Notariusze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to notariusze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
26
cze

Istota:

Obowiązki notariusza wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3i 4 –notarialne oświadczenia woli o nieodpłatnym ustanowieniu służebności/ użytkowania

Fragment:

Użycie przez ustawodawcę sformułowania „ dokonanej w formie aktu notarialnego umowy ” stanowi, że warunkiem koniecznym do przyjęcia przez notariusza roli płatnika, tj. zaistnienia obowiązku pobrania przez notariusza podatku od ustanowienia nieodpłatnej służebności lub nieodpłatnego użytkowania jest zawarcie w formie aktu notarialnego „ umowy ”. Umowa zaś stanowi wynik uzgodnień stron; w prawie cywilnym umowa oznacza zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki. W związku z powyższym do zawarcia „ umowy ” niezbędne jest stawiennictwo wszystkich stron czynności, których umowa dotyczy. W przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, gdy ustanowienie nieodpłatnej służebności lub nieodpłatnego użytkowania nie będzie wynikiem umowy stron, a powstanie jedynie w wyniku jednostronnego oświadczenia o ustanowieniu służebności lub użytkowania w formie aktu notarialnego, a strona, na rzecz której będzie ustanowione prawo nie będzie uczestniczyła w czynności ustanowienia służebności lub użytkowania, nie znajdzie zastosowania art. 18 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W takiej sytuacji notariusz nie stanie się płatnikiem podatku od spadków i darowizn, tym samym na notariuszu, nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku od spadków i darowizn. Notariusz stanie się płatnikiem podatku od spadków i darowizn i tym samym będzie na nim ciążył obowiązek poboru podatku od spadków i darowizn gdy do ustanowienia nieodpłatnej służebności lub nieodpłatnego użytkowania dojdzie w drodze umowy obu stron zawartej w formie aktu notarialnego.

2014
13
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu (rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów wskazanych w pkt I-III stanu faktycznego nad ponoszonymi kosztami wskazanymi w pkt A-B stanu faktycznego, z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń z kosztów podatkowych wynikających z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po uprzednim wyłączeniu z sumy przychodów przychodów wskazanych w pkt I stanu faktycznego, pochodzących ze składek członkowskich, korzystających ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 tej ustawy – tak rozumiany dochód będzie w dalszej części niniejszego wniosku określany jako „dochód Izby Notarialnej”) przeznaczanego i wydatkowanego na cele działalności oświatowej polegającej na organizacji szkoleń aplikantów notarialnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu Izby Notarialnej przeznaczanego i wydatkowanego na cele działalności oświatowej polegającej na organizacji szkoleń aplikantów notarialnych, bez względu na termin wydatkowania tego dochodu, zgodnie z art. 17 ust. 1b ww. ustawy?
Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu Izby Notarialnej przeznaczanego na cele działalności oświatowej polegającej na organizacji szkoleń aplikantów notarialnych, wydatkowanego na te cele po uprzednim przechowywaniu tego dochodu, w całości lub w części, na rachunku bankowym (oprocentowanym lub nieoprocentowanym)?
Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu Izby Notarialnej przeznaczanego na cele działalności oświatowej polegającej na organizacji szkoleń aplikantów notarialnych, wydatkowanego na te cele po uprzednim przechowywaniu tego dochodu, w całości lub w części, na lokatach bankowych?

Fragment:

Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarie w okręgu sądu apelacyjnego (art. 28 § 1 Prawa o notariacie). Organami izby notarialnej są: walne zgromadzenie notariuszy izby oraz rada izby notarialnej (art. 27 Prawa o notariacie). Zgodnie z art. 35 Prawa o notariacie, do zakresu działania rady izby notarialnej należy: opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy; nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności właściwej dla notariusza; 2a. nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a; organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych; zarząd i rozporządzanie majątkiem izby; zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń prowadzenie wykazów notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych izby; wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem. W ramach prowadzonej działalności Izba Notarialna osiąga wyłącznie następujące przychody: z tytułu składek członkowskich opłacanych przez notariuszy; z tytułu opłat za aplikacje notarialne wnoszonych przez aplikantów, z tytułu odsetek z rachunków bankowych i lokat bankowych utworzonych ze środków pieniężnych pochodzących z przychodów wymienionych w punktach I-II.

