ITPP3/4512-642/15/AT | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości.
ITPP3/4512-642/15/ATinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. komornik
  3. nieruchomości
  4. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Płatnicy
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dłużnik ... jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej pod adresem ..., dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą .... W skład nieruchomości wchodzą: działka gruntu nr ..., obręb ..., obszaru ... m2 zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni użytkowej ... m2.

Dłużnik nabył wymienioną nieruchomość w drodze dziedziczenia w 1998 i 1999 r. (zniesienie współwłasności w 2003 r.). Budynek budowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z dnia ... lutego 2003 r., uchylonej decyzją z dnia ... sierpnia 2006 r. oraz po wykonaniu projektu zamiennego – na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w ... z dnia ... września 2006 r. W dniu ... października 2006 r. została wydana decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku hali usługowo-produkcyjnej pod działalność reklamowo-poligraficzną. W dniu ... marca 2007 r. została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę budynku usługowego o część mieszkalną. Nieruchomość w części (parter oraz część pierwszego piętra) użytkowana jest na cele usługowo-produkcyjne: działalność reklamowo-poligraficzną (drukarnia). Część pierwszego piętra wykorzystywana jest w celach mieszkaniowych przez dłużnika i jego rodzinę. Nadbudowa budynku nie została ukończona – kondygnacja III pozostaje w stanie surowym zamkniętym. Zgodnie z informacją uzyskaną od dłużnika z dnia 16 września 2013 r. nieruchomość jest użytkowana na zasadzie użyczenia przez małżonkę dłużnika na podstawie umowy użyczenia. Użytkowanie jest nieodpłatne, małżonka dłużnika użytkuje nieruchomość w części na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta cyt. „kilka lat temu”.

Dłużnik figuruje w rejestrze podatników, prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... i posiada NIP .... Prowadzi działalność gospodarczą od 1997 roku – .... Dłużnik jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż zajętych nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji publicznej podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług w części, w jakiej jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Część nieruchomości wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkalne (lub nieużytkowana) nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści cytowanych powyżej przepisów wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze – czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie opisanej we wniosku nieruchomości dłużnika (działka gruntu nr ... zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym) w drodze licytacji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie w części, w jakiej wykorzystywana jest do działalności gospodarczej (w części przeznaczonej pod działalność gospodarczą). Dłużnik, jako podatnik podatku od towarów i usług, jest bowiem właścicielem nieruchomości o charakterze usługowo-mieszkalnym, dla której wydano decyzję o użytkowaniu budynku pod działalność reklamowo-poligraficzną (2006 r.). Okoliczności tej nie zmienia fakt, że to małżonka dłużnika użytkuje nieruchomość w części do działalności gospodarczej.

Natomiast w pozostałym zakresie, w jakim nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkalne dłużnika i jego rodziny (w tym nieużytkowaną – w 2007 r. wydano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na nadbudowę budynku usługowego o część mieszkalną; nadbudowa nie została ukończona – kondygnacja III pozostaje w stanie surowym), w tym zakresie dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w tym w zakresie najmu lub dzierżawy). Wobec tego w tej części dłużnik nie występuje w charakterze podatnika, a dostawa tej części nieruchomości nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu ustawy. A zatem sprzedaż licytacyjna tej części nieruchomości stanowić będzie w takim przypadku sprzedaż majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.