Nieważność umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieważność umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
16
lis

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy zawartej przez Bank z kontrahentem, Bank jest uprawniony do skorygowania przychodu podatkowego rozpoznanego w momencie rozliczenia transakcji zawartej z kontrahentem jako przychodu należnego?
Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy zawartej przez Bank z kontrahentem, Bank powinien dokonać korekty wysokości przychodów w roku 2008 i 2009 poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8?

Fragment:

(...) po stronie Banku z tytułu przedmiotowej transakcji, a pierwotnie wykazany „przychód należny” z tytułu rozliczenia transakcji na rynku finansowym był wykazany nieprawidłowo. W związku z powyższym zdaniem Banku jest on obecnie uprawniony do skorygowania wysokości przychodów podatkowych wykazanych w roku 2008 i 2009 poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej CIT-8 odpowiednio za rok 2008 i 2009. Podsumowanie Podsumowując swoje stanowisko Bank wskazuje, że z uwagi na nieważność umowy (zlecenia) wiążącej Bank z kontrahentem, po stronie Banku nigdy nie powstała wierzytelność, która mogłaby być przez Bank skutecznie dochodzona. W związku z powyższym, przychód podatkowy wykazany pierwotnie przez Bank jako przychód należny w momencie realizacji umowy (zlecenia) był wykazany nieprawidłowo gdyż przedmiotowy przychód nie był „przychodem należnym” w rozumieniu art. 12 ust. 3 updop. W konsekwencji, Bank jest obecnie uprawniony do skorygowania (...)

2011
1
lip

Istota:

Jest uzasadnienia dla konieczności dokonania korekty przedmiotowych faktur

Fragment:

(...) zmniejszającą podatek VAT w deklaracji za miesiąc, kiedy uzyska potwierdzenie otrzymania korekty przez Kontrahenta. Przy założeniu, iż umowa z mocy prawa jest nieważna (postanowienie Okręgowego Sądu stwierdzające nieważność umowy z dnia 16 grudnia 2008r.), faktura korygująca wystawiona przez Spółkę powinna uwzględniać zarówno wartość netto jak również podatek VAT. Przy założeniu, iż umowa z mocy prawa jest nieważna (postanowienie Okręgowego Sądu stwierdzające nieważność umowy z dnia 16 grudnia 2008r.), Spółka ma prawo wystawić fakturę korygującą zmniejszającą do faktury nr 04/2001 z dnia 27.12.2001 w wysokości wartości brutto, ponieważ w nawiązaniu do art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 roku, przepisów ustawy VAT nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku?

Fragment:

(...) stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, iż gdy sąd wyrokiem uzna czynność prawną za nieważną (w przedmiotowej sprawie umowę darowizny), oznacza to, iż czynność ta nie wywiera żadnych skutków w obrocie prawnym. Stworzone nieważną czynnością prawną stosunki prawne należy uznać za nieistniejące. Orzeczenie sądu ma skutek ex tunc tj. wsteczny. Nieważność umowy darowizny, w przedmiotowej sprawie oznacza, że nie doszło do przeniesienia przez Wnioskodawcę własności nieruchomości na obdarowanego. Ty samym Wnioskodawca nigdy nie przestał być właścicielem przedmiotowej nieruchomości, albowiem nie zbył jej ważną czynnością prawną (umową darowizny). Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), jednym ze (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy powtórna sprzedaż nieruchomości nabytej w 1993r., w przypadku gdy Sąd w 2006r. stwierdził nieważność umowy sprzedaży zawartej w 1993r., będzie opodatkowana podatkiem dochodowym i w jakiej wysokości procentowej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana F przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 31 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 18 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2007r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 18 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie dotyczy opodatkowania w 2007 roku zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu ze sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy Sąd w 2006 roku stwierdził nieważność umowy sprzedaży zawartej w 1995 roku?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.05.2007 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego w dniu 04.06.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od jej nabycia stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 30.05.2007 r. Podatnik z zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od jej nabycia. Z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - przychodu wynikającego z niezapłaconej faktury za wykonane prace, w sytuacji kiedy Sąd orzekł o nieważności umowy?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie przepisu art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), odpowiadając na wniosek Pana z dnia 01 października 2004r. dotyczący interpretacji przepisów prawa w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów niezapłaconej faktury za wykonane prace dekarsko-blacharskie, informuje jak poniżej: Zgodnie z treścią przepisu art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23. Natomiast z treści art.23 ust.1 pkt 20 ww. ustawy wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które (...)

2011
1
sty

Istota:

W związku ze stwierdzeniem nieważności umów Podatnik zwraca się z zapytaniem czy powinien skorygowane faktury wystawione z tytułu wykonanych usług do zera oraz czy w miejsce tych faktur nie powinny zostać wystawione noty księgowe na kwoty brutto ujęte w tych fakturach. Podatnik zapytuje ponadto czy nabywca usług ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego ujętego w tych fakturach. Zdaniem Spółki nieważność umów powoduje konieczność dokonania zwrotu świadczeń lub ich równowartości. Ponieważ czynności te nie zostały wymienione w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług faktury je dokumentujące powinny zostać anulowane lub skorygowane, a w ich miejsce należy wystawić noty księgowe na kwoty brutto wykazane w fakturach. Nabywca usług nie ma natomiast, zgodnie z § 48 ust. 4 pkt 5c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), prawa do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Zarząd Spółki z o.o. stwierdził, iż zawierane w jej imieniu umowy o wykonanie usług podpisywane były tylko przez jednego członka zarządu a powinny być przez dwóch. Usługi będące przedmiotem umowy zostały przez Spółkę wykonane, a ich nabywcy wystawiono faktury VAT. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniem podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do ust. 4 art. 2 ustawy czynności określone w ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Stosownie więc do powyższego przepisu sam fakt wykonania przedmiotowych usług spowodował powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy ponadto (...)