Nota korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nota korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Ujmowanie faktur dokumentujących WNT wystawionych po dniu przekształcenia na Przedsiębiorcę w rejestrach i deklaracjach, wystawianie i akceptacja not korygujących.

Fragment:

Przechodząc do kwestii zakreślonej pytaniami od 7 do 8 czyli dotyczącej faktur korygujących (not korygujących) należy mieć na uwadze, że sytuacje, w których możliwe jest skorygowanie błędu za pomocą noty korygującej, zostały wymienione w art. 106k ustawy o VAT. Jednocześnie przepisy ustawy nie zabraniają wystawiania not korygujących dla kontrahentów spoza Polski. Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Jak wynika z art. 106k ust. 2 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury. Na podstawie art. 106k ust. 3 ustawy, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: wyrazy „ NOTA KORYGUJĄCA ”; numer kolejny i datę jej wystawienia; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

2018
15
kwi

Istota:

Czy brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta oznacza jej akceptację

Fragment:

Przedmiotem wniosku jest uznanie, że doszło do akceptacji noty korygującej w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu i braku zaakceptowania noty korygującej przez kontrahenta Wnioskodawcy, tj. nieprzekazania wiadomości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej czy też za pośrednictwem telefonu albo w jakikolwiek inny sposób). Otrzymanie wiadomości z notą korygująca przez kontrahenta jest potwierdzane informacją zwrotną wysyłaną automatycznie (tzw. funkcja „ informuj o statusie doręczenia ”) przez serwer kontrahenta. Otrzymane przez Wnioskodawcę potwierdzenie jest archiwizowane jako załącznik do noty korygującej wraz z wiadomością elektroniczną zawierającą informację o nocie korygującej wysłanej do kontrahenta. Ww. przepisy dotyczące noty korygującej nie regulują w jaki sposób i w jakiej formie ma być dokonywana akceptacja noty korygującej a tym samym nie zastrzegają aby akceptacja noty musi być potwierdzona podpisem. Zatem akceptacja noty może odbywać się w sposób dowolny skoro regulacje z tym zakresie tego nie określiły. Brak odpowiedzi ze strony kontrahenta Wnioskodawcy, tj. brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty korygującej, oznacza dla Wnioskodawcy, że odbiorca noty korygującej przyjął ją do wiadomości i dokonał równocześnie jej akceptacji.

2018
23
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie samochodu, na której nie ma numeru NIP Wnioskodawcy oraz konieczności wystawienia noty korygującej.

Fragment:

Użycie przez ustawodawcę wyrażenia, że nabywca „ może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą ” wcale nie oznacza, że prawodawca pozostawił nabywcy możliwość wyboru na zasadzie uprawnienia podatnika, że albo wystawi notę korygującą albo nie. Przepis mówiący o tym, że nabywca może wystawić notę korygującą oznacza wyjątek od zasady jaką jest to, że każdą nieprawidłowość na fakturze – co do zasady – winien skorygować sprzedawca, tj. podmiot, który fakturę wystawił, poprzez wystawienie faktury korygującej. Zatem również w przypadku np. błędnej nazwy czy adresu nabywcy – co do zasady – sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą. Jednakże, ponieważ niektóre błędy na fakturach uznane zostały przez ustawodawcę za błędy mniejszej wagi, dlatego dopuszczono ich skorygowanie również przez nabywcę w drodze noty korygującej, którą jednak sprzedawca musi zaakceptować. Nabywca koryguje notą korygującą bowiem nie swój dokument tylko dokument obcy wystawiony przez inny podmiot – sprzedawcę. Z treści wniosku wynika, że otrzymana przez Wnioskodawcę faktura od dealera dokumentuje zakup samochodu osobowego i zawiera dane prywatne Wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, pesel). Na fakturze nie ma numeru NIP Wnioskodawcy.

