Notariusze | Interpretacje podatkowe

Notariusze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to notariusze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki notariusza wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3i 4 –notarialne oświadczenia woli o nieodpłatnym ustanowieniu służebności/ użytkowania
Fragment:
Użycie przez ustawodawcę sformułowania „ dokonanej w formie aktu notarialnego umowy ” stanowi, że warunkiem koniecznym do przyjęcia przez notariusza roli płatnika, tj. zaistnienia obowiązku pobrania przez notariusza podatku od ustanowienia nieodpłatnej służebności lub nieodpłatnego użytkowania jest zawarcie w formie aktu notarialnego „ umowy ”. Umowa zaś stanowi wynik uzgodnień stron; w prawie cywilnym umowa oznacza zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki. W związku z powyższym do zawarcia „ umowy ” niezbędne jest stawiennictwo wszystkich stron czynności, których umowa dotyczy. W przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, gdy ustanowienie nieodpłatnej służebności lub nieodpłatnego użytkowania nie będzie wynikiem umowy stron, a powstanie jedynie w wyniku jednostronnego oświadczenia o ustanowieniu służebności lub użytkowania w formie aktu notarialnego, a strona, na rzecz której będzie ustanowione prawo nie będzie uczestniczyła w czynności ustanowienia służebności lub użytkowania, nie znajdzie zastosowania art. 18 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W takiej sytuacji notariusz nie stanie się płatnikiem podatku od spadków i darowizn, tym samym na notariuszu, nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku od spadków i darowizn. Notariusz stanie się płatnikiem podatku od spadków i darowizn i tym samym będzie na nim ciążył obowiązek poboru podatku od spadków i darowizn gdy do ustanowienia nieodpłatnej służebności lub nieodpłatnego użytkowania dojdzie w drodze umowy obu stron zawartej w formie aktu notarialnego.
2016
26
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu (rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów wskazanych w pkt I-III stanu faktycznego nad ponoszonymi kosztami wskazanymi w pkt A-B stanu faktycznego, z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń z kosztów podatkowych wynikających z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po uprzednim wyłączeniu z sumy przychodów przychodów wskazanych w pkt I stanu faktycznego, pochodzących ze składek członkowskich, korzystających ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 tej ustawy – tak rozumiany dochód będzie w dalszej części niniejszego wniosku określany jako „dochód Izby Notarialnej”) przeznaczanego i wydatkowanego na cele działalności oświatowej polegającej na organizacji szkoleń aplikantów notarialnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu Izby Notarialnej przeznaczanego i wydatkowanego na cele działalności oświatowej polegającej na organizacji szkoleń aplikantów notarialnych, bez względu na termin wydatkowania tego dochodu, zgodnie z art. 17 ust. 1b ww. ustawy?
Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu Izby Notarialnej przeznaczanego na cele działalności oświatowej polegającej na organizacji szkoleń aplikantów notarialnych, wydatkowanego na te cele po uprzednim przechowywaniu tego dochodu, w całości lub w części, na rachunku bankowym (oprocentowanym lub nieoprocentowanym)?
Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu Izby Notarialnej przeznaczanego na cele działalności oświatowej polegającej na organizacji szkoleń aplikantów notarialnych, wydatkowanego na te cele po uprzednim przechowywaniu tego dochodu, w całości lub w części, na lokatach bankowych?
Fragment:
Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarie w okręgu sądu apelacyjnego (art. 28 § 1 Prawa o notariacie). Organami izby notarialnej są: walne zgromadzenie notariuszy izby oraz rada izby notarialnej (art. 27 Prawa o notariacie). Zgodnie z art. 35 Prawa o notariacie, do zakresu działania rady izby notarialnej należy: opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy; nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności właściwej dla notariusza; 2a. nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a; organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych; zarząd i rozporządzanie majątkiem izby; zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń prowadzenie wykazów notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych izby; wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem. W ramach prowadzonej działalności Izba Notarialna osiąga wyłącznie następujące przychody: z tytułu składek członkowskich opłacanych przez notariuszy; z tytułu opłat za aplikacje notarialne wnoszonych przez aplikantów, z tytułu odsetek z rachunków bankowych i lokat bankowych utworzonych ze środków pieniężnych pochodzących z przychodów wymienionych w punktach I-II.
2014
13
cze

