ITPP3/443-188b/09/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Jak stanowi przepis art. 21 ust. 9 ustawy, w przypadku wystąpienia podczas przewozu alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ubytków przekraczających ustalone decyzją naczelnika urzędu celnego normy dopuszczalnych ubytków Wnioskodawca był zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację podatkową oraz wpłacić akcyzę za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek. Zatem, stanowisko Spółki, że okresem rozliczeniowym podatku akcyzowego z tytułu ubytków alkoholu etylowego powstałych w czasie przewozu jest okres miesięczny należało uznać za nieprawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2009 r. (data wpływu 30 listopada 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie sposobu rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu ubytków alkoholu etylowego powstałych w czasie przewozu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie sposobu rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu ubytków alkoholu etylowego powstałych w czasie przewozu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka od 1998 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji alkoholu etylowego. Produkcja wyrobów akcyzowych odbywa się w dwóch składach podatkowych. Spółka posiada decyzje zwalniające z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z tytułu produkcji wyrobów akcyzowych. Decyzją właściwego naczelnika urzędu celnego z dnia 15 kwietnia 2009 r. ustalono Zainteresowanemu normy dopuszczalnych ubytków przy przewozie alkoholu etylowego w cysternie samochodowej – 0,10%.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy dostaw alkoholu do nowego dla Spółki odbiorcy. Dostawy miały miejsce w dniu 8 i 26 października 2009 r. Wnioskodawca posiada zabezpieczenie akcyzowe z tytułu przemieszczania wyrobów akcyzowych między składami podatkowymi. Alkohol etylowy przemieszczano do odbiorcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego Spółki za pomocą administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT). W przypadku dostawy realizowanej w dniu 26 października 2009 r. przy odbiorze stwierdzono ubytek wyrobu. Odbiorca alkoholu etylowego na odwrocie karty 3 w rubryce C w polu „Niedobór” wpisał wysokość niedoboru w ilości 53 l. W związku z posiadaną decyzją ustalającą normy ubytków przy przewozie alkoholu etylowego własną cysterną samochodową ubytek, który nie mieścił się w ramach zwolnienia od akcyzy, tzw. ponadnormatywny ubytek, wyniósł 37,49 l.

Spółka wskazała, iż w przedmiotowym ADT nie zaznaczono pola potwierdzającego, czy przesyłka została sprawdzona. Zdaniem Zainteresowanego dostawa odbyła się przy zachowaniu wszelkich norm oraz pod nadzorem pracowników urzędu celnego. Alkohol dostarczano własną cysterną samochodową, która posiada aktualne świadectwo legalizacyjne oraz spełnia warunki techniczne wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Cysterna posiada również wymagane zabezpieczenia urzędowe stałe i zmienne nałożone przez pracowników urzędu celnego. W ocenie Spółki ubytek wynikał z różnic w odczycie mocy alkoholu etylowego.

Wnioskodawca ponadto wskazuje, iż w przypadku dostawy z dnia 8 października 2009 r. przy różnicy w mocy (na minus) stwierdzono nadwyżkę w ilości 41 l. Spółka dodaje, iż w roku 2009 r. wykonano 25 dostaw tą samą cysterną do innych odbiorców na terenie całego kraju. Moc alkoholu mierzona była tym samym alkoholomierzem i u żadnego z tych odbiorców nie stwierdzono różnic w mocy alkoholu, jedynie nieznaczne ubytki ilości mieszczące się w granicach norm oraz nigdy nie stwierdzono uszkodzenia plomb.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego ubytku alkoholu etylowego należy brać pod uwagę każdorazową dostawę, czy też sumę wszystkich dostaw w miesiącu wyrobów akcyzowych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, okresem rozliczeniowym jest miesiąc, zatem w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych należy brać pod uwagę sumę wszystkich dostaw w miesiącu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Krajowe unormowania dotyczące opodatkowania ubytków wyrobów akcyzowych stanowią implementację dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania. Stosownie do treści artykułu 6 dyrektywy podatek akcyzowy staje się wymagalny, między innymi, w momencie wystąpienia ubytków, który podlega podatkowi akcyzowemu zgodnie z art. 14 ust. 3 dyrektywy. Wskazany przepis stanowi, iż, bez uszczerbku dla art. 20, podatek za ubytki inne niż te wymienione w ust. 1 i ubytki nie wymienione w ust. 1, jest pobierany na podstawie stawek stosowanych w zainteresowanym państwie członkowskim w momencie wystąpienia ubytków, należycie ustalonych przez właściwe władze, lub w razie potrzeby, w momencie stwierdzenia ubytków.

Zgodnie z art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających normy dopuszczalnych ubytków, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać deklarację podatkową, obliczać oraz wpłacać akcyzę za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek.

Należy przy tym podkreślić, iż przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 242) nie przewidują szczególnego sposobu rozliczenia ubytków alkoholu etylowego powstałych w czasie przewozu.

W myśl art. 42 ust. 1 pkt 6 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w stosunku do ubytków akcyzowych – z dniem powstania tych ubytków, a gdy nie można ustalić dnia ich powstania – z dniem ich stwierdzenia przez uprawniony organ.

Z treści wniosku wynika, iż Spółka dostarczyła do składu podatkowego swojego kontrahenta alkohol etylowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W toku rozładunku alkoholu etylowego odbiorca wyrobu stwierdził niedobór (ubytek) alkoholu oraz zamieścił stosowną adnotację w dokumencie ADT. W związku z posiadaną decyzją ustalającą normy ubytków przy przewozie alkoholu etylowego własną cysterną samochodową ubytek, który nie mieścił się w ramach zwolnienia od akcyzy, tzw. ponadnormatywny ubytek, wyniósł 37,49 l.

W ocenie tutejszego organu, jak jednoznacznie stanowi przepis art. 21 ust. 9 ustawy, w przypadku wystąpienia podczas przewozu alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ubytków przekraczających ustalone decyzją naczelnika urzędu celnego normy dopuszczalnych ubytków Wnioskodawca był zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację podatkową oraz wpłacić akcyzę za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek.

Zatem, stanowisko Spółki, że okresem rozliczeniowym podatku akcyzowego z tytułu ubytków alkoholu etylowego powstałych w czasie przewozu jest okres miesięczny należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia opisanego zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.