IBPP1/443-495/09/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wystawienie noty księgowej przez Wnioskodawcę dla Uniwersytetu X tytułem udziału w kosztach utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej jest zgodne z ustawą o podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 13 maja 2009r. (data wpływu 18 maja 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2009r. (data wpływu 12 czerwca 2009r.) oraz pismem z dnia 7 sierpnia 2009r. (data wpływu 10 sierpnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy wystawienie noty księgowej przez Wnioskodawcę dla Uniwersytetu tytułem udziału w kosztach utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej jest zgodne z ustawą o podatku VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2009r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 czerwca 2009r. (data wpływu 12 czerwca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy wystawienie noty księgowej przez Wnioskodawcę dla Uniwersytetu tytułem udziału w kosztach utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej jest zgodne z ustawą o podatku VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 czerwca 2009r. (data wpływu 12 czerwca 2009r.) oraz pismem z dnia 7 sierpnia 2009r. (data wpływu 10 sierpnia 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 28 lipca 2008r. znak IBPP1/443-495/09/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Miejska Sieć Komputerowa () została zbudowana z dotacji Komitetu Badań Naukowych (KBN). Budowa sieci komputerowej realizowana była dla wszystkich Uczelni Państwowych, które w większości funkcjonują w strukturach Uniwersytetu . Organem założycielskim są Rektorzy państwowych Uczelni Wyższych . Organem nadzorczym jest Rada Użytkowników składająca się z przedstawicieli poszczególnych Uczelni. Wszelkie decyzje dotyczące działalności są zatwierdzane przez Radę Użytkowników. Politechnika pełni rolę Jednostki Wiodącej i majątek sieci w całości jest ewidencjonowany na jej stanie. Część urządzeń ulokowana jest w obiektach Uniwersytetu, który ponosi koszty ich bieżącej eksploatacji. MSK jest dofinansowywane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiej sieci komputerowej w środowisku oraz połączeń krajowych i międzynarodowych. Dotacja nie pokrywa w całości kosztów utrzymania sieci. W związku z powyższym Politechnika i Uniwersytet podpisały umowę, w ramach której Uniwersytet zobowiązuje się przekazywać corocznie połowę brakujących środków na utrzymanie MSK z funduszy własnych.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, iż (ang. Metropolitan Area Network) to sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. We wniosku o interpretację użyto nazwy "sieć komputerowa ", gdyż nazwa pojawia się w dokumentach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNśSzW), które obecnie dotuje utrzymanie akademickich sieci i w dokumentach Komitetu Badań Naukowych (KBN), który wcześniej sfinansował budowę sieci w . Miejska Sieć Komputerowa to nazwa własna nadana sieci w , do której dołączone są wszystkie uczelnie państwowe /

Do sieci dołączane są sieci lokalne LAN (ang. Local Area Network). W przypadku państwowych uczelni wszystkie one dysponują własnymi sieciami LAN, które są utrzymywane z funduszy własnych każdej z uczelni. Dodatkowo uczelnie współfinansują utrzymanie i rozwój sieci , która otrzymuje dotację z MNiSzW na finansowanie "kosztów utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej w środowisku oraz połączeń krajowych i międzynarodowych". Dotacja ta jest przyznawana na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (SPUB), do którego kwalifikują się tylko urządzenia o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu.

Podsumowując, i sieć komputerowa to jest ta sama sieć i jak napisano we wniosku o interpretację, budowa sieci komputerowej realizowana była dla wszystkich uczelni państwowych. została utworzona przez uczelnie wyższe , w imieniu których działali ich Rektorzy, którzy zawarli w tym celu porozumienie. Organem nadzorczym utworzonym na podstawie przedmiotowego porozumienia, jest Rada Użytkowników składająca się z przedstawicieli poszczególnych Uczelni. Wszelkie decyzje dotyczące działalności są zatwierdzane przez Radę Użytkowników. Politechnika pełni rolę jednostki wiodącej i majątek sieci w całości jest ewidencjonowany na jej stanie.

