ITPB4/4511-554/15/JG | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym stanie faktycznym za datę nabycia udziału w nieruchomości należy uważać datę śmierci spadkodawczyni, to jest dzień 9 kwietnia 1997 r.? Czy powstał wobec Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za przychód uzyskany ze sprzedaży udziału we wskazanej nieruchomości?
ITPB4/4511-554/15/JGinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. przychód
 3. spadek
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 15 października 1999 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w B. stwierdzono, że Wnioskodawczyni nabyła spadek w postaci 1/4 połowy nieruchomości położonej w B., po zmarłej w dniu 9 kwietnia 1997 r. A. R.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego Wnioskodawczyni została zobowiązana do zapłaty kwoty 942,80 złotych tytułem podatku od spadków i darowizn.

Dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w B. wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności, na podstawie którego Wnioskodawczyni stała się właścicielką 1/8 części ww. nieruchomości. Zniesienie współwłasności polegało na zniesieniu współwłasności nieruchomości położonej w B. przy ulicy L. i Ż. (która stanowiła do 2012 r. jedną nieruchomość), składającą się z działek nr 63, nr 64/1 i nr 64/2 w ten sposób, że działkę nr 63 i 64/1 przyznano M. G. i A. G. w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, a działkę 64/2 przyznano na współwłasność L. R. (w 6/8 części), M. R. i Wnioskodawczyni (po 1/8 części).

Wskazując obrazowo, w wyniku zniesienia współwłasności powstały dwie nieruchomości - jedna przy ulicy L, którą przyznano na własność M. i A. G. i druga przy ulicy Ż., którą przyznano na współwłasność L. R., M. R. oraz Wnioskodawczyni. Zniesienie współwłasności nie wiązało się z żadnymi spłatami i dopłatami. Wartość otrzymanego przez Wnioskodawczynię udziału (1/8) mieściła się w ramach posiadanego udziału nabytego w drodze spadku.

Dnia 15 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała w formie aktu notarialnego swój udział (1/8 całości) w nieruchomości Panu B. W. R.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym za datę nabycia udziału w nieruchomości należy uważać datę śmierci spadkodawczyni, to jest dzień 9 kwietnia 1997 r....
 2. Czy powstał wobec Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za przychód uzyskany ze sprzedaży udziału we wskazanej nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powstał wobec niej obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy podkreślić, że odnośnie wskazanego stanu faktycznego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w przeciągu 5 lat od jego nabycia. Istotą w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie jaki dzień należy przyjąć za datę nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości, to jest ustalenie czy za datę nabycia udziału uznać należy dzień otwarcia spadku po zmarłej A. R., czy też dzień, w którym sąd powszechny dokonał zniesienia współwłasności. Jak wprost mówi przepis art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a w myśl art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Wydaje się więc uzasadnioną teza, iż udział w nieruchomości został przez Wnioskodawczynię nabyty 9 kwietnia 1997 r. Natomiast odwołując się do istoty podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdzić należy, że sprowadza się ona do obłożenia tą daniną przyrostu mienia z określonego źródła dochodów. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zniesienie współwłasności nie doszło natomiast do żadnego przysporzenia po stronie Wnioskodawczyni. Postanowienie Sądu Rejonowego w istocie usankcjonowało już istniejący stan faktyczny. Wnioskodawczyni nie stała się właścicielką żadnych nowych wartości, ponieważ udział w nieruchomości nabyła już z chwilą otwarcia spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Zatem dla podatku dochodowego istotna z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości będącej przedmiotem spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

Współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Natomiast zgodnie z art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Stosownie do art. 1037 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz właściwe przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymanie udziału w nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności, które mieściło się w ramach udziału jaki przypadał Wnioskodawczyni w rzeczy wspólnej, i które odbyło się bez spłat i dopłat na rzecz pozostałych spadkobierców, nastąpiło w chwili śmierci spadkodawczyni, czyli w dniu 9 kwietnia 1997 r.

W konsekwencji sprzedaż udziału w nieruchomości nie stanowi źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.