Nocleg | Interpretacje podatkowe

Nocleg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nocleg. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wymienionych Wydatków, z wyłączeniem usług gastronomicznych i noclegowych?2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z ww refaktur dokumentujących usługi noclegowe oraz przewozów lotniczych wykonane poza terytorium RP?
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca będzie otrzymywał od Doradców faktury dokumentujące koszty noclegu oraz biletów lotniczych. Na fakturach Doradcy zamierzają wykazywać krajowy VAT według stawki właściwej dla tego rodzaju usług świadczonych w kraju (np. 8% na usługi noclegowe świadczone przez hotele), mimo że faktura pierwotna otrzymana przez Dostawcę od zagranicznego kontrahenta (hotelu, linii lotniczych etc.) zawierać będzie zagraniczny VAT skalkulowany wg obowiązującej w innym kraju stawki VAT. Przedmiotowe usługi będą nabywali Doradcy Wnioskodawcy, a Wnioskodawca będzie obciążony ich kosztem poprzez wystawienie faktury przez Doradców. W przedstawionych okolicznościach Wnioskodawca będzie ponosił koszty noclegu oraz biletów lotniczych, natomiast korzystającym z usług noclegu i lotów nie będzie Wnioskodawca, ale Doradca. Zatem w tym przypadku, konsumentem usługi noclegu oraz lotu będzie Doradca, który wykonuje czynności doradcze na rzecz Wnioskodawcy. Nie dojdzie wobec tego do odprzedaży ww. usług. Mając na uwadze powyższy opis sprawy należy stwierdzić, że jak wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, aby usługa świadczona przez podatnika mogła być opodatkowana w myśl art. 8 ust. 2a ustawy, podatnik musiałby działać we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, czyli np. swojego klienta, co w przedmiotowej sprawie oznacza, że Doradca musiałby nabyć usługę noclegową oraz usługę przewozów lotniczych we własnym imieniu, ale na rzecz Wnioskodawcy, a zatem rzeczywistym nabywcą tej usługi musiałby być Wnioskodawca.
2017
18
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych pokrywania przez pracodawcę przedstawicielom handlowym kosztów noclegów oraz kosztów posiłków w trakcie spotkań z klientami.
Fragment:
Wskazać należy, że nie ma znaczenia, czy pracownik przebywa w podróży służbowej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czy też wyjazd nie stanowi podróży służbowej, bowiem i tak pobyt w danym miejscu i konieczność wykupienia noclegu jest wynikiem polecenia otrzymanego od Spółki i wykonywania obowiązków pracowniczych, w postaci właściwej organizacji pracy - pracownik nie musi z każdego wyjazdu służbowego wracać do domu, lecz wykupuje nocleg i dzięki temu jest w stanie w ciągu kilku dni odbyć na danym obszarze więcej spotkań służbowych. Nieopłacalne dla Spółki byłoby, gdyby pracownik każdorazowo wracał z miejsca, w którym aktualnie wykonuje swoje zadania służbowe do miejsca zamieszkania na nocleg i następnego dnia po raz kolejny jechał na spotkanie służbowe do tego miejsca (niewątpliwie nocleg pracownika w miejscu aktualnego wykonywania obowiązków służbowych leży w interesie Spółki), w postaci efektywnie wykonanej pracy - Spółce zależy, aby pracownik wykorzystywał czas pracy efektywnie, czyli spędzał go w większości na spotkaniach służbowych, a nie na przejazdach, w postaci korzyści ekonomicznych - koszty podróży tam i z powrotem mogłyby przekraczać koszty noclegu. Posiłki spożywane podczas spotkań z klientami. Również poniesienie przez Spółkę wydatków na posiłki spożywane podczas spotkań z klientami, przynosi konkretną i wymierną korzyść (...)
2017
26
cze