We wniosku o interpretację napisano, że "Politechnika i Uniwersytet podpisały umowę w ramach której Uniwersytet zobowiązuje się przekazywać corocznie połowę brakujących środków na utrzymanie z funduszy własnych". Sprawozdanie finansowe , z którego wynikają wpływy i koszty utrzymania , a stąd wysokość brakujących środków jest zatwierdzane przez Radę Użytkowników w skład której wchodzą z równą liczbą głosów przedstawiciele obu uczelni.

Z umowy zawartej pomiędzy Politechniką a Uniwersytetem w dniu 31 grudnia 2001r. z późniejszymi aneksami wynika, iż wkład Uniwersytetu na poczet kosztów utrzymania i użytkowania sieci będzie przekazywany na podstawie faktury VAT wystawianej przez Politechnikę. Strony określiły, iż na opłatę będzie się składał koszt netto plus podatek VAT, o ile będzie on obowiązywał. Z treści aneksu nr 2 wynika, iż "obciążenie wynikające z potencjału naukowego uczelni wynosi dla Politechniki oraz Uniwersytetu po 50%".

Dotychczas więc rozliczenie pomiędzy P a U dokonywane było fakturą VAT. Politechnika nie doliczała podatku VAT do momentu, kiedy świadczenie usług informatycznych było z podatku zwolnione. W momencie jednak opodatkowania tych usług stawką 22%, zobowiązana była uwzględnić podatek w wystawianej na rzecz Uniwersytetu fakturze. Uniwersytet kwestionuje prawo Politechniki do wystawienia faktury VAT oraz doliczania podatku VAT, twierdząc, iż kwoty jakie płaci stanowią tylko partycypację w kosztach utrzymania RMSK, nie są natomiast usługą, która podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowo należy wskazać, iż podstawą do określenia opłaty wynikającej z ww. umowy, które de facto jest pokryciem kosztów utrzymania jest sprawozdanie finansowe , z którego wynika wysokość wpływów z działalności sieci oraz kosztów jej utrzymania. Brakujące środki są rozdzielane zawsze w 1/2 na Politechnikę oraz Uniwersytet po zatwierdzeniu tego przez Radę Użytkowników, o której mowa była powyżej, czyli opłata jaką zobowiązany jest uiszczać Uniwersytet ma za zadanie pokryć koszty utrzymania MSK.

Zgodnie z zawartym między uczelniami porozumieniem zarządcą sieci MSK jest Politechnika – zarządzaniem zajmuje się Centrum Zarządzania Miejską Siecią Komputerową (CZ MSK), które jest jednostką organizacyjną Politechniki . Umowy sprzedaży, na podstawie których nabywano towary niezbędne do stworzenia sieci, były zawierane przez Politechnikę i na jej rzecz były wystawiane z tego tytułu faktury VAT. Nabyty majątek jest w całości ewidencjonowany na stanie Politechniki . Tym samym należy stwierdzić, iż sieć stanowi własność Politechniki . Niezależnie od tego część urządzeń ulokowana jest w obiektach Uniwersytetu i Uniwersytet ponosi koszty ich bieżącej eksploatacji.

Zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa sieci " prowadzone przez Politechnikę jako jednostkę wiodącą, było finansowane w całości przez KBN. Politechnika nie wniosła żadnego wkładu własnego w tę inwestycję. Z wnioskiem do KBN o sfinansowanie inwestycji wystąpiły wszystkie uczelnie państwowe .

MSK utrzymywane jest z:

 • dotacji MNiSzW (SPUB) – w roku 2008: 253 700 zł
 • wpłaty Politechniki i Uniwersytetu – w roku 2008: 160 000 zł + 160 000 zł
 • wpływu z działalności komercyjnej — w roku 2008: 318 242 zł.

Działalność komercyjna CZ MSK jest świadczona dla instytucji innych niż państwowe uczelnie . Dla celów tej działalności MSK wykupuje odrębne od edukacyjnego pasmo internetowe. Celem tej działalności jest uzyskanie dodatkowych przychodów, które pozwalają zmniejszyć wkłady własne uczelni państwowych związane z utrzymaniem i rozwojem sieci komputerowej .

