ITPP3/4512-429/16-1/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Obowiązek opodatkowania transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania transakcji zamiany nieruchomości gruntowych - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania transakcji zamiany nieruchomości gruntowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Właściciel nieruchomości położonej w ... przy ul. ..., ..., ..., ..., ..., ..., oznaczonej jako działki nr 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11 o pow. łącznej 7.304 m2 , zapisane w ..., zwrócił się z wnioskiem o zamianę nieruchomości w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwałą Rady Miasta ... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: ... w ... .

Zgodnie z treścią art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:

  • odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
  • wykupienia nieruchomości lub jej części.

Realizacja powyższych roszczeń może nastąpić również w drodze przyznania przez Gminę właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej.

Została przeprowadzona pełna procedura, w wyniku której uznano roszczenie za zasadne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru oznaczonego symbolem ..., zatwierdzonym uchwałą nr ... Rady Miasta ... ww. działki znajdowały się w granicach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem ..., dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „zabudowa wielorodzinna”.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic ..., zatwierdzonym uchwałą ... Rady Miasta ... obecnie przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach jednostki planistycznej oznaczonej symbolem ..., dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „usługi-związane z turystyką, administracją, nauką, ochroną zdrowia” oraz przeznaczenie dopuszczalne: „usługi sportu i rekreacji, gastronomii, handlu oraz inne uzupełniające i wzbogacające przeznaczenie podstawowe, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, parkingi i drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej”.

Zatem zmiana planu spowodowała, iż korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe. Tym samym, został spełniony warunek wynikający z art. 36 cytowanej powyżej ustawy. Nieruchomość zamienna stanowiąca własność Gminy Miasta ... położona jest w ... przy ulicy ..., oznaczona geodezyjnie jako działka nr 129 z obrębu ... o powierzchni użytkowej 2.7190 ha, zapisana w księdze wieczystej ... i pozostaje niezabudowana.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic ..., zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta ... ..., działka nr 129 położona jest na obszarze jednostki planistycznej oznaczonej symbolem ..., dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi - wyłącznie jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego, zajmują najniższą kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną budynków zlokalizowanych na obowiązujących liniach zabudowy.

Zgodnie z aneksem ... 2016 r. do operatu szacunkowego z dnia ... 2016 r. wartość nieruchomości gminnej została oszacowana na kwotę 3.575.000 złotych. Nieruchomość osoby fizycznej została wyszacowana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia ... 2016 r. na kwotę 3.391.000 złotych. Zamiana wyżej wskazanych nieruchomości zostanie sfinalizowana w formie umowy cywilnoprawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz osoby fizycznej w ramach zamiany dokonanej w realizacji roszczenia wynikającego z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) tj. przyznania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części, a w tym przypadku w drodze przyznania przez Gminę właścicielowi nieruchomości zamiennej, stanowić będzie dostawę towarów i usług?
  2. Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz osoby fizycznej w ramach zamiany dokonanej w realizacji roszczenia wynikającego z art. 36 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. przyznania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części, w tym przypadku w drodze przyznania przez gminę nieruchomości zamiennej, podlega opodatkowaniem podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1) zamiana stanowi dostawę towarów, gdyż zamiana to przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w wyniku jej zawarcia dochodzi do przeniesienia prawa własności przedmiotu, umowa ta z kolei wyczerpuje przewidziany art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług warunek przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Grunty dla potrzeb opodatkowania VAT stanowią towary.

Ad. 2) przedmiotowa zamiana to odpłatna dostawa gruntów, zatem zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, jest bowiem kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.