Norma | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to norma. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
sty

Istota:

Je?eli Wnioskodawca jako podatnik uzyskuj1cy przychody z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej nie zg3osi3 zamiaru prowadzenia ksi1g, ustala dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych i to niezale?nie od wielkooci uzyskanych przychodów. Przekroczenie limitu przychodów, o jakim mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, nie jest w tej sytuacji okolicznooci1 wa?1c1, poniewa? obowi1zek prowadzenia ksi1g, w tym ksi1g rachunkowych, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla potrzeb tej ustawy jest uregulowany swoiocie, odmiennie, ni? w ustawie o rachunkowooci. Dlatego te? dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej w wypadku, gdy podatnik (Wnioskodawca) zamiaru prowadzenia ksi1g nie zg3osi3, okreolany bedzie wy31cznie na podstawie norm szacunkowych dochodu okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, tak?e wtedy, gdy przychód przekroczy limit z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci.

Fragment:

Z powo3anych przepisów wynika, ?e dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych tylko wówczas, gdy podatnik nie zg3osi zamiaru prowadzenia ksi1g w trybie okreolonym w art. 24a ust. 2 pkt 2 i art. 15 zdanie drugie ustawy. Maj1c powy?sze na wzgledzie, stwierdzia nale?y, ?e je?eli Wnioskodawca jako podatnik uzyskuj1cy przychody z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej nie zg3osi3 zamiaru prowadzenia ksi1g, ustala dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych i to niezale?nie od wielkooci uzyskanych przychodów. Przekroczenie limitu przychodów, o jakim mowa w art. 24a ust. 4 ustawy, nie jest w tej sytuacji okolicznooci1 wa?1c1, poniewa? obowi1zek prowadzenia ksi1g, w tym ksi1g rachunkowych, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dla potrzeb tej ustawy jest uregulowany swoiocie, odmiennie, ni? w ustawie o rachunkowooci. Dlatego te? dochód z dzia3ów specjalnych produkcji rolnej w wypadku, gdy podatnik (Wnioskodawca) zamiaru prowadzenia ksi1g nie zg3osi3, okreolany bedzie wy31cznie na podstawie norm szacunkowych dochodu okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, tak?e wtedy, gdy przychód przekroczy limit z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowooci. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego – bior1c pod uwage rozstrzygniecia zawarte w wyroku Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie z dnia 09 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1681/08 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe.

2016
29
lis

Istota:

1. Czy Wnioskodawca w 2017 r. będzie miał prawo do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych określonych w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie osiągnie limitu obrotów w 2016 r. w kwocie równowartej 1.200.000 euro przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia 1 października 2016 r. i zaniecha prowadzenia ksiąg rachunkowych?
2. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji PIT-6 w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r., jeżeli nie osiągnie limitu obrotów w 2016 r. w kwocie równowartej 1.200.000 euro przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia 1 października 2016 r., zaniecha prowadzenia ksiąg rachunkowych i zdecyduje się na ustalanie dochodu w oparciu o normy szacunkowe?

Fragment:

Możliwość powrotu do norm szacunkowych pośrednio potwierdził także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 maja 2016 r., sygn. IPPB1/4511-211/16-2/KS . Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy rolnicy, którzy w 2016 r. nie przekroczą limitu obrotów, o którym mowa w ustawie o rachunkowości obligującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych, będą mogli wrócić do płacenia podatku dochodowego w oparciu o normy szacunkowe. W konsekwencji, w przypadku nieosiągnięcia limitu obrotów w 2016 r. w kwocie równowartej 1.200.000 euro wg średniego kursu NBP z dnia 1 października 2016 r., zaniechania prowadzenia ksiąg rachunkowych i zdecydowania się na ustalanie dochodu w oparciu o normy szacunkowe, zastosowanie do przychodów Wnioskodawcy z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące norm szacunkowych. W świetle art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

2016
4
lut

Istota:

W zakresie ustalania normy zużycia alkoholu wykorzystywanego do produkcji kosmetyków oraz zwolnienia od podatku alkoholu etylowego skażonego na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca występując z wnioskami o ustalenie dopuszczalnych norm zużycia alkoholu skażonego wykorzystywanego do produkcji Kosmetyków powinien uwzględnić alkohol etylowy, który korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy. Normy zużycia alkoholu etylowego skażonego obejmują bowiem ilość alkoholu pozostającą w gotowym wyrobie oraz utraconą w procesie wynikającym z technologii produkcji. Tym samym występując z wnioskami o ustalenie dopuszczalnych norm zużycia alkoholu skażonego wykorzystywanego do produkcji Kosmetyków Wnioskodawca powinien uwzględnić przy oszacowaniu normy całkowitą ilość alkoholu, która jest niezbędna do wyprodukowania określonej ilości Kosmetyków, a więc zarówno ilość alkoholu, która jest ostatecznie zawarta w wyrobie gotowym, jak również ilość alkoholu, która nie jest zawarta w wyrobie, ale która jest niezbędna do wyprodukowania wyrobu tj. ilość alkoholu utraconego np. ze względu na jego właściwości takie jak parowanie, ilość alkoholu wykorzystywanego do mycia i sanityzacji linii produkcyjnej oraz ilość alkoholu wykorzystanego do produkcji produktów i półproduktów, które ze względu na np. niespełnienie norm jakościowych nie nadają się do dalszego zużycia i są wywożone do wyspecjalizowanego podmiotu trzeciego w celu recyklingu przez ten podmiot.

