Nieujawnione źródła przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieujawnione źródła przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Zgodnie z art. 153 P.p.s.a, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w zapadłym orzeczeniu wiążą w sprawie zarówno ten sąd jak i organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Zarzuty w skardze kasacyjnej mogą łączyć się jedynie z kwestią wykładni i zastosowania przepisów prawa materialnego, czyli sposobem wykonania wskazań sądu administracyjnego pierwszej instancji. W żadnym wypadku nie mogą one natomiast wkraczać w materię objętą już dokonaną przez ten sąd, traktowaną jako wiążącą, ocenę prawną.

Fragment:

(...) Wyrokiem z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 337/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2007 r. ustalającą Jerzemu K... (skarżącemu) zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2004 r. Podstawą uchylenia było dokonanie przez organ podatkowy błędnej wykładni art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 ze zm., dalej u.p.d.o.f.). Sąd wskazał, że w ponownie przeprowadzonym postępowaniu organ rozliczy cały rok podatkowy i dopiero wówczas będzie mógł wydać decyzję. W dniu 25 września 2007 r. skarżący złożył wniosek o przesłuchanie Tomasza W... w charakterze świadka oraz o powołanie biegłego na okoliczność ustalenia stanu zdrowia skarżącego w czasie składania przez niego wyjaśnień (...)

2011
1
sty

Istota:

  1. Ile mogę otrzymać środków pieniężnych w formie darowizny od rodziców nie powodujących obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?
  2. Czy pieniądze uzyskane ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej są udokumentowanym źródłem pochodzenia środków na finasowanie wydatku z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego?
  3. Czy pieniądze z zaciągniętego kredytu są udokumentowanym źródłem pochodzenia środków na finasowanie wydatku z tytułu zakupu lokalu mieszkalneg

Fragment:

(...) Ad.1) Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. Nr 16 z 1997 r. poz. 89 ze zm.): – art. 9 ust. 1 pkt 1 – opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, – art. 9 ust. 2 – jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych, – art. 4 ust. 1 pkt 5 – zwalnia się od podatku nabycie w drodze (...)