ITPP3/4512-763/15/APR | Interpretacja indywidualna

Czy z tytułu planowanego w przyszłości odpłatnego zbycia działki o numerze ewidencyjnym 39/51 Strona stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
Czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, Strona dokonując w przyszłości odpłatnego zbycia innych nieruchomości nabytych w wyniku działu spadku stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
ITPP3/4512-763/15/APRinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. grunty
 3. majątek prywatny
 4. nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 25 lutego 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku po rodzicach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku po rodzicach.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2014 r. sygn. akt ... Sąd Rejonowy w ... stwierdził, że Strona nabyła spadek po zmarłej matce w 1/2 części. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 8 marca 2014 r. W dniu 25 sierpnia 2014 r. Strona dokonała zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po zmarłej matce na druku SD-Z2 wykazując m.in. nieruchomości zabudowane i niezabudowane.

Postanowieniem z dnia 28 maja 2014 r. sygn. akt ... Sąd Rejonowy w .... stwierdził, że Strona nabyła spadek po zmarłym ojcu w 1/2 części. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 25 lipca 2014 r.

W dniu 18 grudnia 2014 r. Strona dokonała zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po zmarłym ojcu na druku SD-72 wykazując m.in. nieruchomości zabudowane i niezabudowane.

W dniu 12 września 2015 r. do Sądu Rejonowego został złożony wniosek o dział spadku po zmarłej matce i zmarłym ojcu. Postanowieniem z dnia 13 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy postanowił unormować prawa i obowiązki spadkobierców w ten sposób, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przyznał zarząd obejmujący czynności zwykłego zarządu Stronie do nieruchomości:

 • prawo własności nieruchomości zabudowanych oznaczonych numerami: 286/1, 286/2 i 286/3 położonych w D.
 • prawo własności nieruchomości rolnej składającej się z działek oznaczonych numerami: 119/18, 120/2, 120/4, 120/5. 120/6, 120/7, 120/9 położonych w O.,
 • prawo własności nieruchomości rolnej zabudowanej budynkami i budowlami przeznaczonymi do produkcji rolnej, składającej się z działek oznaczonych na dzień złożenia niniejszego wniosku numerami ewidencyjnymi: 56/2, 56/4, 56/5, 56/7, 56/8 i 56/9 położonych w D.,
 • prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 39/51 położonej w O., a do pozostałych nieruchomości – zarząd drugiemu spadkobiercy.

Nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi: 119/18, 120/2, 120/5, 120/6, 120/7 i 120/9 zostały objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta w dniu 22 czerwca 2005 r. Zgodnie z powyższym planem przeznaczenie działek było następujące:

 • działka 119/18 jako teren ulic lokalnych układu obsługującego osiedle,
 • 120/2, 120/5, 120/6, 120/7 jako teren usług na wydzielonych działkach dopuszcza się lokalizowanie usług uciążliwych, sugeruje się zlokalizowanie usług motoryzacyjnych, drobną wytwórczość, nie dopuszcza się usytuowania funkcji mieszkaniowej,
 • 120/9 jako tereny zieleni izolacyjnej pozostawionej nad gazociągiem wysokiego ciśnienia.

W dniu 1 czerwca 2015 r. Strona wystąpiła do Urzędu Miasta z wnioskiem o przeznaczenie całości działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 120/2, 120/5, 120/6, 120/7 i 120/9 na cele zabudowy usług o średniej intensywności bez szczegółowego wskazania rodzaju usług.

W dniu 25 lutego 2004 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę ... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta O. dla terenu położonego w południowej części miasta, w rejonie ul..... W ww. planie działka nr ewidencyjny:

 • 120/4 ma przeznaczenie, jako teren drogi publicznej,
 • 39/51 ma przeznaczenie, jako teren pod zabudowę o funkcjach mieszkaniowych jednorodzinnych, pod zieleń urządzoną o funkcjach rekreacyjnych oraz pod drogi publiczne.

Z uwagi na zmianę kierunku rozwoju urbanistycznego miasta, w dniu 30 lipca 2014 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę nr ... o przystąpieniu do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w O., który obejmuje swym zasięgiem m.in. działkę niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 39/51. W związku z tym, w dniu 1 czerwca 2015 r. Strona wystąpiła do Urzędu Miasta z wnioskiem o przeznaczenie całości działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/51 na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o średniej intensywności (budynki średniowysokie) z zachowaniem dróg publicznych wyznaczonych w obowiązującym planie, jak również o określenie spójnych zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu w oparciu o szczegółową analizę sąsiednich nieruchomości. Wniosek uzasadniono przede wszystkim tym, że przestrzeń tej części Miasta O. oraz sąsiadujących terenów gminy S. rozbudowuje się budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o średniej intensywności. W przypadku nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych:

