ITPP1/4512-311/15/DM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku świadczonych czynności.
ITPP1/4512-311/15/DMinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. stawki podatku
  3. zarządzenie
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 29 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 29 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych czynności.

W złożonym wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 października 2014 r. założyła Pani działalność gospodarczą pod nazwą: M, która jest wykonywana osobiście.

W ramach działalności prowadzi Pani księgowość na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Nie jest Pani czynnym podatnikiem VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia podmiotowego (do limitu 150.000 zł – art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Wykonuje Pani usługi administrowania nieruchomościami na rzecz firmy, która bezpośrednio wykonuje usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, z którymi ma podpisane umowy współpracy i dla których bezpośrednio wykonuje tego rodzaje usług.

Od pewnego czasu wystawia Pani także bezpośrednio faktury i świadczy usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, z którymi ma spisane indywidualne umowy współpracy na wykonywanie usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (par. 3 ust. 1 pkt 3) gdzie jest mowa, że zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami, świadczone na zlecenie, z włączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych <...> wystawione przez Panią faktury na te usługi, jak wyżej bezpośrednio na rzecz wspólnot mieszkaniowych są zwolnione z VAT w ujęciu przedmiotowym.

Zgodnie z wymogami, na fakturach tych umieszcza Pani podstawę prawną zastosowania stawki zwolnionej od tego rodzaju usług. Zaznaczyła Pani, że nie świadczy usług doradczych, dla których nie ma zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zagadnienie będące przedmiotem zapytania dotyczy tylko wykonywania usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, gdzie odbiorcą tych usług nie są bezpośrednio wspólnoty mieszkaniowe a tylko firma, która działa bezpośrednio w imieniu wspólnot mieszkalnych mając z nimi podpisane umowy współpracy.

W tym celu zawarła Pani umowę, jako prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (PKD 62.32.Z) o sprawowanie obowiązków zarządcy nieruchomości z firmą, która działa bezpośrednio w imieniu wspólnot mieszkaniowych na mocy zawartych umów współpracy.

Wspólnoty te stanowią nieruchomości mieszkalne. Na podstawie ww. umowy jest Pani upoważniona przez tą firmę do zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w imieniu tej firmy.

Na podstawie wykonanych usług administrowania nieruchomościami wystawia Pani fakturę sprzedaży dla firmy, która sprawuje bezpośredni nadzór nad wspólnotami mieszkaniowymi.

Nie jest Pani czynnym podatnikiem VAT a faktury „są zwolnione z podatku vat”.

Faktury wystawia Pani ze zwolnieniem – na podstawie świadczenia usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. 2013, poz. 1722) w sprawie zwolnień, w par 3 ust. 1 punkt 3 wskazano zwolnienie usług zarządzania nieruchomościami, świadczonymi na zlecenie.

Zaznaczyła Pani, że jest to jedyny zakres usług, który wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Usługi świadczy Pani „na podstawie symbolu PKWiU ex 68.32.11.01 PKWiU ex 68.32.12.0”.

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie.

Czy zasadne jest zastosowanie stawki VAT „zw” na podstawie świadczenia usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, gdzie w par 3 ust. 1 punkt 3 wskazano zwolnienie usług zarządzania nieruchomościami, świadczonymi na zlecenie...

Pani zdaniem, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku faktury, jakie wystawiła na rzecz firmy, która z kolei już bezpośrednio świadczy usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnym na rzecz wspólnot mieszkaniowych „są zwolnione przedmiotowo ze stawki podatku VAT na podstawie rozp. Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. tj. - Dz. U. 2013, paragraf 3 ust. 1 pkt 3)”.

Wskazała Pani, że w podanej podstawie prawnej nie ma informacji na czyją rzecz (tj. na kogo) mają być wystawione te faktury. Natomiast przytoczona podstawa prawna określa jedynie, jaki rodzaj usług wchodzi w zakres przedmiotowego zwolnienia z podatku i tak też jest w Pani przypadku, gdzie zakres usług które wykonuje jest taki sam (pokrywa się) z usługami zwolnionymi przedmiotowo z VAT zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. 2013, poz. 1722, par 3 ust. 1 pkt 3).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.) w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwalnia się od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z powyższego § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia jednoznacznie wynika, że elementem warunkującym prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dla czynności zarządzania nieruchomościami, jest charakter oraz przeznaczenie nieruchomości, w odniesieniu do której usługa ta jest świadczona.

Wobec tego należy wskazać, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są jedynie te usługi zarządzania nieruchomościami, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w przywołanym wyżej przepisie § 3 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, a więc dotyczą nieruchomości mieszkalnych i są świadczone na zlecenie, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych.

W związku z tym, zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, uzależnione jest od mieszkalnego charakteru całej zarządzanej nieruchomości, nie zaś od przeznaczenia poszczególnych, znajdujących się w niej lokali. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządzanie odnosi się nie do nieruchomości jako całości, ale do pojedynczego lokalu znajdującego się w tej nieruchomości. W tej sytuacji bowiem taki pojedynczy lokal należy traktować jak odrębną nieruchomość.

W oparciu o art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518) zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako podatnik zwolniony podmiotowo od podatku, świadczy Pani m.in. usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi „na rzecz wspólnot mieszkaniowych, gdzie odbiorcą tych usług nie są bezpośrednio wspólnoty mieszkaniowe lecz firma, która działa bezpośrednio w imieniu wspólnot mieszkalnych, mając z nimi podpisane umowy współpracy. W tym celu zawarła Pani umowę „o sprawowanie obowiązków zarządcy nieruchomości z firmą, która działa bezpośrednio w imieniu wspólnot mieszkaniowych na mocy zawartych umów współpracy”. Jest Pani upoważniona przez wskazaną firmę „do zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w imieniu tej firmy”. Usługi sklasyfikowane są „w grupowaniu PKWiU ex 68.32.11.0 PKWiU ex 68.32.12.0.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku opis sprawy, a w szczególności przedstawioną klasyfikację przedmiotowych usług, stwierdzić należy, że przepis § 13 ust. 1 pkt 6 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów zwalnia od podatku usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie, które mieszczą się w grupowaniach PKWiU wymienionych w tym przepisie oraz dotyczą nieruchomości mieszkalnych, a jednocześnie nie są usługami w zakresie wyceny nieruchomości mieszkalnych.

Wobec powyższego, przedmiotowe usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie, sklasyfikowane przez Panią w grupowaniach PKWiU 68.32.11.0, 68.32.12.0, korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, o ile w ich skład nie wchodzi usługa wyceny nieruchomości.

Nadmienia się, że niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę, a w przypadku ustalenia w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej odmiennego od przedstawionego stanu faktycznego interpretacja indywidualna nie wywrze skutków prawnych.

Interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionego we wniosku zaklasyfikowania przedmiotowych usług według PKWiU. Analiza i weryfikacja wskazanej klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się bowiem w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Jednocześnie należy także zauważyć, że interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia podmiotowego, gdyż zgodnie z intencją Wnioskodawcy wyrażoną w uzupełnieniu wniosku powyższe nie było przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.