ITPP3/443-719/14/AT | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości przez podmiot, który nie jest podatnikiem.
ITPP3/443-719/14/ATinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. nieruchomości
 4. podatnik
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 11 lutego 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W drodze dziedziczenia, po ojcu zmarłym w dniu ... 2012 r., Wnioskodawca nabył udziały w nieruchomości położonej w miejscowości ... w gminie .... Akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony ... 2013 r. Pozostałymi właścicielami nieruchomości są inni spadkobiercy zmarłych wcześniej dziadków, do których ta nieruchomość pierwotnie należała – ich dwie żyjące córki, synowa (żona nieżyjącego syna), wnuki (dzieci nieżyjącego syna) oraz brat Wnioskodawcy. Osoby te (pozostali właściciele gospodarstwa) posiadają udziały o różnej wielkości i nie każdej działki. Nieruchomość ta (gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni ... ha oraz ... ha nieużytków) składa się z następujących działek:

 • nr działki: ..., wielkość udziału Wnioskodawcy ..., oznaczenie użytku Ps IV/B-RIVa, powierzchnia użytku ..., powierzchnia działki ...;
 • nr działki: ..., wielkość udziału Wnioskodawcy ..., oznaczenie użytku Ps IV, powierzchnia użytku ..., powierzchnia działki ...;
 • nr działki: ..., wielkość udziału Wnioskodawcy ..., oznaczenie użytku RIVb/RV/N, powierzchnia użytku ..., ..., powierzchnia działki ...;
 • nr działki: ..., wielkość udziału Wnioskodawcy ..., oznaczenie użytku RIIIa/RIVa/RIVb/PsIV/N, powierzchnia użytku .../.../.../.../..., powierzchnia działki ...;
 • nr działki: ..., wielkość udziału Wnioskodawcy ..., oznaczenie użytku ŁIV, powierzchnia użytku ..., powierzchnia działki ...;
 • nr działki: ..., wielkość udziału Wnioskodawcy ..., oznaczenie użytku ŁIV, powierzchnia użytku ..., powierzchnia działki ....

Działka nr ... jest częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym, stodołą i oborą – wszystkie budynki mają po kilkadziesiąt lat (przedwojenna zabudowa) i są w złym stanie technicznym. Płacony jest od tej działki podatek rolny na rzecz Gminy ....

Na działce nr ... znajduje się budynek mieszkalny oddany do użytku w 2008 r. Płacony jest od tej działki podatek rolny oraz podatek od nieruchomości za ww budynek mieszkalny o pow. ... m2 na rzecz Gminy ..... Działki ..., ..., ..., ... są działkami niezabudowanymi. Płacony jest od tych działek podatek rolny – na rzecz Gminy ....

Teren, na którym znajdują się wszystkie działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast opracowane „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy ...” lokuje miejscowość ... w strefie III o przeznaczeniu rolniczo-gospodarczym.

Wszyscy właściciele posiadający udziały w ww nieruchomości – gospodarstwie rolnym i nieużytkach – chcą ją sprzedać w całości, jednemu nabywcy. Nabywca ten jest rolnikiem, prowadzi sąsiednie gospodarstwo rolne. Nabywca nabędzie tę nieruchomość w celu powiększenia własnego gospodarstwa rolnego i na cele rolnicze – stosowne oświadczenie nabywcy zostanie zamieszczone w aktach notarialnych sprzedaży.

W związku z tym, iż część z osób uczestniczących w transakcji sprzedaży jako sprzedający, nie posiada udziałów w jednej lub dwóch działkach wchodzących w skład całej nieruchomości – sprzedaż nastąpi trzema aktami notarialnymi, tak aby osoby wymienione w akcie notarialnym jako sprzedający były właścicielami wszystkich działek, których dany akt dotyczy. Wszystkie akty dotyczące sprzedaży przedmiotowego gospodarstwa zostaną sporządzone dla jednego nabywcy i jednocześnie w tym samy dniu.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dochód Wnioskodawcy – z udziałów – przy sprzedaży całej opisanej powyżej nieruchomości – gospodarstwa rolnego nieużytków – nabytej w drodze dziedziczenia, a sprzedawanej rolnikowi, na cele rolnicze, będzie zwolniony z zapłaty VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie udziałów w ww. nieruchomości jest zwolnione od podatku od towarów i usług. Sprzedaż ta ma charakter incydentalny, jest sprzedażą części majątku osobistego, który Wnioskodawca nabył w drodze spadku po ojcu, a sprzedaż nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Ponadto jest zwolniona od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług: „dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane” (sprzedane zostaną tereny rolnicze i nieużytki, a nie tereny budowlane), sprzedawane działki nie są objęte żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który mógłby przewidywać zmianę sposobu użytkowania gruntów na inny niż rolniczy. Także opracowane dla gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lokuje miejscowość ... w Strefie III o przeznaczeniu rolniczo-gospodarczym.