 1. położonych w K. zgodnie z zaświadczeniem wydanym w dniu 7 grudnia 2015 r. przez Urząd Miejski w D., dla działek o numerach ewidencyjnych: 56/2, 56/4, 56/5, 56/7, 56/8 i 56/9 - Gmina nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowych działek nie ma również obowiązujących decyzji o warunkach zabudowy,
 2. położonych w D. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w S. z dnia 25 czerwca 1999 r. niżej wymienione działki w obrębie geodezyjnym D. mają przeznaczenie:
 • działka nr 286/1 - jako istniejąca zabudowa i funkcja adaptowane; wjazd na teren istniejący z drogi dojazdowej do wsi D. ; zmiany zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczalne ma podstawie ogólnie obowiązujących przepisów szczegółowych,
 • działka nr 286/2 - jako istniejąca zabudowa i funkcja adaptowane; wjazd na teren istniejący z drogi dojazdowej do wsi D.; zmiany zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczalne ma podstawie ogólnie obowiązujących przepisów szczegółowych,
 • działka nr 286/3 - jako istniejąca zabudowa i funkcja adaptowane; wjazd na teren istniejący z drogi dojazdowej do wsi D.; zmiany zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczalne ma podstawie ogólnie obowiązujących przepisów szczegółowych.

W ramach czynności zwykłego zarządu, na Stronie ciąży obowiązek ponoszenia ciężarów publicznoprawnych, np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, jak również obowiązek utrzymania ww. nieruchomości w stanie niepogorszonym, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Ponieważ Strona nie posiada wystarczających środków finansowych na utrzymanie w stanie niepogorszonym nieruchomości przyznanych jej w ramach zwykłego zarządu do czasu zakończenia postępowania o dział spadku, to zamierza sprzedać developerowi jedną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 39/51 położoną w O. przy ul. D. Z ustnych ustaleń dokonanych z ewentualnym nabywcą wynika, że strony transakcji zamierzają przystąpić do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży przedmiotowej działki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Umowa ta będzie określała m.in. terminy i kwoty zaliczek uiszczanych przez developera na poczet ustalonej ceny oraz harmonogram spłaty w ratach pozostałej ceny po przeniesieniu prawa własności do ww. nieruchomości. Przy czym przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 39/51 na rzecz ww. developera nastąpi pod warunkiem, że Strona uzyska w ramach postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności, prawa własności do ww. nieruchomości. W przeciwnym razie umowa nie dojdzie do skutku. Strona:

 1. nie dokonywała podziału geodezyjnego opisanych działek gruntu. Jednocześnie Strona nie może przewidzieć czy w przyszłości będzie zmuszona do dokonania takich podziałów,
 2. nie prowadziła i nie zamierza prowadzić jakichkolwiek działań marketingowych, które obejmują wiele zagadnień, m.in. takich jak:
  1. odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb.
  2. opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji,
  3. przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji,
  4. reklama i informacja o produkcie.
 3. nie uzbroiła opisanych działek gruntu w infrastrukturę techniczną, jak również nie zamierza uzbrajać w przyszłości tych działek,
 4. nie prowadziła i nie prowadzi profesjonalnego obrotu nieruchomościami; w przyszłości Strona nie zamierza prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej w tym zakresie.
  W latach: 2001-2014 Strona prowadziła działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego projektowania (aranżacja wnętrz), która to działalność została wykreślona na podstawie art. 34 ust 2 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z uwagi na niezłożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
 5. nie wykorzystywała przedmiotowych nieruchomości do działalności gospodarczej ani do działalności rolniczej, jak również nie uzyskiwała i nie uzyskuje stosownych dopłat do nieruchomości rolnych,
 6. nie wydzierżawiała i nie wynajmowała opisanych wyżej nieruchomości.

Do dnia ostatecznego zakończenia postępowania przed Sądem Rejonowym o dział spadku, Strona nie wie do jakich faktycznie nieruchomości zostanie jej przyznane, jako spadkobiercy, prawo własności lub/i udział w prawie własności nieruchomości. Bez względu na to, do jakich nieruchomości Strona otrzyma prawo własności lub/i prawo współwłasności w drodze podziału spadku, to i tak zamierza w przyszłości dokonać odpłatnego zbycia otrzymanych w spadku ww. praw majątkowych. Prawo własności, lub/i udział w takim prawie, nieruchomości, jakie ostatecznie Strona nabędzie w drodze spadku będą stanowiły jej majątek prywatny.