Istota:
Czy w związku ze sponsorowaniem całości lub części wydatków związanych z uczestnictwem Współpracowników związanych z rynkiem gier wideo w Spotkaniach mających na celu sprawdzenie nowych produktów i przedstawianie opinii na ich temat szerokiemu gronu graczy i inwestorów, tj. wydatków związanych z dojazdem/powrotem, noclegiem i wyżywieniem Spółka ma obowiązek sporządzenia i przedstawienia tym osobom informacji PIT-8C?
Fragment:
W dalszej kolejności odnosząc się do kosztów noclegu stwierdzić należy, że w przypadku podróży odbywanej: na terenie kraju nocleg podczas podróży w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (§ 8 ust. l-2 ww. rozporządzenia), poza granicami kraju nocleg podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (§ 16 ust. 1 i ust. 3 ww. rozporządzenia). Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Spółka pokryje koszty noclegu w wysokości przekraczającej limity określone w cytowanym rozporządzeniu, uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas pokryte przez Spółkę koszty w wysokości stwierdzonej rachunkiem w odniesieniu do współpracownika uczestniczącego w danym spotkaniu, będą wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
sty

Istota:
Czy Prelegent lub Gooa Honorowy uzyskuje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w zwi1zku z czym na Wnioskodawczyni ci1?1 obowi1zki p3atnika lub obowi1zki informacyjne zwi1zane z ewentualnie powsta3ym przychodem Prelegenta lub Goocia Honorowego?
Fragment:
Wnioskodawczyni czasami decyduje sie pokrya koszty dojazdu (przelotu), koszty zakwaterowania (hotelu, noclegu) Prelegenta lub Goocia Honorowego. Z Prelegentem lub Goociem Honorowym jest zawierana umowa cywilnoprawna, niekoniecznie pisemna. Czeoa umów jest zawierana w sposób dorozumiany przez korespondencje mailow1 lub rozmowy telefoniczne. Bior1c zatem pod uwage przytoczone przepisy prawa, jak i przedstawione zdarzenie przysz3e nale?y stwierdzia, ?e dokonywane przez Wnioskodawczynie owiadczenia w postaci pokrywania kosztów dojazdu (przelotu) i zakwaterowania (hotelu, noclegu) Prelegentom i Goociom Honorowym, osobom, z którymi zawarte s1 umowy cywilnoprawne odbywaj1ce podró?, bed1 dla ww. osób stanowia przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednak w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrze?eniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy bedzie wolny od podatku dochodowego do wysokooci okreolonych w ww. rozporz1dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo3ecznej. Zaznaczenia wymaga jednak fakt, ?e omawiane zwolnienie jest limitowane do wysokooci okreolonej w powo3anym wy?ej rozporz1dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo3ecznej. W przypadku zatem, gdy ca3a wartooa ww. owiadczen bedzie korzystaa ze zwolnienia z opodatkowania, Wnioskodawca mo?e wy31czya ww. owiadczenia z podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
2016
28
lis

Istota:
Czy w związku z nieodpłatnym korzystaniem z zakwaterowania (noclegu) przez pracowników budowlanych Spółki powstaje po ich stronie przychód ze stosunku pracy z tytułu korzystania z nieodpłatnych świadczeń, od którego należy odprowadzać PDOF?
Fragment:
W wyniku udostępnienia noclegów Spółka osiąga wymierną korzyść w postaci efektywnie i terminowo wykonanej pracy przez pracownika. Koszty noclegów ponoszone są zatem w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Pracownik nie ma swobody w dysponowaniu tym świadczeniem i otrzymuje je wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, a zatem nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Udostępnienie miejsc noclegowych pracownikom nie przynosi im żadnej korzyści (przysporzenia majątkowego). Gdyby nie konieczność wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę, pracownicy nie mieliby powodu korzystania z noclegów. Kolejno, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., Sygn. akt K 7/13 (Dz.U. z 2014 r., poz. 947) za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia nieodpłatne, które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich dobrowolnie). Ciężko uznać w pełni dobrowolność korzystania z noclegu w przypadku pracowników Spółki. Konieczność stawienia się o czasie na placu budowy, niejako wymusza na pracowniku skorzystanie z noclegu. Stąd, Spółka stoi na stanowisku, że konieczność noclegu pracownika wynika z polecenia pracodawcy jako sposobu na prawidłowe prowadzenia działalności gospodarczej i gwarancję higienicznych i bezpiecznych warunków pracy.
2016
28
lis

