Nocleg | Interpretacje podatkowe

Nocleg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nocleg. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym finansowanie noclegów pracownikom, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę nie powinno być traktowane jako przychód tychże pracowników ze stosunku pracy. Tym samym Wnioskodawca nie powinien pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
W sytuacji, gdy usługa budowlana jest prowadzona poza miastem, w którym znajduje się siedziba Wnioskodawcy oraz poza miejscem zamieszkania pracowników, Wnioskodawca finansuje bezpośrednio zaangażowanym pracownikom noclegi na czas trwania tych prac. W zależności od miejscowości w której prowadzone są prace, mając na uwadze również czynnik ekonomiczny, noclegi realizowane są odpowiednio w hotelach pracowniczych, hotelach lub wynajmowanych mieszkaniach, itp. Wnioskodawca finansuje pracownikom noclegi wyłącznie na czas realizowanej budowy. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie , czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychody ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
2016
10
cze

Istota:
Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym finansowanie noclegów pracownikom, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę nie powinno być traktowane jako przychód tychże pracowników ze stosunku pracy. Tym samym Wnioskodawca nie powinien pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
W sytuacji, gdy usługa budowlana jest prowadzona poza miastem, w którym znajduje się siedziba Wnioskodawcy oraz poza miejscem zamieszkania pracowników, Wnioskodawca finansuje bezpośrednio zaangażowanym pracownikom noclegi na czas trwania tych prac. W zależności od miejscowości w której prowadzone są prace, mając na uwadze również czynnik ekonomiczny, noclegi realizowane są odpowiednio w hotelach pracowniczych, hotelach lub wynajmowanych mieszkaniach, itp. Wnioskodawca finansuje pracownikom noclegi wyłącznie na czas realizowanej budowy. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie, czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychody ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
2016
10
cze

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. W myśl § 7 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. W myśl § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (ust. 2 § 8 ww. rozporządzenia). Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wypłacony uczniom (kursantom) ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia podczas praktycznej nauki zawodu oraz pokryty przez Spółkę koszt noclegów stanowić będzie nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem po ich stronie przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, tj. przychodu z innych źródeł.
2016
10
cze

Istota:
Czy spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana do naliczenia i pobrania podatku dochodowego od wypłacanych pracownikom diet za czas podróży służbowej w warunkach opisanych we wniosku z dnia 21 marca 2016 r, oraz ponoszonych przez pracodawcę kosztów noclegów i kosztów związanych z przywożeniem i odwożeniem pracowników do miejsca delegowania? Czy świadczenia powyższe nie stanowią dla pracowników przychodu do opodatkowania?
Fragment:
W myśl natomiast § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. Stosownie do § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1. Natomiast – zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia, ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu. Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.
2016
10
cze

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na szkolenia, w których wykonawca wyodrębnia koszty wyżywienia i noclegu przypadające na całą grupę szkoleniową, nierozliczane w ramach delegacji, należy rozliczać na jednego pracownika/funkcjonariusza, a w przypadku, kiedy po tym przeliczeniu przekraczają określone w przepisach wysokości przysługujących diet i ryczałtów za nocleg traktować jako przychód funkcjonariusza/pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Niego jako pracodawcę na opłacenie kosztów szkolenia grupy osób (w tym wyżywienia i noclegu) nie podlegają rozliczeniu na każdego z nich. Wnioskodawca uważa, że nie można wyżywienia skonsumowanego podczas szkolenia, czy noclegów traktować jako przychodu. Pracownik/funkcjonariusz, w przypadku zorganizowanych szkoleń, nie ma wpływu na wybór miejsca noclegowego czy kalkulację stawki żywieniowej. Nie odnosi z tego tytułu żadnych wymiernych korzyści. Nie jest to jego decyzja czy wybór. Delegowany znajduje się w miejscu wskazanym przez pracodawcę i korzysta z usług określonych przez pracodawcę, bez możliwości zmniejszenia kosztów noclegu czy wyżywienia z woli pracownika, funkcjonariusza. Wnioskodawca uważa, że to On jako pracodawca powinien ponosić wszelkie koszty finansowe takich spotkań, bez dodatkowych konsekwencji finansowych, w postaci podatku dochodowego dla pracownika/funkcjonariusza. Ponadto, o ile w przypadku kosztów noclegu bezpośrednie przeliczenie na jednego pracownika/funkcjonariusza jest możliwe i realne, o tyle w przypadku wyżywienia zbiorowego, przypisanie kosztów na osobę nie zawsze jest miarodajne i równoznaczne z korzystaniem, konsumpcją przez poszczególne osoby.
2016
18
maj

