IPPP1-443-512/08-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Świadczenie należne Komitetowi z tytułu sprzedaży norm na podstawie umowy licencyjnej przez podmiot rozpowszechniający stanowi obrót określony w art. 29 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką 22 %

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 22 % sprzedaży norm - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 22 % sprzedaży norm.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

X utworzony na mocy ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1368 z późn. zm.) jako krajowa jednostka normalizacyjna jest uprawniony m. in. do ustanawiania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, a także do ich rozpowszechniania. Polskie Normy (PN) korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich, przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej (art. 5 ust. 5 ustawy j.w.). Komitet udzieli w drodze umowy zgody podmiotowi krajowemu na rozpowszechnianie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych w wersji elektronicznej. Podmiot może sprzedawać normy, a także wprowadzać do pamięci komputera, zwielokrotniać normy przez zamieszczenie ich w bazie danych programu komputerowego na płytach CO i innych nośnikach elektronicznych. Komitet przekaże podmiotowi bezpłatnie normy w wersji elektronicznej oraz udostępni bezpłatnie wszelkie informacje o normach.

Komitet otrzyma od podmiotu:

  • bezpłatnie podstawową bazę danych (zbiór PN),
  • bezpłatnie każdy nowy program nie przeznaczony do sprzedaży,
  • ustalony procent od wartości podstawowej bazy danych znajdujących się w programie,
  • ustalony procent od każdej nomy sprzedanej za pomocą sieci Internet.

Po otrzymaniu niezbędnych informacji od podmiotu Komitet wystawi fakturę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do wartości obrotu określonego w poz. 50 należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22 %...

Zdaniem Wnioskodawcy należy doliczyć podatek VAT 22 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Na podstawie z art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z tego wynika, iż czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z § 1 statutu Komitetu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (M. P. z 2007 r. Nr 19, poz. 231) Polski Komitet Normalizacyjny jest krajowa jednostką normalizacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). W myśl z art. 9 ust. 2 ustawy o normalizacji Polski Komitet Normalizacyjny jest państwową jednostkę organizacyjną, uprawnioną do ustanawiania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, a także do ich rozpowszechniania.

Z treści wniosku wynika, iż Komitet zawarł umowę licencyjną na rozpowszechnianie norm, w tym ich sprzedaż, zwielokrotnianie przez zamieszczenie w bazie danych programu komputerowego, na płytach CD i innych nośnikach elektronicznych. PKN na podstawie umowy licencyjnej nie przeniesie prawa własności ustanowionych przez siebie norm na podmiot rozpowszechniający, lecz skutkiem zawartej umowy będzie legalne rozpowszechnianie norm przy zachowaniu przez Komitet autorskich praw majątkowych. Z tytułu praw autorskich Komitet otrzyma od podmiotu rozpowszechniającego normy procentowe wynagrodzenie od każdej normy sprzedanej za pomocą sieci Internet oraz od wartości podstawowej bazy danych znajdujących się w programie. Komitet otrzyma również bezpłatnie podstawową bazę danych (zbiór PN) oraz bezpłatnie każdy nowy program nie przeznaczony do sprzedaży.

Komitet jest państwową jednostką organizacyjną działającą na mocy ustawy o normalizacji. Jednakże Komitet zawierając umowę licencyjną z podmiotem krajowym na rozpowszechnianie norm wykonywać będzie czynności cywilnoprawne. Należy stwierdzić, iż w ramach zawartej umowy licencyjnej, Komitet będzie świadczyć usługę określoną w art. 8 ust. 1 ustawy.

W świetle definicji podatnika określonego w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, Komitet będzie świadczyć odpłatnie usługi i w odniesieniu do tych transakcji będzie podatnikiem VAT. Czynności te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższych przepisów w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż świadczenie należne Komitetowi stanowi obrót określony w art. 29 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką 22 %.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.