ITPP2/4512-496/15-4/RS | Interpretacja indywidualna

1. Czy nieodpłatne przekazanie akcjonariuszom nieruchomości gruntowych niezabudowanych w związku z likwidacją Spółki, od których nie przysługiwało przy ich nabyciu prawo do odliczenia VAT, korzysta z „wyłączenia" z opodatkowania tym podatkiem (zgodnie z treścią art. 7 ust 2 ustawy o VAT), który niejako „zwalnia” spod tego podatku taką jak opisana wyżej czynność?
2. Czy brak opodatkowania VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, znajdzie również zastosowanie do działek gruntu niezabudowanych oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste, które obecnie zostaną nieodpłatnie przekazane akcjonariuszom, a od których przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku?
ITPP2/4512-496/15-4/RSinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności nieodpłatnego przekazania akcjonariuszom nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w tym działek gruntu oddanych w użytkowanie wieczyste, przy nabyciu których Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 3 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu czynności nieodpłatnego przekazania akcjonariuszom nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w tym działek gruntu oddanych w użytkowanie wieczyste, przy nabyciu których Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskujący jest spółką w likwidacji. W chwili obecnej dobiega do końca proces likwidacji jednostki, w wyniku którego Spółka uregulowała wszelkie zobowiązania oraz pozostał majątek własny jednostki. Spółka zamierza przekazać ten majątek udziałowcom (akcjonariuszom) w zamian z posiadane przez nich akcje.

W skład majątku, który zostanie przekazany akcjonariuszom, wchodzą nieruchomości gruntowe zabudowane jak i niezabudowane, w tym prawo użytkowania wieczystego. Nieruchomości te mają różną powierzchnię (od kilkunastu metrów kwadratowych do kilkuset metrów kwadratowych). Nieruchomości gruntowe, o których mowa wyżej, łącznie tworzą kilka zorganizowanych terenów zabudowanych infrastrukturą techniczną, liniami przesyłowymi, drogami lub innymi budowlami w tym również budynkami użytkowymi. W posiadaniu Spółki są również nieruchomości niezabudowane.

Wszystkie tereny gruntowe (zarówno zabudowane jak i niezabudowane), są gruntami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle treści art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 oraz pkt 10a ustawy o VAT, z podatku od towarów i usług zwalnia się:

 1. dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane;
 2. dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;
 3. dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:
  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ustawodawca przewidział, że warunku tego nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dalej art. 7 ust. 2 powołanej wyżej ustawy o VAT stanowi również, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny,

jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W związku z przedstawionymi powyżej regulacjami prawnymi w zakresie stosowania zwolnień w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieruchomości gruntowych wolnych od zabudowy jak i zabudowanych budowlami lub budynkami, podatnik powziął pewną wątpliwość co do treści brzemienia powołanego wyżej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W opisanym we wniosku przypadku dojdzie bowiem do likwidacji osoby prawnej, w związku z powyższym Spółka zobowiązana będzie do zwrotu udziałowcom wniesionych przez nich wkładów. Dokona tego przekazania nieodpłatnie. Spółka nie posiada środków własnych w kasie i na rachunkach bankowych, w związku z tym wyda akcjonariuszom posiadane nieruchomości.

Takie nieodpłatne przekazanie na rzecz akcjonariuszy, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, na gruncie tej ustawy zrównane jest z odpłatną dostawą i podlega opodatkowaniu, jednak pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Spółka jest w posiadaniu gruntów niezabudowanych, które stanowią nieruchomości budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Poza jedną, od której odliczono VAT, w pozostałych przypadkach przy ich nabyciu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu, albowiem podatek ten w ogóle nie wystąpił.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 • Czy nieodpłatne przekazanie akcjonariuszom nieruchomości gruntowych niezabudowanych w związku z likwidacją Spółki, od których nie przysługiwało przy ich nabyciu prawo do odliczenia VAT, korzysta z „wyłączenia” z opodatkowania tym podatkiem (zgodnie z treścią art. 7 ust 2 ustawy o VAT), który niejako „zwalnia” spod tego podatku taką jak opisana wyżej czynność...
 • Czy brak opodatkowania VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, znajdzie również zastosowanie do działek gruntu niezabudowanych oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste, które obecnie zostaną nieodpłatnie przekazane akcjonariuszom, a od których przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakres przedmiotowy zwolnień od podatku od towarów i usług przedstawiony został w przepisie art. 43 ustawy o VAT. Jednakże art. 7 ust 2 tej ustawy przewiduje szczególny rodzaj opodatkowania VAT darowizn lub wszelkiego rodzaju nieodpłatnych świadczeń. Hipoteza tej normy prawnej przewiduje jednak, że w każdym przypadku, w którym podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu danej rzeczy, taka nieodpłatna czynność (również jak przedstawiona we wniosku), korzysta z wyłączenia spod opodatkowania tym podatkiem.

Wydanie akcjonariuszowi nieodpłatnie gruntu niezabudowanego w użytkowaniu wieczystym, przy nabyciu którego nie istniało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług i dokonanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie podlega opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W ust. 2 powołanego artykułu wskazano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższych przepisów wynika, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz jej akcjonariuszy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz działek gruntowych niezabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste, od których nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, nie będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów, z uwagi na niespełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy. Zatem, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii niepodlegania opodatkowaniu czynności nieodpłatnego przekazania akcjonariuszom nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przy nabyciu której Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż w tym zakresie nie zadano pytania ani nie przedstawiono stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
ITPP3/4512-595/15/JK | Interpretacja indywidualna

przekazanie nieodpłatne
ILPP2/4512-1-484/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.