ITPP3/4512-123/15/AT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości.
ITPP3/4512-123/15/ATinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. nieruchomości
 5. obiekt
 6. pierwsze zasiedlenie
 7. podatnik
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku wewnątrzwspólnotowego nabycia
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 8. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w części nieruchomości gruntowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w części nieruchomości gruntowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr ... o powierzchni użytkowej ... m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej ... m2 oraz udziałem w wysokości ... części w nieruchomości wspólnej, położonej w budynku mieszkalnym, usytuowanym na nieruchomości, która w udziale ... części stanowi własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym ... o powierzchni ... ha, położnej w ... przy ul. .... Skarb Państwa jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz 2603, z późn. zm.), zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje Starosta wykonując zadania z zakresu administracji rządowej.

Wojewoda ... zarządzeniem nr ... z dnia ... 2015 r. wyraził zgodę ... na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przedmiotowej nieruchomości na rzecz najemcy – Pana ....

Zgodnie z ustaleniami zarządzenia, Wojewoda .... wyraził zgodę ... na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. Wysokość bonifikaty wynosi:

 1. ...% ceny sprzedaży za każdy pełny rok najmu, jeżeli cena sprzedaży zostanie uregulowana najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
 2. ...% ceny sprzedaży za każdy pełny rok najmu, jeżeli cena sprzedaży zostanie rozłożona na raty, a pierwsza wpłata zostanie dokonana najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Łączna wysokość bonifikaty od ceny sprzedaży nie może przewyższać:

 1. ...% ceny - w przypadku jeżeli cena sprzedaży zostanie uregulowana najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
 2. ...% ceny - w przypadku jeżeli cena sprzedaży zostanie rozłożona na raty, a pierwsza wpłata zostanie dokonana najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Oszacowana wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr ... wynosi ... zł, wartość udziału w prawie własności gruntu i w prawie własności części wspólnych wynosi ... zł, co stanowi łączną wartość ustaloną jako cenę sprzedaży ... zł.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze umowy cywilnej z zachowaniem formy aktu notarialnego.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w wielorodzinnym budynku mieszalnym wybudowanym w 1974 roku.

W dniu ... 1985 roku zawarta została, na podstawie przydziału mieszkania, umowa najmu pomiędzy ... w ..., jako Zakładem pracy, a Panem ..., jako pracownikiem. Z treści umowy wynika, iż Zakład pracy oddaje, a pracownik bierze w najem mieszkanie funkcyjne nr ... przy ul. ... w ..., a umowę zawiera się na czas trwania stosunku pracy. Następnie w dniu ... 1996 roku została zawarta na czas nieokreślony umowa najmu pomiędzy ... w ..., jako wynajmującym, a Panem ..., jako najemcą, dotycząca lokalu mieszkalnego nr ... położonego w ... przy ul. ....

Decyzją z dnia ...2002 roku oraz protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia ... 2002 roku orzeczono wygaśnięcie prawa trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz ... w ... w stosunku do przedmiotowej nieruchomości, wobec czego Starosta ..., jako reprezentujący Skarb Państwa (właściciela przedmiotowej nieruchomości), wszedł w prawa i obowiązki wynajmującego, w dotychczas zawartej umowie najmu.

W dniu ... 2002 roku została zawarta na czas nieokreślony umowa najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy Starostą ... wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej jako wynajmującym, a Panem ... jako najemcą, dotycząca ww. lokalu i obowiązuje do chwili obecnej.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym ... położona w ... przy ul. ... nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków działka wykazana jest jako inne tereny zabudowane oznaczone symbolem ....

Jednocześnie nadmieniono, że Starostwo ... w ... reprezentując we Wspólnocie Mieszkaniowej ... Skarb Państwa, jako właściciela części lokali mieszkalnych, w tym lokal nr ... przeznaczony do sprzedaży, w roku 2010 partycypowało w kosztach wykonana termomodernizacji przedmiotowego budynku, która obejmowała wykonanie następującego zakresu prac i robót:

 1. Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację,
 2. Docieplenie ścian zewnętrznych,
 3. Remont dachu – wykonanie nowego pokrycia + docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej,
 4. Częściowa wymiana stolarki okienno-drzwiowej,
 5. Usprawnienie systemu grzewczego płukanie instalacji + montaż zaworów podpionowych,
 6. Wykonanie prac przygotowawczych i robót dodatkowych,
 7. Nadzór inwestorski.

Koszt wykonania dokumentacji technicznej poz. 1, zgodnie z umową z dnia ... 2009 r., wyniósł ... zł brutto. Koszty robót termomodernizacyjnych poz. od 2 do 6 wykonanych w 2010 r. zgodnie z kosztorysem powykonawczym wyniósł ... zł brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego poz. 7 wyniósł ...% wartości wykonanych robót, tj. ... zł x ... % = ... zł brutto.

Łączny koszt robót termomodernizacyjnych budynku przy ul. ... wyniósł ... zł brutto. Na powyższe koszty składa się:

 1. Koszt wykonania dokumentacji technicznej ... zł brutto,
 2. Koszty robót termomodernizacyjnych ... zł brutto,
 3. Koszt nadzoru inwestorskiego ... zł brutto.

Na sfinansowanie robót termomodernizacyjnych Wspólnota Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt, który jest spłacany na bieżąco z wpłat na fundusz remontowy.

Skarb Państwa będący właścicielem ... lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w części wspólnej i gruncie poniósł koszty wynikające z ułamka udziału, tj. ... w kwocie ... zł brutto.

