Norwegia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Norwegia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu świadczenia usług na terenie Norwegii

Fragment:

Konwencji między Rzecząpospolitą Polską, a Królestwem Norwegii, świadczenie w 2019 r. usług na rzecz firmy z siedzibą w Norwegii na podstawie obowiązującego kontraktu (do 31 maja 2019 r.) i późniejszej kontynuacji na podstawie jego przedłużenia lub zawarcia nowego kontraktu, których zakres przedmiotowy będzie zbieżny, nie spowoduje konieczności rozpoznania zakładu na terytorium Norwegii i przypisania mu zysków, a tym samym opodatkowania go na terytorium Norwegii i zastosowania odpowiedniej metody zapobiegającej podwójnemu opodatkowaniu. Mimo, że okres świadczonych usług (związania kontraktem) przekroczy 183 dni w danym roku podatkowym, to czas pobytu w Norwegii, a także w innych krajach, na różnych obiektach, ale w ramach świadczenia usług na rzecz firmy w Norwegii, nie przekroczy 183 dni w żadnym państwie. Zdaniem Wnioskodawcy nie zajdą żadne okoliczności określone w art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 5 Konwencji i Wnioskodawca nie będzie zobligowany do rozpoznania zakładu na terytorium Norwegii, a tym samym całość uzyskanych dochodów z kontraktu z ww. firmą z Norwegii podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Polski. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
11
paź

Istota:

Opodatkowania zasiłku dla bezrobotnych otrzymywanego z Norwegii

Fragment:

Wnioskodawca przebywał w Norwegii 264 dni. Jest obywatelem Polski. W okresie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii Wnioskodawca posiadał zameldowanie na terenie Norwegii. Żona i dzieci w 2015 r. pozostawały na terytorium Polski. Wnioskodawca pracował w Norwegii od 6 stycznia 2014 r. do 30 października 2015 r. Zasiłek dla bezrobotnych został przyznany na 104 tygodnie i był pobierany w okresie od 1 listopada 2015 r. do 20 lutego 2018 r. Zasiłek został przyznany z powodu utraty pracy na skutek wypowiedzenia. Zaliczki na podatek dochodowy były pobierane od uzyskanego zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii przez NAV. Dochód z zasiłku nie był zwolniony z opodatkowania. Po zakończeniu roku podatkowego 2015 dochód z zasiłku został opodatkowany w Norwegii. Stosowane skróty poniżej w treści pytań: Umowa – Konwencja między RP i Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów obowiązująca od 1 stycznia 2011 r., Zasiłek – zasiłek dla bezrobotnych jaki Wnioskodawca otrzymał w Norwegii w 2015 r. z NAV. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w związku z tym, że Zasiłek w 2015 r. został już opodatkowany w Norwegii, Wnioskodawca ma za 2015 r. w Polsce obowiązek złożenia PIT-36 i wykazania dochodów z Zasiłku w części D tego zeznania? Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa w 2015 r.

2018
2
wrz

Istota:

Opodatkowanie zasiłku postojowego z Norwegii.

Fragment:

Wnioskodawca otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia zeznania podatkowego za 2015 r. uwzględniającego uzyskane dochody z Norwegii z tytułu zasiłku postojowego. Wnioskodawca jest obywatelem Polski, nie jest obywatelem Norwegii. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w roku 2015 przebywał na terenie Polski poniżej 183 dni. Powiązania osobiste z Polską to rodzina (żona i dzieci), z Norwegią to dalsza rodzina i znajomi. Powiązania gospodarcze z Polską to mieszkanie własnościowe, kredyt hipoteczny, konto bankowe, opłaty, a z Norwegią praca, wyżywienie, dojazdy do pracy i konto bankowe. W okresie otrzymywania zasiłku posiadał tymczasowy adres zamieszkania dla celów podatkowych w Norwegii, stałe miejsce zamieszkania znajdowało się w Polsce. Podczas pobierania zasiłku przebywał głównie w Polsce z wyłączeniem okresów, kiedy załatwiał sprawy urzędowe w Norwegii. Zasiłek postojowy został przyznany przez Norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej NAV na podstawie prawa o ubezpieczeniach społecznych w Norwegii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy osiągnięty dochód związany z tymczasowym i przymusowym przestojem podczas pracy, od którego podatek został zapłacony w Norwegii, powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości i wyłącznie w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od dochodu z tytułu zasiłku postojowego powinien być zapłacony w Norwegii, tak jak to miało miejsce.

