Nieściągalność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieściągalność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
27
paź

Istota:

Czy na podstawie wydanego przez organ egzekucyjny postanowienia o nieściągalności, uznanego przez Spółkę jako odpowiadające stanowi faktycznemu w odniesieniu do jednej z wielu prawomocnie orzeczonych wierzytelności w stosunku do tego samego dłużnika, Spółka może zaliczyć całość wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

Ustawodawca dokonał więc ścisłego i wyczerpującego wyliczenia, jakimi środkami można udokumentować nieściągalność wierzytelności. Jakikolwiek inny dokument niż wymieniony w art. 16 ust. 2 updop nie może udokumentować faktu nieściągalności wierzytelności. Należy również pamiętać, iż ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) nie zna kategorii „ postanowienie o nieściągalności ”, a zatem dla celów podatkowych musi być to postanowienie, z którego treści jednoznacznie wynika, że dłużnik nie ma majątku, z którego mogłaby być egzekwowana wierzytelność. Dokument zaświadczający o nieściągalności wierzytelności dotyczy konkretnej należności i powinien być wydany w postępowaniu egzekucyjnym, wszczętym przez konkretnego wierzyciela, któremu ta należność przysługuje. W przypadku gdy podatnik wystąpi do organu postępowania egzekucyjnego o egzekucję jedynie części wierzytelności, postanowienie o nieściągalności tej części powoduje, iż całą wierzytelność uznać można za nieściągalną. Zatem postanowienie o nieściągalności części wierzytelności, będzie zarazem dokumentem pozwalającym uznać całą wierzytelność za koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, iż cała wierzytelność zarachowana została wcześniej jako przychód należny.

2012
21
wrz

Istota:

Czy Spółka będzie miała możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności wynikających z Trzeciej Umowy Odnowienia i Umowy Odnowienia?

Fragment:

Odnosząc się do warunku odpowiedniego udokumentowania nieściągalności wierzytelności, należy natomiast wskazać, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a, lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. A zatem, zgodnie z cytowanym powyżej przepisem, ustawodawca przewidział szczególne skutki dokumentowania nieściągalności wierzytelności następującymi rodzajami dokumentów: postanowieniem wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, w którym stwierdzono nieściągalność wierzytelności, a którego treść została uznanym przez wierzyciela za odpowiadającą (...)

2012
24
sie

Istota:

Czy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 oraz art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wierzytelności wynikające z przedmiotowych faktur można uznać za wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, a co za tym idzie, czy ww. wierzytelności można uznać za koszty uzyskania przychodu, jeżeli ich nieściągalność została uprawdopodobniona postanowieniem o nieściągalności jednej z nich, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego oraz postanowieniem sądu o wpisaniu dłużnika do KRS Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, czy tez konieczne jest uzyskanie postanowień o nieściągalności wydanych przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego dla wszystkich ww. wierzytelności przysługujących wobec tego samego dłużnika, co łączyłoby się ze znacznym obciążeniem wierzyciela kosztami procesu oraz kosztami postępowania egzekucyjnego?

Fragment:

To oznacza, iż żaden inny dokument, niż wymieniony powyżej, nie może skutecznie udokumentować faktu nieściągalności wierzytelności, umożliwiającego zaliczenie jej do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku, gdy podatnik wystąpi do organu egzekucyjnego o egzekucję jedynie części ustalonej wierzytelności, postanowienie o nieściągalności tej części powoduje, że całą wierzytelność można uznać za nieściągalną. Dowodem zatem do uznania całej wierzytelności za koszty uzyskania przychodów będzie postanowienie o nieściągalności części tej wierzytelności wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. Zauważyć przy tym należy, iż wierzytelności, których nieściągalność udokumentowana została postanowieniami sądu lub organu egzekucyjnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu najwcześniej w dacie uprawomocnienia się tych postanowień. Dopiero bowiem w tym momencie ich nieściągalność jest bezsporna. Zgodnie z art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.), postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Aby bowiem postanowienie takie mogło stanowić podstawę zaliczenia wierzytelności nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodu, z jego treści powinno jasno wynikać, iż dłużnik nie posiada majątku, z którego egzekwowana wierzytelność może zostać zaspokojona.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i pkt 26 oraz art. 16 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Rozliczeniowa, jako podmiot uprawniony do udzielania pożyczek i kredytów, może tworzyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, rezerwy na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona?

Fragment:

Jednak zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu "rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw utworzonych na pokrycie: w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 25 lit. b): wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii straconych, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw". Litera b) art. 16 ust. 1 pkt 26 i następne dotyczą banków. Natomiast ust. 1 pkt 25 lit. b), do którego odwołuje się cytowany wyżej przepis wskazuje, że chodzi o jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów ( pożyczek). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i pkt 26 oraz art. 16 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Rozliczeniowa, jako podmiot uprawniony do udzielania pożyczek i kredytów, może tworzyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, rezerwy na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona... Zdaniem Wnioskodawcy, jest on jednostką o której mowa w art. (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy podatnik (aby zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów uzyskania przychodów) musi posiadać dokument świadczący o nieściągalności w stosunku do każdej należności od danego dłużnika, czy wystarczającym jest dokument świadczący o nieściągalności części wierzytelności wydanym przez właściwy organ egzekucyjny? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

Dowody, które pozwolą wyciągnąć wniosek, że istnieje duże prawdopodobieństwo nieściągalności muszą istnieć w chwili tworzenia odpisu. Wobec powyższego nieściągalność wierzytelności będzie uznana za uprawdopodobnioną w przypadkach określonych w art. 16 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy gdy przesłanki uprawdopodobnienia będą miały charakter przesłanek o znaczeniu prawnym równorzędnym w stosunku do wskazanych w ww. przepisie. Dodać należy, że udowodnienie nieściągalności wierzytelności ciąży na podatniku. Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ww. ustawy, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2. W myśl art. 16 ust. 2 ww. ustawy, za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: a) oddaleniu wniosku (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy wierzytelności jeśli będą umorzone przez komornika jako nieściągalne a pochodzące z zakupu części Przedsiębiorstwa Upadłego będą kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?