Koszt robót termomodernizacyjnych dotyczących lokalu nr ... wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem w części wspólnej i gruncie wynika z ułamka udziału, tj. ... i ... zł brutto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w części nieruchomości gruntowej powinna być zwolniona od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (grunt oraz pomieszczenia przynależne), będących własnością Skarbu Państwa, powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 oraz art. 29a ust 8 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Wnioskodawca uważa, że dostawa lokalu mieszkalnego nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W stosunku do tego obiektu nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy – Powiatowi ... – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca wskazuje, że decyzją z dnia ... 2002 roku orzeczono wygaśnięcie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ... w ... w stosunku do przedmiotowej nieruchomości i w związku z tym Starosta ... wszedł w prawa i obowiązki wynajmującego, w dotychczas zawartej umowie najmu. Tak wiec od sierpnia 2002 r do chwili obecnej obowiązuje umowa najmu pomiędzy Starostą .... reprezentującym Skarb Państwa a najemcą lokalu przeznaczonego do sprzedaży. Dostawa będzie dokonana na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wnioskodawca twierdzi, że rolę podatnika podatku od towarów i usług w związku z przedmiotową dostawą będzie pełnił Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121, z późn. zm.), osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

W myśl art. 34 ww. Kodeksu, Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych.

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, organami powiatu są rada powiatu i zarząd. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy), który – w myśl art. 33 tej ustawy – wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Co istotne, w skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie (art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym). Z przepisu art. 34 ust. 1 ww. ustawy wynika ponadto, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Jak wynika z powyższych regulacji prawnych, starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą, służącą zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno-organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji.

Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) są jednostkami podziału terytorialnego, posiadają osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie mają jednak własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urzędy te realizując zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występują wyłącznie jako jednostki organizacyjne działające w imieniu i na rzecz ww. osób prawnych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 581, z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

Jednocześnie, w świetle art. 11a ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepis art. 11 ust. 1 stosuje się do czynności prawnych lub czynności procesowych podejmowanych na rzecz lub w interesie Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

Z art. 23 ust. 1 tej ustawy wynika, że zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58-60 oraz art. 60a, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Jak wynika z powyższego starosta działa jako organ jednostki samorządu terytorialnego, a zatem wszelkie podejmowane przez niego działania są w istocie działaniami podejmowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednocześnie starosta – w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – działa jako reprezentant Skarbu Państwa. Skarb Państwa w transakcjach dotyczących gospodarki nieruchomościami nie występuje jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W każdym takim przypadku, podmiotami, które to czynią są jednostki organizacyjne, na ogół wyodrębnione w tym celu.

Organem reprezentującym Skarb Państwa w związku z gospodarowaniem nieruchomościami jest starosta. Wynika to z powołanego wyżej art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, o czym stanowi art. 15 ust. 6 ustawy.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 14 ustawy, definiuje pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem sprzedaży albo będzie oddany w najem, bądź dzierżawę. Zarówno bowiem dostawa, jak też najem, bądź dzierżawa, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy czym zaznaczyć należy, że przewidziane przepisami prawa podatkowego określone konsekwencje wystąpienia pierwszego zasiedlenia odnosić można wyłącznie względem zasiedlonego budynku, budowli lub jego części. Innymi słowy, konsekwencje podatkowoprawne zasiedlenia budynku, budowli, lub jego części odnosić można wyłącznie do zasiedlonej części obiektu (np. całości lub tylko jego części).

W kontekście powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Powyższy przepis oznacza, że wskazane czynności podlegają opodatkowaniu VAT, lecz korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

W myśl zapisów art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca planuje sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr ... o powierzchni użytkowej ... m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej ... m2 oraz udziałem w wysokości ... części w nieruchomości wspólnej, położonej w budynku mieszkalnym, usytuowanym na nieruchomości, która w udziale ... części stanowi własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym ... o powierzchni ... ha, położnej w .... Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze umowy cywilnej z zachowaniem formy aktu notarialnego. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa położona jest w wielorodzinnym budynku mieszalnym wybudowanym w 1974 roku.

W dniu ... 1985 roku zawarta została, na podstawie przydziału mieszkania, umowa najmu pomiędzy ... w ..., jako Zakładem pracy, a Panem ..., jako pracownikiem. Następnie w dniu ... 1996 roku została zawarta na czas nieokreślony umowa najmu pomiędzy ..., jako wynajmującym, a Panem ..., jako najemcą, dotycząca lokalu mieszkalnego nr ... położonego w ....

Decyzją z dnia ... 2002 roku oraz protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia ... 2002 roku orzeczono wygaśnięcie prawa trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz ... w stosunku do przedmiotowej nieruchomości, wobec czego Starosta ..., jako reprezentujący Skarb Państwa (właściciela przedmiotowej nieruchomości), wszedł w prawa i obowiązki wynajmującego, w dotychczas zawartej umowie najmu. W dniu ... 2002 roku została zawarta na czas nieokreślony umowa najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy Starostą ... wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej jako wynajmującym, a Panem ... jako najemcą, dotycząca ww. lokalu i obowiązuje do chwili obecnej.

Starostwo ... w roku 2010 partycypowało w kosztach wykonana termomodernizacji przedmiotowego budynku.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że opisana we wniosku dostawa, jako dokonana przez Powiat działający w charakterze podatnika, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. Podstawą do zastosowania tego zwolnienia – jak słusznie wskazuje Wnioskodawca – będzie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto należy uwzględnić normę art. 29a ust. 8 ustawy. Jak bowiem wynika z okoliczności sprawy nieruchomość była przedmiotem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, od którego upłynęły dwa lata.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.