Nośnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nośnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
wrz

Istota:

Opodatkowanie opłat od czystych nośników pobieranych od producentów i importerów urządzeń i nośników za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Fragment:

Również Stowarzyszenie S. nie udziela żadnych licencji oraz nie przenosi w inny sposób praw pokrewnych na importerów/producentów oraz ostatecznych nabywców urządzeń i nośników, związanych z opłatami za urządzenia i nośniki. Opłaty stanowią należność o charakterze ogólnospołecznym, których celem jest nie ochrona praw artystów wykonawców, ale doprowadzenie do pewnego stanu równowagi gospodarczej w sytuacji dopuszczenia do możliwości zwielokrotniania rozpowszechnionych artystycznych wykonań na własny użytek osobisty. Opłaty faktycznie obciążają nabywców czystych nośników, natomiast producenci / importerzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania. Opłaty są elementem składowym ceny urządzeń i nośników, a konsekwencji są opodatkowane podatkiem od towarów i usług w momencie ich sprzedaży czy importu. VAT należny rozlicza producent i importer z tytułu dokonania odpłatnej dostawy towarów obciążonej obowiązkową opłatą od urządzeń i nośników. Opłaty są związane z potencjalną zdolnością urządzenia lub nośnika określonych w załącznikach do Rozporządzenia MK. Wysokość opłat nie jest natomiast w żaden sposób uzależniona od skali eksploatacji artystycznych wykonań, w ramach dozwolonego użytku osobistego, podejmowanej przez konkretne podmioty. Artysty wykonawcy nie łączy z producentem / importerem oraz z ostatecznym nabywcą nośników i urządzeń żaden stosunek prawny o charakterze zobowiązaniowym lub deliktowym związanym z przedmiotowymi opłatami.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie stawki podatku w wysokości 5% dla dostawy urządzenia o nazwie C

Fragment:

Spółka w swojej ofercie posiada również specjalne urządzenie, mające charakter przenośnej pamięci zewnętrznej (nośnik przepisów na T), na której zapisane są przepisy kulinarne na potrawy, które mogą być przygotowane za pomocą T. Nośnik przepisów na T zawiera te same przepisy na potrawy oraz odpowiednie dla danej potrawy ustawienia T, które znajdują się w tradycyjnej książce kucharskiej, której sprzedaż Spółka prowadzi. Po podłączeniu nośnika przepisów na T do T na wyświetlaczu (wbudowanym ekranie) T pojawia się menu pozwalające użytkownikowi wybrać interesujący go przepis. Po wybraniu przepisu T wyświetla na ekranie listę składników potrzebnych do przygotowania danej potrawy oraz optymalne ustawienia T, jakie powinny zostać zastosowane do przygotowania wybranej potrawy. Nośnik przepisów na T zawiera zatem faktycznie te same informacje, co książka kucharska sprzedawana przez Spółkę w tradycyjnej formie. Spółka składała w 2015 r. do Ministra Finansów wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stawki VAT na dostawę opisanego nośnika przepisów na T. Spółka uzyskała wówczas informację, że dostawa nośnika przepisów na T jest opodatkowana stawką 5% jako książka wydawana na dyskach, taśmach i innych nośnikach (nr interpretacji: ILPP2/4512-1-137/15-2/JK ).

2014
9
sty

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy książek multimedialnych sprzedawanych na nośnikach (płyty CD, DVD i inne nośniki)

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zakres pytania zadanego w poz. 69 złożonego wniosku ORD-IN dotyczy stawki podatku VAT dla dostawy wyłącznie książek multimedialnych sprzedawanych na nośnikach (płytach CD, DVD, inny nośnik). Zakres pytania nie dotyczy dostawy książek multimedialnych sprzedawanych w pakietach. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy książki multimedialne sprzedawane na nośnikach (płyty CD, DVD, inne) posiadające własny numer ISBN podlegają opodatkowaniu stawką VAT 5%... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka dokonuje sprzedaży książek multimedialnych na nośnikach fizycznych, np. na płytach CD, DVD. Kupujący nośnik może odczytać z niego treść książki oraz skorzystać z dodatków takich jak ćwiczenia interaktywne sprawdzające odpowiedzi czy też filmiki związane z treścią książki. Dodatki te są ściśle związane z treścią książki. Na książki te, wydane na nośniku, nadany będzie odrębny numer ISBN. W myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 33 załącznika nr 10 do tej ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% podlegają książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, sprzedaż książek w wersji multimedialnej na płytach CD, DVD i innych nośnikach oznaczonych ISBN wraz z dodatkiem, takim jak np.

