ITPP3/4512-493/15/JK | Interpretacja indywidualna

Zbycie opisanych nieruchomości niezbudowanych będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
ITPP3/4512-493/15/JKinterpretacja indywidualna
  1. grunt niezabudowany
  2. nieruchomości
  3. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2015 r. oraz pismem z dnia 7 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży terenów niezabudowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. został złożony wniosek, uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2015 r. oraz pismem z dnia 7 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży terenów niezabudowanych.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Powiat zamierza sprzedać dwie działki. Pierwsza działka to nieruchomość gruntowa o pow. 0,2172 ha. Wskazana nieruchomość gruntowa położona jest przy ul. Z. i stanowi własność Powiatu, którą nabył na podstawie umowy zamiany bez żadnych spłat lub dopłat (akt notarialny z dnia 4 grudnia 2009 r.). Obecnie działka wykorzystywana jest w części, jako teren zielony i w części, jako miejsce postojowe dla samochodów osobowych dla pracowników i interesantów pobliskiego budynku administracyjnego (nawierzchnia asfaltowa o pow. 950 m2). W stosunku do tej nieruchomości Powiat nie dokonywał ulepszeń stanowiących co najmniej 30% jej wartości początkowej i nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dla ww. działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała rady miejskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r.) teren ten jest oznaczony symbolem UP - teren zabudowy usług publicznych. Działka nr ... oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolem BZ - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Druga działka o nr ... to nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0294 ha. Nieruchomość stanowi własność Powiatu, którą nabył na podstawie umowy zamiany bez żadnych spłat lub dopłat (akt notarialny z dnia 4 grudnia 2009 r.). Obecnie działka wykorzystywana jest jako droga dojazdowa do parkingu. Dla ww. działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała rady miejskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r.) teren ten jest oznaczony symbolem UP - teren zabudowy usług publicznych. Działka nr 143/4 oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolem DR – droga.

Dodatkowo Powiat informuje, że działki nr ... i nr ... nabył od Gminy w drodze umowy zamiany. Strony dokonały zamiany bez spłat lub dopłat (nie naliczono VAT).

Powiat ponadto wskazał, że opisany parking jest to utwardzony plac, który jest wykorzystywany jako miejsca postojowe, ale nie posiada ani infrastruktury ani innych cech, które kwalifikują go jako budowlę w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane. Asfalt i droga przy budynku powstały jako utwardzenie dojazdu na początku lat 90-tych. Wskazane utwardzenie terenu nie mieści się w kategorii budowli w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy sprzedaż działki nr ... będzie podlegała opodatkowaniu VAT (jeżeli tak, to w jakiej wysokości), czy będzie zwolniona od opodatkowania...
  2. Czy sprzedaż działki nr ... będzie podlegała opodatkowaniu VAT (jeżeli tak, to w jakiej wysokości), czy będzie zwolniona od opodatkowania...

Stanowisko Wnioskodawcy.

  1. W ocenie Zainteresowanego, sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej oznaczonej działką nr ... o pow. 0,2172 ha będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy).
  2. W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr ... o pow. 0,0294 ha będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy). Od dnia 1 kwietnia 2013 r., w związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT definicji terenu budowlanego, w sytuacji gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy już kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków. W konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług (interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r.). Samo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie przesądza jeszcze o przeznaczeniu nieruchomości pod zabudowę (wyrok NSA z lipca 2013 r.).

Ze stanu faktycznego wynika, że dla ww. nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr ... i nr ... miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc. Dla przedmiotowych nieruchomości nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wobec tego sprzedaż ww. nieruchomości będzie zwolniona od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Analiza przedstawionych zdarzeń przyszłych oraz treść przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, ze sprzedaż opisanych nieruchomości gruntowych (jak wskazuje Wnioskodawca miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz droga dojazdowa do parkingu nie są budowlami w rozumieniu prawa budowlanego) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zbycie opisanych nieruchomości będzie zwolnione od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, o ile faktycznie na dzień sprzedaży nieruchomości nie są/nie będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wskazującym na przeznaczenie pod zabudowę oraz nie została/nie zostanie dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy, co oznacza, że nie będą stanowiły terenu budowlanego, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku do towarów i usług. W przeciwnym wypadku dostawa wskazanych nieruchomości byłaby opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy opisanych we wniosku zdarzeń przyszłych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.