Nota obciążająca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nota obciążająca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Dokumentowania otrzymanej rekompensaty od Skarbu Państwa

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 32 marca 2010r. (data wpływu 6 kwietnia 2010r.), uzupełniony pismem z dnia 17 czerwca 2010r. (data wpływu 22 czerwca 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymanej rekompensaty od Skarbu Państwa - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2010r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy na wartość nieodliczonego VAT naliczonego zwracanego przez Podmioty Spółka powinna wystawiać faktury doliczając 22% VAT, czy też może wystawić notę obciążeniową?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2010 r. (data wpływu 16 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rekompensaty – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rekompensaty. W przedmiotowym wniosku (...)

2011
1
sie

Istota:

Uznanie czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu opłat winietowych w miesiącu dokonania kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności, tj. wystawienia noty obciążeniowej oraz faktury wewnętrznej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2009r. (data wpływu 7 grudnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lutego 2010r. (data wpływu 9 lutego 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu opłat winietowych w miesiącu dokonania kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności, tj. wystawienia noty obciążeniowej oraz faktury wewnętrznej – jest (...)

2011
1
cze

Istota:

1.Czy czynność wystawienia przez spółkę noty odsetkowej obciążającej kontrahenta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2.Jakim dokumentem księgowym należy udokumentować czynność wystawienia noty odsetkowej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 106 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19.06.2007r. (data wpływu 22.06.2007r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wolap o s t a n o w i łuznać stanowisko wnioskodawcy w: -pytaniu 1 – czy czynność wystawienia przez spółkę noty odsetkowej obciążającej kontrahenta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – za nieprawidłowe, -pytaniu 2 – jakim dokumentem księgowym należy udokumentować czynność wystawienia noty odsetkowej – za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 19.06.2007r. (data wpływu 22.06.2007r.) (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy nota obciążająca dostawcę będzie wystarczającym dokumentem?

Fragment:

(...) obrotu i struktury kwartalnej pod warunkiem utrzymania w ciągłej sprzedaży w okresie kwartału reprezentatywnej palety asortymentowej dostawcy, za realizację obrotu rocznego pod warunkiem utrzymania w ciągłej sprzedaży w okresie roku reprezentatywnej palety asortymentowej dostawcy. Premie pieniężne płatne są na podstawie dokumentu wystawionego przez Pana, w wysokości określonej przez dostawcę po okresie rozliczeniowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie . Czy nota obciążająca dostawcę będzie wystarczającym dokumentem... Zdaniem Wnioskodawcy premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym należy wystawiać noty obciążeniowe, a nie faktury VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe . Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od (...)

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Spółka podpisała umowę konsorcjum na wykonanie robót budowlano-montażowych. Zgodnie z podpisaną umową liderem konsorcjum jest Spółka, a udział w konsorcjum wynosi 50%. Utworzone konsorcjum nie posiada osobowości prawnej. Spółka jako lider konsorcjum podpisała umowę z inwestorem i podwykonawcami. Przychody i koszty budowy zaewidencjonowane zostały w księgach Spółki. Po wykonaniu robót wypracowany został zysk, który zgodnie z umową konsorcjum należy podzielić po 50% pomiędzy partnerów konsorcjum - Spółka powinna zostać obciążona przez partnera konsorcjum. Zdaniem Spółki powinna ona zostać obciążona notą księgową bez naliczania podatku VAT.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.08.2005 r. (data wpływu: 23.08.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Spółka podpisała umowę konsorcjum na wykonanie robót budowlano - montażowych. Zgodnie z podpisaną umową liderem konsorcjum jest Spółka, a udział w konsorcjum wynosi po 50%. Utworzone konsorcjum nie posiada osobowości prawnej. Spółka jako lider konsorcjum podpisała umowę z inwestorem i podwykonawcami. Przychody i koszty budowy zaewidencjonowane zostały w księgach Spółki. Po wykonaniu robót wypracowany został zysk, który (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z weryfikacją dokonaną przez sąd wielkości należnych kar umownych i zmniejszeniem kar umownych należnych dla X, różnica czyli wartość nienależnie naliczonych kar umownych wraz z odsetkami, stanowi aktualnie koszt uzyskania przychodu dla Y?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej X przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r. (data wpływu 16.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy notę obciąeniową za wyrządzoną szkodę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.07.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 02.08.2006r. i z dnia 27.09.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wydatku poniesionego na podstawie zawartej umowy i udokumentowanego notą księgową stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Do celów rozliczeniowych Podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zawarł umowę o współpracy z producentem artykułów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może nie zaliczać do przychodów podatkowych przychodów z tytułu wystawienia noty odszkodowawczej uznaniowej na przewoźnika.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (wpływ do tut. Urzędu 01.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może nie zaliczać do przychodów podatkowych przychodów z tytułu wystawienia noty odszkodowawczej uznaniowej na przewoźnika, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się usługami spedycyjnymi. Transport towarów odbywa się drogą lądową, morską oraz lotniczą przez wynajętych przez Spółkę (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zaksięgowanie rachunku wystawionego przez kontrahenta niemieckiego jest dla podatnika kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Zgodnie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskiem z dnia 19.04.2005 r. (uzupełnionym pismami z dnia 30.04.2005 r. i 06.05.2005 r.) Sp. z o.o. zwróciła się z zapytaniem dotyczącym art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Sp. z o.o. prowadzi (...)