ITPP3/4512-678/15/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
ITPP3/4512-678/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma zamiar nabyć zabudowaną nieruchomość gruntową, dla której prowadzone są księgi wieczyste numer xxx, xxx (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość ta stanowi własność innego przedsiębiorcy, przy czym część nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta numer xxx stanowi wyłączną własność tego przedsiębiorcy. Natomiast, część nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KW xxx jest objęta ustawową wspólnością majątkową małżeńską.

Jak wynika z oświadczeń Sprzedawcy część nieruchomości objęta księgą wieczystą numer xxx, została nabyta do majątku osobistego na podstawie umowy z dnia 26 maja 2000 r., natomiast część nieruchomości objęta księgą wieczystą numer xxx została nabyta na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2006 roku i weszła w skład majątku wspólnego.

Zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy, po uzyskaniu tytułu prawnego do Nieruchomości, Sprzedawca nieruchomości rozpoczął na tej Nieruchomości budowę dwóch budynków, które miały mu służyć do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy, w 2002 r. Sprzedawca zakończył budowę hali numer 1, natomiast w 2007 r. Sprzedawca zakończył budowę hali numer 2, które są położone na Nieruchomości. Z oświadczenia Sprzedawcy wynika ponadto, że w 2006 r. Sprzedawca ukończył budowę placu manewrowego, natomiast system pomp został ukończony w 2003 r., zaś znajdujący się na Nieruchomości kocioł został wzniesiony tuż po nabyciu własności nieruchomości oznaczonej jako księga wieczysta numer xxx.

Jak wynika z oświadczenia Sprzedawcy wskazane powyżej budynki oraz plac manewrowy zostały wzniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, po zakupie Nieruchomości. Z oświadczenia Sprzedawcy wynika również, że w związku ze wznoszeniem tych obiektów, Sprzedawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z oświadczenia Sprzedawcy wynika ponadto, że Sprzedawca nie ponosił względem wskazanych powyżej obiektów wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o wartości co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów.

W dniu 17 października 2014 r. Wnioskodawca zawarł ze Sprzedawcą przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą Nieruchomości. Na mocy tej umowy strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do dnia 22 grudnia 2015 r.

Ponadto, w dniu 17 października 2014 r. Wnioskodawca zawarł ze Sprzedawcą umowę najmu, na podstawie której oddał do korzystania Nieruchomość wraz ze znajdującymi się na tej nieruchomości budynkami oraz budowlami. Umowa najmu została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 r. Czynsz najmu wynikający z tej umowy podlega podatkowi od towarów i usług.

Zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy przed zawarciem umowy najmu z dnia 17 października 2014 r. Sprzedawca korzystał z Nieruchomości jedynie na własne potrzeby i w związku z tym nie oddawał Nieruchomości (jak również budynków lub budowli) podmiotom trzecim do korzystania.

Zakupiona Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Zarówno Sprzedawca, jak i Wnioskodawca są podatnikami podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy, jako kupującemu, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy Nieruchomości (zabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której prowadzone są księgi wieczyste numer xxx, xxx...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa”), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jak natomiast wynika z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy obniżenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez podatnika.

Należy także zwrócić uwagę, że prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostało ograniczone postanowieniami art. 88 ustawy. Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W ocenie Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, która będzie wynikać z faktury VAT dokumentującej sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Wnioskodawcy Nieruchomości. Przede wszystkim spełnione zostaną wszelkie pozytywne przesłanki określone w przytoczonych powyżej przepisach ustawy (transakcja zostanie udokumentowana fakturą, Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych).

Zdaniem Wnioskodawcy nie zaistnieją również żadne przesłanki negatywne uniemożliwiające Wnioskodawcy obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W szczególności nie zaistnieją przesłanki określone w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. W ocenie Wnioskodawcy umowa sprzedaży polegająca na przeniesieniu własności Nieruchomości (dostawa towarów w postaci budynków i budowli) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 powołanej ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionego na wstępie stanu faktycznego, w ocenie Wnioskodawcy odpłatna dostawa towarów polegająca na sprzedaży wzniesionych przez przedsiębiorcę budynków i budowli, służących mu do prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie również korzystała ze zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Po pierwsze, jak to wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10a zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Norma ta nie będzie zatem miała zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ jak wynika z oświadczenia Sprzedawcy przysługiwało mu w stosunku do przedmiotowych obiektów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z oświadczenia Sprzedawcy wynika również, że względem budynków lub budowli znajdujących się na nieruchomości nie czyniono dodatkowych wydatków lub ulepszeń o wartości co najmniej 30% początkowej wartości tych obiektów.

Po drugie, jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W myśl art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się natomiast oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przenosząc powyższe regulacje na grunt zaistniałego stanu faktycznego, w pierwszej kolejności Wnioskodawca zauważył, że sprzedaż Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy (w wykonaniu umowy przedwstępnej) nie będzie stanowić dostawy dokonywanej w ramach pierwszego zasiedlenia. Otóż, w dniu 17 października 2014 r. Sprzedawca oddał Wnioskodawcy do korzystania przedmiotową Nieruchomość (wraz ze znajdującymi się na niej budynkami oraz budowlami), zatem w momencie oddania Nieruchomości w najem nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Z tego też względu w niniejszej sprawie odpadła przesłanka wyłączająca zwolnienie, która zawarta została w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy. Jeżeli jednak transakcja sprzedaży Nieruchomości (dostawy budynków oraz budowli) zostanie dokonana zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej (tj. do dnia 22 grudnia 2015 r.), to zastosowania nie znajdzie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy. W takiej sytuacji dostawa budynków oraz budowli nastąpi w terminie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Z powyższego wynika, że transakcja sprzedaży Nieruchomości (dostawa budynków oraz budowli) - o ile nastąpi ona w terminie wskazanym w umowie przedwstępnej (lub w innym terminie krótszym niż dwa lata od daty pierwszego zasiedlenia) nie będzie podlegała zwolnieniom od podatku VAT przewidzianym w ustawie. Dostawa tych budynków i budowli nie będzie kwalifikować się do zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Ponadto zastosowania nie znajdzie zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ w niniejszej sprawie sprzedaż będzie następować w terminie krótszym niż dwa lata od dnia pierwszego zasiedlenia, za które w niniejszej sprawie należy uważać oddanie budynków oraz budowli w najem Wnioskodawcy w wykonaniu umowy najmu z dnia 17 października 2014 r.

W konsekwencji, skoro sprzedaż Nieruchomości (dostawa budowli oraz budynków) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a także nie będzie korzystać ze zwolnień przewidzianych w przepisach ustawy, zastosowania nie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 88 ust 3a pkt 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, wobec zaistnienia wszelkich pozytywnych przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jaka będzie wynikać z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości, a także wobec niewystąpienia przesłanek negatywnych przekreślających możliwość skorzystania z tego uprawnienia - stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za poprawne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
ILPB2/4511-1-9/16-4/MK | Interpretacja indywidualna

odliczenia
ITPB4/4511-66/15/MT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.