Nieużytki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieużytki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
20
paź

Istota:

Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży na rzecz osoby trzeciej niezabudowanej działki o obszarze 6,65 ha, stanowiącej grunty orne, łąki trwałe, rowy oraz nieużytki, jest zwolniony, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od opodatkowania podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) nieużytków - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. We wniosku tym został przedstawiony następujący stan faktyczny: Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym w dniu ... ... 2009 r. Jerzym P., prawo własności niezabudowanej działki o obszarze 6,65 ha. W dniu 13 lipca 2011 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni zawarła z osobą trzecią warunkową umowę sprzedaży, której przedmiotem była ww. nieruchomość. Do aktu notarialnego strony przedłożyły Wypis z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego z dnia 2 czerwca 2011 r., z treści którego wynikało, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty orne RIIIb, RIVa i RV, łąki trwałe ŁIII, ŁIV, ŁV i ŁVI, rowy W-ŁIII, W-ŁIV, W-ŁV i W-ŁVI oraz nieużytki N. Z tego też powodu warunkiem nabycia przez kupującego ww. nieruchomości było nie skorzystanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych z przysługującego (...)

2012
24
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości (użytki rolne i nieużytki).

Fragment:

Odnosząc się natomiast do sprzedaży nieruchomości w części, sklasyfikowanej jako nieużytki stwierdzić należy, iż nieużytki nie zostały wymienione jako grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, tj. nie zostały sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości obejmujący te grunty nie będzie podlegać przedmiotowemu zwolnieniu. W związku z powyższym wskazać należy, iż zgodnie z art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl art. 30e ust. 2 tej ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

2011
1
gru

Istota:

Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Sprzedane grunty były sklasyfikowane jako użytki rolne o powierzchni 0,9262 ha oraz jako nieużytki 0,1500 ha. Ponadto w dniu 18 stycznia 2008 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego o obszarze 1,2571 ha, obejmującej działkę 81/1. Ww. nieruchomość zakupiła na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 19 września 2006 r. Sprzedane grunty były sklasyfikowane jako użytki rolne o powierzchni 1,1396 ha oraz 0,1175 ha jako nieużytki. W momencie sprzedaży dokonanej w dniu 11 grudnia 2006 r. i w dniu 18 stycznia 2008 r. ww. grunty wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym i nie utraciły charakteru rolnego, gdyż nabywcy zakupili ww. grunty w celu utworzenia gospodarstw rolnych. W aktach notarialnych nie wykazano w jakim celu nabywcy zakupili przedmiotowe grunty ale z uproszczonego rejestru gruntów z dnia 17 stycznia 2011 r. wynika, że grunty nie utraciły charakteru rolnego i stanowią użytki rolne. Mając na uwadze, iż w przedstawionym stanie faktycznym, sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich nabycia to – jeżeli nie została dokonana w wykonywaniu działalności gospodarczej - stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.