2018
19
sty

Istota:

Zasadność wystawienia noty korygującej w przypadku błędnie wskazanego numeru NIP nabywcy towaru oraz błędnie wskazanych danych płatnika

Fragment:

Natomiast pomyłki dotyczące informacji wiążącej się z nabywcą, mogą być skorygowane poprzez wystawienie przez nabywcę noty korygującej. Z powołanych przepisów dotyczących korygowania faktur wynika, że dopuszczalne jest korygowanie „ pomyłek w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury ”, przy czym nie uczyniono żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych pomyłek, mogą to być więc wszelkie możliwe pomyłki. Z kolei noty korygujące mogą zostać wystawione przez nabywcę towaru lub usługi, w przypadku, gdy otrzymał on fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy). Zatem w sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak stwierdzić, że przez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę.

2017
24
sie

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Kontrahentów zawierających pomyłki w zakresie nazwy, adresu lub nr NIP Spółki, od dnia połączenia spółek oraz możliwości skorygowania za pomocą not korygujących uchybień na fakturach

Fragment:

W tym celu nabywca uprawniony jest do wystawienia faktury nazywanej notą korygującą. Skuteczne skorygowanie faktury przy wykorzystaniu noty korygującej wymaga akceptacji wystawcy faktury. Zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy VAT nota korygująca powinna zawierać: wyrazy „ NOTA KORYGUJĄCA ”, numer kolejny i datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. Generalnie uznaje się, że za pomocą not korygujących można dokonywać korekt tzw. błędów mniejszej wagi. Przy tym możliwość korekty faktury za pośrednictwem noty korygującej została wyłączona w odniesieniu do pomyłek w zakresie danych przewidzianych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy VAT (tj. w szczególności kwoty i stawki VAT, wartości sprzedaży brutto/netto). Wynika stąd, że korekta dokonywana za pomocą noty korygującej jest dopuszczalna w odniesieniu do pomyłek dotyczących m.in. nazwy, NIP oraz adresu nabywcy (wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy VAT).

2017
30
cze

Istota:

Wystawienie not korygujących oraz korekty deklaracji

Fragment:

Mając na uwadze treść wniosku oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że po wystawieniu faktury sprzedaży nie ma możliwości zmiany danych nabywcy przez wystawienie noty korygującej. Aby dokonać zmiany danych nabywcy na fakturze, tj. skorygować dane podmiotu umowy sprzedaży z jednego istniejącego realnie, na drugiego mającego również swój byt podatkowy należy wystawić fakturę korygującą, a następnie ponownie fakturę. Należy bowiem zauważyć, że faktury opisane we wniosku były wystawione na podatnika czeskiego i na działalność prowadzoną w Czechach czyli na podmiot który swój byt podatkowy rozpoznawał w Czechach i który winien rozliczyć te faktury jako nabywca zgodnie z czeskim prawodawstwem. Celem noty korygującej jest doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odzwierciedlającego rzeczywisty przebieg transakcji, między jej stronami. Przeprowadzenie operacji rozważanej przez Wnioskodawcę spowoduje w istocie zmianę podatnika, albowiem nie zostanie zachowana tożsamość nabywcy. Powstanie zatem zupełnie inny dokument, albowiem inny podatnik będzie widniał jako nabywca towaru na fakturze pierwotnej, a zupełnie inny w treści noty korygującej, co zaprzecza celowi jakiemu służy instytucja noty korygującej. Fakt, że osoba fizyczna będzie ta sama zarówno na fakturze jak i nocie korygującej jest tutaj bez znaczenia.

2017
9
cze

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną po dniu przekształcenia w spółkę kapitałową oraz możliwości wystawienia not korygujących.

Fragment:

Jak wyżej wskazano w przepisie art. 106k ustawodawca przewidział możliwość skorygowania pewnych danych otrzymanej faktury w drodze wystawienia noty korygującej. W przedstawionych okolicznościach sprawy oraz przywołanym powyżej stanie prawnym należy stwierdzić, że występuje tu sukcesja podatkowa określona przepisem art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, tj. sukcesja podatkowa w zakresie praw. Tym samym Spółka będzie sukcesorem osoby fizycznej m.in. w kwestii możliwości wystawiania not korygujących do faktur wystawionych po przekształceniu, dotyczących zakupu towarów i usług. Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony będzie przysługiwało po dniu przekształcenia w przypadku, gdy faktura dokumentuje nabycie towarów i usług dokonane przed dniem przekształcenia i zawiera dane Przedsiębiorcy przekształcanego - bez konieczności wystawienia faktury korygującej lub noty korygującej. Natomiast w sytuacji, otrzymania faktury dokumentującej nabycie towarów i usług po dniu przekształcenia i z danymi Przedsiębiorcy przekształcanego, a kontrahent nie skoryguje błędnych danych nabywcy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z nich wynikającego, pod warunkiem wystawienia not korygujących w trybie powołanego wyżej przepisu art. 106k ustawy, bowiem faktury te dokumentowałyby transakcje dokonane w rzeczywistości pomiędzy innymi podmiotami niż wskazane w fakturach, co jest wynikiem błędu, co do oznaczenia danych nabywcy.

