowej, niemniej należy zauważyć, że nota obciążeniowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów. Podsumowując, w przypadku określonym w pkt 1 lit. d Wnioskodawca będzie mógł wystawić na rzecz Podwykonawcy notę obciążeniową dokumentującą pokrycie kosztu zamówionej usługi z kaucji gwarancyjnej. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości udokumentowania kosztu nabywanej od Podwykonawcy usługi notą obciążeniową (przypadek pkt 1 lit. d) jest prawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także określenia, czy w przypadku opisanym w pkt 3 następcza refaktura kosztów pomiędzy Wnioskodawcą a Inwestorem będzie opodatkowana podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Z opisu sprawy przedstawionego w pkt 3 wynika, że jeżeli wskazane wady wynikają z wyłącznej winy Inwestora – Inwestor przekazuje zlecenie dokonania napraw Wnioskodawcy.

2017
12
lip

Istota:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym/stanie faktycznym – jeżeli Spółka otrzyma notę kredytową dokumentującą korektę kosztu bezpośredniego w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego – Spółka powinna ująć taką notę kredytową, w roku podatkowym, którego ta nota kredytowa dotyczy, tj. w roku podatkowym, w którym zostały rozpoznane odpowiadające temu kosztowi przychody podatkowe?

Fragment:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym/stanie faktycznym – jeżeli Spółka otrzyma notę kredytową dokumentującą korektę kosztu bezpośredniego w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego – Spółka powinna ująć taką notę kredytową, w roku podatkowym, którego ta nota kredytowa dotyczy, tj. w roku podatkowym, w którym zostały rozpoznane odpowiadające temu kosztowi przychody podatkowe? Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Spółki, w analizowanym zdarzeniu przyszłym/stanie faktycznym, jeżeli przed złożeniem zeznania rocznego za dany rok podatkowy otrzyma ona notę kredytową dokumentującą korektę kosztu bezpośrednio związanego z przychodami podatkowymi osiągniętymi w tym roku podatkowym, wówczas Wnioskodawca powinien ująć taką notę kredytową (tj. zmniejszyć koszty podatkowe) w roku podatkowym, w którym zostały rozpoznane odpowiadające temu kosztowi przychody podatkowe. W szczególności, jeżeli do 31 marca 2017 r. została otrzymana przez Spółkę nota kredytowa dokumentująca zmniejszenie kosztu zakupu z Grupy towarów sprzedanych przez Spółkę w 2016 r. (a zatem kosztu bezpośrednio związanego z przychodami podatkowymi rozpoznanymi przez Spółkę w 2016 r.) to przedmiotowa nota powinna zostać ujęta dla celów podatkowych (tj. zmniejszyć koszty podatkowe) w 2016 r.

2016
7
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania noty kredytowej lub debetowej.

Fragment:

W przyszłości, po zakończeniu każdego roku podatkowego, będzie następowała podobna weryfikacja rentowności Spółki i w razie nie osiągnięcia założonego poziomu rentowności, Strony będą dokonywać wyrównania (zmniejszenia bądź zwiększenia) rentowności Spółki do określonego Umową przedziału dokumentowanego notą debetową lub kredytową (wystawionymi na początku roku następującego po roku, którego wyrównanie będzie dotyczyło) skutkującego odpowiednio prawem do otrzymania środków pieniężnych przez Spółkę lub koniecznością zapłaty na rzecz Ltd Co. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymana nota kredytowa jest objęta regulacjami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) (dalej: ustawa o VAT), a w konsekwencji czy Spółka była zobowiązana do wykazania jej w ewidencjach i deklaracjach podatku VAT... Jeśli tak, to w jaki sposób (WNT, import usług, korekta WNT, korekta importu usług)... Czy w przyszłości, otrzymanie noty kredytowej lub otrzymanie noty debetowej będzie wiązało się z koniecznością wykazania jej w rozliczeniach podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Przedstawione w stanie faktycznym otrzymanie noty kredytowej w wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego nie jest objęte regulacjami ustawy o VAT, a tym samym nie wiąże się z tym konieczność wykazania tej noty w rozliczeniach podatku VAT, jak również żaden inny obowiązek wynikający z ustawy o VAT.

