ITPB3/423-720/12/14-S/PST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wydanie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) jako wynagrodzeniaza umorzone udziały rodzi po stronie wypłacającego, tj. M. Sp. z o.o. w B. obowiązek rozpoznania przychodu, na podstawie art. 14 u.o.p.d.p.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 335/13 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2012 r. (data wpływu 3 grudnia 2012 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2012 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wynikających z umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Planowane jest umorzenie części udziałów wspólnika - Miasta B. Umorzenie będzie dokonane z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego. Będzie to umorzenie dobrowolne. Wynagrodzenie za umorzone udziały zostanie wypłacone w formie niepieniężnej (przeniesienie własności nieruchomości o wartości adekwatnej do ustalonego wynagrodzenia).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydanie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) jako wynagrodzenia za umorzone udziały rodzi po stronie wypłacającego, tj. M. Sp. z o.o. w B. obowiązek rozpoznania przychodu, na podstawie art. 14 u.o.p.d.p....

We własnym stanowisku Spółka stwierdziła, że zgodnie z art. 199 § 1 k.s.h. udział może być umorzony m.in. w przypadku gdy stanowi tak umowa spółki. Umowa – w tekście jednolitym z 13.09.2012 roku w § 7 ust. 6 zawiera postanowienie, z którego wynika, że:

Udziały wspólników mogą być umarzane za ich zgodą w drodze nabycia udziału przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne może następować za wynagrodzeniem pieniężnym lub rzeczowym bądź, o ile wspólnik wyrazi zgodę, bez wynagrodzenia. Umorzenie może następować poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku”.

Na gruncie k.s.h. nie uregulowano kwestii formy wynagrodzenia za udziały zbywane na rzecz Spółki, w celu ich umorzenia. Dopuszczalna jest więc zarówno forma gotówkowa, jak i bezgotówkowa - wypłaty wynagrodzenia w zamian za umorzone udziały.

W takim stanie rzeczy umorzenie dobrowolne, z czystego zysku i zapłata za to wynagrodzenia w formie rzeczowej są możliwe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - zwana dalej u.o.p.d.p., w art. 12 ust. 1 wskazuje na przychody osoby prawnej. Katalog ich jest przykładowy. Oznacza to, że oprócz przychodów tam wymienionych mogą jeszcze powstać inne kategorie przysporzeń, które zostaną za taki przychód uznane. W związku z powyższym należałoby zastanowić się czy wydanie nieruchomości w zamian za umorzone z czystego zysku udziały, takiego przychodu nie generuje.

Art. 12 ust. 4 pkt 3 u.o.p.d.p. wskazuje, że jako przychód nie należy traktować m.in.: umorzenia udziałów w spółce (w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki - w celu ich umorzenia, w części stanowiącej koszt).

Oznacza to, że sam proces umorzenia udziałów nie prowadzi do powstania przychodu po stronie M. Sp. z o.o. Skoro za umorzone udziały Spółka zapłacić może zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej, to dla stwierdzenia braku przychodu jest to bez różnicy. Przepis ten nie odnosi się bowiem tylko do nabycia udziałów przez Spółkę w celu umorzenia, za które zapłata nastąpi w formie pieniężnej.

W takim razie, przedsiębiorstwo M. Sp. z o.o. w B., nie osiągnie przychodu przenosząc własność nieruchomości (użytkowania wieczystego) na wspólnika, który zbył jej udziały w celu ich umorzenia wówczas, gdy umorzenia dokonał z czystego zysku.

Art. 14 u.o.p.d.p. należy traktować jako lex specialis do art. 12 u.o.p.d.p. Jednakże jego zastosowanie byłoby możliwe pod warunkiem wcześniejszego rozpoznania przychodu. Jeżeli nie powstaje przychód, przepisu tego zastosować nie można.

Spółka zauważa, że podobne stanowisko, wskazujące na brak przychodów w opisanej sytuacji, prezentują m.in.:

  • WSA w Poznaniu w wyroku z 25.05.2010 r. Sygn. akt I SA/Po 251/10,
  • WSA w Gdańsku w wyroku z 03.08.2011 r. Sygn. akt I SA/Gd 308/11,
  • WSA w Poznaniu w wyroku z 09.06.2011 r. Sygn. akt I SA/Po 220/11,
  • NSA w wyroku z 25.04.2012r. Sygn. akt II FSK 1950/10.

W dniu 1 marca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną znak ITPB3/423-720/12/PST, w której uznał stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2012 r. za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 19 marca 2013 r. Spółka wezwała tutejszy organ do usunięcia naruszenia prawa, na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Odpowiedź na to wezwanie została udzielona pismem z dnia 9 maja 2013 r.znak ITPB3/423W-23/13/PST - stwierdzono w niej brak podstaw do zmiany ww. interpretacji przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym, Strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na ww. interpretację indywidualną.

Wyrokiem z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 335/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Prawomocny odpis orzeczenia wraz z aktami sprawy, wpłynął do tutejszego organu w dniu 23 grudnia 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 335/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku z dnia 29 listopada 2012 r. i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji z dnia 1 marca 2013 r. znak ITPB3/423-720/12/PST.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15–950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.