ITPP3/4512-182/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
ITPP3/4512-182/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. majątek prywatny
  2. nieruchomości
  3. podatnik
  4. sprzedaż
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

W toku postępowania egzekucyjnego o sygnaturze Km xx Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym, Kancelaria Komornicza, pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r. dokonał zajęcia nieruchomości położonej pod adresem M., Gmina, dla której Sąd Rejonowy, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą xyz. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej dłużników: T. K. i A. K. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w M., Gmina, działka nr xy. Nieruchomość rolna zabudowana o pow. 0,3514 ha, położona niedaleko wiaduktu kolejowego na drodze w kierunku O. Jest to siedlisko byłego niewielkiego gospodarstwa rolnego z niewielką powierzchnią gruntu rolnego. Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy stanowią zabudowę siedliska. Budynek mieszkalny wzniesiony w 1960 r. parterowy z poddaszem nieużytkowym wykorzystywanym jako strych i podpiwniczeniem, murowany z żużlobetonowych pustaków i cegły oraz żelbetowymi stropami nad piwnicami. Na obu szczytach dobudowano wejścia z sieniami. Z prawej strony stan dobudówki jest zły, a szczególnie stropodach. Z lewej strony jest dobudówka - w trakcie prac wykończeniowych. Strop w części głównej budynku nad parterem jest częściowo żelbetowy i drewniany - w stanie złym. Schody wewnętrzne i zewnętrzne do piwnicy betonowe, a na strych drabina. Poddasze stanowi jedno pomieszczenie i poruszanie się w części stropu drewnianego jest ryzykowne. Konstrukcja dachowa jest drewniana z połacią dachową pokrytą eternitem falistym. Brak rynien i rur spustowych. Stolarka okienna częściowo wymieniona na PCV, a drewniana znacznie zużyta. Stolarka drzwiowa drewniana, a wejście w lewej dobudówce ma drzwi z PCV. Funkcjonalność i standard wykończenia budynku niskie. W budynku są dwie oddzielne instalacje co., elektryczna i wodno-kanalizacyjna (szambo). Stan techniczny ledwie dostateczny. Ciepłochronność budynku niska. Powierzchnia użytkowa budynku jest równa 148,07 m2. Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 153 m2. Część starsza wzniesiona w 1960 r. murowana z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej eternitem falistym - częściowo uszkodzonym ma powierzchnię użytkową ok. 105 m2, a nowsza wzniesiona ok. 1998 r. o powierzchni użytkowej ok. 23 m2 murowana z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej eternitem. Stan techniczny budynku gospodarczego dostateczny. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku jest równa 128 m2. Teren zabudowany ogrodzony płotem z elementów żelbetowych i ze stalowych.

W toku czynności egzekucyjnych ustalono, zgodnie z odpowiedzią Urzędu Skarbowego z dnia 3 marca 2015 r., że dłużnik T. K. prowadzi działalność gospodarczą, natomiast dłużniczka A. K. nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z oświadczeniem dłużnika złożonym do akt, dłużnik oświadczył, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi elektryczne wykonywane u indywidualnych klientów. W nieruchomości pod tym adresem nie wykonuje działalności gospodarczej. Nieruchomość nie jest i nigdy nie była wykorzystywana do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z oświadczeniem dłużników nieruchomość nie była wydzierżawiana, nie była oddana w najem ani oddana w użytkowanie w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dłużnicy oświadczyli, że nieruchomość jest ich majątkiem prywatnym, nie związanym i nie wykorzystywanym w żaden sposób do prowadzenia działalności gospodarczej, przy nabyciu nieruchomości nie powstało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, przy nabyciu nie został naliczony ani zapłacony podatek od towarów i usług do Urzędu Skarbowego. Dłużnicy oświadczyli, że dokonali ulepszeń budynku mieszkalnego, ulepszenia przekroczyły 30% wartości budynku, nie są w stanie podać dat ulepszeń, oświadczają, że budynek gospodarczy również został ulepszony, ulepszenia również przekroczyły 30% wartości budynku gospodarczego, dłużnicy nie są w stanie określić dokładnych dat dokonanych ulepszeń. Przy dokonaniu ulepszeń budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego nie powstało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Dłużnik T. K. oświadczył, że budynki pod tym adresem i cała nieruchomość nie figuruje w ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej dłużnika. Dłużnik T. K. utrzymuje się z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dłużniczka A. K. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy sprzedaży w drodze licytacji w postępowaniu egzekucyjnym zajętej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą xyz, komornik sądowy jako płatnik podatku od towarów i usług będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług... W przypadku odpowiedzi twierdzącej Wnioskodawca (komornik) prosi o podanie w jakiej wysokości naliczyć podatek.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie organu egzekucyjnego, przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze licytacji w postępowaniu egzekucyjnym nie powstaje obowiązek naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie uregulowania zawartego w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w myśl art. 2 pkt 6 powołanej ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa przedmiotowej nieruchomości, o której mowa we wniosku, w drodze licytacji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż - jak wskazano we wniosku - nieruchomość stanowi majątek prywatny, który nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. W opisanej we wniosku sytuacji dłużnicy nie wystąpią w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu ustawy. Zatem sprzedaż licytacyjna będzie sprzedażą majątku osobistego dłużników, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego komornik sądowy nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy (komornika sądowego) przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.