IPPB1/415-502/07/11-5/S/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Je?eli Wnioskodawca jako podatnik uzyskuj1cy przychody z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej nie zg3osi3 zamiaru prowadzenia ksi1g, ustala dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych i to niezale?nie od wielkooci uzyskanych przychodów. Przekroczenie limitu przychodów, o jakim mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, nie jest w tej sytuacji okolicznooci1 wa?1c1, poniewa? obowi1zek prowadzenia ksi1g, w tym ksi1g rachunkowych, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla potrzeb tej ustawy jest uregulowany swoiocie, odmiennie, ni? w ustawie o rachunkowooci. Dlatego te? dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej w wypadku, gdy podatnik (Wnioskodawca) zamiaru prowadzenia ksi1g nie zg3osi3, okreolany bedzie wy31cznie na podstawie norm szacunkowych dochodu okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, tak?e wtedy, gdy przychód przekroczy limit z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1c w imieniu Ministra Finansów, uwzgledniaj1c prawomocny wyrok Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 1681/08 z dnia 09.04.2009 r. (data wp3ywu 20.07.2011 r.) stwierdza, ?e stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2007 r. (data wp3ywu 21.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dzia3ów specjalnych produkcji rolnej - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.12.2007 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dzia3ów specjalnych produkcji rolnej.

W przedmiotowym wniosku zosta3o przedstawione nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca prowadzi dzia3alnooa rolnicz1 jednorodn1 polegaj1c1 na uprawie pomidorów na pod3o?u mineralnym w szklarniach ogrzewanych o 31cznej powierzchni 94649 m2. Opisana powy?ej produkcja ma charakter sezonowy (sezon sprzeda?y produktów trwa najczeociej w przedziale od miesi1ca marca do listopada). Dzia3alnooa ta spe3nia wszelkie kryteria do sklasyfikowania jej jako „dzia3y specjalne produkcji rolnej”. W 2007 roku podobnie jak w latach poprzednich podstaw1 obliczenia dochodu z prowadzonego gospodarstwa ogrodniczego i tym samym podstawy obliczenia podatku dochodowego by3y normy szacunkowe okreolone w za31czniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Bior1c pod uwage wartooa dotychczasowych obrotów oraz prognozy sprzeda?y do konca sezonu mo?na przewidziea, ?e 31czny obrót przekroczy próg 800.000 EURO, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 wrzeonia 1994 roku o rachunkowooci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy fakt przekroczenia progu obrotów o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci powoduje utrate prawa wyboru formy opodatkowania wed3ug norm szacunkowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca ustanowi3 dwa sposoby ustalania przychodu z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej tj. na podstawie norm szacunkowych czyli w formie zrycza3towanej oraz na zasadach okreolonych w art. 14 ustawy, na podstawie zapisów w ksiegach wykazuj1cych wysokooa tego przychodu, w sytuacji kiedy to podatnik dokona dobrowolnego wyboru takiego sposobu ustalania przychodu. Mo?liwooa wyboru sposobu obliczenia wartooci przychodu ustawodawca zagwarantowa3 podatnikowi zapisem w art. 15 ustawy poprzez u?ycie konstrukcji fakultatywnego uznania — (...) o zamiarze za3o?enia ksi1g podatnik jest obowi1zany zawiadomia w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego (...). Bez w1tpienia wybór co do sposobu ustalania przychodu z tytu3u prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej i tym samym wybór zasad opodatkowania dochodu ustawodawca pozostawi3 wy31cznie uznaniu podatnika. Jednakowo w myol art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowi1zek prowadzenia ksi1g maj1 osoby prowadz1ce dzia3alnooa w zakresie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli zg3osi3y taki zamiar. St1d mo?na wnioskowaa, ?e przepisy art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 wrzeonia 1994 roku o rachunkowooci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) maj1 zastosowanie dla podatników prowadz1cych dzia3alnooa w zakresie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli dokonaj1 wyraYnie takiego wyboru prowadzenia ksi1g. W ocenie wnioskodawcy mo?liwooa wyboru formy ustalenia wartooci przychodów na podstawie ksi1g lub na podstawie norm szacunkowych jest zgodna z wol1 ustawodawcy i ratio legis analizowanych powy?ej przepisów. Odmienna wyk3adnia tych?e przepisów stanowi3aby nadinterpretacje prawa dokonan1 z niekorzyoci1 dla podatnika.

