ITPP3/4512-22/15/AT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
ITPP3/4512-22/15/ATinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. działki
 5. nieruchomości
 6. obiekt
 7. pierwsze zasiedlenie
 8. podatnik
 9. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 8. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu ... 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną nabył działkę zabudowaną o powierzchni ...ha i oznaczeniu ... na potrzeby prowadzonej działalności. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działka określona jest jako grunty rolne zabudowane. Nabycie działki zabudowanej ... było zwolnione od VAT.

Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków oraz stanem faktycznym, działka ... zabudowana jest czterema budynkami o powierzchni zabudowy ... m2 oraz dwiema wiatami o powierzchni zabudowy ... m2. Budynki, zgodnie z wypisem z kartoteki budynków, stanowią: budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa.

Z tytułu braku przydatności części działki ... oraz posadowionych na niej budynków i budowli do profilu prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza wydzielić część działki zabudowanej i wystawić ją do sprzedaży.

W wyniku podziału działki zabudowanej ... powstaną dwie działki zabudowane o powierzchni ...ha oraz ...ha.

Na działce o powierzchni ...ha pozostaną .. budynki o powierzchni zabudowy ... m2, a na działce o powierzchni ...ha pozostaną .. budynki o powierzchni zabudowy ... m2 oraz .. wiaty o powierzchni zabudowy ... m2.

Działka zabudowana o powierzchni ...ha zostanie wystawiona do sprzedaży. Działka zabudowana o powierzchni ...ha będzie w dalszym ciągu wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności.

Na nieruchomości ani w samych budynkach i budowlach nie były prowadzone żadne prace powodujące wzrost wartości nieruchomości.

Jest to pierwsza nieruchomość, jaką Wnioskodawca zamierza sprzedać, oraz nie planuje On w najbliższym okresie sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości zabudowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej o powierzchni ...ha powstałej z podziału nieruchomości ..., jest zwolniona od VAT, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – art. 43 ust. 1 pkt 10a...

Wnioskodawca sądzi, że w związku z faktem, iż podstawą prowadzonej działalności jest naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z) oraz sprzedaż nieruchomości jest planowana pierwszy raz, wcześniej nigdy nie sprzedał oraz nie planuje w najbliższym czasie sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości, czynność można potraktować jako jednorazową niezwiązaną z działalnością. Przedmiotowa działka nie została nabyta tylko i wyłącznie w celu jej dalszej odsprzedaży, a większa część działki pozostałej po podziale będzie w dalszym ciągu wykorzystywana na potrzeby działalności. Ponadto sprzedawana działka zabudowana została zakupiona jako nieruchomość zwolniona od VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że działka zabudowana powstała z podziału działki ... podlega zwolnieniu od VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – art. 43 ust. 1 pkt 10a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 14 ustawy, definiuje pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem sprzedaży albo będzie oddany w najem, bądź dzierżawę. Zarówno bowiem dostawa, jak też najem, bądź dzierżawa, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy czym zaznaczyć należy, że przewidziane przepisami prawa podatkowego określone konsekwencje wystąpienia pierwszego zasiedlenia odnosić można wyłącznie względem zasiedlonego budynku, budowli lub jego części. Innymi słowy, konsekwencje podatkowoprawne zasiedlenia budynku, budowli, lub jego części odnosić można wyłącznie do zasiedlonej części obiektu (np. całości lub tylko jego części).

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca wraz z żoną nabył w dniu ... 2013 r. działkę zabudowaną o powierzchni ...ha (...) na potrzeby prowadzonej działalności. Nabycie tej działki było zwolnione od VAT. Z tytułu braku przydatności części działki ... oraz posadowionych na niej budynków i budowli do profilu prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza wydzielić część działki zabudowanej i wystawić ją do sprzedaży. W wyniku podziału działki zabudowanej ... powstaną dwie działki zabudowane o powierzchni ...ha oraz ...ha. Na działce o powierzchni ...ha pozostaną ... budynki o powierzchni zabudowy ... m2 oraz ... wiaty o powierzchni zabudowy ... m2. Działka zabudowana o powierzchni ...ha zostanie wystawiona do sprzedaży.

Na nieruchomości ani w samych budynkach i budowlach nie były prowadzone żadne prace powodujące wzrost wartości nieruchomości.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że – po stronie Wnioskodawcy – dostawa wskazanej zabudowanej nieruchomości o powierzchni ...ha – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – zostanie dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazana czynność dokonana zostanie bowiem w ścisłym związku z prowadzoną działalnością, albowiem dotyczyć będzie nieruchomości nabytej na cele prowadzonej działalności (tu: nabytej działki nr ... na te cele, a następnie podzielonej), co wyczerpuje znamiona art. 15 ust. 2 ustawy. Dostawa ta będzie zatem uprawniała Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia od podatku. Podstawą do zastosowania tego zwolnienia – jak słusznie wskazuje Wnioskodawca – będzie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Ponadto należy uwzględnić normę art. 29a ust. 8 ustawy. Jak bowiem wynika z okoliczności sprawy nieruchomość była przedmiotem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, jednakże nie upłynęły od niego dwa lata (pierwsze zasiedlenie miało miejsce w momencie nabycia nieruchomości nr ..., z podziału której powstała m.in. działka o powierzchni ...ha, w dniu ... 2013 r.). Wobec tego przedmiotowa dostawa nie może korzystać ze zwolnienia w oparciu o normę art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy do czasu upływu wskazanego okresu (2 lata). Jednocześnie z całokształtu opisanej we wniosku sytuacji nie wynika, że w stosunku do obiektów znajdujących się na nieruchomości Wnioskodawcy były prowadzone prace powodujące wzrost wartości nieruchomości oraz że przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z jej nabyciem (nabycie nieruchomości nr ... było zwolnione od VAT). Zaznacza się bowiem, że zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, stosuje się w zakresie, w jakim dostawa budynków, budowli lub ich części jest nieobjęta dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Reasumując, pomimo potwierdzenia części poglądów Wnioskodawcy, że wskazana dostawa zabudowanej nieruchomości o powierzchni ...ha – po stronie Wnioskodawcy – będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy (do czasu upływu 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia), z uwagi na stwierdzenie, że czynność tą można potraktować jako niezwiązaną z działalnością, Jego stanowisko uznano za nieprawidłowe.

Zaznacza się, że interpretacja nie wywołuje skutków podatkowoprawnych względem żony Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.