2013
28
maj

Istota:

Dokumentów wystawianych przez Spółkę nie będzie można uznać za fakturę VAT dokumentującą dokonaną sprzedaż. Zatem, w tak przedstawionej sytuacji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury od spółki R. Sp. z o.o.

Fragment:

W myśl art. 39 § 1 ww. ustawy, Krajowa Rada Notarialna składa się z notariuszy wybranych przez walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych. Zgodnie z art. 40 § 1, do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności: uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii; przedstawianie opinii i propozycji w sprawach: taksy notarialnej, zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu; współpraca z notariatami innych państw; wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego; wybór spośród członków rady rzecznika dyscyplinarnego; uchwalanie regulaminu swego urzędowania; wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy; ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania; a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty; ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów; ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy. W myśl art. 79 ww. ustawy, notariusz dokonuje następujących czynności: sporządza akty (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy świadczenie w postaci udostępniania lokali notariuszom i ich rodzinom w celu rekreacji winno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Koszty z tytułu utrzymania nieruchomości pochodzić będą z bieżących składek notariuszy i zostaną przewidziane w rocznym „ Budżecie ” po stronie wydatków zatwierdzanych na każdy rok przez Walne Zgromadzenie Notariuszy. Założeniem jest, iż ze względu na dużą liczbę notariuszy zrzeszonych w Izbie K., wykorzystanie zakupionych lokali będzie pełne przez cały rok. W przypadkach niewykorzystania lokali przez notariuszy Izby, dopuszcza się możliwość zagospodarowania wolnych terminów przez zarządcę nieruchomości co wiązać się będzie z obniżeniem kosztów zarządu nieruchomością ponoszonych przez Izbę. W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie: Czy świadczenie w postaci udostępniania lokali notariuszom i ich rodzinom w celu rekreacji winno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Wnioskodawca wskazał, iż notariusze, oprócz powołanych do Rady i innych organów samorządowych, nie osiągają wynagrodzenia, którego płatnikiem byłaby Izba. Jednocześnie wnioskodawca uważa, że udostępnianie notariuszom lokali, stanowi dla nich przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i jako takie winno być wycenione według cen rynkowych za podobne usługi obowiązujące w danej miejscowości z uwzględnieniem atrakcyjności sezonowej regionu i opodatkowane. Rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla notariuszy nie osiągających dochodów z tytułu zaangażowania w prace samorządowe winno odbywać się na zakończenie roku podatkowego na formularzu PIT 8C.

2011
1
cze

Istota:

Czy istnieje prawo do „ulgi mieszkaniowej” dla III grupy spadkobierców na podstawie umowy o opiekę zawartej w dniu 28 listopada 2002 r. i potwierdzonej przed notariuszem w dniu 9 lutego 2007 r.?

Fragment:

Następnie w dniu 9 lutego 2007 r. umowa ta została potwierdzona przed notariuszem, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy. Wskazała Pani również , iż opiekunką zmarłej była prawie 5 lat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy ma Pani prawo do „ ulgi mieszkaniowej ” dla III grupy spadkobierców na podstawie umowy o opiekę zawartej w dniu 28 listopada 2002 r. i potwierdzonej przed notariuszem w dniu 9 lutego 2007 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. nie podlega opodatkowaniu nabycie lokalu mieszkalnego w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące opiekę co najmniej 2 lata na podstawie umowy zawartej przed organem gminy. Od stycznia 2007 r. w wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono wymóg potwierdzenia umowy przed notariuszem. Podnosi Pani również, iż skoro była opiekunką spadkodawcy przez okres 5-ciu lat i spełnia wymogi ustawodawcy tj. umowa zawarta przed gminą i notariuszem to może ubiegać się o ulgę podatkową. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t.

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest wystawianie faktur VAT bez określenia kwoty podatku należnego za zrealizowaną usługę notarialną (zakwalifikowaną do grupowania PKWiU 74.11.15-00) na terenie kraju dla podatnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty ale w kraju innym niż kraj świadzącego usługę?