Istota:
Należy stwierdzić, że finansowanie noclegów pracownikom, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę nie będzie stanowiło przychodu tychże pracowników ze stosunku pracy. Tym samym Spółka nie będzie miała obowiązku pobierania i odprowadzenia z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
IPPB4/415-914/12-2/BW dotychczas wyżej opisane noclegi Spółka traktowała jako przychód podlegający zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do kwoty 500 zł miesięcznie. Od 2016 r. Spółka zamierza uregulować zarządzeniem wewnętrznym zasady korzystania przez ww. pracowników ze świadczeń o charakterze niepieniężnym w postaci zapewnienia przez Spółkę noclegu. W zarządzeniu tym określone będzie, kto wyznacza zadania służbowe, do realizacji których niezbędne będzie korzystanie z noclegu w hotelu, na formularzu „ polecenie wyjazdu ” przełożony będzie określał cel wyjazdu i miejscowość; będą również określone umocowania do nabycia usług noclegowych w imieniu i na rzecz spółki oraz maksymalna kwota za dobę. Spółka zamierza traktować zapewnienie noclegów podczas wyjazdów odbywanych według zasad określonych ww. zarządzeniem wewnętrznym jako niespełniające przesłanek do uznania za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanej sytuacji wartość noclegu finansowanego przez Spółkę, z którego pracownik zatrudniony na stanowisku doradca techniczno-handlowy (przedstawiciel handlowy) korzystał będzie wyłącznie w związku z wykonywaną w wyznaczonym obszarze pracą nie będzie stanowić dla tego pracownika przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do poboru zaliczki na ten podatek...
2016
21
lut

Istota:
Czy u oddelegowanego pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy z tytułu korzystania z finansowanych przez pracodawcę: noclegów oraz przejazdów, w czasie wypełniania obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy?
Fragment:
Pracownikom wypłacane są wszelkie przysługujące z tytułu podróży służbowych należności, w tym diety, zwrot kosztów przejazdów czy noclegów. pracownicy Wnioskodawcy świadczą pracę poza granicami Polski i jednocześnie charakter świadczonych przez nich czynności oraz sposób ich świadczenie powoduje, że w rozumieniu Kodeksu Pracy nie można uznać ich za przebywających w podróży służbowej. Ich wyjazdy należy więc traktować jako oddelegowanie, a nie podróż służbową. Pozostała część kontraktów wymaga co do zasady stałej obecności pracowników Oddziału poza siedzibą, zazwyczaj w siedzibie klienta w innym kraju. Pracownicy świadczą pracę w ramach oddelegowania, do konkretnego miejsca i w ramach ściśle określonego kontraktu. W trakcie oddelegowania Pracodawca pokrywa za pracowników koszty związane ze świadczeniem pracy poza siedzibą Oddziału, w tym w szczególności koszt zakwaterowania oraz koszt okresowych dojazdów do siedziby Oddziału. Zakwaterowanie jest organizowane zazwyczaj przez Oddział a koszty są pokrywane z jego środków. Pracownik może skorzystać z noclegu tylko i wyłącznie w miejscu i czasie wskazanym przez Pracodawcę. Mogą się zdarzać sytuację, w których pracownik samodzielnie pokrywa koszty noclegu, a następnie rozlicza się z poniesionych kosztów z Pracodawcą.
2016
19
lut