2016
1
maj

Istota:

Prawa do rozliczenia faktury VAT od zakupionych materiałów budowlanych, do której dołączono notę korygującą dotyczącą danych nabywcy.

Fragment:

Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży poprzez zmianę nabywcy towaru z jednego na drugiego. Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, że Wnioskodawca dysponując notą korygującą fakturę VAT dotyczącą zakupu materiałów na pokrycie dachu, gdzie jako nabywca widnieje syn Wnioskodawcy, nie może skorzystać z częściowego zwrotu podatku VAT w związku z zakupem tychże materiałów. Jak już wyżej wskazano, nota korygująca umożliwia poprawienie pomyłek odnoszących się do zawartej transakcji a więc z podmiotem wymienionym na fakturze. Tak więc nota korygująca w żadnym wypadku nie może zmienić całkowicie nabywcy towaru, w tym przypadku poprzez wskazanie jako nabywcy osoby Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca błędnie sądzi, że w jego przypadku poprzez wystawienie noty korygującej poprawiono jedynie pomyłkę w imieniu nabywcy. Okoliczność, że syn Wnioskodawcy mieszka z Wnioskodawcą czyli pozostałe dane osobowe widniejące na fakturze tj. nazwisko i adres nabywcy nie wymagały korekty nie oznacza, że nie doszło do zamiany podmiotu umowy sprzedaży.

2016
4
mar

Istota:

Czy prawidłowe będzie wystawienie przez Wnioskodawcę not korygujących do faktur wskazanych w treści wniosku, prawo do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Na podstawie cyt. wyżej art. 106k ust. 1 ww. ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Wobec powyższego wskazać należy, iż dla dokonania korekty faktury ustawodawca przewidział formę faktury korygującej, którą może wystawić sprzedawca albo noty korygującej, do wystawienia której uprawniony jest nabywca towaru lub usługi. Podkreślenia wymaga, że poprzez wystawienie noty korygującej można korygować wyłącznie błędy formalne, pomyłki, które nie mają istotnego znaczenia dla nabytych wcześniej praw czy rozliczeń. Pomyłki dotyczące niektórych danych nabywcy mogą być zatem skorygowane poprzez wystawioną przez nabywcę notę korygującą, pod warunkiem, iż nota taka będzie zawierała wszystkie elementy wskazane w ww. przepisach. Gdy faktura zawiera błędy tylko w niektórych elementach nazwy podatnika czy oznaczenia towaru lub usługi, wówczas można je skorygować notą korygującą. Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmieniać podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku bowiem, gdy błędne są wszystkie dane sprzedawcy lub nabywcy towaru lub usługi, wówczas nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Faktura wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały wykonane.

2015
3
gru

Istota:

- prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z wystawionych przez Wnioskodawcę not korygujących,
- moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych not korygujących.

Fragment:

W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak stwierdzić, że poprzez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Mając na uwadze treść wniosku oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że błędnego określenia nabywcy towaru lub usługi w wystawionej przez sprzedawcę fakturze korygującej Wnioskodawca nie może poprawić poprzez wystawienie noty korygującej – jak wskazano wyżej – w przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach notą korygującą nie można zmieniać tych danych. Reasumując, faktury dotyczące zakupu towarów i usług winne być wystawione na gospodarstwo rolne, którego reprezentantem jest Wnioskodawca zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Jednocześnie podkreślić należy, że w odniesieniu do nabycia przedmiotowych maszyn brak jest przeszkód, aby obok danych Wnioskodawcy i jego numeru NIP jako nabywcy wpisane zostały również dane jego małżonki.