ITPP1/443-720/11/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
ITPP1/443-720/11/APinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. grunty
 4. majątek
 5. nieruchomości
 6. plan zagospodarowania przestrzennego
 7. sprzedaż gruntów
 8. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2011 r. (data wpływu 24 maja 2011 r.) uzupełnionym w dniu 17 sierpnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W wyniku tragicznej śmierci ojca w dniu 22 grudnia 2008 r., odziedziczyła Pani po nim nieruchomości na terenie P. Sprawa o nabycie spadku została złożona w styczniu 2009 r. Postanowienie o nabyciu spadku uprawomocniło się w dniu 19 lutego 2009 r. W tym samym roku otrzymała Pani z urzędu skarbowego zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od darowizn i spadku. Do chwili obecnej żadna z nieruchomości odziedziczonych po zmarłym ojcu nie została sprzedana. Pod koniec roku 2010 r. zgłosiła się do Pani osoba reprezentująca firmę „Z”, zainteresowana uzyskaniem, przez jedną z należących do Pani działek (działka nr 31), dostępu do drogi publicznej. Wcześniej firma ta nabyła od Pani sąsiada działkę nr 15, która nie posiada dostępu do drogi publicznej, z uwagi na to, że MODGiK na zlecenie UM, dokonał zmian w podziale sąsiadujących z nią działek nr 6 i 30. Działka drogowa nr 6, która do tej pory była działką umożliwiającą działce nr 15 dostęp do drogi publicznej, została połączona z działką nr 30. Na nowej działce, powstałej z połączenia działek nr 6 i 30 droga publiczna została wyznaczona tak, że dostęp do drogi publicznej ma tylko działka nr 31, a sąsiadująca z nią działka nr 15 już nie. Początkowo rozważała Pani możliwość podpisania umowy cywilnej, regulującej zakres korzystania firmy „Z” z określonego fragmentu działki nr 31, w celu umożliwienia dostępu działce nr 15 do drogi publicznej. Jednak w momencie gdyby firma „Z” chciała dokonać podziału swojej działki na mniejsze parcele, nie mogłaby tego zrobić bez służebności umożliwiającej dostęp nowoprojektowanych działek do drogi publicznej. Ostatecznie zdecydowała się Pani na sprzedaż fragmentu działki nr 31. Udzielenie służebności drogowej byłoby dla Pani złym rozwiązaniem, gdyż firma „Z” zamierza podzielić działkę nr 15 na kilkanaście mniejszych parceli i je sprzedać. Posiadanie odpłatnej służebności drogowej z kilkunastoma podmiotami mogłoby okazać się uciążliwe. Ponadto decyzję o sprzedaży fragmentu działki nr 31 podjęła Pani z uwagi na fakt, iż adwokat firmy „Z” zapowiedział, że jeśli nie będzie Pani zainteresowana rozwiązaniem sprawy w trybie polubownym, to założy sprawę w sądzie o wyznaczenie drogi koniecznej. Nie zamierza Pani w najbliższym czasie sprzedawać żadnych innych nieruchomości. Dodatkowo poinformowała Pani, że wydzierżawia część nieruchomości odziedziczonych po ojcu, będąc z tego tytułu „płatnikiem” VAT.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 17 sierpnia 2011 r. poinformowała Pani, że działka nr 31, którą zamierza sprzedać, nie była nigdy przedmiotem dzierżawy. Po śmierci ojca, nabyła Pani przedmiotowy grunt w drodze dziedziczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż fragmentu działki nabytej w drodze spadku w 2009 r. będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Pani zdaniem, nie zajmuje się Pani zawodowo sprzedażą nieruchomości (przy nabytych w drodze spadku nieruchomości, nie przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego) i w związku z powyższym przedmiotowa transakcja powinna korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 cyt. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art.15 ust. 2).

W związku z powyższym, aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przez niego towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy określono, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pani dokonać sprzedaży otrzymanej w drodze dziedziczenia nieruchomości (fragment działki nr 31), która ma służyć nowemu nabywcy i posiadaczowi sąsiadującej parceli, jako dostęp do drogi publicznej. Żadna z odziedziczonych po zmarłym ojcu nieruchomości nie została do tej pory przez Panią sprzedana. W najbliższym czasie nie zamierza Pani także sprzedawać żadnej z nabytych nieruchomości. Część z nich wydzierżawia Pani, rozliczając z tego tytułu podatek od towarów i usług. Działka przeznaczona do sprzedaży nigdy nie była przedmiotem dzierżawy.

W opisanym zdarzeniu przyszłym trudno uznać, iż jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowej nieruchomości. Nic nie wskazuje na to, aby dokonując sprzedaży nieruchomości działała Pani w charakterze handlowca. Nie można bowiem stwierdzić, że nabyła Pani działkę w celu odsprzedaży, ponieważ pochodzi on z majątku prywatnego, otrzymanego w drodze dziedziczenia. Ponadto okoliczności będące przyczyną transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych, nie wskazują, iż miałyby być one czynione z zamiarem wykonywania w sposób częstotliwy.

Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Oznacza to zatem działanie Strony w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Zamierza Pani dokonać sprzedaży gruntu otrzymanego w drodze spadku i należącego do majątku prywatnego.

Analiza przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego na tle powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że planowana dostawa nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z związku z powyższym przedstawione przez Panią stanowisko, w którym prezentowała Pani pogląd, że planowana sprzedaż działki winna być zwolniona od podatku, a nie pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, uznać należało za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.