Istota:
Obowiązki płatnika – zwrot kosztów noclegu.
Fragment:
W wyniku przedmiotowych podróży na terenie miejsca wykonywania pracy Przedstawiciele ponoszą koszty noclegów. Przy czym, Wnioskodawca zapewnia nocleg Przedstawicielom wyłącznie w sytuacji, gdy charakter zadania służbowego (w tym odległość miejsca jego wykonania od miejsca zamieszkania) uzasadnia taką konieczność. Wnioskodawca na podstawie dokumentów potwierdzających przedmiotowe wydatki (faktur, rachunków) i po weryfikacji zasadności ich poniesienia zwraca Przedstawicielom równowartość tych kosztów. Zwrot poniesionych przez Przedstawicieli wydatków nie przynosi im korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść. Korzystanie przez Przedstawicieli z noclegu jest niezbędne do wykonania zadań wynikających ze stosunku pracy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wartość noclegu finansowanego przez Wnioskodawcę, jako pracodawcę będzie stanowiła dla Przedstawiciela przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy PIT, od którego należy pobrać zaliczkę, jeżeli potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego Przedstawiciela... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot Przedstawicielom zatrudnionym na umowę o pracę, w której jako miejsce świadczenia pracy jest wskazany obszar kilku województw lub cały kraj, kosztów noclegów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych nie stanowi przychodu ze stosunku pracy i Wnioskodawca, jako płatnik nie jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2015
23
gru

Istota:
Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym, finansowanie przez Spółkę noclegów odbywanych w związku z wyjazdami Pracowników – nie będących w delegacji służbowej – w celu realizacji powierzonych im zadań służbowych stanowi przychód Pracowników, który Spółka będzie zobowiązana doliczyć im do przychodu ze stosunku pracy i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Pracownicy nie mają własnego interesu w pozostawaniu na nocleg w danym regionie i czynią to tylko na polecenie Spółki, w związku z wykonywaną pracą. Zapewnienie noclegu nie służy realizacji prywatnych potrzeb mieszkaniowym Pracowników, gdyż potrzeba skorzystania z noclegu jest ściśle powiązana z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Nie można zatem twierdzić że jest to dla Pracowników osobista korzyść majątkowa czy też przysporzenie majątkowe. Jak zatem wynika z powyższego, w przedstawionej sytuacji nie są spełnione określone przez Trybunał przesłanki uznania, że u Pracowników powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia w myśl art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. W przedmiotowym stanie faktycznym bowiem: nocleg jest finansowany przez Spółkę, która nakazuje Pracownikom skorzystanie z niego, z uwagi na fakt, że takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla Spółki pod względem czasowym bądź ekonomicznym, finansowanie noclegu nie jest podyktowane interesem pracownika, lecz ma na celu taką organizację pracy, która będzie korzystna dla Spółki. Finansowanie noclegów odbywa się zatem tylko w interesie Spółki. Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, sfinansowanie noclegu w przedstawionej sytuacji jest wyrazem realizacji obowiązków nałożonych na Spółkę jako pracodawcę przez przepisy prawa pracy.
2015
15
gru

Istota:
Nadwyżka ponoszonych przez Spółkę kosztów wyżywienia, zarówno w przypadku podróży krajowej, jak i zagranicznej ponad kwotę diet określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowi podlegający opodatkowaniu przychód współpracownika (zleceniobiorcy) z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w ww. art. 11 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 41 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej zwrotu (rozliczenia) koszów przejazdu i noclegu oraz zapewnienia i zwrotu (rozliczenia) kosztów wyżywienia jest nieprawidłowe.
Fragment:
Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozdziału 3 ww. rozporządzenia, odnoszącego się do podróży zagranicznej za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. W świetle ust. 2 § 16 rozporządzenia, w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (ust. 3 § 16 ww. rozporządzenia). Zgodnie z § 17 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu. W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety. Stosownie do ust. 3 § 17 rozporządzenia, na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej.
2015
10
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nocleg
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.