Nieużytki | Interpretacje podatkowe

Nieużytki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieużytki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży na rzecz osoby trzeciej niezabudowanej działki o obszarze 6,65 ha, stanowiącej grunty orne, łąki trwałe, rowy oraz nieużytki, jest zwolniony, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od opodatkowania podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) nieużytków - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. We wniosku tym został przedstawiony następujący stan faktyczny: Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym w dniu ... ... 2009 r. Jerzym P., prawo własności niezabudowanej działki o obszarze 6,65 ha. W dniu 13 lipca 2011 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni zawarła z osobą trzecią warunkową umowę sprzedaży, której przedmiotem była ww. nieruchomość. Do aktu notarialnego strony przedłożyły Wypis z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego z dnia 2 czerwca 2011 r., z treści którego wynikało, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty orne RIIIb, RIVa i RV, łąki trwałe ŁIII, ŁIV, ŁV i ŁVI, rowy W-ŁIII, W-ŁIV, W-ŁV i W-ŁVI oraz nieużytki N. Z tego też powodu warunkiem nabycia przez kupującego ww. nieruchomości było nie skorzystanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych z przysługującego (...)
2012
20
paź

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości (użytki rolne i nieużytki).
Fragment:
Odnosząc się natomiast do sprzedaży nieruchomości w części, sklasyfikowanej jako nieużytki stwierdzić należy, iż nieużytki nie zostały wymienione jako grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, tj. nie zostały sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości obejmujący te grunty nie będzie podlegać przedmiotowemu zwolnieniu. W związku z powyższym wskazać należy, iż zgodnie z art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl art. 30e ust. 2 tej ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
2012
24
kwi

Istota:
Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Sprzedane grunty były sklasyfikowane jako użytki rolne o powierzchni 0,9262 ha oraz jako nieużytki 0,1500 ha. Ponadto w dniu 18 stycznia 2008 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego o obszarze 1,2571 ha, obejmującej działkę 81/1. Ww. nieruchomość zakupiła na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 19 września 2006 r. Sprzedane grunty były sklasyfikowane jako użytki rolne o powierzchni 1,1396 ha oraz 0,1175 ha jako nieużytki. W momencie sprzedaży dokonanej w dniu 11 grudnia 2006 r. i w dniu 18 stycznia 2008 r. ww. grunty wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym i nie utraciły charakteru rolnego, gdyż nabywcy zakupili ww. grunty w celu utworzenia gospodarstw rolnych. W aktach notarialnych nie wykazano w jakim celu nabywcy zakupili przedmiotowe grunty ale z uproszczonego rejestru gruntów z dnia 17 stycznia 2011 r. wynika, że grunty nie utraciły charakteru rolnego i stanowią użytki rolne. Mając na uwadze, iż w przedstawionym stanie faktycznym, sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich nabycia to – jeżeli nie została dokonana w wykonywaniu działalności gospodarczej - stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nieużytki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.