IPPP1/443-1211/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dokumentowanie wpływów wynikających z realizacji wspólnego przedsięwzięcia - otrzymana przez Zainteresowanego część wpływów netto ze sprzedaży biletów nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, które winno podlegać opodatkowaniu, Orkiestra nie powinna dokumentować opisanych wpływów fakturą VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Orkiestry, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wpływów wynikających z realizacji wspólnego przedsięwzięcia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wpływów wynikających z realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Orkiestra zawarła umowę o współpracy z Teatrem - (Teatr) oraz Fundacją (Fundacja), dotyczącą współorganizacji Festiwalu, odbywającego się w dniach 26 - 28 września 2014 roku.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron oraz zakresu obowiązków wynikających ze wspólnej organizacji Koncertów w ramach ww. Festiwalu.

Zgodnie z treścią umowy o współpracę:

 1. Teatr zobowiązuje się udostępniać sale koncertowe, garderoby oraz infrastrukturę teatralną konieczną do wykonania serii koncertów, jak również przeprowadzić sprzedaż biletów na koncerty w swoich kasach biletowych Orkiestra nie posiada własnej Sali koncertowej i w związku z tym nie ma swoich kas biletowych.
 2. Orkiestra zobowiązuje się do zorganizowania i wykonania koncertów wg opracowanego programu oraz pokrycia kosztów praw autorskich i praw do artystycznych wykonań, wypożyczenia materiałów nutowych oraz instrumentów muzycznych, jak również zorganizowania i zapewnienia niezbędnej obsługi technicznej i administracyjnej koncertów.
 3. Jako współorganizatorzy Orkiestra oraz Fundacja zorganizują i pokryją koszty:
  • produkcji artystycznej koncertów,
  • honorariów zaangażowanych artystów, reżyserów i realizatorów,
  • koordynowania prac związanych z organizacją artystyczną, techniczną i logistyczną,
  • opracowania, druku i wysyłki zaproszeń oraz programów koncertów,
  • wydatków kampanii promocyjno-reklamowej,
  • wynajęcia sprzętu nagłośnienia i efektów świetlnych,
  • wypożyczenia materiałów nutowych,
  • przejazdów i zakwaterowania artystów i ekip technicznych,
  • wykonania dekoracji,
  • przygotowania identyfikatorów dla osób uczestniczących w przygotowaniach do koncertów,
  • dostarczania i ochrony sprzętu służącego wykonaniu koncertów.

Koncerty w ramach festiwalu będą biletowane. Sprzedaż biletów jest prowadzona przez kasy biletowe Teatru, jak również przez Orkiestrę za pośrednictwem platformy internetowej E-bilet. W cenie sprzedawanych biletów zostanie uwzględniony podatek od towarów i usług w wysokości 8% stawki podatku. Kwoty należnego podatku z tytułu sprzedanych biletów zostaną rozliczone w deklaracjach podatkowych przez podmioty dokonujące sprzedaży biletów, tj. przez Teatr, który sprzeda część biletów w swoich kasach biletowych Teatru/Teatr oraz Orkiestra, która sprzeda część biletów za pośrednictwem platformy Internetowej E-bilet.