2015
30
lip

Istota:

Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w okresie rozliczeniowym kiedy otrzyma credit note oraz zastosowania kursu waluty obcej

Fragment:

Z uwagi na to, że w efekcie wskazanych działań (zwrot towaru, rabat) podstawa opodatkowania ulegnie zmniejszeniu - korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym nabywca otrzymał fakturę/notę korygującą (credit note) dotyczącą rabatu oraz w okresie uznania zwrotu przez kontrahenta, którym może być także dokument korygujący potwierdzający zwrot towaru do kontrahenta zagranicznego, o ile Nabywca nie uzyska innego potwierdzenia uznania zwrotu towarów dostawcy wspólnotowemu. Z uwagi na to, że z przedstawionych okoliczności sprawy nie wynika, aby Spółka otrzymywała przed credit notą inny dokument poświadczający uznanie zwrotu towaru, należy uznać, że credit nota obniżająca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest wystarczającym dokumentem do potwierdzenia zwrotu przez dostawcę. Zatem, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty obrotu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za okres, w którym Spółka otrzymała credit notę z tytułu otrzymania rabatu posprzedażowego lub reklamacyjnego bądź też z tytułu dokonanego zwrotu towarów wewnątrzwspólnotowemu dostawcy. Zatem stanowisko Spółki, że korekty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinna dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała credit not uznaje się za prawidłowe. Wątpliwość Spółki dotyczy również zastosowania kursu waluty obcej do przeliczenia wartości zawartych w otrzymanych credit notach.

2014
14
lis

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania płatności dokumentowanych za pomocą not księgowych.

Fragment:

W umowie cesji jest taki zapis, że w przypadku, gdy zostanie dokonana korekta wynagrodzenia wypłaconego wcześniej na podstawie faktury poprzedniemu agentowi, nowy agent, czyli Spółka, zobowiązuje się do zapłaty noty debetowej w wysokości korekty wynagrodzenia w terminie wskazanym w tej nocie. W związku z powyższym, Spółka otrzymała takie noty od firmy N. . Są to noty księgowe uznaniowe bądź obciążeniowe. Ponieważ umowy, jakie Spółka zawiera „ przez telefon ” z klientami w imieniu N., „ zamykają się ” do pół roku, mogą wystąpić w każdym miesiącu korekty na plus lub na minus. Z poprzednim agentem nie było problemu, ponieważ N. wystawiała na jego rzecz faktury korygujące. Natomiast po przejęciu tej umowy, N. wystawia na Spółkę w formie not księgowych uznaniowych lub obciążeniowych korekty na plus lub na minus do faktur wcześniej wystawionych na poprzedniego agenta. Jeżeli jest to nota obciążeniowa, N. kompensuje sobie kwotę tej noty z bieżącą fakturą sprzedaży wystawianą przez Spółkę. Jeżeli jest to nota uznaniowa, to N. płaci Spółce kwotę tej noty. Poprzedni agent zawiesił działalność gospodarczą. Noty księgowe wystawione przez N. dotyczą korekty sprzedaży usług przez telefon, które wcześniej wykonał poprzedni agent. Wystawienie noty obciążeniowej oznacza, że Spółka musi zwrócić N. pieniądze, które przed cesją otrzymał poprzedni agent.

2011
1
paź

Istota:

Czy wartość noty debetowej stanowi koszt podatkowy Spółki na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, iż otrzymał od podmiotu niemieckiego notę debetową zwiększającą cenę i dokumentującą „ transfer pricing ” na podstawie zawartej pomiędzy spółkami umowy, w której uregulowane są zasady współpracy tych spółek. Zatem jeśli wystawiona nota debetowa spełnia wymogi dowodu księgowego i może być podstawą zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych wówczas po spełnieniu ww. przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki nią udokumentowane stanowią koszt uzyskania przychodów. W sytuacji, gdy nota debetowa dokumentuje zdarzenie, do którego nie doszłoby w relacjach między podmiotami niepowiązanymi, a w konsekwencji zawyża w sposób rynkowo nieuzasadniony koszty podatkowe, istnieją przesłanki do zastosowania art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji organ podatkowy może nie uznać takiej korekty za koszt podatkowy. Jednocześnie dodaje się, iż tutejszy Organ udzielił pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego tylko i wyłącznie w kwestii zadanego pytania, gdyż nie jest uprawniony do wykraczania poza jego zakres. Ponadto, informuje się również, iż wniosek Spółki w zakresie podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 24 lutego 2011 r. nr ILPP4/443-4/11-2/EWW .

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka, po otrzymaniu od kontrahenta noty uznaniowej (credit note) powinna skorygować podatek należny i odpowiednio naliczony, wynikający z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Fragment:

Naprawiony sprzęt będzie zwracany jego użytkownikowi; kontrahent po otrzymaniu uszkodzonych części oraz dokumentacji dotyczącej ilości zużytych nowych części zamiennych będzie wystawiał notę uznaniową (credit note) opiewającą na wartość zwróconych mu części zużytych przez Spółkę do naprawy części. Nota uznaniowa będzie zmniejszała zobowiązanie Spółki z tytułu zakupionych od kontrahenta nowych części zamiennych. Usługi naprawy nie są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności kontrahenta na terenie Polski. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka, po otrzymaniu od kontrahenta noty uznaniowej (credit note) powinna skorygować podatek należny i odpowiednio naliczony, wynikający z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po otrzymaniu od kontrahenta noty uznaniowej (credit note) zmniejszającej do pierwotnej faktury z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych części, będzie on uprawniony do skorygowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota jaką nabywający jest zobowiązany zapłacić. Z dalszych zapisów tego przepisu wynika, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania stosuje się odpowiednio art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

2011
1
wrz

Istota:

Czy na podstawie otrzymanej noty rabatowej Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT naliczony?