Fragment:

Zgodnie z art. 16 ust. 2 updop za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana: postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o: oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a), lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. W świetle powyższego zaliczenie nieściągalnej wierzytelności w ciężar kosztów uzyskania przychodów możliwe jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych w prowadzonej działalności gospodarczej, wierzytelność nie jest przedawniona, nieściągalność wierzytelności została udokumentowana w sposób przewidziany w art. 16 ust. 2 updop.

2011
1
lip

Istota:

Korekty podatku naliczonego w odniesieniu do nieściągalnych należności

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro podatnik (dłużnik) jest obecnie podatnikiem będącym w trakcie postępowania upadłościowego, mimo uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności i mimo spełnienia warunków określonych w art. 89a ust. 2 pkt 2-6 ustawy nie ma obowiązku odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. Stosownie do art. 89a ust. 1a wspomnianej ustawy nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka musi odrębnie udokumentować nieściągalność każdej wierzytelności przysługujących jej wobec dłużnika, czy też będzie uznane za wystarczające postanowienie komornika o nieściągalności dwóch z jedenastu wierzytelności wymienionych w opisie stanu faktycznego, aby odpisać je obecnie jako nieściągalne i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

W świetle powyższego, należy stwierdzić że wymienione przez Spółkę postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w trybie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego, wypełniają przesłankę udokumentowania nieściągalności wierzytelności, zawartą w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując, należy podkreślić, iż aby wierzytelność mogła być uznana za koszt w rachunku podatkowym, z wydawanych w ramach postępowania egzekucyjnego postanowień organów egzekucyjnych powinien wynikać fakt braku majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności i uznanie jej za nieściągalną, a w konsekwencji zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów. Wobec tego, w przypadku gdy podatnik wystąpi do organu postępowania egzekucyjnego o egzekucję portfela wierzytelności wobec tego samego dłużnika, a postanowienie o nieściągalności, w trybie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego będzie dotyczyło tylko części wierzytelności, należy uznać że pozostałe wierzytelności, są również nieściągalne. Dowodem zatem, do uznania pozostałych wierzytelności, za koszty uzyskania przychodów będzie postanowienie o nieściągalności części wierzytelności, wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości niezapłaconej wierzytelności.

Fragment:

W ww. przepisach art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca dokonał ścisłego i wyczerpującego wyliczenia jakimi środkami można dokumentować nieściągalność wierzytelności. Jest to wyliczenie kompletne, co oznacza, że jakikolwiek inny dokument niż wymieniony w tych przepisach nie może skutecznie udokumentować faktu nieściągalności wierzytelności. Uznanie wierzytelności za nieściągalną może nastąpić wyłącznie w wymienionych przypadkach, stanowią one bowiem katalog zamknięty. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w inny sposób niż wskazany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie skutkuje powstaniem prawa do zaliczenia ich wartości do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. W przedmiotowej sprawie na wartość wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym składała się kwota wynikająca z niezapłaconej faktury. Wnioskodawca dysponuje postanowieniem o ogłoszeniu upadłości oraz dokonał zgłoszenia wierzytelności. Posiada wprawdzie informację od syndyka, że spłata wierzytelności jest mało prawdopodobna, jednakże z wniosku nie wynika, iż dysponuje postanowieniem sądu kończącym postępowanie upadłościowe. W tym stanie faktycznym brak jest zatem podstaw do zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast Wnioskodawca (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Czy prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z prawem własności budynku mieszkalnego, z którego wynika, że Spółdzielnia nie znalazła się na liście wierzycieli, których wierzytelności zostały zaspokojone z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, jest właściwym dokumentem, spełniającym warunki określone w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla udokumentowania nieściągalności wierzytelności?
2. Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu wierzytelność odpisaną, jako nieściągalną, która była w 2001 r. zarachowana na podstawie art. 12 ust. 3, do przychodów należnych i której nieściągalność została udokumentowana postanowieniem komornika z 2006 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na zasadzie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego oraz postanowieniem Sądu Rejonowego z 2007 r. o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości?
3. Czy wierzytelność odpisaną, jako nieściągalną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2009 czy też roku 2007?

Fragment:

(...) nieściągalność wierzytelności. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności na podstawie postanowienia o nieściągalności może nastąpić najwcześniej w dacie uznania przez podatnika tego postanowienia za odpowiadające stanowi faktycznemu, tj. może nastąpić najwcześniej w dacie uprawomocnienia się omawianych postanowień, jeśli w tej dacie będzie podjęta przez Jednostkę decyzja o uznaniu tych postanowień za odpowiadające stanowi faktycznemu. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności uzależniona jest od łącznego spełnienia dwóch warunków: wierzytelność powinna być odpisana jako nieściągalna (powinien być dokonany odpowiedni zapis w ewidencji rachunkowej) oraz nieściągalność wierzytelności powinna być udokumentowana. Gdy warunki te zostaną spełnione w różnych latach podatkowych, zaliczenie wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe w roku podatkowym, w którym zostanie spełniony drugi z warunków. Wobec tego – w analizowanej sytuacji – gdy nieściągalność wierzytelności została udokumentowana w 2007 r., ale jej ewidencyjnego odpisania dokonano dopiero w 2009 r., to zalicza się odpisaną wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów roku 2009.