Zgodnie z postanowieniami umowy o współpracę wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów przeprowadzonej w kasach biletowych Teatru zostaną, po rozliczeniu należnego od tych wpływów podatku VAT, podzielone pomiędzy współorganizatorów festiwalu, tj. Teatr oraz Orkiestrę w ten sposób, że 20% wpływów (netto) otrzyma Teatr, a 80% wpływów (netto) zostanie przekazanych przez Teatr Orkiestrze. Przekazanie 80% wpływów na rzecz Orkiestry zostanie udokumentowane notą księgową wystawioną przez Orkiestrę na rzecz Teatru.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jest prawidłowe udokumentowanie notą księgową otrzymanych przez Orkiestrę wpływów wynikających z procentowo ustalonego udziału Orkiestry w wartości sprzedanych biletów, od których należny podatek od towarów i usług rozliczył w całości sprzedawca biletów, czyli Teatr...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Prawidłowe jest, aby otrzymaną przez Orkiestrę kwotę wpływów traktować jako procentowy udział z tytułu współorganizacji koncertów. Jako taka, nie może więc być uznana za obrót osiągnięty z tytułu sprzedaży towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wyżej opisano, Orkiestra będąca współorganizatorem koncertów uzyskuje z tego tytułu dwa rodzaje przychodów. Przychód, który w rozumieniu ustawy o VAT stanowi obrót opodatkowany 8% podatkiem od towarów i usług wynika ze sprzedaży biletów koncertowych przez Orkiestrę za pośrednictwem platformy cyfrowej E-bilet. Z kolei przychód uzyskany przez Orkiestrę jako procentowy udział od wpływów Teatru/Teatr nie stanowi obrotu opodatkowanego należnym podatkiem VAT. To bowiem Teatr, który jako współorganizator koncertów sprzedaje bilety w swoich kasach biletowych, rozlicza z urzędem skarbowym 100% należnego z tego tytułu podatku od towarów i usług z zastosowaną stawką 8%.

Przekazanie Orkiestrze na podstawie umowy o współpracę udziału we wpływach ze sprzedaży biletów odzwierciedla zatem wewnętrzne rozliczenie współorganizatorów koncertów, będące poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Innymi słowy otrzymany przez Orkiestrę udział we wpływach ze sprzedaży biletów nie może być rozumiany jako obrót, o którym stanowi art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wynikający ze sprzedaży towarów lub świadczenie usług przez Orkiestrę. Wpływy ze sprzedaży, rozumianej jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, osiągnął inny podatnik - Teatr i rozliczył z tego tytułu należny podatek od towarów i usług.

W konsekwencji należy uznać, że uzyskane przez Orkiestrę wpływy stanowią przychód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem jego udokumentowanie może nastąpić w formie noty księgowej, a nie faktury w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast świadczenie usług to – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ustawy.

Zgodnie z wyżej wskazanymi regulacjami, przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni jego odbiorca odnoszący korzyść związaną z tym świadczeniem.

W związku z tym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Wynagrodzenie musi być przy tym wyrażone w pieniądzu, co nie oznacza, że musi mieć ono postać pieniężną, gdyż wynagrodzenie (odpłatność) jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową (np. zapłatą może być towar lub usługa).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do treści art. 29a ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Orkiestra – zawarł umowę z teatrem oraz fundacja odnoszącą się do współorganizacji festiwalu. Zawarta umowa określa warunki współpracy stron oraz zakres obowiązków wynikających ze wspólnej organizacji festiwalu. Zgodnie z zawartą umowa teatr zobowiązuje się udostępnić sale koncertowe oraz infrastrukturę konieczna do wykonania serii koncertów w ramach festiwalu, oraz przeprowadzić sprzedaż biletów w swoich kasach biletowych. Wnioskodawca natomiast zobowiązuje się do zorganizowania i wykonania koncertów oraz pokrycia kosztów praw autorskich i praw do artystycznych wykonań, wypożyczenia materiałów nutowych oraz instrumentów muzycznych, jak również zorganizowania i zapewnienia niezbędnej obsługi technicznej i administracyjnej koncertów. Ponadto z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany oraz fundacja jako współorganizatorzy zorganizują i pokryją koszty:

 • produkcji artystycznej koncertów,
 • honorariów zaangażowanych artystów, reżyserów i realizatorów,
 • koordynowania prac związanych z organizacją artystyczną, techniczną i logistyczną,
 • opracowania, druku i wysyłki zaproszeń oraz programów koncertów,
 • wydatków kampanii promocyjno-reklamowej,
 • wynajęcia sprzętu nagłośnienia i efektów świetlnych,
 • wypożyczenia materiałów nutowych,
 • przejazdów i zakwaterowania artystów i ekip technicznych,
 • wykonania dekoracji,
 • przygotowania identyfikatorów dla osób uczestniczących w przygotowaniach do koncertów,
 • dostarczania i ochrony sprzętu służącego wykonaniu koncertów.

