ITPP2/443-1375/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji (licytacji) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
ITPP2/443-1375/14/APinterpretacja indywidualna
 1. komornik
 2. nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji (Km ...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji (Km ...).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Właścicielem nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr ... jest osoba fizyczna. Prawo własności - akt notarialny z 30 sierpnia 2007 r. (umowa sprzedaży - warunkowa), zawarty pomiędzy Iwoną E. i Ewą Ż. Iwona E. sprzedaje Ewie Ż. niezabudowaną nieruchomość nr KW ... pod warunkiem, że Gmina Miasto nie wykona prawa pierwokupu przysługującego jej z mocy art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603). W terminie miesiąca od doręczenia wypisu aktu Ewa Ż. oświadcza, że tę nieruchomość pod warunkiem zawieszającym kupuje za środki pochodzące z jej majątku osobistego oraz że nabycia dokonuje z celem prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą: (...) P. z siedzibą w L. przy ul. D..

Akt notarialny z dnia 13 września 2007 r. – umowa przeniesienia własności pomiędzy Iwoną E. i Ewą Ż. – Iwona E. w uznaniu zobowiązania wynikającego z ww. umowy sprzedaży, przenosi na rzecz Ewy Ż. własność niezabudowanej nieruchomości, a Ewa Ż. oświadcza, że wyraża zgodę na to przeniesienie, nadmieniając, że nabycia dokonuje za środki pochodzące z majątku osobistego oraz że nabycia dokonuje na cele prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą jw.

Nieruchomość gruntowa składa się z działki nr 191/14 o pow. 605 m2 przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. 1625,91 m2. Na parceli, w 2008 r. rozpoczęto budowę budynku wielorodzinnego - na dzień wizji, tj. 17 kwietnia 2013 r. budowa nie była kontynuowana co najmniej od trzech lat. Szacunkowy stopień zaawansowania budowy wynosi ok. 10% - wykonano prace ziemne, fundamentowe, częściowo ściany podziemia, izolacje poziome i pionowe.

Na nieruchomości nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Według zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako teren istniejącej struktury zabudowy. Dla dłużnika wydano pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami usługowymi i garażami, na działce nr 191/14.

Informacje o dłużniku.

Nie figuruje w rejestrze podatników US w L., prowadzących działalność gospodarczą, nie figuruje w rejestrze czynnych lub zwolnionych podatników VAT, brak deklaracji PIT-36 i PIT-38 za ostatnie dwa lata (stan na 25 czerwca 2014 r.).

Dłużnik wezwany do udzielenia informacji oświadczył, że:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,
 • nie korzysta ze zwolnienia podatkowego w podatku VAT,
 • teren nieruchomości jest terenem zabudowanym,
 • nieruchomość była środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej – do ewidencji wprowadzona została w 2007 r.,
 • dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie budynków, budowli lub ich części w wysokości stanowiącej co najmniej 30% wartości początkowej,
 • ulepszenia nastąpiły w okresie od 2007 r. do 2009 r.,
 • nie nastąpiło wydanie do użytkowania budynków, budowli lub ich części,
 • przy nabyciu nieruchomości przysługiwało dłużnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • w związku z ulepszeniem budynków, budowli lub ich części w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej przysługiwało dłużnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami,
 • nieruchomość obecnie nie jest wykorzystywana – stan w budowie,
 • nieruchomość nie jest wydzierżawiona.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości w trybie egzekucji (licytacji) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ...

Zdaniem Wnioskodawcy, stan faktyczny nieruchomości wskazuje, że jej sprzedaż w trybie egzekucji nie jest objęta regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług – właściciel nieruchomości nie ma statusu podatnika VAT, zatem komornik nie będzie w tym zakresie płatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że zbycie ww. nieruchomości, którego Wnioskodawca dokona w trybie licytacji publicznej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż dłużniczka nie wystąpi w charakterze podatnika. Co prawda z okoliczności sprawy wynika, że grunt objęty postępowaniem egzekucyjnym dłużniczka nabyła z zamiarem wykorzystania w działalności gospodarczej i w tym celu rozpoczęła budowę budynku (której stopień zaawansowania wynosi jedynie 10%), jednak obecnie nie jest podatnikiem i nie prowadzi działalności gospodarczej, a za dwa ostatnie lata (2012 r. i 2013 r.) w urzędzie skarbowym brak deklaracji PIT-36 i PIT-38 – co wskazuje, że działalność gospodarcza nie jest już prowadzona od co najmniej 2 lat.

Zatem planowana sprzedaż licytacyjna nieruchomości, która – jak wynika z wniosku – nie jest wykorzystywana co celów dzierżawy, będzie sprzedażą majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.