2018
27
kwi

Istota:

Sposób rozliczania dochodów z tytułu zasiłku z Norwegii.

Fragment:

(...) Norwegii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Norwegii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Norwegii; Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód; Bez względu na postanowienia litery a), unikanie podwójnego opodatkowania następuje poprzez zastosowanie odliczenia, o którym mowa w literze b) niniejszego ustępu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Norwegii, jednakże zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii, dochód ten jest zwolniony z podatku. Z treści wniosku wynika, że zasiłek rehabilitacyjny uzyskiwany przez Wnioskodawcę jest opodatkowany w Norwegii zatem w myśl art. 22 ust. 1 lit. a) Konwencji, jest on zwolniony z opodatkowania w Polsce.

2018
27
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może płacić podatek tylko w Norwegii?
Czy bank zasadnie pobierał podatek od emerytury z Norwegii

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: czy w świetle przytoczonych przepisów prawa podatkowego, w związku z postanowieniami art. 17 ust 1 i art. 22 ust. 1 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2009 r. między RP a Królestwem Norwegii oraz w związku z art. 3 ust. 1, art. 4a, w zw. z art. 27 ust 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z przedstawionym stanem faktycznym - Wnioskodawczyni - otrzymująca świadczenia emerytalne z Norwegii po zmarłym mężu, a wypłacane w Polsce przez bank, może płacić podatek dochodowy w formie pobieranej zaliczki (15%) od wypłacanego przez NAV (norweską instytucję emerytalną - odpowiednik polskiego ZUS) świadczenia w Norwegii zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym w Norwegii tylko u źródła? Czy obsługujący Wnioskodawczynię bank ma prawo drugi raz pobrać podatek w formie zaliczki w wysokości 18% w Polsce? I w związku z tym, czy takie pobieranie podatku przez bank jest zgodne z zasadą mówiącą o unikaniu podwójnego opodatkowania uzyskiwanych dochodów w jednym z umawiających się państw na podstawie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do niniejszej konwencji, z dnia 9 sierpnia 2009 r., między RP a Królestwem Norwegii. Zdaniem Wnioskodawczyni, od ogólnej zasady wyrażonej w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje wyjątek określony w art. 4a, który w swej treści odsyła do przepisów zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP.

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy do określonych wyżej dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajduje Konwencja o UPO z Norwegią?
2. Czy do opodatkowania ww. dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego opisana w art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Konwencji o UPO z Norwegią?
3. Czy w związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę dochodów, do których zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Umowy o UPO z Norwegią oraz art. 27 ust. 9 i 9a updf stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego, Wnioskodawca, w latach 2014 - 2016 i następnych, był, jest i będzie uprawniony do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego, czy podatek w państwie?

Fragment:

Zarazem, norweskie prawo podatkowe nie reguluje wprost kwestii opodatkowania dochodów marynarzy nie pochodzących z krajów nordyckich i zatrudnionych na pokładzie statku eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo posiadające miejsce faktycznego zarządu w Norwegii, który nie jest zarejestrowany pod banderą norweską (NIS lub NOR). Jest to decyzja norweskiego ustawodawcy. W obu przypadkach, zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii, skutkuje to zwolnieniem dochodu marynarskiego z podatku (por. art. 22 ust. 1 lit. d) Konwencji o UPO z Norwegią), ponieważ w obu tych sytuacjach, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty podatku w Norwegii. W obu przypadkach, zastosowanie znajdzie zatem metoda opisana w art. 22 ust. 1 lit. b) Konwencji o UPO z Norwegią. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy do określonych wyżej dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajduje Konwencja o UPO z Norwegią? Czy do opodatkowania ww. dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego opisana w art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Konwencji o UPO z Norwegią? Czy w związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę dochodów, do których zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Umowy o UPO z Norwegią oraz art. 27 ust. 9 i 9a updf stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego, Wnioskodawca, w latach 2014 - 2016 i następnych, był, jest i będzie uprawniony do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezależnie od tego, czy podatek w państwie źródła został faktycznie pobrany? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2014 r. i w latach następnych z pracy wykonywanej na pokładzie statków morskich eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i faktycznym zarządem w Norwegii

Fragment:

Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Norwegii; Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód; Bez względu na postanowienia litery a), unikanie podwójnego opodatkowania następuje poprzez zastosowanie odliczenia, o którym mowa w literze b) niniejszego ustępu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Norwegii, jednakże zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii, dochód ten jest zwolniony z podatku. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym oraz zdarzeniem przyszłym, dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących zagraniczną banderę lub zarejestrowanych w norweskim rejestrze N.I.S. jest na mocy norweskich przepisów wewnętrznych zwolniony w Norwegii z podatku. Skoro, dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii, jest zwolniony z podatku, to w konsekwencji, zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. d) ww.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania przychodu wydatkowanego na zakup nowej nieruchomości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spłatę kredytu zaciągniętego w Norwegii.