W dniu 26.02.2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyda3 interpretacje indywidualn1 Nr IPPB1/415-502/07-2/AG stwierdzaj1c, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2007 r. (data wp3ywu 21.12.2007 r.) w zakresie opodatkowania dzia3ów specjalnych produkcji rolnej jest nieprawid3owe.

Organ stwierdzi3, i? wyboru sposobu ustalania dochodu z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, tj. na podstawie ksi1g b1dY norm szacunkowych dokonuje sam podatnik. Jednak?e mo?liwooa wyboru sposobu ustalania dochodu z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej jest ograniczona wielkooci1 uzyskanego przychodu z tego Yród3a. Je?eli zatem przychody podatnika przekrocz1 wspomniany próg 800.000 EURO, to powstaje obowi1zek ustalania dochodu na podstawie zapisów dokonywanych w prowadzonych ksiegach rachunkowych. Wówczas nie jest mo?liwe rozliczanie podatku dochodowego przy zastosowaniu norm szacunkowych przewidzianych dla przychodów z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej.

W zwi1zku z powy?szym rozstrzygnieciem Wnioskodawca wniós3 wezwanie do usuniecia naruszenia prawa w dniu 17.03.2008 r. (data wp3ywu 19.03.2008 r.), zao odpowiedzi na powy?sze wezwanie udzielono pismem z dnia 17.04.2008 r. znak Nr IPPB1/415-502/07-4/AG (skutecznie doreczonym w dniu 21.04.2008 r.).

W dniu 19.05.2008 r. Wnioskodawca wniós3 do tut. organu podatkowego skarge na ww. interpretacje, w której wnioskowa3 o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 09.04.2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1681/08 Wojewódzki S1d Administracyjny w Warszawie uchyli3 zaskar?on1 interpretacje indywidualn1.

W uzasadnieniu wyroku S1d wskaza3, i? (...) Ustawodawca w sposób wyraYny okreoli3, co nale?y rozumiea pod pojeciem dzia3alnooci gospodarczej i wskaza3 wprost, ?e przychody z dzia3alnooci gospodarczej to przychody, które nie s1 zaliczane do innych Yróde3 wymienionych w art. 10 ustep 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy p.d.o.f. Nie mo?na wiec uto?samiaa pojecia przychodów osi1ganych z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej z przychodami osi1ganymi z prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej.

Oznacza to, ?e przepisy ustawy p.d.o.f. nie nak3adaj1 na podatnika prowadz1cego dzia3alnooa w zakresie dzia3ów specjalnych produkcji rolnej obowi1zku prowadzenia ksi1g rachunkowych po przekroczeniu progu przychodów netto, o którym mowa w art. 2 ustep 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci. (...) s1d nie mo?e uznaa za prawid3owe stanowiska organu podatkowego, zgodnie z którym samo przekroczenie progu przychodów w wysokooci odpowiadaj1cej równowartooci w z3otych polskich kwoty 800.000 EURO, co zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowooci powoduje powstanie obowi1zku prowadzenia ksi1g rachunkowych, powoduje zmiane zasad opodatkowania podatników osi1gaj1cych dochody z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, okreolone w art. 24 ustep 4 ustawy p.d.o.f.

