ITPB3/423-623a/14/DK | Interpretacja indywidualna

1. Czy otrzymanie przez Spółkę od Skarbu Państwa wynagrodzenia za wzniesione przez Spółkę lub nabyte przez nią na własność budynki i inne urządzenia, znajdujące się na Nieruchomości 1, tj. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w części, która ulegnie potrąceniu z wynagrodzeniem należnym Skarbowi Państwa w zamian za ustanowienie służebności, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodowym od osób prawnych? 2. W jakim momencie powstanie dla Spółki przychód z tytułu otrzymania przez Spółkę od Skarbu Państwa wynagrodzenia za wzniesione przez Spółkę lub nabyte przez nią na własność budynki i inne urządzenia, znajdujące się na Nieruchomości 1, tj. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami? 3. Czy koszty odpłatnego ustanowienia przez Skarb Państwa (w części poniesionej przez Spółkę):
- służebności gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki znajdujące się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3;
- służebności gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3;
- służebności gruntowej na czas nieoznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, polegającej na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3
- mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki jako koszty pośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zostaną zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
4. Czy koszty odpłatnego ustanowienia przez Skarb Państwa (w części poniesionej przez Spółkę):
- służebności gruntowej na czas oznaczony, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki znajdujące się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3;
- służebności gruntowej na czas oznaczony, polegającej na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3; - służebności gruntowej na czas oznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, polegającej na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3
- mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki jako koszty pośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4d ww. ustawy, które będą kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, na jaki zostaną ustalone przedmiotowe służebności?
ITPB3/423-623a/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. potrącenie (kompensata)
 3. przychód
 4. służebność gruntowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej rozpoznania przychodu w związku z otrzymanym wynagrodzeniem ulegającym potrąceniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozpoznania przychodu w związku z otrzymanym wynagrodzeniem ulegającym potrąceniu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest osobą prawną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Polski, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”). Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. X jest spółką zależną w 100% od Y S.A. (dalej: „Spółka matka”).

X jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz właścicielem położonych na niej budynków stanowiących odrębne nieruchomości oraz budowli i urządzeń (dalej: „Nieruchomość 1”). Inna spółka zależna w 100% od Spółki matki (dalej: „Z”) jest użytkownikiem wieczystym innej nieruchomości (dalej: „Nieruchomość 2”). Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2, zgodnie z uchwałą nr XXXX Rady Miasta XY z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w XY, rejonu ulic W i Ws, zostały przeznaczone pod drogi publiczne.

Y jest ponadto użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz właścicielem położonych na niej budynków stanowiących odrębne nieruchomości oraz budowli i urządzeń sąsiadujących z Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 (dalej „Nieruchomość 3”).

W zamierzeniu Nieruchomość 3 przeznaczona jest pod realizację inwestycji o charakterze mieszkaniowo-usługowo-przemysłowym, jednak na chwilę obecną nie nastąpiła konkretyzacja tych inwestycji (nie jest wiadome, jakie konkretnie inwestycje zostaną zrealizowane) oraz nie jest znany ewentualny inwestor, który zrealizowałby te inwestycje (wspólnie z X i Z lub po nabyciu przez inwestora X i Z). Zrealizowane inwestycje zostaną przeznaczone na sprzedaż/wynajem (będą to w zamierzeniu wyłącznie czynności opodatkowane VAT).

Reprezentant Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta XY (dalej: „Skarb Państwa”), które jest zainteresowane przystąpieniem do inwestycji w ciągi komunikacyjne na Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 oraz X i Z porozumiały się w sprawie zawarcia (pod określonym warunkiem zawieszającym) umowy (dalej: „Umowa”), która przewidywać będzie m.in. rozwiązanie użytkowania wieczystego Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2. Zawarcie Umowy będzie dla X i Z niezbędne w celu umożliwienia realizacji inwestycji o charakterze mieszkaniowo-usługowo-przemysłowym na Nieruchomości 3. Umowa przewidywała będzie m.in. następujące postanowienia:

 • przeniesienie posiadania Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 na rzecz Skarbu Państwa nastąpi z pozostawieniem Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 we władaniu X i Z jako dzierżawców tych nieruchomości;
 • X zrzeknie się wynagrodzenia za wzniesione przez Spółkę lub nabyte przez Spółkę na własność budynki i inne urządzenia, znajdujące się na Nieruchomości 1, tj. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w części, w jakiej wynagrodzenie to przewyższy wynagrodzenie brutto, które zostanie naliczone z tytułu ustanowienia przez Skarb Państwa – w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla wskazanych w Umowie działek – służebności gruntowej na czas nieoznaczony albo oznaczony, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki znajdujące się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomość 3. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia powyższych służebności zostanie zapłacone na rzecz Skarbu Państwa w dniu ustanowienia służebności poprzez potrącenie z wynagrodzeniem należnym X, o którym mowa powyżej;
 • Skarb Państwa w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy działkami znajdującymi się w obrębie Nieruchomości 3, ustanowi na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 służebność gruntową na czas nieoznaczony albo oznaczony, polegającą na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad tymi działkami na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia powyższych służebności zostanie zapłacone do dnia ustanowienia służebności;
 • Skarb Państwa (po uzyskaniu niezbędnych zgód) ustanowi na czas nieoznaczony albo oznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 odpłatną służebność gruntową, polegającą na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3.

