Nocleg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nocleg. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zapewnienia pracownikom noclegów.

Fragment:

Zatem wartość świadczeń ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zapewnieniem pracownikom noclegu może korzystać ze zwolnienia przy zachowaniu warunków i w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy jako płatniku - w odniesieniu do wartości świadczenia w postaci zapewnienia noclegu, ewentualnie nadwyżki ponad kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 19 – ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zapewnienia pracownikom noclegów.

Fragment:

Zatem wartość świadczeń ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zapewnieniem pracownikom noclegu może korzystać ze zwolnienia przy zachowaniu warunków i w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy jako płatniku - w odniesieniu do wartości świadczenia w postaci zapewnienia noclegu, ewentualnie nadwyżki ponad kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 19 – ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2018
16
kwi

Istota:

Wartość świadczenia w postaci dodatku hotelowego, wypłacanego w stałej wysokości pracownikowi, zatrudnionemu w warunkach telepracy, który 2 albo 3 dni w tygodniu zobowiązany jest do osobistego świadczenia pracy w jednej z placówek Pracodawcy i w związku z tym zmuszony jest do zakupu noclegu w miejscowości, w której znajduje się ta placówka, w celu sfinansowania przez pracownika kosztu zakupu tych noclegów, przy założeniu, że pracownik nie jest zobowiązany do przedstawienia Pracodawcy faktur dokumentujących wysokość kosztów poniesionych w związku z zakupem noclegów, nie stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w konsekwencji na Pracodawcy jako płatniku składek nie spoczywa obowiązek obliczenia i pobrania od takiego świadczenia wypłacanego pracownikowi zaliczki na podatek dochodowy.

Fragment:

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wartość świadczenia w postaci dodatku hotelowego, wypłacanego w stałej wysokości pracownikowi, zatrudnionemu w warunkach telepracy, który 2 albo 3 dni w tygodniu zobowiązany jest do osobistego świadczenia pracy w jednej z placówek Pracodawcy i w związku z tym zmuszony jest do zakupu noclegu w miejscowości, w której znajduje się ta placówka, w celu sfinansowania przez pracownika kosztu zakupu tych noclegów, przy założeniu, że pracownik nie jest zobowiązany do przedstawienia Pracodawcy faktur dokumentujących wysokość kosztów poniesionych w związku z zakupem noclegów stanowi nieodpłatne świadczenie, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT, zaś na Spółce jako płatniku składek ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika jedynie od wartości świadczenia przekraczającego kwotę 500 zł. jest prawidłowe. Natomiast, w świetle powyższego za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym wartość świadczenia w postaci dodatku hotelowego, wypłacanego w stałej wysokości pracownikowi, zatrudnionemu w warunkach telepracy, który 2 albo 3 dni w tygodniu zobowiązany jest do osobistego świadczenia pracy w jednej z placówek Pracodawcy i w związku z tym zmuszony jest do zakupu noclegu w miejscowości, w której znajduje się ta placówka, w celu sfinansowania przez pracownika kosztu zakupu tych noclegów, przy założeniu, że pracownik nie jest (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacanych pracownikom dodatków hotelowych dotyczącego zdarzenia przyszłego

Fragment:

Nie powstanie tym samym możliwość, aby pracownik świadczenie w postaci dodatku hotelowego wydatkował na inne cele, aniżeli noclegi. Pracownikowi będą bowiem zwracane (w postaci dodatku hotelowego) wyłącznie te koszty które oświadczył, że poniósł na zakup noclegu. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki, świadczenie, które Pracodawca zamierza wypłacać pracownikom w postaci dodatku hotelowego na pokrycie kosztów zakupu noclegów w miejscowości, w której znajduje się placówka Pracodawcy, w celu wykonywania obowiązków pracowniczych w postaci osobistego świadczenia pracy 2 albo 3 dni w tygodniu w tej placówka, wyłącznie w takiej wysokości, która będzie wynikać z oświadczenia składanego przez pracownika o wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów na zakup takich noclegów, nie będzie stanowiła przychodu tego pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, zaś na Pracodawcy jako płatniku składek nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika od ww. świadczenia. Prawidłowość stanowiska Spółki potwierdza pogląd zaprezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 września 2014 roku, zgodnie z którym: „ Jakkolwiek skorzystanie ze świadczenia w postaci noclegu wykupionego przez pracodawcę niewątpliwie następuje za zgodą pracownika, niemniej świadczenie to nie jest spełnione w jego interesie, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosi pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść.