Zgodnie z art. 24 ustep 4 ustawy p.d.o.f. dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej mo?e bya ustalony na dwa sposoby:

  1. je?eli podatnik prowadzi ksiegi, o których mowa w art. 15 ustawy, dochodem z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej jest ró?nica miedzy przychodem z tytu3u prowadzenia tych dzia3ów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiekszonymi o wartooa przyrostu stada zwierz1t na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na pocz1tek roku i pomniejszona o wartooa ubytków w tym stadzie w ci1gu roku podatkowego;
  2. je?eli podatnik nie prowadzi ksi1g, o których mowa w art. 15 ustawy dochód z tego Yród3a ustala sie przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreolonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzecej, okreolonych w za31czniku nr 2.

Artyku3 15 ustawy p.d.o.f. przewiduje, ?e podatnik prowadz1cy dzia3y specjalne produkcji rolnej zobowi1zany jest do powiadomienia w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksi1g wykazuj1cych przychód. Ze sformu3owania powy?szego przepisu wynika, ?e to podatnik decyduje, czy rozpocznie prowadzenie ksi1g wykazuj1cych przychód (przy czym mo?e to bya zarówno podatkowa ksiega przychodów i rozchodów jak i ksiegi rachunkowe).

Oznacza to, ?e ustawa p.d.o.f., reguluj1ca zasady opodatkowania, to jest podmiot oraz przedmiotu opodatkowania, stawki podatkowe, zasady przyznawania ulg i umorzen oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku pozostawia woli podatnika rozpoczecie prowadzenia ksi1g i w konsekwencji wybór zasad opodatkowania. W tej sytuacji nie mo?na przyj1a, ?e by inna ustawa, w tym przypadku ustawa o rachunkowooci, która nie zawiera elementów niezbednych dla wprowadzenia daniny publicznej, mog3a zmodyfikowaa zasady opodatkowania wynikaj1cej z ustawy p.d.o.f. Uwzgledniaj1c przywo3ane powy?ej w punkcie 9 zasady, wed3ug jakich winny bya nak3adane obowi1zki podatkowe art. 2 ustep 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci nie mo?e bya traktowany jako decyduj1cy o zasadach opodatkowania osób prowadz1cych dzia3y specjalne produkcji rolnej.

Wyrokiem z dnia 08 kwietnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1189/09 Naczelny S1d Administracyjny oddali3 skarge kasacyjn1, wniesion1 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Rozpatruj1c ponownie wniosek w przedmiotowej sprawie organ podatkowy, zwa?y3 co nastepuje:

Zgodnie z treoci1 art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. u. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dzia3y specjalne produkcji rolnej stanowi1 odrebne Yród3a przychodów.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustala sie wed3ug zasad okreolonych w art. 14 (a wiec zasad w3aociwych dla pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej), je?eli podatnik prowadzi ksiegi wykazuj1ce te przychody. O zamiarze za3o?enia ksi1g podatnik jest obowi1zany zawiadomia w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego przed rozpoczeciem roku podatkowego albo przed rozpoczeciem prowadzenia dzia3ów specjalnych produkcji rolnej, je?eli nast1pi3o ono w ci1gu roku.

Stosownie do art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spó3ki cywilne osób fizycznych, spó3ki jawne osób fizycznych oraz spó3ki partnerskie wykonuj1ce dzia3alnooa gospodarcz1, s1 obowi1zane prowadzia podatkow1 ksiege przychodów i rozchodów, zwan1 dalej „ksieg1” albo ksiegi rachunkowe.

W myol art. 24a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, obowi1zek prowadzenia ksiegi dotyczy równie? osób prowadz1cych dzia3y specjalne produkcji rolnej, je?eli osoby te zg3osi3y zamiar prowadzenia tych ksi1g.

Zastosowany w tym przepisie termin "równie?" wskazuje, ?e ustawodawca uregulowa3 w nim zasadniczo odmienn1 sytuacje faktyczn1 ni? ta, która podlega regulacji zawartej w ust. 1 art. 24a. O ile zatem ust. 1 art. 24a ustawy dotyczy podatników wykonuj1cych dzia3alnooa gospodarcz1, a wiec uzyskuj1cych przychody ze Yród3a przychodów okreolonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy jako pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza, o tyle ust. 2 art. 24a ustawy odnosi sie do podatników uzyskuj1cych przychody z innych Yróde3 przychodów – prowadz1cych dzia3y specjalne produkcji rolnej, je?eli osoby te zg3osi3y zamiar prowadzenia tych ksi1g (pkt 2).

