Nieumorzona część środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieumorzona część środka trwałego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na budowę sieci wodociągowej w części niezamortyzowanej na dzień przekazania jej zainteresowanym samorządom mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 29.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki poniesione przez Spółkę na budowę sieci wodociągowej w części niezamortyzowanej na dzień przekazania jej zainteresowanym samorządom mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a nać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie składowania i utylizacji odpadów. Jest właścicielem składowiska odpadów na (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy równowartość niezamortyzowanej części sprzedanego środka trwałego stanowi przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.10.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej nie zaliczania do przychodów do opodatkowania w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych równowartości niezamortyzowanej części sprzedanego środka trwałego, zakupionego wcześniej ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - postanawia uznać, że stanowisko Spółki jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. W dniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nieumorzona część środka trwałego (przedmiotowej nieruchomości), wyksięgowanego w momencie sprzedaży, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania należnego podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) podatku dochodowego od osób prawnych? Natomiast w piśmie z dnia 23.06.2006 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Spółdzielnia podkreśliła, że zwraca się z pytaniem czy różnica pomiędzy wartością początkową, a nie w pełni umorzoną wartością środka trwałego będzie stanowić koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania należnego podatku dochodowego od osób prawnych? Na tle takich okoliczności faktycznych Spółdzielnia formułuje stanowisko, iż nieumorzona część środka trwałego (przedmiotowej nieruchomości), będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego, zawarte w art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust 3 pkt 1 i 3, art. 15 ust. 6 oraz art. 16c pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. (...)