Zwolnieniu podlegają także – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 „dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku budowli lub ich części upłyną okres krótszy niż 2 lata”, a zgodnie z art. 29a ust. 8, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowali z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Wszystkie budynki na działce nr ... są budynkami przedwojennymi, a dom na dz. nr ... został oddany do użytkowania w 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego należy stwierdzić – mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> – że okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawcę za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, że powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

W niniejszej sprawie można więc uznać, że miało miejsce wykorzystywanie wyłącznie do celów prywatnych w całym okresie posiadania wyłącznie pod warunkiem, że Wnioskodawca nie dokonywał żadnych czynności przygotowawczych do zbycia, w szczególności inicjujących zmianę przeznaczenia gruntu, jego uzbrojenie.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowych udziałów w nieruchomości. Pomimo, że przedmiot dostawy spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży udziałów w nieruchomości Wnioskodawca działa w charakterze handlowca. Okoliczności sprawy nie wskazują, aby opisane we wniosku udziały w nieruchomości zostały nabyte w celach handlowych (nabyto udziały w drodze dziedziczenia). Tym samym brak podstaw do konkluzji pozwalającej przypisać Wnioskodawcy statusu podatnika podatku od towarów i usług.

Sprzedając opisane we wniosku udziały w nieruchomości, Wnioskodawca korzystać będzie z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wnioskodawca dokonywać będzie zbycia udziałów w nieruchomości należących do majątku prywatnego.

Z powołanych wyroków wynika bowiem, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną) a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań – sprzedaż udziałów w nieruchomości należących do majątku prywatnego – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że w przypadku podmiotu niebędącego podatnikiem VAT nie może być ponadto mowy o zastosowaniu zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z daną czynnością, albowiem zwolnienia w tym zakresie mają zastosowanie w przypadku podatników, a wiec względem podmiotów, wobec których znajduje zastosowanie reżim opodatkowania tym podatkiem. W szczególności więc w sytuacji dostawy udziałów w niezabudowanych działkach gruntu nie mają zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, natomiast w sytuacji dostawy udziałów w zabudowanych działkach nie znajdują zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w powiązaniu z art. 29a ust. 8 ustawy, przewidujące odpowiednio zwolnienia od podatku z tytułu dostawy: terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane; budynków, budowli lub ich części, na warunkach wskazanych w tych przepisach.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności), w drodze dziedziczenia nabył udziały w nieruchomości. Pozostałymi właścicielami nieruchomości są inni spadkobiercy. Osoby te (pozostali właściciele gospodarstwa) posiadają udziały o różnej wielkości i nie każdej działki. Nieruchomość ta (gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni ... ha oraz ... ha nieużytków) składa się z szeregu działek – niezabudowanych i zabudowanych. W związku z tym, iż część z osób uczestniczących w transakcji sprzedaży jako sprzedający, nie posiada udziałów w jednej lub dwóch działkach wchodzących w skład całej nieruchomości – sprzedaż nastąpi trzema aktami notarialnymi, tak aby osoby wymienione w akcie notarialnym jako sprzedający były właścicielami wszystkich działek, których dany akt dotyczy. Wszystkie akty dotyczące sprzedaży przedmiotowego gospodarstwa zostaną sporządzone dla jednego nabywcy i jednocześnie w tym samy dniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii możliwości skorzystania ze zwolnienia od VAT czynności sprzedaży przez Niego posiadanych udziałów w nieruchomości – gospodarstwa rolnego nieużytków – nabytej w drodze dziedziczenia, a sprzedawanej rolnikowi, na cele rolnicze.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie działał w związku z opisaną sprzedażą w charakterze podatnika i w rezultacie – wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku – nie będzie mógł korzystać w związku z tą transakcją ze zwolnienia od podatku.

W związku z powyższym, pomimo częściowego podzielenia twierdzenia Wnioskodawcy sprowadzających się do poglądów, że wskazana we wniosku sprzedaż nie jest przedmiotem działalności gospodarczej, z uwagi na stwierdzenia odnoszące się do możliwości skorzystania ze zwolnień w zakresie podatku od towarów i usług, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Zaznacza się, że interpretacja nie wywołuje skutków podatkowoprawnych względem pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny (w szczególności wskazujący na zorganizowane działania Wnioskodawcy w kontekście wskazanego orzecznictwa), interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.