Nota księgowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nota księgowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania kwot wynikających z udzielonych gwarancji w ramach ustawy podatku od towarów i usług.

Fragment:

Pobierane kwoty mogą być więc dokumentowane na podstawie innych dokumentów księgowych, w tym chociażby not księgowych. Należy jednak zaznaczyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów, brak jest jednakże przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, dla takiego sposobu dokumentowania. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego numerem 1 należy uznać za prawidłowe. W związku z powyższym rozstrzygnięciem odpowiedź na pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2017
9
cze

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania Sumy Gwarancyjnej, którą może otrzymać Nabywca od Zbywcy

Fragment:

W ocenie Zainteresowanych, skoro otrzymanie Sumy Gwarancyjnej nie stanowi sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT, to Nabywca może w takiej sytuacji udokumentować je notą księgową. Możliwość wystawiania not księgowych z tytułu otrzymania świadczeń gwarancyjnych (przy jednoczesnym braku obowiązku wystawiania faktur VAT) została potwierdzona przez Ministra Finansów w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego (wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie) z 13 listopada 2012 r., sygn. IPPP1/443-745/12-2/ISZ oraz 24 marca 2014 r., sygn. IPPP1/443-38/14-2/AP . Podsumowując, w ocenie Zainteresowanych, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego: Suma Gwarancyjna, którą może otrzymać Nabywca od Zbywcy, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, otrzymanie jej przez Nabywcę od Zbywcy nie będzie rodziło dla Nabywcy jakichkolwiek konsekwencji w VAT, Nabywca nie będzie zobowiązany udokumentować fakturą VAT otrzymanej Sumy Gwarancyjnej, ale będzie miał prawo w takiej sytuacji wystawić notę księgową. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2015
12
kwi

Istota:

Dokumentowanie wpływów wynikających z realizacji wspólnego przedsięwzięcia - otrzymana przez Zainteresowanego część wpływów netto ze sprzedaży biletów nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, które winno podlegać opodatkowaniu, Orkiestra nie powinna dokumentować opisanych wpływów fakturą VAT

Fragment:

Brak jest tym samym przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT aby Zainteresowany udokumentował otrzymane wpływy notą księgową, niemniej należy zauważyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów. Wobec powyższego należy wskazać, że Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2013
21
mar

Istota:

Spółka nie powinna stosować not księgowych w rozliczeniach ze sklepami z tytułu przekazanego im wynagrodzenia.

Fragment:

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości dokumentowania kwot przekazywanych sklepom za pomocą not księgowych. Jak wynika z cyt. art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, za pomocą faktur VAT dokumentowane są transakcje m.in. dostawy towarów bądź świadczenia usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto fakturę wystawia podmiot dokonujący dostawy towarów bądź świadczący usługę. W analizowanej sprawie Spółka nie dokonuje dostawy towarów do sklepów ani też nie wykonuje na rzecz sklepów żadnych usług. Ponieważ w analizowanej sprawie to sklepy są podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółki, przekazanie przez Spółkę ww. kwot wynagrodzenia sklepom powinno być dokumentowane przez wystawienie faktury VAT przez sklepy. Spółka nie powinna zatem stosować not księgowych w rozliczeniach ze sklepami z tytułu przekazanego im wynagrodzenia. Stanowisko Spółki należało zatem uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę we wniosku wyroku NSA sygn. I FSK 432/10 należy stwierdzić, iż nie ma on zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż dotyczy odmiennego stanu faktycznego. Rozstrzygnięcie Sądu we wskazanym wyroku odnosi się bowiem do opodatkowania premii pieniężnych wypłacanych wyłącznie za osiągnięcie określonego pułapu obrotów bądź terminowe regulowanie płatności.

2012
11
gru

Istota:

Czy z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych postępowanie Spółki w zakresie voucherów jest prawidłowe?

Fragment:

W momencie wydania vouchera kupującemu go jest wystawiana nota księgowa. Dopiero skorzystanie z usługi przez okaziciela vouchera stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego i rozpoznania obowiązku podatkowego przez Spółkę, zarówno w zakresie podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w sytuacji, gdy upłynie termin ważności, na jaki został wystawiony voucher i nie można nim już uregulować płatności za wykonane usługi, Wnioskodawca w dacie przeterminowania vouchera rozpoznaje przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w pełnej kwocie tego vouchera. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (www.sjp.pl) „ voucher ” to: dowód na piśmie, dokument świadczący o zawarciu transakcji, oświadczenie lub upoważnienie na piśmie, certyfikat, list uwierzytelniający. Z powyższego wynika, iż voucher nie jest rzeczą, ani prawem majątkowym, nie mieści się także w pojęciu „ usługa ”. Jest jedynie dokumentem, który poświadcza przysługujące jego posiadaczowi uprawnienia, np. do nabycia w oznaczonym terminie pewnego świadczenia (lub zakupu towaru). Należy zatem uznać, iż wydanie (sprzedaż) vouchera nie jest wydaniem towaru ani świadczeniem usługi.