W uzupełnieniu wniosku wskazano:

 1. Powierzchnie nieruchomości będących przedmiotem zapytania:
  1. położonych w D.: działka 286/1 o pow. 2,2474 ha; działka 286/2 o pow. 0,3107 ha i działka 286/3 o pow. 0,0779 ha;
  2. położonych w O.: działka 119/18 o pow. 0,0002 ha, działka 120/2 o pow. 0,0058 ha, działka 120/4 o pow. 0,0771 ha, działka 120/5 o pow. 0,1228 ha, działka 120/6 o pow. 0,1515 ha, działka 120/7 o pow. 0,1310 ha, działka 120/9 o pow. 0,1512 ha,
  3. położonych w D.: działka 56/2 o pow. 0,0065 ha, działka 56/4 0,8719 ha, działka 56/5 o pow. 0,0962 ha, działka 56/7 o pow. 0,6482 ha, działka 56/8 o pow. 0,4432 ha i działka 56/9 o pow. 9,3869 ha,
  4. położonej w O.: działka 39/51 o pow. 2,4288 ha, 1
 2. Przedmiotem dzierżawy były nieruchomości położone:
  1. w O. o numerach: 119/18, 120/2, 120/5, 120/6, 120/7 i 120/9. Umowę dzierżawy zawarli rodzice Strony w 2003 r. i rozwiązali tę umowę w 2010 r.
  2. w O. numer 39/51. Umowę dzierżawy zawarli rodzice Strony w 2004 r. i rozwiązali tę umowę w 2010 r.,
  3. w D. o numerach: 56/2, 56/4, 56/5, 56/7, 56/8 i 56/9. Umowę dzierżawy zawarli rodzice Strony w 2003 r. i rozwiązali tę umowę w 2007 r.,
  4. w D. o numerach: 286/1, 286/2 i 286/3. Umowę dzierżawy zawarli rodzice Strony w 2003 r. Strona nie posiada wiedzy czy rodzice rozwiązali tę umowę. Z wiedzy posiadanej przez Stronę wynika, że nikt faktycznie nie korzysta i nie użytkuje tych nieruchomości.
 3. Strona nie zamierza wykonywać czynności przygotowujących grunt do sprzedaży takich jak: uzbrojenie terenu, podział gruntu na mniejsze działki. Natomiast Strona w ramach zwykłego zarządu nieruchomościami podejmując decyzje o ich sprzedaży nie wyklucza, że skorzysta z usług biur nieruchomości czy z ogłoszeń w internecie.
 4. Strona nie składała wniosków o uchwalenie planu zagospodarowania terenu, jak również nie występowała i nie zamierza występować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak podano we wniosku o wydanie interpretacji, Strona złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia całości działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/51 z dotychczas oznaczonej jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 5. Nieruchomości, które zamierza zbyć Strona, w żaden sposób nie są przez Stronę użytkowane ani wykorzystywane.
 6. Strona w przyszłości zamierza zbyć wszystkie nieruchomości, jakie zostaną jej przyznane w wyniku działu spadku.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 • Czy z tytułu planowanego w przyszłości odpłatnego zbycia działki o numerze ewidencyjnym 39/51 Strona stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług...
 • Czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, Strona dokonując w przyszłości odpłatnego zbycia innych nieruchomości nabytych w wyniku działu spadku stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu planowanego w przyszłości odpłatnego zbycia prawa własności działki o numerze 39/51, nie będzie podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, w związku z czym nie będzie miała obowiązku rozliczenia tego podatku (tj. jego obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego).

Również z tytułu odpłatnego zbycia pozostałych nieruchomości otrzymanych w drodze działu spadku, którego to zbycia Strona zamierza dokonać po dacie sprzedaży działki o numerze 39/51, Strona nie stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, również w tych przypadkach, Strona nie będzie miała obowiązku rozliczenia tego podatku (tj. jego obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego).

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przy czym rzeczami w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, są tylko dobra materialne.

Tym samym nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, będąc dobrem materialnym, stanowią rzeczy dla celów podatku od towarów i usług.

Z powołanych norm prawnych jednoznacznie wynika, że opisane nieruchomości niezabudowane i zabudowane stanowią towar, którego odpłatna dostawa dokonana przez podatnika podatku VAT stanowi czynność podlegającą podatkowi od towarów i usług.