2018
23
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych i obowiązków płatnika w związku ze sfinansowaniem noclegu dla pracownika

Fragment:

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (ust. 2 § 8 ww. rozporządzenia). Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu, i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. W myśl § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia, za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu (§ 16 ust. 2 ww. rozporządzenia). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia). Zatem ww. zwolnienie znajdzie zastosowanie w przypadku finansowania pracownikom – przedstawicielom handlowym noclegów, w związku z uczestniczeniem przez nich w szkoleniu dotyczącym produktów oferowanych przez Spółkę, ponieważ pracownicy wykonywać będą czynności do których zostali zobligowani i które leżą w interesie Spółki, bowiem przyczyniają się do osiągnięcia przez nią przychodów.

2017
18
sie

Istota:

1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wymienionych Wydatków, z wyłączeniem usług gastronomicznych i noclegowych?2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z ww refaktur dokumentujących usługi noclegowe oraz przewozów lotniczych wykonane poza terytorium RP?

Fragment:

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca będzie otrzymywał od Doradców faktury dokumentujące koszty noclegu oraz biletów lotniczych. Na fakturach Doradcy zamierzają wykazywać krajowy VAT według stawki właściwej dla tego rodzaju usług świadczonych w kraju (np. 8% na usługi noclegowe świadczone przez hotele), mimo że faktura pierwotna otrzymana przez Dostawcę od zagranicznego kontrahenta (hotelu, linii lotniczych etc.) zawierać będzie zagraniczny VAT skalkulowany wg obowiązującej w innym kraju stawki VAT. Przedmiotowe usługi będą nabywali Doradcy Wnioskodawcy, a Wnioskodawca będzie obciążony ich kosztem poprzez wystawienie faktury przez Doradców. W przedstawionych okolicznościach Wnioskodawca będzie ponosił koszty noclegu oraz biletów lotniczych, natomiast korzystającym z usług noclegu i lotów nie będzie Wnioskodawca, ale Doradca. Zatem w tym przypadku, konsumentem usługi noclegu oraz lotu będzie Doradca, który wykonuje czynności doradcze na rzecz Wnioskodawcy. Nie dojdzie wobec tego do odprzedaży ww. usług. Mając na uwadze powyższy opis sprawy należy stwierdzić, że jak wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, aby usługa świadczona przez podatnika mogła być opodatkowana w myśl art. 8 ust. 2a ustawy, podatnik musiałby działać we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, czyli np. swojego klienta, co w przedmiotowej sprawie oznacza, że Doradca musiałby nabyć usługę noclegową oraz usługę przewozów lotniczych we własnym imieniu, ale na rzecz Wnioskodawcy, a zatem rzeczywistym nabywcą tej usługi musiałby być Wnioskodawca.

2017
26
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych pokrywania przez pracodawcę przedstawicielom handlowym kosztów noclegów oraz kosztów posiłków w trakcie spotkań z klientami.

Fragment:

Wskazać należy, że nie ma znaczenia, czy pracownik przebywa w podróży służbowej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, czy też wyjazd nie stanowi podróży służbowej, bowiem i tak pobyt w danym miejscu i konieczność wykupienia noclegu jest wynikiem polecenia otrzymanego od Spółki i wykonywania obowiązków pracowniczych, w postaci właściwej organizacji pracy - pracownik nie musi z każdego wyjazdu służbowego wracać do domu, lecz wykupuje nocleg i dzięki temu jest w stanie w ciągu kilku dni odbyć na danym obszarze więcej spotkań służbowych. Nieopłacalne dla Spółki byłoby, gdyby pracownik każdorazowo wracał z miejsca, w którym aktualnie wykonuje swoje zadania służbowe do miejsca zamieszkania na nocleg i następnego dnia po raz kolejny jechał na spotkanie służbowe do tego miejsca (niewątpliwie nocleg pracownika w miejscu aktualnego wykonywania obowiązków służbowych leży w interesie Spółki), w postaci efektywnie wykonanej pracy - Spółce zależy, aby pracownik wykorzystywał czas pracy efektywnie, czyli spędzał go w większości na spotkaniach służbowych, a nie na przejazdach, w postaci korzyści ekonomicznych - koszty podróży tam i z powrotem mogłyby przekraczać koszty noclegu. Posiłki spożywane podczas spotkań z klientami. Również poniesienie przez Spółkę wydatków na posiłki spożywane podczas spotkań z klientami, przynosi konkretną i wymierną korzyść (...)