2015
23
gru

Istota:

Czy w 2016 r. Wnioskodawca będzie mógł wybrać metodę określenia dochodu z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 16 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest rolnikiem, który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (hodowla indyków). W 2015 r. dochód i należny podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawca rozlicza na podstawie norm szacunkowych. Przychody w 2015 r. już przekroczyły kwotę 1.200.000 euro. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w 2016 r. Wnioskodawca będzie mógł wybrać metodę określenia dochodu z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych... Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej uzyskiwanych przez podatników, którzy nie zgłosili zamiaru prowadzenia ksiąg, mają zastosowanie normy szacunkowe. W związku z powyższym jeżeli Wnioskodawca nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg w 2016 roku, będzie mógł do określenia dochodu zastosować normy szacunkowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2015
13
lis

Istota:

Uregulowania w zakresie zwolnienia z akcyzy sprzedaży ambulansów.

Fragment:

Zawierają metryczkę legislacyjną z numerami dyrektyw oraz wykazy Polskich Norm zharmonizowanych, wprowadzających europejskie normy zharmonizowane, stanowiące załączniki do dyrektyw. Prezes B. publikuje również komunikaty zawierające wykaz PN oraz informacje o dopuszczeniu do stosowania w ocenie zgodności PN wycofanych. B. stosuje zasadę aktualności jednej normy o określonym numerze i tytule. Zgodnie z tą zasadą zatwierdzenie nowej PN powoduje jednocześnie wycofanie normy, która jest zastępowana (staje się normą sprzeczną z aktualną). Europejskie Organizacje Normalizacyjne dopuszczają stosowanie krajowych norm sprzecznych w terminach określonych w przedmowie do normy EN. Termin ten podany jest w Komunikacie w kolumnie „ Aktualna w ocenie zgodności do ” i dotyczy daty wycofania Normy Europejskiej. Termin ten wskazuje okres maksymalny, który na potrzeby różnych instytucji i administracji może być inny w wydanych przez nich przepisach. Z uwagi na częstą praktykę powoływania Polskich Norm w przepisach i potwierdzania zgodności z PN Prezes B. w odpowiedzi na zapotrzebowanie zainteresowanych na wydłużone stosowanie norm wycofanych ogłasza comiesięczne Komunikaty. Komunikaty Prezesa nie naruszają dat ustalonych przez Komisję Europejską w zakresie oceny zgodności z dyrektywami i rozporządzeniami publikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal), jak również innych dat określonych w innych przepisach zarówno UE, jak i polskich.

2015
13
lis

Istota:

Brak zwolnienia z akcyzy sprzedaży ambulansu bez wyposażenia medycznego.

Fragment:

Mogą występować przypadki, w których kupujący w specyfikacji zamówienia lub zapytaniu ofertowym (gdy sprzedaż następuje poza zamówieniami publicznymi) określa specyfikację pojazdu w sposób odbiegający od normy w zakresie wyposażenia. Wątpliwości Spółki dotyczą m.in. prawa do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego przy sprzedaży ambulansów bez wyposażenia medycznego wymaganego Polską Normą PN EN 1789 +A1, EN 1789 + A2, lub normą, która ją zastąpi, lub bez niektórych elementów takiego wyposażenia. Zauważyć należy, że przywołana w przepisie art. 110a ust. 1 ustawy Polska Norma PN-EN 1789+A1 określa wymagania dotyczące konstrukcji, badania, osiągów oraz wyposażenia ambulansów drogowych. Wynika z tego, że aby ambulans spełniał warunki określone w ww. normie musi posiadać nie tylko odpowiednią konstrukcję, ale być również wyposażony w określony normą sprzęt medyczny. W innym wypadku nie można mówić o zgodności z normą. Tym samym sprzedaż ambulansu bez wyposażenia medycznego wymaganego tą normą, jak również Polską Normą PN EN 1789 + A2, lub normą, która ją zastąpi, lub bez niektórych elementów takiego wyposażenia, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego. Powyższego rozstrzygnięcia nie zmienia cytowany przez Spółkę art. 104 ust. 6a ustawy, zgodnie z którym w przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.

