ITPB4/4511-591/15/JG | Interpretacja indywidualna

Czy wydatek poniesiony na nabycie działki mieści się w katalogu wydatków określonych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB4/4511-591/15/JGinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. odpłatne zbycie
 3. prawo własności
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w M., w województwie m., po śmierci rodziców (1996 i 2002 r.) stało się przedmiotem spadku i w czerwcu 2005 r. decyzją Sądu Rejonowego w M. uzyskało czterech współwłaścicieli: Wnioskodawcę i troje jego rodzeństwa. Wnioskodawca mieszka od 1991 r. w G., dwoje z rodzeństwa od 1994 r. przebywa stale poza granicami Polski, natomiast w lokalu zameldowany był i mieszkał na stałe brat Wnioskodawcy. Wskutek choroby alkoholowej brata lokal stał się „meliną” i był dewastowany oraz systematycznie zadłużany w spółdzielni, zakładzie energetycznym i gazowni. Jako jedyny osiągalny finansowo dla wierzycieli współwłaściciel, Wnioskodawca zaczął być pociągany do odpowiedzialności. W październiku 2011 r. brat zamieszkujący lokal nagle zmarł.

We wrześniu 2012 r. nastąpił ponowny dział spadku po bracie – udział przypadł na Wnioskodawcę i pozostałą dwójkę rodzeństwa, z którymi nadal brak było kontaktu od śmierci rodziców.

W 2013 r. Wnioskodawca wystąpił do Sądu Rejonowego w M. o powołanie biegłego w celu wyceny mieszkania będącego przedmiotem działu spadku i ustanowienie Wnioskodawcy jedynym właścicielem lokalu, aby można było jak najszybciej sprzedać to mieszkanie i uregulować narastające zaległości u wszystkich wierzycieli. Na rozprawie w dniu 13 października 2014 r. decyzją Sądu Rejonowego w M. (sygn. akt ...) dokonano działu spadku i zniesienia współwłasności oraz ustalono Wnioskodawcę jedynym właścicielem mieszkania. Równocześnie w tym postanowieniu zasądzono kwoty spłaty dwójki rodzeństwa w ciągu trzech miesięcy. Długi ciążące na mieszkaniu oraz konieczność spłaty rodzeństwa zmusiły Wnioskodawcę do szybkiej sprzedaży mieszkania, co nastąpiło w listopadzie 2014 r.

Z powodu sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat Wnioskodawca musiałby zapłacić 19% podatek, natomiast chciałby pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczyć na zakup niedrogiej działki z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj. działki nr .... położonej w obrębie ewidencyjnym K., gmina C., województwo ... .

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatek poniesiony na nabycie działki nr ... w obrębie ewidencyjnym K. gm. C., woj. p. mieści się w katalogu wydatków określonych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, działka nr ... położona w obrębie ewidencyjnym K. znajduje się na terenach oznaczonych w planie symbolami 1.L,MN – teren zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pasie szerokości 150 m od linii rozgraniczającej północnej (drogi gminnej nr ...). Działka, którą Wnioskodawca zamierza kupić o powierzchni 1100 m2 znajduje się w pasie o szerokości 150 m od drogi gminnej nr ..., ma doprowadzoną wodę z wodociągu gminnego i doprowadzony prąd oraz uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie w punkcie 6.10 Karty Terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr ... we wsi K., gm. C. określono minimalną powierzchnię działki budowlanej:

 1. dla zabudowy letniskowej 1200 m2
 2. dla zabudowy mieszkalnej 1000 m2.

Zdaniem Wnioskodawcy, działka nr . spełnia warunki dla działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Wnioskodawca dodał, że mieszka wraz z żoną w mieszkaniu na trzecim piętrze w bloku bez windy, co zaczyna być uciążliwe. Poza tym chciałby osiedlić się z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Działki na obrzeżach miast, czy dużych wsi są drogie, natomiast ta działka leży w zasięgu możliwości finansowych Wnioskodawcy oraz spełnia jego oczekiwania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 2 ww. ustawy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) cytowanej ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Możliwość ta jest jednak wyłączona w odniesieniu do wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne (art. 21 ust. 28 ustawy).

Z analizy wniosku wynika jednak, że działka, której zakupem jest zaineresowany Wnioskodawca posiada możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W konsekwencji, zakup działki, której przeznaczeniem będzie wybudowanie budynku mieszkalnego i zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy, kwalifikuje się do wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile zatem spełnione zostaną warunki przytoczone powyżej, dochód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku działu spadku w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na nabycie działki w przychodzie z odpłatnego zbycia, na którym zamierza Pan wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.