2012
22
cze

Istota:

Prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymanymi od kontrahentów unijnych notami korygującymi

Fragment:

W myśl art. 106 ust. 7 cyt. ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne. Podatnik za dany okres rozliczeniowy może wystawić jedną fakturę wewnętrzną, dokumentującą wyżej wymienione czynności wykonane w danym okresie. Faktury wewnętrzne są także wystawiane w celu udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwane dalej rozporządzeniem, regulujące m.in. zagadnienia związane z wystawianiem faktur korygujących. I tak, § 13 ust. 1 rozporządzenia stanowi, iż w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Zgodnie z § 13 ust. 2 w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusów) oraz sposób ich dokumentowania

Fragment:

W przypadku jednak gdyby kontrahent zagraniczny wypłacający Wnioskodawcy premie pieniężne wystawił dla Wnioskodawcy dokument np. notę księgową dokumentującą udzielenie Wnioskodawcy rabatu, to na podstawie § 13 ust. 1 w związku z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. Wnioskodawca byłby obowiązany do wystawienia faktur korygujących do faktur wewnętrznych (gdyby otrzymane premie pieniężne obniżały wartość konkretnych wewnątrzwspólnotowych dostaw dokumentowanych poszczególnymi fakturami). Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z art. 219 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.), każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę. Wobec jednak wskazania przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym, że otrzymane premie pieniężne nie zmieniają ceny jednostkowej nabywanych towarów, stwierdzić należy, iż na Wnioskodawcy, który nie świadczy na rzecz kontrahenta zagranicznego żadnych usług, nie ciąży obowiązek dokumentowania tej czynności ani fakturą VAT ani notą księgową. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusów) oraz sposób ich dokumentowania

Fragment:

W przypadku jednak gdyby kontrahent zagraniczny wypłacający Wnioskodawcy premie pieniężne wystawił dla Wnioskodawcy dokument np. notę księgową dokumentującą udzielenie Wnioskodawcy rabatu, to na podstawie § 13 ust. 1 w związku z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. Wnioskodawca byłby obowiązany do wystawienia faktur korygujących do faktur wewnętrznych (gdyby otrzymane premie pieniężne obniżały wartość konkretnych wewnątrzwspólnotowych dostaw dokumentowanych poszczególnymi fakturami). Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z art. 219 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 ze zm.), każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę. Wobec jednak wskazania przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym, że otrzymane premie pieniężne nie zmieniają ceny jednostkowej nabywanych towarów, stwierdzić należy, iż na Wnioskodawcy, który nie świadczy na rzecz kontrahenta zagranicznego żadnych usług, nie ciąży obowiązek dokumentowania tej czynności ani fakturą VAT ani notą księgową. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wystawienie noty księgowej przez Wnioskodawcę dla Uniwersytetu X tytułem udziału w kosztach utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej jest zgodne z ustawą o podatku VAT

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wystawienie noty księgowej przez Politechnikę dla Uniwersytetu tytułem udziału w kosztach utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej jest zgodne z ustawą o podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, nota księgowa jest dokumentem wystarczającym do udokumentowania wyżej wymienionego faktu. Udział Uniwersytetu w kosztach utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej nie następuje na skutek sprzedaży towaru lub usługi ponieważ wiąże się z refundacją poniesionych kosztów przez Politechnikę ponad dofinansowanie przez MNiSz. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: przeniesienie z nakazu organu (...)

2011
1
wrz

Istota:

Otrzymanie noty księgowej nie rodzi u nabywcy (Wnioskodawcy) obowiązku korekty podatku naliczonego

Fragment:

Biorąc pod uwagę całokształt przedstawionych powyżej przepisów w zakresie podatku VAT, w opinii Wnioskodawcy, jedynym dokumentem, przy pomocy którego Wydzierżawiający potwierdzić może zwrot zaliczek na rzecz Wnioskodawcy, otrzymanych pierwotnie przez Inwestora, jest nota księgowa. W jednostce wystawiającej (tj. u Wydzierżawiającego) nota księgowa jest dowodem zewnętrznym własnym, natomiast w jednostce otrzymującej (u Wnioskodawcy) nota jest dowodem zewnętrznym obcym. W opinii Spółki, wystawienie noty księgowej ma miejsce nie tylko w sytuacji, gdy przepisy nie wymagają, udokumentowania danej operacji fakturą VAT, rachunkiem lub fakturą korygującej, lecz gdy regulacje ustawy VAT uniemożliwiają, wystawienie faktur VAT korygujących, dokumentujących pewne transakcje, przez dany podmiot. A taka sytuacja, w opinii Wnioskodawcy, dotyczy Wydzierżawiającego w zakresie zwrotu zaliczek, które otrzymane zostały przez Inwestora. Warto również nadmienić. iż nota księgowa uznawana jest za dowód księgowy, o ile spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 152, poz. 1223) i zawiera co najmniej dane określone w art. 21 tejże ustawy. Reasumując powyższe rozważania, w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma od Wydzierżawiającego notę księgowa, w kwocie netto dokumentująca, zwrot zaliczek przez Wydzierżawiającego, które Spółka wpłaciła na rzecz Inwestora, Spółka nie będzie zobowiązana do bieżącego obniżenia kwoty VAT naliczonego.