ITPP2/4512-663/15/AgW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
ITPP2/4512-663/15/AgWinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. nieruchomości
  3. opodatkowanie
  4. stawka podstawowa podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Właścicielami nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej przedmiot przyszłej umowy sprzedaży są małżonkowie na prawach wspólności ustawowej, będący rolnikami opłacającymi podatek rolny. Pani prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną w żaden sposób z nieruchomościami będącymi przedmiotem planowanej umowy sprzedaży, nie wchodzą one ponadto w skład przedsiębiorstwa i nie są wykorzystywane dla potrzeb tej działalności (PKD XXX). Działalność gospodarczą prowadzi Pani w zakresie umożliwiającym kontynuacje ubezpieczenia w KRUS. Mąż Pani nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej, jest podatnikiem VAT czynnym (VAT-5 z dnia 15 marca 2006 r.) - zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

W dniu 8 lipca 2008 r. zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przewidująca, że umowa przenosząca własność (przyrzeczona) zawarta zostanie po uchwaleniu przez właściwą radę miejską planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod budownictwo przemysłowe umożliwiające budowę elektrowni cieplnej. Strony przewidziały jednocześnie możliwość zawarcia umowy przenoszącej własność (przyrzeczonej) jeszcze przed uchwaleniem ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie wykorzystywana dla celów rolniczych (pod uprawy) i taki stan rzeczy trwać będzie do czasu ewentualnego zawarcia umowy przenoszącej własność (przyrzeczonej).

Ponadto kupujący, na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, odpłatnie dysponuje przedmiotem umowy na cele budowlane, tj. dla prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji, w tym dla przeprowadzenia badań geologicznych gruntu i pomiarów geodezyjnych.

Przedmiot umowy stanowi niezabudowana nieruchomość gruntowa, która w momencie zawarcia umowy przedwstępnej objęta była studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy G. zatwierdzonego uchwałą XXX Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2005 r., zgodnie z którym przeznaczona była na cele rolne oraz do zalesienia. Nieruchomość nabyta została przez obecnych właścicieli (sprzedających) w 1996 r. i od tego czasu wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem (pod uprawy). Obecnie przedmiotowa nieruchomość gruntowa objęta jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy G. zatwierdzonym uchwałą XXX Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r., zgodnie z którym przeznaczona została pod elektrownię gazową. Rada Miejska podjęła w dniu 24 września 2014 r. uchwałę XXX w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy G. Zgodnie z planowanymi zmianami przedmiotowe nieruchomości przeznaczone mają być pod elektrownię węglową. Nieruchomość, która stanowić ma przedmiot umowy przenoszącej własność (przyrzeczonej) nie wyczerpuje całego areału wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez sprzedających (Wnioskodawczynię i jej męża). W odniesieniu do gruntu będącego przedmiotem sprzedaży nie została i nie zostanie wydana do momentu zbycia decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu przedmiotowej sprzedaży nieruchomości powstanie zobowiązanie w VAT, czy też sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT lub będzie z tego podatku zwolniona, przy założeniu, że sprzedaż nieruchomości nastąpi po uchwaleniu przez właściwą Radę Miejską planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod budownictwo przemysłowe umożliwiające budowę elektrowni cieplnej, bądź też przed podjęciem takiej uchwały...

Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro niezabudowaną nieruchomość gruntową, o której mowa we wniosku, oddano na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej do odpłatnego dysponowania na cele budowlane sprzedającą należy uznać za podatnika podatku od towarów i usług. W związku z powyższym planowana czynność nie będzie wyłączona z opodatkowania, lecz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W sytuacji, gdy sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej nastąpi przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przewidującego jej przeznaczenie pod zabudowę i dla nieruchomości tej na dzień sprzedaży nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jej przedmiotem nie będzie bowiem teren budowlany w rozumieniu art. 2 ust. 33 ustawy.

Natomiast w przypadku gdy sprzedaż działki zostanie dokonana po uchwaleniu ww. planu, przewidującego jej przeznaczenie pod zabudowę – nie będzie ona korzystała ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Sprzedaż ta nie będzie także objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy, o ile nie była ona wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej, tj. w przypadku gdy odpłatne udostępnienie jej kupującemu było opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – jak wynika z art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do brzmienia art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z poźn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W świetle powyższego grunt spełnia definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - na podstawie ust. 2 ww. artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie regulacji art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro niezabudowana nieruchomość gruntowa, o której mowa we wniosku, oddana została kupującemu na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, do odpłatnego dysponowania na cele budowlane, to w przypadku jej sprzedaży wystąpi Pani w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, planowana czynność nie będzie wyłączona z opodatkowania, lecz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W sytuacji, gdy sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej nastąpi przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przewidującego jej przeznaczenie pod zabudowę i dla nieruchomości tej na dzień sprzedaży nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania, będzie ona korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jej przedmiotem nie będzie bowiem teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Natomiast w przypadku gdy sprzedaż działki gruntu zostanie dokonana po uchwaleniu ww. planu, przewidującego jej przeznaczenie pod zabudowę, nie będzie ona korzystała ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Sprzedaż ta nie będzie także objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż okoliczności sprawy wskazują, że nie była ona wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej, tj. odpłatne udostępnianie jej kupującemu było opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W takim przypadku jej sprzedaż będzie opodatkowana 23% stawką podatku, gdyż jej przedmiotem będzie teren budowlany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Jednocześnie należy stwierdzić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.