Zdaniem Strony, nie będzie ona spełniać definicji podatnika, a tym samym ewentualna sprzedaż nabytych w drodze spadkobrania praw własności lub/i udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych znajdzie się poza zakresem regulacji ustawy o podatku od towarów i usług. Taki wniosek wynika z treści art. 15 ust.1 i ust. 2 ww. ustawy. Z powołanej normy prawnej wynika, że podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, gdzie działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody; działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast pod pojęciem działalności rolniczej, zgodnie z art. 2 pkt 15 ww. ustawy, należy rozumieć: produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Opisane w zdarzeniu przyszłym zbycie przez Stronę nieruchomości niezabudowanej o numerze 39/51, jak również późniejsze zbywanie pozostałych nieruchomości otrzymanych na skutek działu spadku - nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Taki wniosek wynika z tego, że ewentualne odpłatne zbycie przez Stronę ww. nieruchomości nie nastąpi w ramach działalności handlowej. Działalność handlowa charakteryzuje się m.in. określonym stopniem zorganizowania i profesjonalizmu i odnosi się do towarów, które w momencie ich nabycia miały zostać przeznaczone do dalszej odprzedaży w ramach działalności gospodarczej. Zorganizowanie przejawia się m.in. w wyborze określonej formy organizacyjno-prawnej wykonywania tej działalności, w zapewnieniu lokalu dla jej prowadzenia (siedziby), zakupieniu sprzętu biurowego, utworzeniu strony internetowej czy zatrudnieniu pracowników. Natomiast charakter profesjonalny działalności gospodarczej oznacza bycie specjalistą w jakieś dziedzinie, prowadzenie tej działalności w sposób zawodowy. Powyższych przesłanek Strona nie spełnia i nie będzie spełniać, bowiem nie podjęła, jak również nie ma zamiaru wykonywać czynności w sposób zorganizowany i profesjonalny, zbliżony do działalności developera lub profesjonalnego biura obrotu nieruchomościami. Ponadto Strona nie angażowała i nie zamierza angażować jakichkolwiek środków zmierzających do uatrakcyjnienia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, które nabędzie w drodze spadkobrania. Powyższe oznacza, że Strona w przyszłości nie wykona czynności przekraczających zwykły zarząd prywatnymi nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi, gdzie do czynności zwykłego zarządu należy zaliczyć czynność sprzedaży majątku prywatnego.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie zarówno w dotychczasowym orzecznictwie sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Jak wskazał TSUE w orzeczeniu z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10, w przypadku wykonywania czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, czynności te nie mogą same z siebie być uważane za prowadzenie działalności gospodarczej. Trybunał zwrócił uwagę na to, że nie jest decydującym dokonanie przez sprzedającego podziału gruntu w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej, jak również takiego charakteru nie ma długość okresu w jakim transakcje następowały, ani wysokość osiągniętego ze sprzedaży przychodu, ani sama liczba i zakres transakcji sprzedaży. W ocenie TSUE, powyższe okoliczności mogą odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym.

Jednocześnie TSUE wskazał, że dopiero, gdy osoba fizyczna podejmuje aktywne działania z zakresu obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady (którego odpowiednikiem jest art. 15 ust. 2 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług), można uznać ją za podatnika podatku od towarów i usług. Przykładowo TSUE wskazał co należy rozumieć pod pojęciem aktywne działania. Zdaniem TSUE, aktywne działania mogą polegać np. na uzbrojeniu terenu albo na działaniach marketingowych, gdyż działania takie nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, w związku z czym w takiej sytuacji dostawy terenu budowlanego nie można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Pod pojęciem aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, które to działania powodują, że osoba fizyczna działa, jak handlowiec, należy również rozumieć czynności polegające na skupowaniu działek, a następnie ich odsprzedaży.

Mając na uwadze stanowisko wyrażone w ww. wyroku TSUE, krajowe sądy administracyjne przyjmują również, że dla ustalenia zawodowego profilu działalności istotne będą takie okoliczności, jak ewentualne uzbrojenie terenu oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia. Zdaniem sądów administracyjnych, działania powyższe wskazywać bowiem mogą na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami, przybierającą formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.

Za aktualne i korespondujące z powyżej sformułowanymi tezami przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej są również tezy dotychczas reprezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych, np.:

 • z wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2007 r., sygn. akt I FSK 603/06, gdzie Sąd wskazał tezy, którymi należy kierować się dokonując oceny prawnej zwrotu działalności gospodarczej i zamiaru wykonywania czynności w sposób częstotliwy użytego w art. 15 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług,
 • z wyrokiem z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w którym Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów dokonał interpretacji norm prawnych zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług na gruncie brzmienia art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 VI Dyrektywy (obecnie art. 2 ust. 1 lit. a i c; art. 9 ust.1 i art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE). Dokonując wykładni norm prawa krajowego, Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił również stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyrażone np. w sprawie C-291/92 pomiędzy Finanzamt Ulzen a Dieter Ambrecht.

Bezspornie zatem należy uznać, że w opisanym zdarzeniu przyszłym i stanie prawnym, Strona nie spełnia przesłanek do uznania jej za podatnika podatku od towarów i usług. W związku z tym, ewentualne odpłatne zbycie prawa własności lub/i udziału w takim prawie do nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, które Strona nabędzie po zakończeniu postępowania o dział spadku nie będzie podlegać regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co oznacza, że z tytułu dokonania czynności odpłatnego zbycia, Strona nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie miała obowiązku naliczania podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić jednak należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że Wnioskodawca nie podjął ani nie będzie podejmował aktywnych działań w celu przygotowania przedmiotowych nieruchomości do sprzedaży. Oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.