ITPP1/4512-683/15/BK | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości.
ITPP1/4512-683/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu .......nabył Pan na własność gospodarstwo rolne położone na obrzeżach......... Gospodarstwo to odziedziczył Pan po rodzicach na podstawie umowy przekazania własności. Gospodarstwo to stanowi Pana majątek osobisty i składa się z kilku większych działek. Na gruntach tych nie była prowadzona działalność gospodarcza ze względu na niską jakość gleby. W 2007 r. z przedmiotowego gospodarstwa wydzielił Pan dwie niezabudowane działki. „Na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..........uzyskał Pan indywidualną interpretację podatkową, z której wynikało, że sprzedaż ta nie jest opodatkowana podatkiem VAT”. Nie jest Pan przedsiębiorcą i utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę. Z art. 93 i 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynika, że podział nieruchomości gruntowej na mniejsze działki, których powierzchnia ma być mniejsza niż 3000 m2 i nie ma aktualnego planu miejscowego jest możliwy pod warunkiem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. „Z dwóch niezabudowanych działek rolnych o powierzchni całkowitej ..... uzyskał Pan decyzję o warunkach zabudowy dla wydzielenia 3 działek o powierzchni około ........każda”. Nowo utworzone działki nie uzyskały decyzji o warunkach zabudowy. W dniu .........sprzedał Pan 3 działki, co do których nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu. W wykazie ze zmian gruntowych oznaczone one są symbolem RVI. Działek tych nie uzbrajał Pan, nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu znalezienia nabywców (nabywcy sami zwrócili się z propozycją zakupu działek). W chwili obecnej nie zamierza Pan sprzedawać więcej działek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż działek z dnia........, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też korzysta ze zwolnienia...

Pana zdaniem, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w .........oraz powołanego w tym wyroku orzecznictwa, przedmiotowa sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT . Przedmiotowa nieruchomość została nabyta ....... lat temu, a nabycie to nie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sprzedaż części nieruchomości rolnej w 2007 r. miała charakter incydentalny natomiast zbycie działek będących przedmiotem niniejszego wniosku miała miejsce po kolejnych 8 latach co również świadczy, że nie występuje częstotliwe wyodrębnianie i sprzedaż działek. Nie podjęto także żadnych czynności służących wprowadzeniu działek do obrotu, które nosiłyby cechy działalności gospodarczej. Nie wnosił Pan objęcia ich miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie uzyskał tez na wydzielenie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy. Nie eksponowano działek na rynku nieruchomości, nie była prowadzona też żadna działalność marketingowa. Zbyte działki są oznaczone w ewidencji gruntów jako nieruchomości rolne. Dokonano co prawda wydzielenia zbytych działek w 2015 r. jednakże powołując się na wyrok NSA sygn.. akt I FSK 1431/07 oraz wyrok TSUE C-180-10 okoliczność podziału działek nie ma istotnego znaczenia dla oceny prawnej zachowania zbywcy pod kątem opodatkowania czynności podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str.1, z późn. zm.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie, w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że osoba fizyczna nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej, dokonująca jednorazowej lub okazjonalnych transakcji, nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług. Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działek gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dniu .......sprzedał Pan 3 działki, co do których nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu. W wykazie ze zmian gruntowych oznaczone one są symbolem RVI. Działek tych nie uzbrajał Pan, nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu znalezienia nabywców (nabywcy sami zwrócili się z propozycją zakupu działek). Grunty te odziedziczył Pan po rodzicach na podstawie umowy przekazania własności. Gospodarstwo to stanowi Pana majątek osobisty i składa się z kilku większych działek. Na gruntach tych nie była prowadzona działalność gospodarcza ze względu na niską jakość gleby.

Mając na uwadze powyższe, treść powołanych przepisów prawa oraz aktualne orzecznictwo sądowe, w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10), trudno uznać, że zbycie gruntu, o którym mowa we wniosku, nastąpiło w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści wniosku wynika, że w dniu .........dokonał Pan sprzedaży gruntu (działki) stanowiącego Pana majątek osobisty, który nie był wykorzystywany w jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W konsekwencji stwierdzić należy, że w tej konkretnej sprawie aktywność Pana nie jest porównywalna do działań handlowca wykonywanych w ramach profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Zatem w odniesieniu do tych czynności nie wystąpił Pan w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy, a czynności te mieszczą się w zakresie zarządu majątkiem prywatnym, a zatem nie podlegały opodatkowaniu.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.