ITPP2/4512-638/15/KK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej.
ITPP2/4512-638/15/KKinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. place
  3. zbycie nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) uzupełnionym w dniach 29 czerwca 2015 r. i 26 sierpnia 2015 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy zabudowanej nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 29 czerwca 2015 r. i 26 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy zabudowanej nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z siedzibą w G. przy ul. D. wystąpiła do Gminy M. G. z wnioskiem o zbycie na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej działki nr ..... o powierzchni 4.771 m, obr. 50, położonej w G. przy ul. M. Powyższe wystąpienie wynika z faktu, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr ...... P.M. rejon ulic M. tzw. N.P. i tzw. N.B. w mieście G. zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta G. nr ..... z dnia xx x xxxx r., wnioskowana do nabycia przez Gminę działka 37/3 obr. 50 położona jest w strefie ...... jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Po wydzieleniu części działki pod realizację N.B., która będzie realizowana na podstawie Decyzji „o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, pozostała część działki ze względu na swoją wielkość, kształt oraz położenie w bliskości ulicy zbiorczej (konieczność odsunięcia linii zabudowy od jezdni), nie będzie mogła być racjonalnie zagospodarowana. Działka ..... obr. 50 (w całości) nie może być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Spółka w roku 2004, na podstawie Aktu Notarialnego nr Repetytorium A nr ...... z dnia 30 kwietnia 2004 r. zakupiła od osoby fizycznej działkę gruntu. W latach 2003-2006 firma poniosła największe nakłady na zagospodarowanie działki, które stanowią wartość inwestycji rozpoczętej – budowa parkingu. Do dnia dzisiejszego nie nastąpił odbiór końcowy parkingu i nie jest ujęty w księgach jako środek trwały – budowla. W takcie zbycia działki Gminie M.G. wartość poniesionych nakładów będzie inwestycją zaniechaną.

Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka niezabudowana, ogrodzona. Ogrodzenie z prętów stalowych na podmurówce o długości 229 m. Na działce znajduje się 6 lamp oświetleniowych stalowych oraz słup energetyczny. W części działka jest utwardzona płytami betonowymi typu „yumb” – utwardzony plac o powierzchni 794,20 „m”.

Na dzień sprzedaży wszystkie naniesione na działce elementy jak ogrodzenie z prętów stalowych na podmurówce o długości 229 m, lampy oświetleniowe stalowe, słup energetyczny oraz płyty betonowe typu „yomb”, które utwardzają plac i będą przedmiotem sprzedaży, stanowią budowle w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Spółkę działki położonej w G. przy ul. M. xx jest zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki w części zabudowanej płytami betonowymi typu „yumb”, ogrodzeniem z prętów stalowych na podmurówce o długości 229 m, na której ponadto znajduje się 6 lamp oświetleniowych stalowych oraz słup energetyczny jest zwolniona od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż plac w rozumieniu prawa budowlanego uznaje się za budowlę, a ogrodzenie na podmurówce oraz lampy oświetleniowe ww. ustawa traktuje jako obiekty budowlane (budowle).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, należy rozumieć m.in. odpłatną dostawę towarów. Plac z płyt typu „yumb”, jak również ogrodzenie na podmurówce i lampy oświetleniowe stanowią budowlę i mieszczą się w katalogu zawartym art. 3 pkt 3 i 3a Prawa budowlanego. Za przyjęciem takiego stanowiska, jak się wydaje, przemawiałaby przez analogię interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 września 2013 r. ITPP1/443-570/13/AP.

Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Spółkę nie było obciążone VAT, co wynika z umowy notarialnej Rep. A nr ....... z 30 kwietnia 2004 r. Znajdujące się na działce nakłady w postaci placu z płyt chodnikowych typu „yumb”, ogrodzenia z prętów stalowych na podmurówce, 6 lamp oświetleniowych stalowych i słupa energetycznego, zostały poniesione przez Spółkę w latach 2003-2006. Od zakupionych materiałów i wykonanych usług dotyczących działki, Spółka nie miała prawa do odliczenia VAT.

Z kolei zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy, w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków i budowli, grunt, na którym są one posadowione, dzieli byt prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków i budowli trwale z gruntem związanych.

Jeżeli dostawa budynków i budowli korzysta ze zwolnienia od podatku, to z takiego zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym one są posadowione.

Zatem z uwagi na fakt, że dostawa omawianych nakładów budowlanych w postaci placu z płyt chodnikowych typu „yumb”, ogrodzenia z prętów stalowych na podmurówce (które zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane stanowią urządzenia budowlane), jak również w postaci 6 lamp oświetleniowych stalowych i słupa energetycznego (które w myśl art. 3 pkt 1b i 3 ustawy Prawo budowlane stanowią budowle związane z tymi urządzeniami) jest zwolniona z podatku, to tym samym dostawa przedmiotowej działki jest również zwolniona z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy ustawodawca określił, co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, bądź go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie wyniosą co najmniej 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, bowiem zarówno sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

W myśl ust. 7a tego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy (analogiczny zapis art. 29 ust 5 ustawy - uchylony z dniem 1 stycznia 2014 r.), w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Powyższe oznacza, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowana jest dostawa budynków lub budowli na nim posadowionych. W sytuacji zatem, gdy dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że planowana dostawa budowli, o których mowa we wniosku, nie będzie mogła być objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dokonywana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa art. 2 pkt 14 ustawy. Niemniej będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż w związku z jej budową nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec powyższego – przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy – również zbycie gruntu, na którym posadowione są budowle, o których mowa we wniosku, będzie podlegać zwolnieniu od podatku.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie należy wskazać, że analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z póź.zm.), nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że budowle, o których mowa we wniosku, stanowią budowle w rozumieniu ww. ustawy Prawo budowlane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP1/443-570/13/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.