2012
31
paź

Istota:

Opodatkowanie opłat od czystych nośników pobieranych od producentów i importerów urządzeń i nośników za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Fragment:

(...) nośników wymienionych w ust. 1, określa, w drodze rozporządzenia: kategorie urządzeń i nośników oraz wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, kierując się zdolnością urządzenia i nośnika do zwielokrotniania utworów, jak również ich przeznaczeniem do wykonywania innych funkcji niż zwielokrotnianie utworów, sposób pobierania i podziału opłat oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania. Na mocy powyższej delegacji, Minister Kultury wydał rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. Nr 105, poz. 991 ze zm.). W ww. rozporządzeniu ustalono kategorie urządzeń i czystych nośników oraz wysokość opłat magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2012
13
cze

Istota:

Opodatkowanie opłat od czystych nośników pobieranych od producentów i importerów urządzeń i nośników za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz kwot z tytułu reemisji pobieranych od nadawców kablowych.

Fragment:

(...) nośników wymienionych w ust. 1, określa, w drodze rozporządzenia: kategorie urządzeń i nośników oraz wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, kierując się zdolnością urządzenia i nośnika do zwielokrotniania utworów, jak również ich przeznaczeniem do wykonywania innych funkcji niż zwielokrotnianie utworów, sposób pobierania i podziału opłat oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania. Na mocy powyższej delegacji, Minister Kultury wydał rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. Nr 105, poz. 991 ze zm.). W ww. rozporządzeniu ustalono kategorie urządzeń i czystych nośników oraz wysokość opłat magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2012
24
maj

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży książek na nośnikach w postaci pliku PDF.

Fragment:

Plik w formacie PDF nabywca danej książki może zapisać na dowolnym nośniku, np. na płycie CD, jednakże w opisanej sytuacji Wnioskodawca nie wydaje książki na żadnym nośniku danych, lecz jedynie udostępnia klientowi plik w formacie PDF i umożliwia zapoznanie się z jego treścią. Należy stwierdzić, iż w przypadku takiej książki elektronicznej mamy do czynienia z udzieleniem licencji na korzystanie z treści książki (możliwość odtworzenia), po uprzednim pobraniu przez klienta pliku w formacie PDF, a więc ze świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie z dostawą towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy. Z powołanych powyżej przepisów wynika, iż obniżona stawka podatku VAT ma zastosowanie dla dostawy książek wydanych m.in. na innych nośnikach. Należy jednak wskazać, iż pojęcie „ wydanie na innym nośniku ” nie jest pojęciem tożsamym z przesłaniem pliku PDF przy pomocy poczty elektronicznej (lub pobraniem takiego pliku ze strony internetowej). Zatem z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie „ wydaje książki na innym nośniku ”, nie wypełnia przesłanek dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 33 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

2012
8
maj

Istota:

Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla dostawy książek oraz broszur wraz załączonymi nośnikami.

Fragment:

Ad. warunek (a) - klasyfikacja zestawu „ broszura z Nośnikiem ” w grupowaniu 58.11.1 PKWiU z 2008r. Analogicznie jak w przypadku książek z Nośnikiem, Spółka jest zdania, że biorąc pod uwagę zasady metodyczne PKWiU 2008, oferowane przez nią broszury z dołączonymi Nośnikami powinny być klasyfikowane w grupowaniu 58.11.1 PKWiU z 2008r. W efekcie, uzasadnione jest traktowanie zestawów broszur z Nośnikiem (stanowiącą materiał komplementarny w stosunku do treści broszury) jako jeden towar, którego dominującą cechą/funkcją jest funkcja książki/broszury (stąd klasyfikacja w grupowaniu 58.11.1 PWKiU z 2008r.). Oznacza to, iż broszury z Nośnikiem oferowane przez Spółkę spełniają pierwszy warunek do objęcia ich 5% stawką VAT (tj. są klasyfikowane w odpowiednim grupowaniu statystycznym). Ad. warunek (b) - zestaw „ broszura z Nośnikiem ” jako książki drukowane i wytworzone metodami poligraficznymi: W przypadku broszur z Nośnikiem (podobnie jak w przypadku książek z Nośnikiem), z ekonomicznego punktu widzenia towary te powinny być postrzegane jako jeden produkt, głównie ze względu na zasadniczą funkcjonalność produktu stanowiącego przedmiot dostawy. Nośnik jest bowiem nierozerwalnym funkcjonalnie, pomocniczym elementem broszury (drukowanej/wytworzonej metodami poligraficznymi).