Poprzez utworzenie MSK, obie uczelnie uzyskały dostęp do edukacyjnego pasma internetowego łączem o przepływności 1GB/s (stan w roku 2008). Edukacyjne pasmo internetowe to pasmo, które ma specjalną cenę, niższą od rynkowej, dostarczane dla europejskich instytucji naukowych i edukacyjnych (np. uczelni wyższych) oraz wspierających edukacją (np. bibliotek). Przepływność pasma internetowego na poziomie dostatecznym dla obu uczelni jest ustalana przez Radę Użytkowników RMSK. Nie ma wydzielania osobnego pasma dla poszczególnych uczelni, tzn. zarówno Politechnika jak i Uniwersytet korzystają z tego samego pasma internetowego.

Poza dostępem do edukacyjnego pasma Internetu Uniwersytet nie czerpie z przyłączenia do MSK żadnych innych profitów.

Politechnika w porozumieniu zawartym między państwowymi uczelniami ma status jednostki wiodącej, czyli pełni funkcję lidera tej grupy uczelni współfinansujących MSK. Z tytułu pełnienia tej funkcji Politechnika nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Środki pozyskiwane z dotacji SPUB MNiSzW, z wkładu własnego Uniwersytetu i Politechniki oraz z działalności komercyjnej są przeznaczane w całości na pokrycie kosztów utrzymania i użytkowania sieci.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wystawienie noty księgowej przez Politechnikę dla Uniwersytetu tytułem udziału w kosztach utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej jest zgodne z ustawą o podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nota księgowa jest dokumentem wystarczającym do udokumentowania wyżej wymienionego faktu. Udział Uniwersytetu w kosztach utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej nie następuje na skutek sprzedaży towaru lub usługi ponieważ wiąże się z refundacją poniesionych kosztów przez Politechnikę ponad dofinansowanie przez MNiSz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. . wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 6 ww. ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast jak wynika z art. 8 ust 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się przez odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z ww. przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że obowiązek wystawienia faktury VAT przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług powstaje zawsze w sytuacji, gdy dokona on sprzedaży opodatkowanej podatkiem, z wyłączeniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 106 ust. 4 ustawy o VAT).

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż Miejska Sieć Komputerowa została zbudowana z dotacji Komitetu Badań Naukowych (KBN). Budowa sieci komputerowej realizowana była dla wszystkich Uczelni Państwowych, które w większości funkcjonują w strukturach Uniwersytetu . Organem założycielskim MSK są Rektorzy państwowych Uczelni Wyższych . Organem nadzorczym jest Rada Użytkowników MSK składająca się z przedstawicieli poszczególnych Uczelni. Wszelkie decyzje dotyczące działalności MSK są zatwierdzane przez Radę Użytkowników. Wnioskodawca pełni rolę Jednostki Wiodącej i majątek sieci w całości jest ewidencjonowany na jej stanie. Część urządzeń ulokowana jest w obiektach Uniwersytetu, który ponosi koszty ich bieżącej eksploatacji. MSK jest dofinansowywane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotacja nie pokrywa w całości kosztów utrzymania sieci. W związku z powyższym Wnioskodawca i Uniwersytet podpisały umowę, w ramach której Uniwersytet zobowiązuje się przekazywać corocznie połowę brakujących środków na utrzymanie MSK z funduszy własnych.

Sprawozdanie finansowe MSK, z którego wynikają wpływy i koszty utrzymania MSK, a stąd wysokość brakujących środków jest zatwierdzane przez Radę Użytkowników MSK w skład której wchodzą z równą liczbą głosów przedstawiciele obu uczelni.

Z umowy zawartej pomiędzy Politechniką a Uniwersytetem w dniu 31 grudnia 2001r. z późniejszymi aneksami wynika, iż wkład Uniwersytetu na poczet kosztów utrzymania i użytkowania sieci MSK będzie przekazywany na podstawie faktury VAT wystawianej przez Politechnikę. Strony określiły, iż na opłatę będzie się składał koszt netto plus podatek VAT, o ile będzie on obowiązywał. Z treści aneksu nr 2 wynika, iż "obciążenie wynikające z potencjału naukowego uczelni wynosi dla Politechniki oraz Uniwersytetu po 50%".

