ITPP1/443-485/13/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie od podatku czynności zamiany nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2013 r. (data wpływu 27 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności zamiany nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności zamiany nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Województwo jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości S. w Gminie K., obręb ewidencyjny 18, oznaczonej jako działka nr 210/1 o pow. 0,0700 ha. Przedmiotowa działka stała się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Województwa z mocy prawa, co potwierdziła ostateczna decyzja Wojewody z dnia 31 maja 2006 r. Decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i stanowiła podstawę wpisu prawa własności tejże nieruchomości na rzecz Województwa w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień 25 lutego 2013 r. ww. działka zabudowana jest budynkiem użytkowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 44,62 m2. Budynek pierwotnie spełniał funkcję hydroforni dla ujęcia wody. Budynek jest w znacznym stopniu zużyty, wymaga dużych nakładów na remont, ściany są zawilgocone, stolarka okienna drewniana, drzwi stalowe, posadzki cementowe. Budynek jest nieocieplony i niewyposażony w instalacje. W ostatnich dwóch latach dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z konstrukcją dachu, które nie stanowiło ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w faktycznym władaniu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa – bez tytułu prawnego.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora przedmiotowej jednostki z dnia 28 marca 2013 r., uzupełnionym pismem z dnia 13 maja 2013 r., na działce 210/1 zabudowanej hydrofornią i ujęciem wody:

  • od dnia 5 lipca 1993 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na ulepszenie działki 210/1 oraz znajdujących się na niej budynku i budowli,
  • przedmiotowa nieruchomość oznaczona jako działka nr 210/1 nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu lub innej czynności o podobnym charakterze,
  • budynek i budowla zlokalizowane na ww. działce nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Województwo nie poniosło żadnych wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości, ani też nieruchomość nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu lub innej czynności o podobnym charakterze. Przedmiotowa nieruchomość została użyczona Gminie K. na podstawie umowy użyczenia z dnia 17 grudnia 2012 r. Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy: „Strony ustalają, iż ewentualne roboty remontowe oraz budowlane mające na celu dostosowanie przekazanej nieruchomości do przyszłych potrzeb Biorącego, wykonane zostaną przez niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu pisemnej zgody Użyczającego”. Ponadto stosownie do § 7 ust. 1 ww. umowy: „Bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego, Biorący nie ma prawa w jakiejkolwiek formie przekazywać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakichkolwiek osób trzecich”. Na dzień dzisiejszy Użyczający nie wydał żadnej z przedmiotowych zgód.

Zgodnie z ww. operatem szacunkowym:

  • nieruchomość nie jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków,
  • na terenie nieruchomości nie ma pomników przyrody,
  • nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody,
  • nieruchomość nie jest położona na obszarach: terenów górniczych, parków narodowych graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego), morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich, na terenie zamkniętym,
  • nieruchomość jest położona na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Województwo zamierza zbyć w drodze zamiany zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości S. w gminie K., oznaczoną jako działka nr 210/1 o pow. 0,0700 ha.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zbycie w drodze zamiany nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 210/1 o pow. 0,0700 ha jest zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług...

We własnym stanowisku Województwo wskazało, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumieć należy m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z uwagi na fakt, iż dostawa (zbycie w drodze zamiany) nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości S., w Gminie K., oznaczonej jako działka nr 210/1, będzie dokonywana w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia (po wcześniejszym nabyciu z mocy prawa prawa własności nieruchomości na skutek wydania ww. decyzji Wojewody), tj. nieruchomość nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnym charakterze, stanowiących czynności podlegające opodatkowaniu, dostawa ta nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Jednakże – zdaniem Województwa – dostawa będzie mogła podlegać zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. W stosunku do nieruchomości, mającej być przedmiotem zamiany, nie przysługiwało Województwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Województwo nabyło nieruchomość z mocy prawa) oraz nie poniesiono wydatków na ulepszenie budynku, budowli lub ich części znajdujących na przedmiotowej działce, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej, w stosunku do których Województwo miałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień 25 lutego 2013 r., jak również osobę z uprawnieniami budowlanymi, ww. prace polegające na remoncie pokrycia dachowego – wymiana konstrukcji drewnianej i pokrycie dachu blachodachówką – dokonane na przedmiotowej nieruchomości miały charakter remontu, przez który należy rozumieć w świetle art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Województwo wskazało przy tym na wyrok NSA oz. w Szczecinie z dnia 14 stycznia 1998 r., sygn. akt: SA/Sz 119/97: „Wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych – można uznać za remont”.

W związku z powyższym, zdaniem Województwa, ww. dostawa budynku i budowli położonych na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 210/1 jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług i nie będzie podlegała zwolnieniu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10. Z kolei zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy dostawie budynków i budowli, grunt na którym są one posadowione dzieli byt prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków i budowli trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków i budowli korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym one są posadowione. Biorąc pod uwagę fakt, że dostawa (zbycie w drodze zamiany) ww. budynku i budowli jest zwolniona od podatku VAT, dostawa (zbycie w drodze zamiany) działki nr 210/1 jest również zwolniona od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.