Istota:
Istota interpretacji: Czy wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę w opisanym stanie faktycznym będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), jeżeli pracownik nie odbywa co prawda podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika?
Fragment:
Wówczas pracownicy dojeżdżający do pracy z innych miejsc - swego zamieszkania korzystają z noclegów w hotelach zewnętrznych, czy miejscach hotelowych będących własnością Spółki na terenie ośrodka szkoleniowego. W przypadku korzystania z noclegów na terenie siedziby Spółki i centrum szkoleniowo-hotelowego pracownicy mogą korzystać również z wyżywienia. Wydatki ponoszone przez Spółkę na hotele dla pracowników w sytuacjach opisanych powyżej Spółka chciałaby potraktować jako wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, stanowiący koszt działalności gospodarczej poniesiony w celu osiągnięcia przychodów firmy, który nie byłby uznany za element przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń i opodatkowany PIT. Dokumenty - faktury za noclegi z hoteli obcych wystawiane są na Spółkę, która figuruje na fakturach jako nabywca. W związku z całokształtem opisanej sytuacji wydatki Spółki z tytułu kosztu noclegu w siedzibie Spółki nie podlegałyby zaliczeniu do przychodów pracownika i stanowiłyby koszt uzyskania przychodu Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę w opisanym stanie faktycznym będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
28
lis

Istota:
Należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym finansowanie noclegów pracownikom, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę nie powinno być traktowane jako przychód tychże pracowników ze stosunku pracy. Tym samym Wnioskodawca nie powinien pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
W sytuacji, gdy usługa budowlana jest prowadzona poza miastem, w którym znajduje się siedziba Wnioskodawcy oraz poza miejscem zamieszkania pracowników, Wnioskodawca finansuje bezpośrednio zaangażowanym pracownikom noclegi na czas trwania tych prac. W zależności od miejscowości w której prowadzone są prace, mając na uwadze również czynnik ekonomiczny, noclegi realizowane są odpowiednio w hotelach pracowniczych, hotelach lub wynajmowanych mieszkaniach, itp. Wnioskodawca finansuje pracownikom noclegi wyłącznie na czas realizowanej budowy. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie , czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychody ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
2016
10
cze

Istota:
Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym finansowanie noclegów pracownikom, na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę nie powinno być traktowane jako przychód tychże pracowników ze stosunku pracy. Tym samym Wnioskodawca nie powinien pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
W sytuacji, gdy usługa budowlana jest prowadzona poza miastem, w którym znajduje się siedziba Wnioskodawcy oraz poza miejscem zamieszkania pracowników, Wnioskodawca finansuje bezpośrednio zaangażowanym pracownikom noclegi na czas trwania tych prac. W zależności od miejscowości w której prowadzone są prace, mając na uwadze również czynnik ekonomiczny, noclegi realizowane są odpowiednio w hotelach pracowniczych, hotelach lub wynajmowanych mieszkaniach, itp. Wnioskodawca finansuje pracownikom noclegi wyłącznie na czas realizowanej budowy. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie, czy wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów stanowi dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychody ze stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
2016
10
cze

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. W myśl § 7 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. W myśl § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (ust. 2 § 8 ww. rozporządzenia). Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wypłacony uczniom (kursantom) ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia podczas praktycznej nauki zawodu oraz pokryty przez Spółkę koszt noclegów stanowić będzie nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem po ich stronie przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, tj. przychodu z innych źródeł.
2016
10
cze

Istota:
Czy spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana do naliczenia i pobrania podatku dochodowego od wypłacanych pracownikom diet za czas podróży służbowej w warunkach opisanych we wniosku z dnia 21 marca 2016 r, oraz ponoszonych przez pracodawcę kosztów noclegów i kosztów związanych z przywożeniem i odwożeniem pracowników do miejsca delegowania? Czy świadczenia powyższe nie stanowią dla pracowników przychodu do opodatkowania?
Fragment:
W myśl natomiast § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. Stosownie do § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1. Natomiast – zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia, ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu. Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.
2016
10
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nocleg
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.