Fragment:

Natomiast zgodnie z art.5 ust.1 w.w. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają: – odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, – eksport towarów, – import towarów, – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Elementy faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży zostały określone w § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn.25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz.798 ze zm.). W powołanym przepisie stwierdzono między innymi, że faktura VAT powinna zawierać: stawki podatku, kwotę podatku od sumy wartości netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku: kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. Wyjątek od tej zasady określony został w § 9 pkt 15 w.w. rozporządzenia w brzmieniu: faktury wystawiane przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, świadczących usługi określone w art.27 ust.3 lub w art.28 ust.3, 4, 6 i 7 ustawy, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają adnotację, iż podatek rozlicza nabywca.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje czy wykonywana przez niego czynność poświadczenia własnoręczności podpisów stron na zawieranej w Polsce umowie zbycia udziałów spółki z o.o. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Stroną zbywającą powyższe udziały jest osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która zlecając notariuszowi usługę poświadczenia zgodności podpisów działa w imieniu i na rzecz nabywcy udziałów. Stroną nabywającą te udziały jest osoba prawna będąca podatnikiem podatku od wartości dodanej posiadająca siedzibę na terytorium Wspólnoty, która ponosi koszty związane z umową, w tym koszty wynagrodzenia notariusza z tytułu wykonanej czynności poświadczenia własnoręczności podpisów. Treść zapytania i stanowisko podatnika: Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zmian.) wykonywana przez podatnika czynność poświadczenia własnoręczności podpisów stron na zawieranej w Polsce umowie zbycia udziałów spółki z o.o. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Podatnika czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, a w związku z tym powinien naliczyć i pobrać podatek VAT, gdyż jest to umowa dwustronna i obie jej strony są równorzędne zarówno wobec siebie, jak i wobec notariusza i z żadną z tych stron notariusz nie jest związany szczególnym stosunkiem prawnym. Informacja o zakresie i sposobie zastosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. organu podatkowego: Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Czy czynności wykonywane przez notariusza polegających na sporządzeniu aktu notarialnego podlegają opodatkowania VAT ?.

Fragment:

Organu w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nie dotyczy opodatkowania powyższej transakcji zakupu (ewentualnie jej skutków podatkowych), a odnosi się do opodatkowania czynności wykonywanych przez notariusza polegających na sporządzeniu aktu notarialnego. Podatnicy świadczący usługi notarialne jako Podatnicy podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) posiadają prawa i obowiązki przewidziane w przepisach ustawy, wynikające z faktu dokonania sprzedaży, i tym samym są podatnikami uprawnionymi w przedmiotowej sprawie do wystąpienia i otrzymania pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W celu uzyskania tego rodzaju informacji Podatnik (w tym przypadku notariusz) może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do właściwego Organu podatkowego. Mając na uwadze powyższe tut. Organ odmawia udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytanie sformułowane w ww. pismach w trybie art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej z uwagi na fakt iż nie dotyczy ono indywidualnej sprawy Podatnika.

2011
1
sty

Istota:

W sprawie odliczenia od podatku, w ramach wydatków objętych ulgą budowlaną poniesionego wydatku na opłacenie kosztów sporządzenia umowy notarialnej.

Fragment:

Usługi notarialne, tzn. czynności wykonywane przez notariusza, są obciążone podatkiem od towarów i usług, a notariusz jest podatnikiem VAT.Koszty sporządzenia aktu notarialnego jako dokumentu niezbędnego do skutecznego przeniesienia prawa własności nieruchomości są niewątpliwie związane z nabyciem lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym, jeżeli Państwo w latach 2000-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na zakup lokalu mieszkalnego, a fakt sporządzenia przez notariusza umowy przenoszącej prawo własności tego lokalu został udokumentowany fakturą VAT, to przysługuje prawo do odliczenia ww. wydatków w ramach „dużej ulgi budowlanej”. Odliczeniu nie podlegają: podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłata sądowa pobierane przez notariusza, bowiem notariusz jest jedynie ich płatnikiem, a fakt poniesienia tych opłat nie jest dokumentowany fakturą VAT. Informacji udziela się w oparciu o stan faktyczny opisany w piśmie i zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej wydania.

2011
1
sty

Istota:

Czy dochody osiągane z działalności gospodarczej – kancelarii notarialnej mogą być opodatkowane 19-procentowym podatkiem liniowym?

Fragment:

Zgodnie ze znowelizowanym art. 5a pkt 6 ww. ustawy, pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny albo cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. według stawki 19 %. Ponieważ dochody uzyskiwane z prowadzenia kancelarii notarialnej są w rozumieniu ww. ustawy dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane stawką liniową w wysokości 19 %. Warunkiem jest złożenie przez panią w terminie do 20.01. stosownego oświadczenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Zatem stanowisko pani zawarte w zapytaniu jest prawidłowe.