W ustepie 2 powo3anego artyku3u, ustawodawca na3o?y3 obowi1zek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na osoby prowadz1ce dzia3y specjalne produkcji rolnej, o ile zg3osi3y one zamiar prowadzenia powy?szych ksi1g. Zapis powy?szy oznacza, ?e wy31cznie od woli osób prowadz1cych dzia3y specjalne produkcji rolnej uzale?nione jest prowadzenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ww. ustawy, obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spó3ek cywilnych osób fizycznych, spó3ek jawnych osób fizycznych oraz spó3ek partnerskich, je?eli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wynios3y w walucie polskiej co najmniej równowartooa kwoty okreolonej w euro przepisach o rachunkowooci.

Okreolony w tym przepisie obowi1zek prowadzenia ksi1g rachunkowych po przekroczeniu okreolonego limitu przychodów dotyczy, co do zasady, podatników osi1gaj1cych przychody z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej.

Zgodnie z art. 24 ustep 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej mo?e bya ustalony na dwa sposoby:

  1. je?eli podatnik prowadzi ksiegi, o których mowa w art. 15 ustawy, dochodem z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej jest ró?nica miedzy przychodem z tytu3u prowadzenia tych dzia3ów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiekszonymi o wartooa przyrostu stada zwierz1t na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na pocz1tek roku i pomniejszona o wartooa ubytków w tym stadzie w ci1gu roku podatkowego;
  2. je?eli podatnik nie prowadzi ksi1g, o których mowa w art. 15 ustawy dochód z tego Yród3a ustala sie przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreolonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzecej, okreolonych w za31czniku nr 2.

Artyku3 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, ?e podatnik prowadz1cy dzia3y specjalne produkcji rolnej zobowi1zany jest do powiadomienia w3aociwego naczelnika urzedu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksi1g wykazuj1cych przychód. Ze sformu3owania powy?szego przepisu wynika, ?e to podatnik decyduje, czy rozpocznie prowadzenie ksi1g wykazuj1cych przychód (przy czym mo?e to bya zarówno podatkowa ksiega przychodów i rozchodów jak i ksiegi rachunkowe).

Oznacza to, ?e ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozostawia woli podatnika rozpoczecie prowadzenia ksi1g i w konsekwencji wybór zasad opodatkowania.

Z powo3anych przepisów wynika, ?e dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych tylko wówczas, gdy podatnik nie zg3osi zamiaru prowadzenia ksi1g w trybie okreolonym w art. 24a ust. 2 pkt 2 i art. 15 zdanie drugie ustawy.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stwierdzia nale?y, ?e je?eli Wnioskodawca jako podatnik uzyskuj1cy przychody z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej nie zg3osi3 zamiaru prowadzenia ksi1g, ustala dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych i to niezale?nie od wielkooci uzyskanych przychodów. Przekroczenie limitu przychodów, o jakim mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, nie jest w tej sytuacji okolicznooci1 wa?1c1, poniewa? obowi1zek prowadzenia ksi1g, w tym ksi1g rachunkowych, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla potrzeb tej ustawy jest uregulowany swoiocie, odmiennie, ni? w ustawie o rachunkowooci. Dlatego te? dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej w wypadku, gdy podatnik (Wnioskodawca) zamiaru prowadzenia ksi1g nie zg3osi3, okreolany bedzie wy31cznie na podstawie norm szacunkowych dochodu okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, tak?e wtedy, gdy przychód przekroczy limit z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego – bior1c pod uwage rozstrzygniecia zawarte w wyroku Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie z dnia 09 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1681/08 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.