Nota korygująca | Interpretacje podatkowe

Nota korygująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nota korygująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Kontrahentów zawierających pomyłki w zakresie nazwy, adresu lub nr NIP Spółki, od dnia połączenia spółek oraz możliwości skorygowania za pomocą not korygujących uchybień na fakturach
Fragment:
W tym celu nabywca uprawniony jest do wystawienia faktury nazywanej notą korygującą. Skuteczne skorygowanie faktury przy wykorzystaniu noty korygującej wymaga akceptacji wystawcy faktury. Zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy VAT nota korygująca powinna zawierać: wyrazy „ NOTA KORYGUJĄCA ”, numer kolejny i datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. Generalnie uznaje się, że za pomocą not korygujących można dokonywać korekt tzw. błędów mniejszej wagi. Przy tym możliwość korekty faktury za pośrednictwem noty korygującej została wyłączona w odniesieniu do pomyłek w zakresie danych przewidzianych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy VAT (tj. w szczególności kwoty i stawki VAT, wartości sprzedaży brutto/netto). Wynika stąd, że korekta dokonywana za pomocą noty korygującej jest dopuszczalna w odniesieniu do pomyłek dotyczących m.in. nazwy, NIP oraz adresu nabywcy (wskazanych w art. 106e ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy VAT).
2017
24
sie

Istota:
Wystawienie not korygujących oraz korekty deklaracji
Fragment:
Mając na uwadze treść wniosku oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że po wystawieniu faktury sprzedaży nie ma możliwości zmiany danych nabywcy przez wystawienie noty korygującej. Aby dokonać zmiany danych nabywcy na fakturze, tj. skorygować dane podmiotu umowy sprzedaży z jednego istniejącego realnie, na drugiego mającego również swój byt podatkowy należy wystawić fakturę korygującą, a następnie ponownie fakturę. Należy bowiem zauważyć, że faktury opisane we wniosku były wystawione na podatnika czeskiego i na działalność prowadzoną w Czechach czyli na podmiot który swój byt podatkowy rozpoznawał w Czechach i który winien rozliczyć te faktury jako nabywca zgodnie z czeskim prawodawstwem. Celem noty korygującej jest doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odzwierciedlającego rzeczywisty przebieg transakcji, między jej stronami. Przeprowadzenie operacji rozważanej przez Wnioskodawcę spowoduje w istocie zmianę podatnika, albowiem nie zostanie zachowana tożsamość nabywcy. Powstanie zatem zupełnie inny dokument, albowiem inny podatnik będzie widniał jako nabywca towaru na fakturze pierwotnej, a zupełnie inny w treści noty korygującej, co zaprzecza celowi jakiemu służy instytucja noty korygującej. Fakt, że osoba fizyczna będzie ta sama zarówno na fakturze jak i nocie korygującej jest tutaj bez znaczenia.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną po dniu przekształcenia w spółkę kapitałową oraz możliwości wystawienia not korygujących.
Fragment:
Jak wyżej wskazano w przepisie art. 106k ustawodawca przewidział możliwość skorygowania pewnych danych otrzymanej faktury w drodze wystawienia noty korygującej. W przedstawionych okolicznościach sprawy oraz przywołanym powyżej stanie prawnym należy stwierdzić, że występuje tu sukcesja podatkowa określona przepisem art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, tj. sukcesja podatkowa w zakresie praw. Tym samym Spółka będzie sukcesorem osoby fizycznej m.in. w kwestii możliwości wystawiania not korygujących do faktur wystawionych po przekształceniu, dotyczących zakupu towarów i usług. Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony będzie przysługiwało po dniu przekształcenia w przypadku, gdy faktura dokumentuje nabycie towarów i usług dokonane przed dniem przekształcenia i zawiera dane Przedsiębiorcy przekształcanego - bez konieczności wystawienia faktury korygującej lub noty korygującej. Natomiast w sytuacji, otrzymania faktury dokumentującej nabycie towarów i usług po dniu przekształcenia i z danymi Przedsiębiorcy przekształcanego, a kontrahent nie skoryguje błędnych danych nabywcy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z nich wynikającego, pod warunkiem wystawienia not korygujących w trybie powołanego wyżej przepisu art. 106k ustawy, bowiem faktury te dokumentowałyby transakcje dokonane w rzeczywistości pomiędzy innymi podmiotami niż wskazane w fakturach, co jest wynikiem błędu, co do oznaczenia danych nabywcy.
2017
9
cze

