ITPP1/4512-895/15/BK | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
ITPP1/4512-895/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 19 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

  Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej zabudowanej, o łącznej powierzchni 6.579 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr..... Nieruchomość składa się z czterech działek gruntowych o nr.., ...., ..i... Nieruchomość została nabyta przez Spółkę na podstawie umowy zakupu sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia .... roku Repertorium A Nr.... Nieruchomość wchodziła w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (dalej: „ZCP”), wyodrębnionej z „XX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z treścią aktu zakupu:

  1. Nieruchomość stanowiła działkę gruntu oznaczoną numerem .....o powierzchni 6.579 m2, która uległa podziałowi na działki gruntu oznaczone numerami:
   1. ...o powierzchni 266 m2;
   2. ..o powierzchni 929 m2;
   3. ..o powierzchni 1.820 m2;
   4. ..o powierzchni 3.564 m2.
  2. Tytuł prawny do nieruchomości - wieczyste użytkowanie gruntu, ustanowione do dnia ....roku.
  3. Nieruchomość w dniu transakcji zabudowana była odpowiednio:
   1. działka nr ...- portiernią, częścią budynku biurowo-socjalnego, garażem, magazynem - malarnią i halą produkcyjną,
   2. działka nr ...- halą produkcyjną,
   3. działka nr ...- magazynem gazów technicznych i halą produkcyjną,
   4. działka nr ..- halą produkcyjną.

  Wyżej wymienione budynki i budowle stanowią odrębną od gruntu własność.

  1. Do zakupu zastosowanie miały przepisy art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 roku Nr 60, poz. 535 w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia przedmiotowej umowy), w konsekwencji zgodnie z art. 879, art. 1000 § 1, art. 1003 i art. 1011 Kodeksu postępowania cywilnego (w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy) - prawa nabyte przez Spółkę, w związku z przedmiotową transakcją były wolne od wszelkich obciążeń, a w szczególności praw, długów i ograniczeń w rozporządzaniu nimi oraz zobowiązań, co do których zastosowanie miały przepisy Ordynacji podatkowej, a hipoteki obciążające nabyte nieruchomości wygasły i podlegały wykreśleniu. Transakcja przedmiotowa nie została udokumentowana fakturą, a ujawnienia nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki dokonano na podstawie wewnętrznego dokumentu księgowego - „Polecenie księgowania” - sporządzonego według aktu zakupu. Nieruchomość zgodnie z umową z dnia ....roku była dzierżawiona. Dzierżawie podlegały wszystkie działki gruntowe, to jest działki o nr..;..; ..i ..wraz z halą produkcyjną oraz znajdującymi się w niej maszynami i urządzeniami. Następnie Spółka, na podstawie umowy sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia ...roku Repertorium A Nr ...(dalej: „Akt sprzedaży”) zbyła ZCP. Zgodnie z Aktem sprzedaży w skład ZCP wchodziły:
  1. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych o numerach..;...; ...i...., o łącznej powierzchni 6.578 m2;
  2. Prawo własności posadowionych na gruncie określonym w pkt 1, budynków i urządzeń, w tym w szczególności:
   1. portierni, zlokalizowanej na działce nr....
   2. części budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego na działce nr...,
   3. garażu zlokalizowanego na działce nr...,
   4. magazynu - malarni zlokalizowanego na działce nr..,
   5. hali produkcyjnej zlokalizowanej na działkach nr.., .., ./., ...,
   6. magazynu gazów technicznych zlokalizowanego na działce nr...
  3. Środki trwałe, wyposażenie pomieszczeń, narzędzia i przyrządy.Zgodnie z treścią aktu sprzedaży strony ustaliły, iż zbycie wybranych środków trwałych, wyposażenia pomieszczeń, narzędzi i urządzeń podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast sprzedaż innej - enumeratywnie wymienionej części środków trwałych, wyposażenia oraz „hali” oraz „budynek portierni” została zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie „ art. 43 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)”. Jednocześnie kupujący w treści Aktu sprzedaży zobowiązał się ponadto do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 231 Kodeksu pracy, w związku z przejęciem ZCP. Spółka udokumentowała przedmiotową sprzedaż fakturą nr. ....z dnia ....roku. Co ważne, w dokumencie brak jest enumeratywnego wskazania wszystkich budynków i budowli, którymi zabudowana jest Nieruchomość gruntowa. W treści dokumentu bowiem figuruje jedynie odniesienie do „hali” oraz „Budynku portierni”. W dniu 21 września 2009 roku podmiot, który dokonał zakupu zawarł ze Spółką porozumienie, w którym Strony ustaliły między innymi, że:
  1. Kupujący - nie ma możliwości wywiązania się ze zobowiązania wynikającego z Aktu sprzedaży,
  2. Kupujący, prócz zaległości wynikających z Aktu sprzedaży, pozostaje w zaległości także z innych tytułów prawnych,
  3. Kupujący, w celu zwolnienia zobowiązuje się do przeniesienia własności:
   1. prawa wieczystego użytkowania Nieruchomości oraz prawa własności posadowionych na przywołanym gruncie budynków i budowli,
   2. pozostałych środków trwałych, wyposażenia pomieszczeń, narzędzi i przyrządów, które były przedmiotem Aktu sprzedaży.