Koncerty organizowane w ramach festiwalu są biletowane, zaś sprzedaż biletów prowadzona jest przez kasy biletowe teatru oraz przez Orkiestrę za pośrednictwem platformy internetowej. W cenie sprzedawanych biletów uwzględniany jest podatek VAT w wysokości 8%. Należny podatek VAT z tytułu sprzedaży biletów zostanie rozliczony w deklaracjach podatkowych przez Wnioskodawcę oraz teatr. Z zawartej umowy wynika, że wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów prowadzonej przez teatr zostaną po rozliczeniu należnego podatku VAT podzielone pomiędzy współorganizatorów festiwalu tj. teatr i Wnioskodawcę wg udziału procentowego 20% wpływów netto otrzyma teatr zaś 80% wpływów netto teatr przekaże Orkiestrze. Zdaniem Wnioskodawcy przekazanie 80% wpływów Zainteresowany winien udokumentować notą księgową, gdyż wskazany udział we wpływach nie stanowi dla Orkiestry obrotu osiągniętego z tytułu współorganizacji koncertów.

W omawianej sprawie należy zgodzić się z Zainteresowanym i wskazać, że wpływy wynikające z procentowego udziału w wartości sprzedanych biletów związanych ze wspólną organizacją festiwalu nie stanowią dla Orkiestry obrotu podlegającego opodatkowaniu z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Udział Wnioskodawcy we wpływach ze sprzedaży biletów stanowi w istocie rozliczenie pieniężne pomiędzy uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia jakim jest organizacja festiwalu i nie może być potraktowane jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak wynika z opisu sprawy Zainteresowany nie wykonuje na rzecz teatru żadnych świadczeń za które miałby otrzymać wynagrodzenie, ponadto teatr nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Orkiestry, za które otrzymałby należne wynagrodzenie. W opisanym stanie sprawy brak jest ekwiwalentności świadczeń. Podział uzyskanych ze sprzedaży biletów przez teatr zysków nie może być uznany za zapłatę za jakiekolwiek świadczenia wykonane przez Zainteresowanego na rzecz teatru. Celem Orkiestry oraz teatru jest organizacja wspólnego przedsięwzięcia jakim jest festiwal a w konsekwencji wytworzenie określonych procentowo w umowie zysków. Należy zatem wskazać, że podejmowane przez współorganizatorów działania w ramach organizacji festiwalu stanowią działania podejmowane na własną rzecz a nie na rzecz współorganizatorów. Kluczowe dla rozstrzygnięcia omawianej sprawy jest wskazanie, że podatek VAT wynikający ze sprzedaży biletów zarówno w kasach biletowych przez teatr, jak i za pośrednictwem platformy internetowej przez Orkiestrę zostanie rozliczony przez każdy z tych podmiotów w składanych przez nich deklaracjach podatkowych. Ponadto Strony umowy o współpracę szczegółowo określiły sposób podziału zysków – po rozliczeniu podatku VAT – oraz wysokość udziałów – 80% Orkiestra, 20% teatr. Przytoczone okoliczności sprawy wyraźnie wskazują, że wspólna organizacja festiwalu przez strony nie ma na celu świadczenia wzajemnego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, gdyż celem jest osiągnięcie korzystnych z ekonomicznego punktu widzenia rezultatów poprzez wspólne działania w ramach podjętego przedsięwzięcia.

Zatem wskazane wyjaśnienie w kontekście powołanych przepisów pozwala na przyjęcie, że otrzymana przez Zainteresowanego część wpływów netto ze sprzedaży biletów nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, które winno podlegać opodatkowaniu. Wobec czego Orkiestra nie powinna dokumentować opisanych wpływów fakturą VAT.

Brak jest tym samym przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT aby Zainteresowany udokumentował otrzymane wpływy notą księgową, niemniej należy zauważyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

Wobec powyższego należy wskazać, że Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.