Istota:
Prawa do rozliczenia faktury VAT od zakupionych materiałów budowlanych, do której dołączono notę korygującą dotyczącą danych nabywcy.
Fragment:
Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży poprzez zmianę nabywcy towaru z jednego na drugiego. Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, że Wnioskodawca dysponując notą korygującą fakturę VAT dotyczącą zakupu materiałów na pokrycie dachu, gdzie jako nabywca widnieje syn Wnioskodawcy, nie może skorzystać z częściowego zwrotu podatku VAT w związku z zakupem tychże materiałów. Jak już wyżej wskazano, nota korygująca umożliwia poprawienie pomyłek odnoszących się do zawartej transakcji a więc z podmiotem wymienionym na fakturze. Tak więc nota korygująca w żadnym wypadku nie może zmienić całkowicie nabywcy towaru, w tym przypadku poprzez wskazanie jako nabywcy osoby Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca błędnie sądzi, że w jego przypadku poprzez wystawienie noty korygującej poprawiono jedynie pomyłkę w imieniu nabywcy. Okoliczność, że syn Wnioskodawcy mieszka z Wnioskodawcą czyli pozostałe dane osobowe widniejące na fakturze tj. nazwisko i adres nabywcy nie wymagały korekty nie oznacza, że nie doszło do zamiany podmiotu umowy sprzedaży.
2016
1
maj

Istota:
Czy prawidłowe będzie wystawienie przez Wnioskodawcę not korygujących do faktur wskazanych w treści wniosku, prawo do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Na podstawie cyt. wyżej art. 106k ust. 1 ww. ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Wobec powyższego wskazać należy, iż dla dokonania korekty faktury ustawodawca przewidział formę faktury korygującej, którą może wystawić sprzedawca albo noty korygującej, do wystawienia której uprawniony jest nabywca towaru lub usługi. Podkreślenia wymaga, że poprzez wystawienie noty korygującej można korygować wyłącznie błędy formalne, pomyłki, które nie mają istotnego znaczenia dla nabytych wcześniej praw czy rozliczeń. Pomyłki dotyczące niektórych danych nabywcy mogą być zatem skorygowane poprzez wystawioną przez nabywcę notę korygującą, pod warunkiem, iż nota taka będzie zawierała wszystkie elementy wskazane w ww. przepisach. Gdy faktura zawiera błędy tylko w niektórych elementach nazwy podatnika czy oznaczenia towaru lub usługi, wówczas można je skorygować notą korygującą. Nie można natomiast poprzez wystawienie noty korygującej zmieniać podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku bowiem, gdy błędne są wszystkie dane sprzedawcy lub nabywcy towaru lub usługi, wówczas nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Faktura wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały wykonane.
2016
4
mar

Istota:
- prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z wystawionych przez Wnioskodawcę not korygujących,
- moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych not korygujących.
Fragment:
W sytuacji, gdy nabywca otrzyma fakturę zawierającą błędy w elementach nazwy sprzedawcy lub nabywcy albo oznaczenia towaru lub usługi, może je skorygować notą korygującą. Należy jednak stwierdzić, że poprzez wystawienie noty korygującej nie można zmienić podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Mając na uwadze treść wniosku oraz powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że błędnego określenia nabywcy towaru lub usługi w wystawionej przez sprzedawcę fakturze korygującej Wnioskodawca nie może poprawić poprzez wystawienie noty korygującej – jak wskazano wyżej – w przedstawionych przez Wnioskodawcę okolicznościach notą korygującą nie można zmieniać tych danych. Reasumując, faktury dotyczące zakupu towarów i usług winne być wystawione na gospodarstwo rolne, którego reprezentantem jest Wnioskodawca zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Jednocześnie podkreślić należy, że w odniesieniu do nabycia przedmiotowych maszyn brak jest przeszkód, aby obok danych Wnioskodawcy i jego numeru NIP jako nabywcy wpisane zostały również dane jego małżonki.
2015
3
gru

