Niewypłacone dywidendy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niewypłacone dywidendy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy ustalenie przez zgromadzenie wspólników terminu wypłaty dywidendy za 2005 r.w terminie innym niż dzień podjęcia uchwały o podziale zysku oraz rozłożenie jej wypłaty na raty powoduje powstanie po stronie spółki nieodpłatnego świadczenia stanowiącego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXXSp. z o.o. z marca 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej sprawie: Czy ustalenie przez zgromadzenie wspólników terminu wypłaty dywidendy za 2005 r.w terminie innym niż dzień podjęcia uchwały o podziale zysku oraz rozłożenie jej wypłaty na raty powoduje powstanie po stronie spółki nieodpłatnego świadczenia stanowiącego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z marca 2007r. XXX Sp. z o.o. wystąpiła do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka, podejmując uchwałę o podziale zysku za 2004r., zadecydowała o przeznaczeniu jego części na wypłatę dywidendy. Umowa Spółki ani uchwała Zgromadzenia Wspólników nie określiły terminu wypłaty dywidendy.Z uwagi na konieczność zapewnienia terminowej obsługi finansowej bieżącej działalności Spółki w okresie po podjęciu uchwały o podziale zysku za 2004r., wypłata dywidendy nie została zrealizowana. W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem - czy w opisanej sytuacji uzyskał przychód?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 22 sierpnia 2006r. Podatnik zwrócił się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zgromadzenie Wspólników, podejmując uchwałę o podziale zysku za 2004r., zadecydowało o przeznaczeniu jego części na wypłatę dywidendy. Umowa Spółki ani uchwała Zgromadzenia Wspólników nie określiły terminu wypłaty dywidendy.Z uwagi na konieczność zapewnienia terminowej obsługi finansowej bieżącej działalności Spółki w okresie po podjęciu uchwały o podziale zysku za 2004r., wypłata dywidendy nie została zrealizowana. W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem - czy w opisanej sytuacji uzyskał przychód? Wnioskodawca uważa, że w sytuacji opóźnienia w wypłacie dywidendy Spółka nie otrzymuje przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia. Finansowanie przez Spółkę w okresie ww. zwłoki bieżącej statutowej działalności nie (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęła uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004r., przeznaczając pewną kwotę do podziału dla wspólników tytułem dywidendy. W uchwale określono, że wypłata dywidendy nastąpi w równych kwotach, w terminach, ustalonych na podstawie uchwały Zarządu. Wskazano ostateczny termin wypłaty dywidendy- dzień 31 grudnia 2005r. Terminy oraz kwoty wypłat dywidendy nie są ustalone, wypłata dywidendy będzie bowiem następowała w „ najdogodniejszym dla spółki czasie bez konieczności przyjmowania ryzyka utraty płynności finansowej” Spółki. Pytanie: Czy opisana sytuacja rodzi dodatkowe zobowiązania podatkowe obciążające Spółkę?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu stwierdza, że stanowisko spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2005 r., uzupełnionym pismem 1 lipca 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku. dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 czerwca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bytomiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 22 czerwca 2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 1 lipca 2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy ratalna wypłata dywidendy stanowi nieodpłatne świadczenie dla spółki akcyjnej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) W kontekście pisma Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 03.09.2004 r. Nr PD-II/423/68/04 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ustawy, stwierdza co następuje. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ratalna wypłata dywidendy stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z pisma Spółki wynika, iż wypracowany zysk za rok 2003 Uchwałą Walnego Zgromadzenia został przeznaczony między innymi na wypłatę dywidendy. Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza upoważniona jest do podania terminów wypłaty dywidendy. Uchwałą z dnia 01.09.2004 r. Nr 20/IV/2004 Rada Nadzorcza ustaliła, iż dywidenda zostanie wypłacona w (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka w związku z zapisem w Kodeksie spółek handlowych (art. 154 i 624) wstrzymała wypłatę dywidendy do czasu uzupełnienia wartości udziałów do wymaganej ustawą wysokości. Czy wstrzymanie przedmiotowych wypłat stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy można zaniechać wypłaty znikomych odsetek od wstrzymanej dywidendy biorąc pod uwagę koszt operacji?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 612 Kodeksu spółek handlowych zawartym w Dziale II – przepisy przejściowe ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - do stosunków prawnych w zakresie spółek handlowych istniejących w dniu wejścia w życie ustawy stosuje się jej przepisy, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Oznacza to, iż zasadą jest, że do wszelkich stosunków prawnych w zakresie spółek handlowych powstałych pod rządem kodeksu handlowego, od 1 stycznia 2001 r. stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych z wyjątkami art. 613–630. W myśl art. 624 § 1 K.s.h. w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 612 dokonują podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 25.000 zł oraz spełnią wymogi dot. minimalnej wartości udziału określone w art. 154 § 2. Najpóźniej w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, spółki te (...)