Dotychczas więc rozliczenie pomiędzy Politechniką a Uniwersytetem dokonywane było fakturą VAT. Politechnika nie doliczała podatku VAT do momentu, kiedy świadczenie usług informatycznych było z podatku zwolnione. W momencie jednak opodatkowania tych usług stawką 22%, zobowiązana była uwzględnić podatek w wystawianej na rzecz Uniwersytetu fakturze. Uniwersytet kwestionuje prawo Politechniki do wystawienia faktury VAT oraz doliczania podatku VAT, twierdząc, iż kwoty jakie płaci stanowią tylko partycypację w kosztach utrzymania MSK, nie są natomiast usługą, która podlegałaby opodatkowaniem podatkiem VAT.

Podstawą do określenia opłaty wynikającej z ww. umowy, które de facto jest pokryciem kosztów utrzymania MSK jest sprawozdanie finansowe MSK, z którego wynika wysokość wpływów z działalności sieci oraz kosztów jej utrzymania. Brakujące środki są rozdzielane zawsze w 1/2 na Politechnikę oraz Uniwersytet po zatwierdzeniu tego przez Radę Użytkowników, o której mowa była powyżej, czyli opłata jaką zobowiązany jest uiszczać Uniwersytet ma za zadanie pokryć koszty utrzymania MSK.

Zgodnie z zawartym między uczelniami porozumieniem zarządcą sieci jest Politechnika – zarządzaniem zajmuje się Centrum Zarządzania Miejską Siecią Komputerową (CZMSK), które jest jednostką organizacyjną Politechniki . Umowy sprzedaży, na podstawie których nabywano towary niezbędne do stworzenia sieci, były zawierane przez Politechnikę i na jej rzecz były wystawiane z tego tytułu faktury VAT. Nabyty majątek jest w całości ewidencjonowany na stanie Politechniki . Tym samym należy stwierdzić, iż sieć stanowi własność Politechniki . Niezależnie od tego część urządzeń ulokowana jest w obiektach Uniwersytetu i Uniwersytet ponosi koszty ich bieżącej eksploatacji.

Zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa sieci " prowadzone przez Politechnikę jako jednostkę wiodącą, było finansowane w całości przez KBN. Politechnika nie wniosła żadnego wkładu własnego w tę inwestycję. Z wnioskiem do KBN o sfinansowanie inwestycji wystąpiły wszystkie uczelnie państwowe .

MSK utrzymywane jest z:

 • dotacji MNiSzW (SPUB) – w roku 2008: 253 700 zł
 • wpłaty Politechniki i Uniwersytetu – w roku 2008: 160 000 zł + 160 000 zł
 • wpływu z działalności komercyjnej — w roku 2008: 318 242 zł.

Działalność komercyjna CZMSK jest świadczona dla instytucji innych niż państwowe uczelnie . Dla celów tej działalności MSK wykupuje odrębne od edukacyjnego pasmo internetowe. Celem tej działalności jest uzyskanie dodatkowych przychodów, które pozwalają zmniejszyć wkłady własne uczelni państwowych związane z utrzymaniem i rozwojem sieci komputerowej .

Poprzez utworzenie MSK, obie uczelnie uzyskały dostęp do edukacyjnego pasma internetowego łączem o przepływności 1GB/s (stan w roku 2008). Edukacyjne pasmo internetowe to pasmo, które ma specjalną cenę, niższą od rynkowej, dostarczane dla europejskich instytucji naukowych i edukacyjnych (np. uczelni wyższych) oraz wspierających edukacją (np. bibliotek). Przepływność pasma internetowego na poziomie dostatecznym dla obu uczelni jest ustalana przez Radę Użytkowników MSK. Nie ma wydzielania osobnego pasma dla poszczególnych uczelni, tzn. zarówno Politechnika jak i Uniwersytet korzystają z tego samego pasma internetowego.

Poza dostępem do edukacyjnego pasma Internetu Uniwersytet nie czerpie z przyłączenia do MSK żadnych innych profitów.

Politechnika w porozumieniu zawartym między państwowymi uczelniami ma status jednostki wiodącej, czyli pełni funkcję lidera tej grupy uczelni współfinansujących . Z tytułu pełnienia tej funkcji Politechnika nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Środki pozyskiwane z dotacji SPUB MNiSzW, z wkładu własnego Uniwersytetu i Politechniki oraz z działalności komercyjnej są przeznaczane w całości na pokrycie kosztów utrzymania i użytkowania sieci.