Istota:
Brak prawa do dokonania zmiany podmiotu będącego nabywcą w drodze noty korygującej.
Fragment:
Przepisy przewidują dwie formy skorygowania błędów na fakturze: poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawcę bądź noty korygującej przez nabywcę towarów i usług, przy czym możliwość skorygowania błędów na fakturze poprzez wystawienie noty korygującej jest ograniczona. Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy - nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Zatem błędy w pozycjach na fakturze wymienionych w art. 106e ust. 1 pkt 3-5 ustawy można skorygować poprzez wystawienie noty korygującej. Przepisu nie określają jakiego rodzaju mają to być pomyłki. Dlatego też, zdaniem podatnika, należy przyjąć, że każdą pomyłkę na fakturze dotyczącą pozycji określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3-5 ustawy można skorygować notą korygującą. W szczególności mogą one dotyczyć imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów, a także numerów identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2015
22
paź

Istota:
Prawidłowość wystawienia faktury VAT.Brak możliwości skorygować numeru identyfikacji z nr PESEL na nr NIP uznając, że w dniu zawarcia aktu notarialnego i na dzień wystawienia faktury, nie posiadała wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nabywcę. -
Fragment:
Dotyczy to przypadków, kiedy stwierdzone w fakturach pomyłki nie skutkują brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego w nich wykazanego nawet wtedy, gdy nabywca nie poprawi takiego błędu stosując notę korygującą. Gdy faktura zawiera błędy tylko w niektórych elementach nazwy podatnika czy oznaczenia towaru lub usługi, wówczas można je skorygować notą korygującą. Nie można natomiast przez wystawienie noty korygującej zmieniać podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku bowiem, gdy błędne są wszystkie dane sprzedawcy lub nabywcy towaru lub usługi, wówczas nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Podobnie (analogicznie) nie można przez wystawienie przez nabywcę noty korygującej zmieniać przedmiotu umowy sprzedaży. Jednocześnie wskazać należy, że informacje podawane na fakturach powinny mieć taką formę, by nie budziły zastrzeżeń co do danych w nich zawartych, umożliwiających identyfikację sprzedawcy i nabywcy, a także towaru czy usługi. Przez wystawienie noty korygującej można korygować wyłącznie błędy formalne, pomyłki, które nie mają istotnego znaczenia dla nabytych wcześniej praw czy rozliczeń. Pomyłki dotyczące niektórych danych nabywcy mogą być zatem skorygowane przez wystawioną przez nabywcę notę korygującą, pod warunkiem, że nota taka będzie zawierała wszystkie elementy wskazane w ww. przepisach.
2015
25
sty

Istota:
Czy po wyrejestrowaniu dla potrzeb VAT Urzędu, Miasto ma prawo do korekty?
Fragment:
(...) not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Miasto podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd, wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury.
2014
12
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur wystawionych na podmiot X po dniu jego przejęcia po uprzednim skorygowaniu danych nabywcy notą korygującą?
Fragment:
W tym, zdaniem Wnioskodawcy, skoro wstąpi on w prawa i obowiązki podatkowe Spółki X, zmiana danych nabywcy na fakturze poprzez wystawienie noty korygującej jest przysługującym mu uprawnieniem. Takie stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z dnia 17 maja 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 221/13) na gruncie § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 ze zmianami; dalej: Rozporządzenie), regulującego zasady wystawiania not korygujących przed wejściem w życie art. 106k Ustawy o VAT. W wyroku tym WSA stwierdził, że: „ (...) każdą pomyłkę (błąd) na fakturze dotyczącą pozycji określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-5 Rozporządzenia <obecnie art. 106e ust. 1 pkt 8-15 Ustawy o VAT – przypis Wnioskodawcy> można skorygować notą korygującą. W szczególności mogą one dotyczyć imion i nazwisk lub nazw bądź nazw skróconych sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresów, a także numerów identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Trudno dostrzec podstawę prawną do twierdzenia jakoby możliwość wystawienia noty korygującej dotyczyła jedynie drobnych omyłek ”.
2014
23
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.