Z tytułu ustanowienia powyższych służebności Spółka poniesie wydatki takie jak: wynagrodzenie dla Skarbu Państwa ustanawiającego służebności, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe.

Po ustanowieniu przedmiotowych służebności, Spółka otrzyma wystawione przez Skarb Państwa faktury VAT, dokumentujące ustanowienie powyższych służebności, na których naliczony zostanie podatek VAT wg właściwej stawki.

Ponadto X zobowiąże się do wyburzenia na własny koszt części budynków znajdujących się na działce wchodzącej w skład Nieruchomości 1 oraz usunięcia wszelkich elementów, części składowych oraz pozostałości tych budynków, w tym należących do Spółki matki, przy czym z chwilą rozbiórki tych budynków ich pozostałości po rozbiórce, staną się własnością odpowiednio Spółki lub Spółki matki bez dodatkowego wynagrodzenia, pod warunkiem ziszczenia się umówionych warunków.

W związku z powyższym, zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymanie przez Spółkę od Skarbu Państwa wynagrodzenia za wzniesione przez Spółkę lub nabyte przez nią na własność budynki i inne urządzenia, znajdujące się na Nieruchomości 1, tj. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w części, która ulegnie potrąceniu z wynagrodzeniem należnym Skarbowi Państwa w zamian za ustanowienie służebności, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodowym od osób prawnych...
 2. W jakim momencie powstanie dla Spółki przychód z tytułu otrzymania przez Spółkę od Skarbu Państwa wynagrodzenia za wzniesione przez Spółkę lub nabyte przez nią na własność budynki i inne urządzenia, znajdujące się na Nieruchomości 1, tj. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami...
 3. Czy koszty odpłatnego ustanowienia przez Skarb Państwa (w części poniesionej przez Spółkę):
  - służebności gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki znajdujące się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3;
  - służebności gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3;
  - służebności gruntowej na czas nieoznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, polegającej na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3
  - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki jako koszty pośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zostaną zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia...
 4. Czy koszty odpłatnego ustanowienia przez Skarb Państwa (w części poniesionej przez Spółkę):
  - służebności gruntowej na czas oznaczony, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki znajdujące się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3;
  - służebności gruntowej na czas oznaczony, polegającej na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3;- służebności gruntowej na czas oznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, polegającej na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3
  - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki jako koszty pośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4d ww. ustawy, które będą kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, na jaki zostaną ustalone przedmiotowe służebności...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze w pozostałym zakresie sprawa zostanie rozpoznana odrębnie.

W odniesieniu do pytania pierwszego Spółka wskazała, że otrzymanie przez Spółkę od Skarbu Państwa wynagrodzenia za wzniesione przez Spółkę lub nabyte przez nią na własność budynki i inne urządzenia, znajdujące się na Nieruchomości 1, tj. wynagrodzenia, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w części, która ulegnie potrąceniu z wynagrodzeniem należnym Skarbowi Państwa w zamian za ustanowienie służebności, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) – dalej: Ustawa.

W ocenie Spółki Ustawa nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 Ustawy przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy, można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Skutek w postaci powstania przychodów w rozumieniu Ustawy, może być również następstwem zdarzeń prawnych, których skutkiem jest zmniejszenie pasywów podatnika, czyli jego zobowiązań.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl art. 33 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu.

Z kolei zgodnie z art. 33 ust. 2 ww. ustawy w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje.

Wynikający z art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynika z tego, że z chwilą wygaśnięcia użytkowania wieczystego wygasa odrębna własność budynków i urządzeń na nich posadowionych.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że dotychczasowy użytkownik wieczysty - poprzez otrzymanie wynagrodzenia – uzyskuje przychód, rozumiany jako trwałe przysporzenie majątkowe o definitywnym charakterze.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, otrzymanie przez Spółkę od Skarbu Państwa wynagrodzenia za wzniesione przez Spółkę lub nabyte przez nią na własność budynki i inne urządzenia, znajdujące się na Nieruchomości 1, tj. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w części, która ulegnie potrąceniu z wynagrodzeniem należnym Skarbowi Państwa w zamian za ustanowienie służebności, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Natomiast z uwagi na to, że Spółka zrzeknie się wynagrodzenia za wzniesione przez Spółkę lub nabyte przez nią na własność budynki i inne urządzenia, znajdujące się na Nieruchomości 1, tj. wynagrodzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w części, w jakiej wynagrodzenie to przewyższy wynagrodzenie brutto, które zostanie naliczone z tytułu ustanowienia przez Skarb Państwa służebności, to w tej części nie spowoduje to powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.