Zdaniem tut. organu w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, które co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. Nr L 347/1), (wcześniej art. 6 ust. 4 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG) (Dz. Urz. UE. Nr L 145/1)), w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, uczestniczy w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

W sytuacji zatem, gdy koszty usług, których odbiorcą (nawet częściowym) jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez świadczącego usługę, są w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę, to podmiot biorący udział w świadczeniu usług, będący podatnikiem VAT czynnym, dokumentuje te czynności poprzez wystawienie faktury VAT.

W przedmiotowej sprawie Miejska Sieć Komputerowa zrealizowana została dla wszystkich Uczelni Państwowych, natomiast Wnioskodawca pełni rolę Jednostki Wiodącej i majątek sieci w całości jest ewidencjonowany na jej stanie. MSK jest dofinansowywana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednak dotacja nie pokrywa w całości kosztów utrzymania sieci. W związku z powyższym pomiędzy Wnioskodawcą i Uniwersytetem została podpisana umowa, na mocy której Uniwersytet zobowiązuje się przekazywać corocznie połowę brakujących środków na utrzymanie MSK z funduszy własnych. Z umowy tej, podpisanej w dniu 31 grudnia 2001r. z późniejszymi aneksami wynika, iż wkład Uniwersytetu na poczet kosztów utrzymania i użytkowania sieci MSK będzie przekazywany na podstawie faktury VAT wystawianej przez Politechnikę. Strony określiły, iż na opłatę będzie się składał koszt netto plus podatek VAT, o ile będzie on obowiązywał.

W przedmiotowej sprawie mamy zatem do czynienia z odsprzedażą usług przez jeden podmiot innemu podmiotowi, której celem jest przeniesienie kosztów utrzymania sieci komputerowej przez podmiot będący pierwotnym nabywcą usługi (zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny) na podmiot, który z danych usług faktycznie korzysta. W rezultacie ostateczne obciążenie spoczywa na rzeczywistym użytkowniku.

Konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usług za sprzedawcę, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej sprzedaż usługi.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, dokona odsprzedaży usługi (w całości lub w części) jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż usługi, zaś podstawę opodatkowania zgodnie z przepisem art. 30 ust. 3 ustawy o VAT stanowi kwota należna z tytułu świadczenia usług pomniejszona o kwotę podatku.

W świetle cytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż czynność przekazania środków finansowych przez Uniwersytet na rzecz Wnioskodawcy pełni funkcję zapłaty z tytułu świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie wskazanej we wniosku kwestii związanej z dokumentowaniem przekazania środków finansowych przez Uniwersytet na rzecz Wnioskodawcy należy zauważyć, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkowa bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z ww. przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że obowiązek wystawienia faktury VAT przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług powstaje zawsze w sytuacji, gdy dokona on sprzedaży opodatkowanej podatkiem, z wyłączeniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 106 ust. 4 ustawy o VAT).

Jak wskazano powyżej, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z opodatkowanym podatkiem VAT świadczeniem usług, zatem czynność przekazania środków finansowych przez Uniwersytet na rzecz Wnioskodawcy winna być dokumentowana fakturą VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Na marginesie, odnosząc się do stwierdzenia Wnioskodawcy, że wystawia faktury za usługi informatyczne, stwierdzić należy, że z przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności z zawartej umowy z Uniwersytetem , nie wynika aby Wnioskodawca świadczył na rzecz Uniwersytetu takie usługi, bowiem umowa przewiduje udział w kosztach utrzymania. Jeżeli jednak Wnioskodawca świadczyłby na rzecz Uniwersytetu usługi informatyczne, to należy je opodatkować podatkiem VAT na zasadach ogólnych i udokumentować fakturą VAT.

Ponadto tut. organ zauważa, że niniejsza interpretacja wydana została dla Politechniki jako Wnioskodawcy, nie wywołuje zatem żadnych skutków prawnych dla Uniwersytetu . Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), zatem interpretację wydać można na rzecz jednego podmiotu zwracającego się z wnioskiem.

Na marginesie należy zaznaczyć, że tut. organ nie jest uprawniony do dokonywania analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) Wnioskodawcy, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.