Istota:
Dokumentów wystawianych przez Spółkę nie będzie można uznać za fakturę VAT dokumentującą dokonaną sprzedaż. Zatem, w tak przedstawionej sytuacji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury od spółki R. Sp. z o.o.
Fragment:
W myśl art. 39 § 1 ww. ustawy, Krajowa Rada Notarialna składa się z notariuszy wybranych przez walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych. Zgodnie z art. 40 § 1, do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności: uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii; przedstawianie opinii i propozycji w sprawach: taksy notarialnej, zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu; współpraca z notariatami innych państw; wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego; wybór spośród członków rady rzecznika dyscyplinarnego; uchwalanie regulaminu swego urzędowania; wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy; ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania; a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty; ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów; ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy. W myśl art. 79 ww. ustawy, notariusz dokonuje następujących czynności: sporządza akty (...)
2013
28
maj

Istota:
Czy świadczenie w postaci udostępniania lokali notariuszom i ich rodzinom w celu rekreacji winno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Koszty z tytułu utrzymania nieruchomości pochodzić będą z bieżących składek notariuszy i zostaną przewidziane w rocznym „ Budżecie ” po stronie wydatków zatwierdzanych na każdy rok przez Walne Zgromadzenie Notariuszy. Założeniem jest, iż ze względu na dużą liczbę notariuszy zrzeszonych w Izbie K., wykorzystanie zakupionych lokali będzie pełne przez cały rok. W przypadkach niewykorzystania lokali przez notariuszy Izby, dopuszcza się możliwość zagospodarowania wolnych terminów przez zarządcę nieruchomości co wiązać się będzie z obniżeniem kosztów zarządu nieruchomością ponoszonych przez Izbę. W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie: Czy świadczenie w postaci udostępniania lokali notariuszom i ich rodzinom w celu rekreacji winno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Wnioskodawca wskazał, iż notariusze, oprócz powołanych do Rady i innych organów samorządowych, nie osiągają wynagrodzenia, którego płatnikiem byłaby Izba. Jednocześnie wnioskodawca uważa, że udostępnianie notariuszom lokali, stanowi dla nich przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i jako takie winno być wycenione według cen rynkowych za podobne usługi obowiązujące w danej miejscowości z uwzględnieniem atrakcyjności sezonowej regionu i opodatkowane. Rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla notariuszy nie osiągających dochodów z tytułu zaangażowania w prace samorządowe winno odbywać się na zakończenie roku podatkowego na formularzu PIT 8C.
2011
1
wrz

Istota:
Czy istnieje prawo do „ulgi mieszkaniowej” dla III grupy spadkobierców na podstawie umowy o opiekę zawartej w dniu 28 listopada 2002 r. i potwierdzonej przed notariuszem w dniu 9 lutego 2007 r.?
Fragment:
Następnie w dniu 9 lutego 2007 r. umowa ta została potwierdzona przed notariuszem, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy. Wskazała Pani również , iż opiekunką zmarłej była prawie 5 lat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy ma Pani prawo do „ ulgi mieszkaniowej ” dla III grupy spadkobierców na podstawie umowy o opiekę zawartej w dniu 28 listopada 2002 r. i potwierdzonej przed notariuszem w dniu 9 lutego 2007 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. nie podlega opodatkowaniu nabycie lokalu mieszkalnego w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące opiekę co najmniej 2 lata na podstawie umowy zawartej przed organem gminy. Od stycznia 2007 r. w wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono wymóg potwierdzenia umowy przed notariuszem. Podnosi Pani również, iż skoro była opiekunką spadkodawcy przez okres 5-ciu lat i spełnia wymogi ustawodawcy tj. umowa zawarta przed gminą i notariuszem to może ubiegać się o ulgę podatkową. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t.
2011
1
cze

