Nieważność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieważność. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy zasądzona na rzecz podatnika kwota w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o przekazaniu na jego rzecz nieruchomości stanowi przychód z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) organ podatkowy uznał natomiast stanowisko podatnika co do zasadzonych i otrzymanych odsetek. Na powyższe postanowienie w dniu 22.07.2005 r. podatnik w terminie złożył zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. W zażaleniu podatnik twierdzi, że stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile zawarte w postanowieniu Nr PD423-6/05 z dnia 28.06.2005 r. jest dla niego krzywdzące, ponieważ w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 30.04.2003 r. zawarte jest stwierdzenie, że nieważność decyzji administracyjnych, zarówno Wojewody Nr G.IV.7222/26-V/91 z dnia 26.06.1991 r. jak i Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego z dnia 10.12.1989 r., wynikła z mocy prawa. Obydwie decyzje wydane zostały przez organy administracyjne z rażącym naruszeniem przepisów administracyjnych tj. ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości. Tak więc wyłączenie z przychodów zwróconej kwoty wynika z niezgodności z obowiązującym (...)

2011
1
lut

Istota:

Sąd stwierdził istnienie przesłanki nieważności postępowania przewidzianej w art. 183 § 2 pkt 4 u.p.pa.a., a polegającej na tym, że skład orzekający w sprawie był sprzeczny z przepisami prawa, gdyż oryginał sentencji zaskarżonego wyroku został podpisany tylko przez dwóch sędziów. Taki stan rzeczy narusza art. 44 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), który ma zastosowanie w rozpoznanej sprawie, gdyż zaskarżony wyrok zapadł w dniu 18 lipca 2003 r., a więc pod rządami tej ustawy.

Fragment:

(...) o jej oddalenie oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Z mocy przepisu art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - dalej : u.p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając sprawę w postępowaniu kasacyjnym, jest obowiązany z urzędu brać pod rozwagę nieważność postępowania. W rozpoznanej sprawie Sąd stwierdził istnienie przesłanki nieważności postępowania przewidzianej w art. 183 § 2 pkt 4 u.p.pa.a., a polegającej na tym, że skład orzekający w sprawie był sprzeczny z przepisami prawa, gdyż oryginał sentencji zaskarżonego wyroku został podpisany tylko przez dwóch sędziów. Taki stan rzeczy narusza art. 44 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), który ma (...)