ITPP2/4512-1161/15/RS | Interpretacja indywidualna

Interpretacja w zakresie zwolnienia od podatku czynności nieodpłatnego przekazania udziałów w nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników tej spółki
ITPP2/4512-1161/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. wspólnik
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności nieodpłatnego przekazania udziałów w nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności nieodpłatnego przekazania udziałów w nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 28 czerwca 2004 r. Pan A. wraz z żoną (mają wspólność ustawową) i Pan Z. wraz z żoną (mają wspólność ustawową) zawarli notarialną umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku. Po 1/2 kupili Pan Z. z żoną i Pan A. z żoną. Pan A. i Z. są braćmi. Łączna cena za nabycie nieruchomości wynosiła 516.412 zł (w tym: prawo wieczystego użytkowania 9.972,74 zł i cena budynku 506.439,26 zł). Przy zakupie nie został odliczony VAT (zakup był na osoby fizyczne, dodatkowo w akcie notarialnym jest napisane, że zakup nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług).

Po zakupie Pan A. wykorzystuje swoje 1/2 nieruchomości w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej - wprowadza 1/2 nieruchomości na środki trwałe (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) oraz w tej samej działalności wykorzystuje 1/2 nieruchomości na podstawie umowy użyczenia od Pana Z.

W dniu 3 stycznia 2007 r. Pan Z. i Pan A. zawiązali Spółkę jawną (każdy po 50% udziałów). W dniu 31 marca 2007 r. Pan A. przenosi na rzecz Spółki jawnej zorganizowane przedsiębiorstwo, w tym m.in. udział do 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu i położonego na nim budynku, który kupili w dniu 28 czerwca 2004 r. Pan Z. wnosi do Spółki jawnej m. in. też 1/2 tej nieruchomości (zakupionej w dniu 28 czerwca 2004 r.). Aport nie wiązał się z konsekwencjami na gruncie VAT.

Potwierdza to akt notarialny z dnia 31 marca 2007 r. (wniesienie wkładów do spółki jawnej) Spółka jawna funkcjonuje do dzisiaj i tą nieruchomość wykorzystuje wyłącznie w swojej działalności opodatkowanej VAT - stanowi ona jej środek trwały. Nieruchomość nie była nigdy wynajmowana podmiotom trzecim.

W dniu 31 grudnia 2008 r. wartość budynku zostaje zwiększona o wydatki na ulepszenie wynoszące 358.181,94 zł, natomiast w dniu 31 grudnia 2011 r. o wydatki na ulepszenie wynoszące 100.713,43 zł. Od wydatków na ulepszenie Spółka jawna odliczyła VAT.

Wartość początkowa całej nieruchomości wynosi 516.412 zł (w tym wartość budynku: 506.439,26 zł i prawo wieczystego użytkowania 9.972,74 zł), po zwiększeniu wartości o nakłady modernizacyjne na dzień dzisiejszy wartość brutto budynku wynosi 965.334,63 zł.

Wspólnicy planują w 2016 r. wycofać opisywaną nieruchomość z majątku Spółki jawnej i przekazać ją do swoich majątków prywatnych proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w zyskach Spółki. Przekazanie prawa własności nieruchomości będzie miało charakter nieodpłatny. Podstawą wycofania nieruchomości będzie jednomyślna uchwała wspólników oraz umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości wspólnikom Spółki jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wycofanie z majątku Spółki jawnej do majątku prywatnego wspólników (o charakterze nieodpłatnym), w efekcie którego współwłaścicielami opisywanej nieruchomości staną się wspólnicy, przy czym ich udziały we współwłasności będą odpowiadać udziałom w zyskach i stratach w Spółce, będzie korzystało ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w powiązaniu z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy wycofaniu z jego majątku do majątku prywatnego wspólników, w efekcie którego współwłaścicielami opisanej nieruchomości staną się wspólnicy, przy czym ich udziały we współwłasności będą odpowiadać udziałom w zyskach i stratach będzie korzystało ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w powiązaniu z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług.

Przy nabyciu nieruchomości (w 2004 r. kupione bez prawa od odliczenia VAT, potem wniesione aportem w 2007 też bez odliczenia VAT) nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Wydatki na ulepszenie nieruchomości, od których Spółka jawna odliczyła VAT i o które zwiększono wartość początkową budynku w dniu 31 grudnia 2008 r. przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości, ale minęło 5 lat, kiedy ulepszony budynek był wykorzystywany przez Spółkę jawną do działalności opodatkowanej VAT. Drugie ulepszenie nieruchomości w 2011 r. nie przekroczyło 30% wartości początkowej budynku.

Spółka jawna jedynie będzie zobligowana do dokonania korekty odliczonego VAT od wydatków na ulepszenie, od których odliczyła podatek. Zastosowanie znajdzie tu korekta 10-letnia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W ust. 2 powołanego artykułu wskazano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższych przepisów wynika, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.

Jak stanowi art. 2 pkt 14a ustawy o podatku od towarów i usług, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a powołanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Na podstawie ust. 7a tegoż artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W świetle art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu, w tym zbycie prawa wieczystego użytkowania, korzysta ze zwolnienia od podatku.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że planowane przez Spółkę nieodpłatne przekazanie na rzecz jej wspólników udziałów w budynku, w którym dokonywała ulepszeń, co do których przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, będzie traktowane - na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jako odpłatna dostawa, podlegająca opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy. W związku z tym, że do ww. przekazania dojdzie w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, nie będzie ono korzystało ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z uwagi na fakt, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia przedmiotowego budynku, a obiekt ten, pomimo ulepszenia w 2008 r., którego wartość przekroczyła 30% jego wartości początkowej i przysługiwało ww. prawo, wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych powyżej 5 lat, dostawa ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z ust. 7a powołanego artykułu.

W konsekwencji - uwzględniając zapis art. 29a ust. 8 ustawy - zbycie udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanych z udziałami w ww. budynku będzie również zwolnione od podatku.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego od wydatków na ulepszenia, gdyż nie postawiono w tym zakresie pytania.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.