Istota:
Czy prawidłowe jest wystawianie faktur VAT bez określenia kwoty podatku należnego za zrealizowaną usługę notarialną (zakwalifikowaną do grupowania PKWiU 74.11.15-00) na terenie kraju dla podatnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty ale w kraju innym niż kraj świadzącego usługę?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art.5 ust.1 w.w. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają: – odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, – eksport towarów, – import towarów, – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Elementy faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży zostały określone w § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn.25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz.798 ze zm.). W powołanym przepisie stwierdzono między innymi, że faktura VAT powinna zawierać: stawki podatku, kwotę podatku od sumy wartości netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku: kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. Wyjątek od tej zasady określony został w § 9 pkt 15 w.w. rozporządzenia w brzmieniu: faktury wystawiane przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, świadczących usługi określone w art.27 ust.3 lub w art.28 ust.3, 4, 6 i 7 ustawy, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają adnotację, iż podatek rozlicza nabywca.
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zapytuje czy wykonywana przez niego czynność poświadczenia własnoręczności podpisów stron na zawieranej w Polsce umowie zbycia udziałów spółki z o.o. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Stroną zbywającą powyższe udziały jest osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która zlecając notariuszowi usługę poświadczenia zgodności podpisów działa w imieniu i na rzecz nabywcy udziałów. Stroną nabywającą te udziały jest osoba prawna będąca podatnikiem podatku od wartości dodanej posiadająca siedzibę na terytorium Wspólnoty, która ponosi koszty związane z umową, w tym koszty wynagrodzenia notariusza z tytułu wykonanej czynności poświadczenia własnoręczności podpisów. Treść zapytania i stanowisko podatnika: Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zmian.) wykonywana przez podatnika czynność poświadczenia własnoręczności podpisów stron na zawieranej w Polsce umowie zbycia udziałów spółki z o.o. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Podatnika czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, a w związku z tym powinien naliczyć i pobrać podatek VAT, gdyż jest to umowa dwustronna i obie jej strony są równorzędne zarówno wobec siebie, jak i wobec notariusza i z żadną z tych stron notariusz nie jest związany szczególnym stosunkiem prawnym. Informacja o zakresie i sposobie zastosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. organu podatkowego: Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
mar

Istota:
Czy czynności wykonywane przez notariusza polegających na sporządzeniu aktu notarialnego podlegają opodatkowania VAT ?.
Fragment:
Organu w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nie dotyczy opodatkowania powyższej transakcji zakupu (ewentualnie jej skutków podatkowych), a odnosi się do opodatkowania czynności wykonywanych przez notariusza polegających na sporządzeniu aktu notarialnego. Podatnicy świadczący usługi notarialne jako Podatnicy podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) posiadają prawa i obowiązki przewidziane w przepisach ustawy, wynikające z faktu dokonania sprzedaży, i tym samym są podatnikami uprawnionymi w przedmiotowej sprawie do wystąpienia i otrzymania pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W celu uzyskania tego rodzaju informacji Podatnik (w tym przypadku notariusz) może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do właściwego Organu podatkowego. Mając na uwadze powyższe tut. Organ odmawia udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytanie sformułowane w ww. pismach w trybie art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej z uwagi na fakt iż nie dotyczy ono indywidualnej sprawy Podatnika.
2011
1
mar

Istota:
W sprawie odliczenia od podatku, w ramach wydatków objętych ulgą budowlaną poniesionego wydatku na opłacenie kosztów sporządzenia umowy notarialnej.
Fragment:
Usługi notarialne, tzn. czynności wykonywane przez notariusza, są obciążone podatkiem od towarów i usług, a notariusz jest podatnikiem VAT.Koszty sporządzenia aktu notarialnego jako dokumentu niezbędnego do skutecznego przeniesienia prawa własności nieruchomości są niewątpliwie związane z nabyciem lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym, jeżeli Państwo w latach 2000-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na zakup lokalu mieszkalnego, a fakt sporządzenia przez notariusza umowy przenoszącej prawo własności tego lokalu został udokumentowany fakturą VAT, to przysługuje prawo do odliczenia ww. wydatków w ramach „dużej ulgi budowlanej”. Odliczeniu nie podlegają: podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłata sądowa pobierane przez notariusza, bowiem notariusz jest jedynie ich płatnikiem, a fakt poniesienia tych opłat nie jest dokumentowany fakturą VAT. Informacji udziela się w oparciu o stan faktyczny opisany w piśmie i zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej wydania.
2011
1
sty

Istota:
Czy dochody osiągane z działalności gospodarczej – kancelarii notarialnej mogą być opodatkowane 19-procentowym podatkiem liniowym?
Fragment:
Zgodnie ze znowelizowanym art. 5a pkt 6 ww. ustawy, pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny albo cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. według stawki 19 %. Ponieważ dochody uzyskiwane z prowadzenia kancelarii notarialnej są w rozumieniu ww. ustawy dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane stawką liniową w wysokości 19 %. Warunkiem jest złożenie przez panią w terminie do 20.01. stosownego oświadczenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Zatem stanowisko pani zawarte w zapytaniu jest prawidłowe.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Notariusze
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.