ITPP1/4512-202/15/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie - dostawa nieruchomości.
ITPP1/4512-202/15/APinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. grunty
 4. majątek osobisty
 5. nieruchomości
 6. plan zagospodarowania przestrzennego
 7. sprzedaż gruntów
 8. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionego w dniu 13 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania planowanej dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 13 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania planowanej dostawy nieruchomości

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan osobą fizyczną, która od 18 października 2004 r. (z przerwami) prowadziła działalność gospodarczą (tj. pierwsza działalność - od 18 października 2004 r. do 7 lutego 2008 r., druga działalność - od 1 października 2012 r. - działalność profesjonalna, techniczna i naukowa gdzie indziej nieklasyfikowana). Z wykształcenia jest Pan mgr. inż. architektem - nieposiadającym uprawnień projektowych. W dniu 27 października 2004 r. uzyskał Pan „podmiotowość” w podatku od towarów i usług. W okresie, w którym nie prowadził Pan działalności gospodarczej, tj. 26 marca 2008 r. zakupił Pan od gminy działkę budowlaną, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i nie dokonał Pan odliczenia VAT-u.

Wskazał Pan, iż nabył działkę z zamiarem budowy domu mieszkalnego dla siebie i swojej rodziny oraz dla rodziców. Dom miał przybrać postać bliźniaka. W międzyczasie również Pana teściowie zgłosili chęć zamieszkania w pobliżu Pana i rodziny, w związku z czym postanowił Pan o budowie 3 połączonych ze sobą szeregowo domów. Jednak ze względu na nietypowy pomysł i trudności, które mogłyby się z nim wiązać, postanowił o budowie dwóch bliźniaków. Czwarty dom miał zostać przeznaczony dla brata żony i jego rodziny.

W związku ze wspólnymi planami życiowymi Pana i rodziny (chęcią zacieśnienia wzajemnych stosunków), rodzice oraz teściowie przekazywali Panu środki pieniężne w formie darowizn w 2012 r. oraz 2013 r.

W rzeczywistości w 2010 r. został dokonany podział geodezyjny działki na 4 części, na każdej z nich miał powstać dom. Również w tym roku otrzymał Pan pozwolenie na budowę wszystkich domów łącznie. Dziennik budowy został założony w czerwcu 2010 r., natomiast „fizyczna” budowa rozpoczęła się w 2011 r.

W trakcie budowy, która trwała dłużej niż zamierzano, teściowie przepisali własność gospodarstwa rolnego na brata żony, w związku z czym brat oraz sami teściowie nie byli już zainteresowani zamieszkaniem w budowanych domach. Dodatkowo Pana rodzice - ze względów osobistych – postanowili zakupić mieszkanie w T. i ostatecznie odstąpili od zamiaru użytkowania domów, które Pan budował. W związku z zaistniałą sytuacją aktualnie tylko jeden z domów ma być zamieszkiwany przez Pana i rodzinę (planowany odbiór budynku do meldunku to marzec 2015 r.). W zaistniałych okolicznościach, zamierza Pan dokonać sprzedaży pozostałych domów. W tym celu zawarł Pan przedwstępną umowę w dniu 27 sierpnia 2014 r. co do sprzedaży jednego z nich z przewidywaną datą przeniesienia własności 31 kwietnia 2015 r. (nieruchomość będzie gotowa do użytkowania, z kompletnym odbiorem technicznym). Pozostałe dwie części działki planuje Pan zbyć, jako działki z nakładami. Wskazał Pan, że w latach 2011, 2012, 2013 korzystając z istniejącej wtedy ulgi budowlanej i na wykończenie mieszkania odliczył VAT na łączną kwotę 21.541 zł.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:

Czy planowana sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego będzie podlegała opodatkowaniu VAT...

Pana zdaniem, nieruchomości wchodzą w skład majątku prywatnego, nie mają związku z prowadzoną przez Pana działalnością, zatem sprzedaż nieruchomości nie będzie stanowiła działalności gospodarczej i nie będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Wskazał Pan, że działalność gospodarcza, którą prowadzi osobiście nie opiera się na obrocie nieruchomościami i również sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie wchodzi w jej zakres. Nie prowadził Pan i nie zamierza prowadzić działalności w zakresie obrotu nieruchomościami, a celem budowy domów było zamieszkiwanie całej rodziny blisko siebie, tak aby wzmocnić więzi rodzinne i w razie potrzeby stanowić dla siebie wsparcie i pomoc. Dodatkowo nie prowadził i nie prowadzi żadnych działań mających wpływ na sposób sprzedaży domów, nie stworzył żadnej profesjonalnej struktury handlowej w tym celu. Dodatkowo bezsprzecznie należy uznać, że zakup ziemi i budowa na niej domów miały spełniać wyłącznie osobiste i rodzinne potrzeby mieszkaniowe. Pana działania związane są wyłącznie ze sprzedażą z góry określonej ilości nieruchomości, które wchodzą w skład prywatnego majątku. Jest to zatem sprzedaż jednorazowa poszczególnych domów i wyzbycie się ich z osobistego majątku. Jej przebieg zależy od możliwości sprzedaży, a nie jest wynikiem planowego charakteru działań i woli ich realizacji w sposób ciągły. Wraz ze zbyciem wszystkich nieruchomości zakończy się cały proces sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, iż zarówno grunty, jak i budynki, są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a ich sprzedaż stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc powyższe na grunt rozpoznawanego wniosku stwierdzić należy, że aby uznać planowaną sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną jako podatnika podatku od towarów i usług, koniecznym jest by zakres sprzedaży przybrał formę zawodową. Aktywność taka musi odpowiadać działaniom, które podejmuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Do czynności takich należałoby zaliczyć np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży nieruchomości, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, czy też prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych usług o podobnym charakterze.

Jest to tylko przykładowe wyliczenie, na to by uznać osobę za podatnika podatku od towarów i usług mogą wystąpić inne czynności, które będą skutkowały koniecznością zapłaty podatku od towarów i usług

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że osoba fizyczna nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej, dokonująca jednorazowej lub okazjonalnych transakcji, nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług. Jeśli więc dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że nieruchomość nabył Pan do majątku prywatnego z zamiarem wykorzystania jej na cele prywatne (tj. w celu budowy domu mieszkalnego dla siebie i rodziny), jednak z uwagi na wystąpienie opisanych we wniosku sytuacji życiowych w rodzinie, plany te nie zostały zrealizowane, to w tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego trudno uznać Pana za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą niniejszej nieruchomości zabudowanej. Pomimo, że przedmiot sprzedaży spełnia definicję towarów, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując tej sprzedaży będzie Pan działać w charakterze handlowca.

W konsekwencji sprzedając nieruchomość zabudowaną, korzystać będzie Pan z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Dokona Pan zbycia nieruchomości należącej do majątku prywatnego. Zatem, o ile nie podejmie Pan aktywnych działań o charakterze typowym dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu, w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, planowana jej dostawa, w tak przedstawionym stanie faktycznym, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.