ITPP3/4512-355/15/APR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji przez komornika.
ITPP3/4512-355/15/APRinterpretacja indywidualna
  1. komornik
  2. nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy prowadzi KW.... Postępowanie jest prowadzone przeciwko dłużnikom solidarnym: Halinie P. i Cezaremu P. Nieruchomość została zajęta w dniu 17 lipca 2013 r. w związku z brakiem zapłaty oraz wskutek wniosku wierzyciela. Dokonano opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Z czynności opisu wynika, że cała nieruchomość to grunt zabudowany tymczasowym budynkiem magazynowym z częścią biurowo-socjalną położony w G., oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 308/84; km 14, obręb G., o powierzchni 1.971 m2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka 308/84 znajduje się na terenie przewidzianym pod drogę. Wyżej opisany budynek jest parterowym, niepodpiwniczonym obiektem, o pow. użytkowej 576,80 m2, oddanym do użytkowania po modernizacji w 1998 r. Obiekt konstrukcji stalowej, obłożony płytami warstwowymi, dach kryty blachą trapezową. Budynek został wykonany jako obiekt tymczasowy do 2002 r. lub realizacji inwestycji docelowej.

Obiekt nadal jest wykorzystywany jako budynek magazynowo produkcyjny z częścią biurowo-socjalną. Mając na uwadze wiek budynku oraz technologię, w której powstał, zastosowane materiały do budowy i wykończenia, prowadzoną gospodarkę remontową oraz okresy trwałości poszczególnych elementów budynku, wynikające z naturalnego zużycia fizycznego oraz zużycia funkcjonalnego (zmiany na skutek m.in. postępu technologicznego w budownictwie, komfortu wykorzystania, innych oczekiwań co do standardu wykończenia, itp.) przyjęto, że ogólny stan budynku jest adekwatny do lat eksploatacji (wieku obiektu) i prowadzonej gospodarki remontowej, i wymaga przeprowadzenia remontu lub rozbiórki (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie przewidzianym pod drogę). Przedmiotowa nieruchomość – jak wynika z księgi wieczystej – została nabyta przez dłużników w dniu 9 czerwca 2010 r.

Zgodnie z oświadczeniem dłużnika z dnia 30 czerwca 2015 r., dłużnicy prowadzą działalność gospodarczą i są wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „P. i S.”. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług; w stosunku do przedmiotowej nieruchomości przysługiwało spółce prawo do odliczenia podatku VAT przy jej nabyciu; spółka nie poniosła nakładów przewyższających 30% początkowej wartości nieruchomości i nie skorzystała z prawa odliczenia podatku VAT od tych nakładów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży licytacyjnej od uzyskanej ceny ze sprzedaży nieruchomości należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży należy naliczyć i odprowadzić w imieniu dłużników podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle powyższych przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca zdefiniował pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany albo zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem dostawy albo będzie oddany w najem, dzierżawę, leasing, itp. Zarówno bowiem dostawa (nawet zwolniona od podatku), jak też najem, dzierżawa, albo leasing są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Analiza przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – przy sprzedaży (w trybie egzekucji komorniczej) opisanej we wniosku nieruchomości, składającej się z działki nr 308/84 oraz budynku magazynowego, nie należy naliczyć i odprowadzić podatku od towarów i usług. Dostawa ww. budynku magazynowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Pierwsze zasiedlenie miało bowiem miejsce w momencie nabycia nieruchomości przez spółkę cywilną prowadzoną przez dłużników, tj. w dniu 9 czerwca 2010 r. (z wniosku wynika, że po nabyciu budynek nie był przedmiotem ulepszeń przewyższających 30% jego wartości początkowej, które spowodowałyby zmianę momentu pierwszego zasiedlenia).

W konsekwencji, sprzedaż działki gruntu nr 308/84, na którym posadowiony jest ww. budynek – stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – również będzie podlegała zwolnieniu od podatku.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.