2011
15
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży książek przesyłanych w pliku PDF

Fragment:

Dla większości czytelników książka to przede wszystkim treść, zapisana nie tylko w tradycyjnej papierowej formie, ale także w postaci elektronicznej, np. za pomocą nośnika treści jakim jest format PDF. Warunkiem zastosowania stawki 5 %, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, jest fakt dostarczenia książki (towaru w rozumieniu ustawy o VAT) do klientów na dyskach, taśmach i innych nośnikach. Określenie „ inne nośniki ” nie zostało jednak przez ustawodawcę sprecyzowane zarówno w stanie prawnym do 1 kwietnia 2011 r., jak i od 1 kwietnia 2011r. Tym samym, zdaniem Spółki tak sformułowane określenie przez ustawodawcę będzie dotyczyć każdego rodzaju nośników, zarówno tych fizycznych (płyta CD/DVD lub PEN-DRIVE) jak i nośników elektronicznych, jakim jest format PDF. Powyższa analiza oznacza, że nośnikiem treści książki mogą być zatem wszystkie dostępne możliwe sposoby przesyłania danych w różnych formach i formatach. Dotyczy to także niewątpliwie elektronicznego nośnika treści, tj. PDF-u wysyłanego pocztą elektroniczną do klientów Spółki. W opisanej sytuacji przedmiotem czynności opodatkowanych VAT są de facto książki, których treść znajduje się na elektronicznym nośniku PDF. Książka ta dodatkowo oznaczona jest stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów numerami ISBN. W związku z tym spełnia ona wszystkie przesłanki wynikające z ww. przepisu.

2011
1
sie

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności wymienionych w niniejszym wniosku, w opisanym stanie faktycznym Spółka powinna traktować dostawę książek z dołączonymi nośnikami danych (płytami CD, DVD itd.), stanowiących jednolitą całość, jako dostawę jednego towaru w postaci książki, opodatkowaną według stawki VAT właściwej dla książek tj. 0%?”

Fragment:

Z przedmiotu zamówienia wynika każdorazowo, że jest to zamówienie na kompleksowy produkt - zestaw składający się z książki z dołączonymi nośnikami danych, zawierającymi przekazane przez klienta treści, a nie osobne zamówienia na książkę i osobne zamówienia na nośniki. W ramach wyceny i fakturowania zamówienia na jednolity produkt w postaci książki z dołączonym nośnikiem danych Wnioskodawca ujmuje na fakturze sprzedaży jedną ostateczną cenę netto na towar (książka + płyta). Cena dla samej książki (bez płyty) może być podana klientowi jedynie w celach informacyjnych, jako orientacyjny składnik kosztowy towaru, na etapie zamówień/negocjacji handlowych. Po wytworzeniu zamówionych książek oraz w przypadku dostawy nośników (płyt), Wnioskodawca realizuje dostawę towarów w postaci materialnej, przenosząc na klienta prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Nabywca po zakupie staje się właścicielem i prowadzi ich dalszą dystrybucję, zgodnie z zakresem posiadanych uprawnień w sferze autorskich praw majątkowych. W przypadkach, w których Wnioskodawca realizuje na zlecenie klientów dostawy kompleksowe, obejmujące produkcję książki wraz z dołączoną płytą/płytami CD/DVD/innego rodzaju nośnikami zawierającymi muzykę, filmy, oprogramowanie itp., płyty stanowią element książek, zawierając treści korespondujące z ich treścią.

2011
1
lip

Istota:

Czy przeniesienie dokumentów źródłowych pochodzących sprzed roku 2004, a dotyczących nabycia, wytworzenia czy modernizacji środków trwałych i wartości niematerialnych, na elektroniczne nośniki informacji będzie zgodne z przepisem art. 86 par. 1 Ordynacji?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje przeniesienie dokumentów źródłowych dotyczących nabytych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych, pochodzących sprzed 2004 r. na elektroniczne nośniki informacji i poddanie wersji papierowych zniszczeniu. Reasumując, jeżeli ww. dokumenty związane są z rozliczeniami podatku od towarów i usług oraz nie minął termin przedawnienia się tegoż zobowiązania podatkowego, wówczas Spółka nie będzie mogła przenieść dokumentów źródłowych pochodzących sprzed 2004 r., a dotyczących nabycia, wytworzenia czy modernizacji środków trwałych i wartości niematerialnych na elektroniczne nośniki informacji. Jeżeli natomiast ww. dokumenty nie są związane z rozliczeniami podatku od towarów i usług oraz jednocześnie nie minął termin przedawnienia się pozostałych zobowiązań podatkowych, których one dotyczą, wówczas Spółka będzie mogła przenieść dokumenty źródłowe pochodzące sprzed 2004 r., a dotyczące nabycia, wytworzenia czy modernizacji środków trwałych i wartości niematerialnych na elektroniczne nośniki informacji, z zastosowaniem warunków i ograniczeń wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości. Jednocześnie należy dodać, iż zagadnienia dotyczące powyższych kwestii regulują przepisy ustawy o rachunkowości, do interpretacji których nie jest uprawniony tut. Organ. Zgodnie (...)