Fragment:

Zatem, jeżeli faktura korygująca nie jest jedyną formą udzielania rabatu, to w takim razie dopuszczalne są także inne formy jego dokumentowania np. noty rabatowe, czy kupony rabatowe. Otrzymywana od producenta nota rabatowa jest dokumentem księgowym wskazującym jednoznacznie wartość (kwotę), o którą powinna zostać zmniejszona kwota podatku naliczonego i w związku z powyższym może być uznana przez Wnioskodawcę za podstawę do obniżenia podatku naliczonego. Nieuwzględnienie przez Wnioskodawcę przedmiotowej noty rabatowej w rozliczeniach podatku VAT, tj. niezmniejszenie kwoty podatku naliczonego skutkowałoby zawyżeniem kwoty podatku do odliczenia. Wnioskodawca uważa, iż z powołanych przepisów wynika, iż udzielenie rabatu, o ile nie jest niedozwolone na podstawie innych przepisów prawa jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczonych towarów lub świadczonych usług, zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2011
1
sie

Istota:

Czy, w związku z planowanym wystawianiem przez Spółkę not obciążeniowych, dokumentujących należne Spółce premie pieniężne za dokonanie terminowych płatności, przychód udokumentowany tym notami obciążeniowymi należy rozpoznać w miesiącu, w którym następuje wystawienie dokumentu noty obciążeniowej (na zasadzie memoriałowej), czy też w miesiącu uzyskania faktycznej zapłaty (metoda kasowa)?(pytanie wymienione we wniosku jako 1)

Fragment:

W świetle powyższego należy uznać, że także dokument w postaci noty obciążeniowej spełnia kryteria dla uznania go za fakturę, o której jest mowa w art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o pdop. Przedmiotowa nota jest bowiem dokumentem, który określa, że danemu podmiotowi jest należne określone świadczenie, za które jest owa nota wystawiana (i którego uregulowania dany podmiot, będący wierzycielem, się domaga). Skoro dokumentowane świadczenie jest związane z prowadzoną przez dany podmiot działalnością gospodarczą to okoliczność ta (wystawienie noty) implikuje powstanie przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o pdop. W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że przychód należny w tym przypadku powinien być rozpoznawany przez Spółkę zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 1, tzn. w przypadku planowanego przez Spółkę wystawiania not obciążeniowych z tytułu udokumentowania należnej premii pieniężnej za terminowe realizowanie płatności do danego kontrahenta - z dniem wystawienia dokumentu noty obciążeniowej. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.:dalej ustawa o pdop), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

2011
1
sie

Istota:

Płatność, którą została obciążona Spółka przez hotel ma charakter odszkodowawczy bądź też sankcyjny, a nie wynagrodzenia za usługi hotelu. Dlatego też nie podlega podatkowi VAT i udokumentowaniu fakturą VAT, w konsekwencji czego brak jest podstaw prawnych do odliczenia przez Spółkę podatku VAT wykazanego w otrzymanej przez nią fakturze VAT wystawionej przez hotel na koszty anulowania rezerwacji.Prawidłowym było obciążenie Zleceniodawcy przedmiotowym odszkodowaniem na podstawie noty obciążeniowej oraz nienaliczenie i nieodprowadzenie z tego tytułu podatku VAT przez Spółkę.

Fragment:

Czy Spółka obciążając Zleceniodawcę kosztami poniesionymi w związku z anulowaniem rezerwacji prawidłowo dokonała tego obciążenia bez naliczania podatku VAT i na podstawie wystawionej noty księgowej... Spółka jest zdania, iż hotel bezpodstawnie wystawił fakturę VAT i naliczył podatek VAT z tytułu obciążenia Spółki kosztami anulowania rezerwacji. W ocenie Spółki, prawidłowe rozliczenie w związku z zaistniałą sytuacją powinno zostać dokonane w oparciu o notę obciążeniową wystawioną przez hotel na Spółkę na kwotę netto wynikającą z zawartego w umowie kosztorysu i taką też kwotą netto Spółka powinna obciążyć Zleceniodawcę także wystawiając notę obciążeniową. Ad. pyt. nr 1 Dla ustalenia czy dane zdarzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT istotne jest stwierdzenie, czy zostało one wyszczególnione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W rozpatrywanym stanie faktycznym nie doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel pomiędzy hotelem a Spółką a zatem nie miała miejsca dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Spółka uważa, iż nie doszło także do świadczenia usług. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez (...)