2017
11
sty

Istota:

Czy w związku ze sponsorowaniem całości lub części wydatków związanych z uczestnictwem Współpracowników związanych z rynkiem gier wideo w Spotkaniach mających na celu sprawdzenie nowych produktów i przedstawianie opinii na ich temat szerokiemu gronu graczy i inwestorów, tj. wydatków związanych z dojazdem/powrotem, noclegiem i wyżywieniem Spółka ma obowiązek sporządzenia i przedstawienia tym osobom informacji PIT-8C?

Fragment:

W dalszej kolejności odnosząc się do kosztów noclegu stwierdzić należy, że w przypadku podróży odbywanej: na terenie kraju nocleg podczas podróży w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (§ 8 ust. l-2 ww. rozporządzenia), poza granicami kraju nocleg podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (§ 16 ust. 1 i ust. 3 ww. rozporządzenia). Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Spółka pokryje koszty noclegu w wysokości przekraczającej limity określone w cytowanym rozporządzeniu, uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas pokryte przez Spółkę koszty w wysokości stwierdzonej rachunkiem w odniesieniu do współpracownika uczestniczącego w danym spotkaniu, będą wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
28
lis

Istota:

Czy Prelegent lub Gooa Honorowy uzyskuje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w zwi1zku z czym na Wnioskodawczyni ci1?1 obowi1zki p3atnika lub obowi1zki informacyjne zwi1zane z ewentualnie powsta3ym przychodem Prelegenta lub Goocia Honorowego?

Fragment:

Wnioskodawczyni czasami decyduje sie pokrya koszty dojazdu (przelotu), koszty zakwaterowania (hotelu, noclegu) Prelegenta lub Goocia Honorowego. Z Prelegentem lub Goociem Honorowym jest zawierana umowa cywilnoprawna, niekoniecznie pisemna. Czeoa umów jest zawierana w sposób dorozumiany przez korespondencje mailow1 lub rozmowy telefoniczne. Bior1c zatem pod uwage przytoczone przepisy prawa, jak i przedstawione zdarzenie przysz3e nale?y stwierdzia, ?e dokonywane przez Wnioskodawczynie owiadczenia w postaci pokrywania kosztów dojazdu (przelotu) i zakwaterowania (hotelu, noclegu) Prelegentom i Goociom Honorowym, osobom, z którymi zawarte s1 umowy cywilnoprawne odbywaj1ce podró?, bed1 dla ww. osób stanowia przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednak w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrze?eniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy bedzie wolny od podatku dochodowego do wysokooci okreolonych w ww. rozporz1dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo3ecznej. Zaznaczenia wymaga jednak fakt, ?e omawiane zwolnienie jest limitowane do wysokooci okreolonej w powo3anym wy?ej rozporz1dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo3ecznej. W przypadku zatem, gdy ca3a wartooa ww. owiadczen bedzie korzystaa ze zwolnienia z opodatkowania, Wnioskodawca mo?e wy31czya ww. owiadczenia z podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

2016
28
lis

Istota:

Czy w związku z nieodpłatnym korzystaniem z zakwaterowania (noclegu) przez pracowników budowlanych Spółki powstaje po ich stronie przychód ze stosunku pracy z tytułu korzystania z nieodpłatnych świadczeń, od którego należy odprowadzać PDOF?

Fragment:

W wyniku udostępnienia noclegów Spółka osiąga wymierną korzyść w postaci efektywnie i terminowo wykonanej pracy przez pracownika. Koszty noclegów ponoszone są zatem w interesie pracodawcy, a nie pracownika. Pracownik nie ma swobody w dysponowaniu tym świadczeniem i otrzymuje je wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, a zatem nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Udostępnienie miejsc noclegowych pracownikom nie przynosi im żadnej korzyści (przysporzenia majątkowego). Gdyby nie konieczność wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę, pracownicy nie mieliby powodu korzystania z noclegów. Kolejno, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., Sygn. akt K 7/13 (Dz.U. z 2014 r., poz. 947) za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia nieodpłatne, które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich dobrowolnie). Ciężko uznać w pełni dobrowolność korzystania z noclegu w przypadku pracowników Spółki. Konieczność stawienia się o czasie na placu budowy, niejako wymusza na pracowniku skorzystanie z noclegu. Stąd, Spółka stoi na stanowisku, że konieczność noclegu pracownika wynika z polecenia pracodawcy jako sposobu na prawidłowe prowadzenia działalności gospodarczej i gwarancję higienicznych i bezpiecznych warunków pracy.