  Spółka, na podstawie umowy przeniesienia prawa celem zwolnienia z długu, sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu ...roku Repertorium.., nabyła nieruchomość. Przedmiotowa transakcja nie została opodatkowana zarówno podatkiem od towarów i usług, jak i podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co w sprawie istotne, w odniesieniu do nieruchomości w okresie od 31 grudnia 2007 roku do dnia złożenia niniejszego wniosku, nie podlegała ona ulepszeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 14 litera b VAT. Obecnie Spółka planuje ponowną sprzedaż nieruchomości, to jest zamierza zbyć zarówno prawo do użytkowania wieczystego gruntu, jak i prawo własności posadowionych na nieruchomości budynków, budowli i urządzeń. Jak wynika z uzupełnienia wniosku umową dzierżawy z dnia 31 grudnia 2007 r., w zakresie budynków i budowli objęta była jedynie hala produkcyjna. Ponadto Spółka wyjaśniała, że nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy planowana przez Spółkę, kolejna sprzedaż nieruchomości (zbycia prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli), w opisanym stanie faktycznym, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 VAT...

  Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów, przez którą rozumieć należy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). Zatem w zakresie opodatkowania mieści się między innymi przeniesienie prawa własności budynków i budowli. Co więcej, dostawą towaru jest również w myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 VAT - zbycie prawa użytkowania wieczystego. Podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 VAT). W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 VAT). Ustawa VAT, w swej treści przewiduje ponadto spis czynności, które choć mieszczą się w zakresie opodatkowania, podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Wśród przywołanych włączeń wskazać należy - istotne dla przedstawionego stanu faktycznego - zwolnienie z opodatkowania czynności związanych z dostawą budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata (art. 43 ust. 1 pkt 10 VAT). W kontekście przywołanej normy prawnej, istotnym pozostaje rozstrzygnięcie pojęcia „pierwszego zasiedlenia”. Termin ten posiada swą legalną definicję, w myśl której pod przywołanym pojęciem należy rozumieć „oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;”

  Dokonując zatem oceny przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w kontekście obowiązującego stanu prawnego, wskazać należy, iż nieruchomość - to jest budynki i budowle trwale związane z gruntem stanowiące odrębne od niego prawo własności - zostały oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu - najpóźniej w myśl realizacji postanowień aktu sprzedaży. W konsekwencji, najpóźniej w dniu wykonania aktu sprzedaży, doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu VAT. Zatem, z uwagi na brak wydatków na nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej, to z upływem drugiego roku, po dniu pierwszego zasiedlenia, czynności prawne z wykorzystaniem Nieruchomości korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nieistotnym w sprawie pozostaje przedmiot aktu sprzedaży - to jest kwalifikowana transakcja sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Wskazać bowiem należy, iż w świetle aktu sprzedaży, zbycie ZCP nie podlegało wyłączeniu z opodatkowania przedmiotowym podatkiem. Zatem transakcja ta stanowiła czynność opodatkowaną, co w swej istocie stanowi podstawę uzasadniającą stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie niniejszego wniosku. Podkreślenia w kontekście przedstawionego zagadnienia wymaga stanowisko judykatury wyrażone w wyroku WSA z dnia 4 października 2013 roku sygnatura I SA/Wr 1372/13. Wydając przywołane rozstrzygnięcie Sąd wskazał bowiem na szereg okoliczności pozwalających na prawną kwalifikację czynności immanentnych dla pierwszego zasiedlenia. W ramach szerokiej wykładni czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 2 pkt 14 VAT, Sąd przyjął wszelkie zdarzenia prawne, które w całej historii danej nieruchomości, podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem - w opinii Wnioskodawcy - jeżeli Nieruchomość, stanowiła przedmiot czynności prawnej podlegającej opodatkowaniu, choćby transakcja taka była przedmiotowo zwolniona od podatku, spełniona została przesłanka skutkująca kwalifikacją takiej czynności do zdarzenia w ramach pierwszego zasiedlenia. W związku z powyższym bez znaczenia pozostaje zaistniała po dacie aktu sprzedaży nowelizacja VAT, która skutkuje wyłączeniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji, których przedmiotem jest ZCP (art. 6 pkt 1 VAT). Wskazać bowiem należy, iż taki sposób dekodowania aktu prawnego skutkowałby niedopuszczalną retroaktywnością stosowania prawa i nie zasługuje na akceptację.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

  Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r., przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Natomiast w świetle art. 6 pkt 1 cyt. wyżej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

  W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i nie materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

  Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

  Co do zasady stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

  Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

  I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca określił co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

  Z treści powyższego przepisu wynika, że aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt lub zmodernizuje go ponosząc przy tym nakłady na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (po wybudowaniu lub ulepszeniu) zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu przepisów budowlanych i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych, nie jest to równoznaczne z jego zasiedleniem. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpi bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce, gdy nowowybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub oddany w dzierżawę, czy najem, gdyż nastąpi wówczas wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu.

  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu).

  Jednocześnie na mocy art. 43 ust. 10 omawianego artykułu, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

  Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części.

  Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

  Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.

  Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, w dniu .... nabył od spółki z o.o. prawo użytkowania wieczystego czterech działek oraz prawo własności budynków i budowli stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności usytuowane na ww. działkach. Zgodnie z treścią aktu zakupu:

  1. Nieruchomość stanowiła działkę gruntu oznaczoną numerem ...o powierzchni 6.579 m2, która uległa podziałowi na działki gruntu oznaczone numerami:
   1. ..o powierzchni 266 m2;
   2. ..o powierzchni 929 m2;
   3. ..o powierzchni 1.820 m2;
   4. ..o powierzchni 3.564 m2.
  2. Tytuł prawny do nieruchomości - wieczyste użytkowanie gruntu, ustanowione do ...roku.
  3. Nieruchomość w dniu transakcji zabudowana była odpowiednio:
   1. działka nr ...- portiernią, częścią budynku biurowo-socjalnego, garażem, magazynem - malarnią i halą produkcyjną,
   2. działka nr ...- halą produkcyjną,
   3. działka nr ...- magazynem gazów technicznych i halą produkcyjną,
   4. działka nr ...- halą produkcyjną.

  Przedmiotowa transakcja nie została udokumentowana fakturą, a ujawnienia nieruchomości w księgach rachunkowych Wnioskodawcy dokonano na podstawie wewnętrznego dokumentu księgowego.. Z okoliczności sprawy nie wynika, aby nieruchomość stanowiła zakład (oddział) samodzielnie sporządzający bilans.

  Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że z chwilą transakcji zakupu przedmiotowej nieruchomości w 2007 r., dokonanej pomiędzy dwiema sp. z o. o. doszło do pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy (tj. nieruchomość została oddana do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, przez które rozumie się zarówno czynności opodatkowane, jak i czynności zwolnione od podatku). Z wniosku bowiem nie wynika, żeby Spółka nabyła zakład (oddział) samodzielnie sporządzający bilans, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., albowiem transakcja dotyczyła nabycia określonych składników majątkowych spółki prawa handlowego.

  Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokona dalszej odsprzedaży niniejszej nieruchomości, niestanowiącej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. budynków i budowli, w stosunku co do których upłynął okres powyżej dwóch lat od chwili ich pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i jednocześnie nie były ponoszone wydatki na ulepszenia, które przekraczałyby 30 % wartości początkowej tych obiektów, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku dla tej transakcji, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (o ile strony nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 powołanej ustawy).

  Ponadto stwierdzić należy, że do opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu zastosowanie znajdą odpowiednio te same zasady opodatkowania, jak do budynków będących przedmiotem zbycia, w myśl powołanego wyżej art. 29a ust. 8 ustawy.

  Zaznaczenia wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, z którego wynika, że składniki majątku mające być przedmiotem dostawy nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Powyższe oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.