Fragment:

Tak, żonie Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu w kwocie 3.000 zł uzyskanego jako zadatek w dniu 14 kwietnia 2008 r. na sprzedaż mieszkania w dniu 26 maja 2008 r. położonego w J., w związku z tym, że przychody te w całości zostały przeznaczone na zakup domu mieszkalnego położonego w H. w Norwegii – państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak, Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu w kwocie 45.500 zł uzyskanego ze sprzedaży mieszkania w dniu 26 maja 2008 r. położonego w J. w związku z tym że przychody te zostały w całości przeznaczone na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego w Banku z siedzibą w Norwegii w celu zakupu domu mieszkalnego położonego w H. w Norwegii – państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak, żonie Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu w kwocie 45.500 zł uzyskanego ze sprzedaży mieszkania w dniu 26 maja 2008 r. położonego w J. w związku z tym że przychody te zostały w całości przeznaczone na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego w Banku z siedzibą w Norwegii w celu zakupu domu mieszkalnego położonego w H. w Norwegii – państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej updof, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej oraz zostało dokonane przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Norwegii.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe, należy dojść do wniosku, że polski obywatel zatrudniony na statku eksploatowanym przez przedsiębiorstwo z faktycznym miejscem zarządu w Norwegii nie może być traktowany mniej korzystnie niż obywatel polski zatrudniony na statku o polskiej przynależności, gdyż sprzeciwiałoby się to zakazowi dyskryminacji określonemu w art. 32 Konstytucji RP. Dodatkowo, ogólną zasadą wyrażoną w Konwencji o UPO z Norwegią jest metoda wyłączenia z progresją (art. 22 ust. 1 lit. a) Konwencji). Metoda ta znajduje zastosowanie w każdym przypadku, gdy zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii, dochód nie jest zwolniony z podatku (a contrario z art. 22 ust. 1 lit. d) Konwencji o UPO z Norwegią). Zapłata podatku w Norwegii jednoznacznie implikuje wniosek, że dochód podatnika nie jest zwolniony z podatku w Norwegii, zatem w takim przypadku zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1 lit. a) Konwencji o UPO z Norwegią. W tej sytuacji, ew. warunek skorzystania z ulgi określonej w art. 27g od wcześniejszej zapłaty podatku w Norwegii, jest warunkiem niemożliwym do spełnienia. Przesłanką warunkującą możliwość skorzystania z ulgi określonej w art. 27 g updf jest zatem, nie zapłata podatku w innym państwie, a wyłącznie fakt, że dochód podatnika korzysta z metody unikania podwójnego opodatkowania określonej w art. 27 ust. 9 oraz art. 27 ust. 9a updf - tj. metody zaliczenia proporcjonalnego.

2018
16
kwi

Istota:

1. Czy do określonych dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajduje Konwencja o UPO z Norwegią?
2. Czy do opodatkowania dochodów zagranicznych Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego opisana w art. 22 ust. 1 lit. b) i d) Konwencji o UPO z Norwegią?

Fragment:

W praktyce oznacza to, że art. 14 ust. 3 Konwencji o UPO z Norwegią znajduje zastosowanie do wszystkich statków eksploatowanych w transporcie międzynarodowym, które posiadają miejsce efektywnego zarządu w Norwegii - bez względu na miejsce ich rejestracji oraz bez względu na to, jaką banderę podnoszą. Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania drugiego - do opodatkowania ww. dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego z art. 22 ust. 1 lit. b) oraz d) Konwencji o UPO z Norwegią, zgodnie z którymi, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Norwegii, jednakże zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii, dochód ten jest zwolniony z podatku, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Norwegii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Norwegii. Dochody Wnioskodawcy podlegają w Norwegii zwolnieniu spod opodatkowania na mocy przepisów norweskich (w przypadku statków zarejestrowanych w rejestrze NIS) lub brak jest uregulowań odnośnie ich opodatkowania w przepisach norweskich (w przypadku statków pod banderą państw trzecich).