2014
23
sty

Istota:

Czy w 2014 r. Wnioskodawca będzie mógł wybrać metodę określenia dochodu z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania norm szacunkowych do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest rolnikiem, który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (hodowla indyków). W 2013 r. dochód i należny podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawca rozlicza na podstawie norm szacunkowych. Przychody 2013 r. już przekroczyły kwotę 1.200.000 euro. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w 2014 r. Wnioskodawca będzie mógł wybrać metodę określenia dochodu z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, z art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dla ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej uzyskiwanych przez podatników, którzy nie zgłosili zamiaru prowadzenia ksiąg, mają zastosowanie normy szacunkowe. W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca nie zgłosi zamiaru prowadzenia w 2014 r. ksiąg – będzie mógł do określenia dochodu zastosować normy szacunkowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się prawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Jak stanowi przepis art. 21 ust. 9 ustawy, w przypadku wystąpienia podczas przewozu alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ubytków przekraczających ustalone decyzją naczelnika urzędu celnego normy dopuszczalnych ubytków Wnioskodawca był zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację podatkową oraz wpłacić akcyzę za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek. Zatem, stanowisko Spółki, że okresem rozliczeniowym podatku akcyzowego z tytułu ubytków alkoholu etylowego powstałych w czasie przewozu jest okres miesięczny należało uznać za nieprawidłowe.

Fragment:

Należy przy tym podkreślić, iż przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 242) nie przewidują szczególnego sposobu rozliczenia ubytków alkoholu etylowego powstałych w czasie przewozu. W myśl art. 42 ust. 1 pkt 6 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w stosunku do ubytków akcyzowych – z dniem powstania tych ubytków, a gdy nie można ustalić dnia ich powstania – z dniem ich stwierdzenia przez uprawniony organ. Z treści wniosku wynika, iż Spółka dostarczyła do składu podatkowego swojego kontrahenta alkohol etylowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W toku rozładunku alkoholu etylowego odbiorca wyrobu stwierdził niedobór (ubytek) alkoholu oraz zamieścił stosowną adnotację w dokumencie ADT. W związku z posiadaną decyzją ustalającą normy ubytków przy przewozie alkoholu etylowego własną cysterną samochodową ubytek, który nie mieścił się w ramach zwolnienia od akcyzy, tzw. ponadnormatywny ubytek, wyniósł 37,49 l. W ocenie tutejszego organu, jak jednoznacznie stanowi przepis art. 21 ust. 9 ustawy, w przypadku wystąpienia podczas przewozu alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ubytków przekraczających ustalone decyzją naczelnika urzędu celnego normy dopuszczalnych ubytków Wnioskodawca był zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację podatkową oraz wpłacić akcyzę za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek.

2011
1
cze

Istota:

Świadczenie należne Komitetowi z tytułu sprzedaży norm na podstawie umowy licencyjnej przez podmiot rozpowszechniający stanowi obrót określony w art. 29 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką 22 %

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 22 % sprzedaży norm. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. X utworzony na mocy ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1368 z późn. zm.) jako krajowa jednostka normalizacyjna jest uprawniony m. in. do ustanawiania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, a także do ich rozpowszechniania. Polskie Normy (PN) korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich, przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej (art. 5 ust. 5 ustawy j.w.). Komitet udzieli w drodze umowy zgody podmiotowi krajowemu na rozpowszechnianie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych w wersji elektronicznej. Podmiot może sprzedawać normy, a także wprowadzać do pamięci komputera, zwielokrotniać normy przez zamieszczenie ich w bazie danych programu komputerowego na płytach CO i innych nośnikach elektronicznych. Komitet przekaże podmiotowi bezpłatnie normy w wersji elektronicznej oraz udostępni bezpłatnie wszelkie informacje o normach. Komitet otrzyma od podmiotu: bezpłatnie podstawową bazę danych (zbiór PN), bezpłatnie każdy nowy program nie przeznaczony do sprzedaży, ustalony procent od wartości podstawowej bazy danych znajdujących się w programie, ustalony procent od każdej nomy sprzedanej za pomocą sieci Internet.

2011
1
maj

Istota:

Jaka jest norma szacunkowa dochodu rocznego z działów specjalnych produkcji rolnej z tyt. hodowli kur niosek na produkcję jaj konsumpcyjnych.

Fragment:

W stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. załącznik nr 2 do ww. ustawy podatkowej został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 14 października 2005 r. Nr 201, poz. 1663). Powyższy załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w dziedzinie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. W załączniku nr 2 do ustawy podatkowej wymieniono m.in. w pkt 6a „ kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) ”, dla których norma szacunkowa dochodu wynosi od 1 sztuki 2,41 zł oraz w pkt 6f „ kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) ” dla których norma szacunkowa dochodu od 1 sztuki wynosi 1,77 zł. Z treści przytoczonego wyżej przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego rozróżnia hodowlę kur nieśnych w stadzie reprodukcyjnym od hodowli kur na produkcję jaj konsumpcyjnych. Zatem, mając na uwadze cytowane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że norma szacunkowa odpowiadająca hodowli kur na produkcję jaj konsumpcyjnych wynosi 1,77 zł.