ITPP3/4512-553/15/JK | Interpretacja indywidualna

Zbycie opisanej nieruchomości niezbudowanej będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, o ile faktycznie na dzień sprzedaży nieruchomość ta nie jest/nie będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została/nie zostanie dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy, a więc nie będzie stanowiła terenu budowlanego, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. W przeciwnym wypadku dostawa wskazanej nieruchomości będzie opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.
ITPP3/4512-553/15/JKinterpretacja indywidualna
  1. budynek
  2. nieruchomości
  3. zbycie nieruchomości
  4. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przez komornika w drodze licytacji publicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 10 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przez komornika w drodze licytacji publicznej.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dłużnik jest właścicielem nieruchomości dla której sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość jest niezabudowana. Składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 209 o powierzchni 11.500 m2. Dłużnik nie użytkuje nieruchomości. Zgodnie z informacją z urzędu gminy dla wskazanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Działka położona jest w terenie upraw rolnych. Zgodnie z ewidencją gruntów, prowadzoną przez starostwo powiatowe działka stanowi teren upraw rolnych. Dłużnik nabył wymienioną nieruchomość w dniu 5 marca 2014 r. W dniu 27 lutego 2015 r. dłużnik znajdował się w rejestrze podatników. Posiada numer NIP. Prowadził działalność gospodarczą od 2 marca 1998 r. Zawiesił działalność w dniu 2 lutego 2015 r. Zgodnie z klasyfikacją PKD działalność prowadzona była w zakresie: sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że dla opisanej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Dłużnik nie podejmował żadnych działań zmierzających do przekształcenia wymienionej nieruchomości w tereny budowlane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

W ocenie Zainteresowanego, sprzedaż zajętej nieruchomości w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega zwolnieniu od obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.) tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod budowę są zwolnione od VAT. Opodatkowana VAT jest sprzedaż gruntów zabudowanych i niezabudowanych, z czego w przypadku gruntów niezabudowanych, opodatkowane są wyłącznie działki budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Pozostałe grunty niezabudowane, w tym grunty leśne lub rolne, nieprzeznaczone pod zabudowę, są zwolnione od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że zbycie opisanej nieruchomości niezbudowanej będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, o ile faktycznie na dzień sprzedaży nieruchomość ta nie jest/nie będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została/nie zostanie dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy, a więc nie będzie stanowiła terenu budowlanego, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. W przeciwnym wypadku dostawa wskazanej nieruchomości będzie opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.