ITPB2/4511-676/15/DSZ | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przypadającego na Nią dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (1/2 uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości) przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla celów skorzystania z ww. zwolnienia konieczne jest zawarcie odrębnej umowy w zakresie podziału majątku wspólnego, w szczególności w zakresie środków finansowych uzyskanych z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości?
ITPB2/4511-676/15/DSZinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. majątek
 3. majątek wspólny małżonków
 4. nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 26 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 26 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 19 kwietnia 1999 r., Radosław S. nabył w całości z dobrodziejstwem inwentarza spadek po zmarłej matce. W skład spadku weszło m.in. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 252/12 wraz ze stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Decyzją Przewodniczącego Zarządu Miasta z dnia 14 marca 2000 r. ww. prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności nieruchomości.

W dniu 12 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński z Radosławem S. W dniu 21 września 2012 r. małżonkowie w drodze umowy rozszerzyli obejmującą ich wspólność majątkowa małżeńską na wszelkie prawa nabyte przez każdego z nich z jakiegokolwiek tytułu przed zawarciem związku małżeńskiego, w tym prawo własności ww. nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość została przez małżonków zbyta w dniu 13 maja 2015 r., na podstawie umowy sprzedaży zawartej przed notariuszem.

Aktualnie małżonkowie zamierzają zawrzeć kolejną umowę majątkową małżeńską, na podstawie której ustanowiony zostanie pomiędzy nimi ustrój rozdzielności majątkowej. Następnie Wnioskodawczyni planuje za swoją część środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości (1/2 uzyskanej ceny) dokonać nabycia do swojego majątku osobistego prawa własności nieruchomości i budowy budynku mieszkalnego. Do przeznaczenia ww. środków na nabycie prawa własności nieruchomości oraz budowę budynku mieszkalnego dojdzie przed upływem 2 lat od daty zbycia nieruchomości. Nieruchomość ta oraz ww. budynek mieszkalny służyć będą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przypadającego na Nią dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (1/2 uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości) przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla celów skorzystania z ww. zwolnienia konieczne jest zawarcie odrębnej umowy w zakresie podziału majątku wspólnego, w szczególności w zakresie środków finansowych uzyskanych z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości...
 3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 2 – czy wystarczające jest zawarcie umowy poprzez ustne porozumienie i czynności faktyczne polegające na przekazaniu 1/2 części środków finansowych uzyskanych z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości na rachunek bankowy prowadzony wyłącznie dla Wnioskodawczyni...

Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dalej art. 21 ust. 25 ww. ustawy przewiduje, że za wydatki przewidziane na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131 uważa się m.in.:

 • wydatki poniesione na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131 grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego (pkt 1lit. c)),
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego (pkt 1 lit. d)).

Wnioskodawczyni podkreśla, że w interpretacji indywidualnej z dnia 16 kwietnia 2015 r., (...) wydanej na Jej wniosek Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że na skutek rozszerzenia ustawowej wspólności majątkowej umową z dnia 21 września 2012 r. doszło do nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec tego sprzedaż ww. nieruchomości przed końcem 2017 roku stanowić będzie dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, o którym mowa w ww. przepisie podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem. W interpretacji wyjaśniono również, że w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni wydatkuje przychód ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25, wówczas będzie mogła skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Dodatkowo, w interpretacji z dnia 16 kwietnia 2015 r. (...), wydanej na wniosek małżonka Wnioskodawczyni, Pana Radosława S., Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, że sprzedaż ww. nieruchomości, którą nabył w drodze spadkobrania w 1997 r. nie będzie stanowiła dla niego źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, w konsekwencji czego Radosław S. nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przypadającej na niego części przychodu z tej sprzedaży.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Dalej art. 47 Kodeksu przewiduje, że małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa (§ 1). Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba, że strony postanowiły inaczej (§ 2). W myśl art. 43 § 1 Kodeksu, zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W ustroju rozdzielności majątkowej (art. 51 ww. Kodeksu) występują tylko dwa osobne majątki każdego z małżonków, ponadto majątki te są samodzielnie zarządzane przez każdego z małżonków.

Wedle art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wedle utrwalonego stanowiska, umowny podział majątku wspólnego może obejmować cały spadek lub jego część. Z całą pewnością, zdaniem Wnioskodawczyni, podział majątku nie musi być przedmiotem jednej umowy. Współuprawnieni mogą zawierać kolejne umowy, w których będą regulowali wzajemne relacje z tytułu wspólności majątku spadkowego. Umowy te mogą dotyczyć i znoszenia wspólności poszczególnych składników majątku i sposobu sprawowania zarządu majątkiem czy jego składnikami i rozliczeń z tytułu spłaconych długów. W zakresie zawierania umów o podział majątku obowiązuje zasada swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego) oraz zasada wyboru formy umów, z tym zastrzeżeniem, że musi spełniać rygory co do formy umowy określone przez przepisy powszechnie obowiązujące.

W ocenie Wnioskodawczyni, czynności przedstawione w niniejszej sprawie, tj. zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej, nie stanowi przeszkody dla możliwości skorzystania ze zwolnienia przypadającego na Nią dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (1/2 części ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości) przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w niniejszej sprawie spełnione są wymogi przewidziane w tych przepisach. Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni, skoro z chwilą ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków będzie miał udział w majątku wspólnym w wysokości 1/2 części i będą występować jedynie majątki osobiste małżonków, Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać nabycia nieruchomości gruntowej oraz ponieść wydatki związane z budową własnego budynku mieszkalnego, który będzie stanowił Jej majątek osobisty. Na ten cel Wnioskodawczyni będzie mogła przeznaczyć przypadającą na Nią część dochodu uzyskanego z ceny sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że przeszkody takiej nie będzie stanowić nawet okoliczność, że w domu tym będzie zamieszkiwać również Jej małżonek, gdyż nieruchomość ta będzie stanowić wyłącznie Jej własność i z całą pewnością Wnioskodawczyni również będzie w niej zamieszkiwać.

Wnioskodawczyni uważa również, że nie ma potrzeby zawierania odrębnej umowy w zakresie podziału majątku wspólnego dla celów skorzystania z ww. zwolnienia, w szczególności w zakresie środków finansowych uzyskanych z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości. Skoro bowiem z mocy ustawy z chwilą ustanowienia rozdzielności majątkowej będzie przysługiwać Jej udział w wysokości 1/2 części w majątku wspólnym, w tym w zakresie środków finansowych uzyskanych z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości, a dodatkowo świadczenie to jest podzielne, to już chwilą zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej będzie Jej przysługiwać połowa tych środków. Gdyby jednak zawarcie umowy okazało się konieczne, to w przekonaniu Wnioskodawczyni wystarczające w tym zakresie będzie zawarcie ustnego porozumienia i przelanie tych środków (1/2 ceny) na Jej własny rachunek bankowy, co będzie równoznaczne z dokonaniem podziału majątku w tej części poprzez tzw. czynności faktyczne i ustne porozumienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl zaś art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „nabycie”, nie wskazując, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości. Zatem pojęcie to należy rozumieć szeroko, tzn. że nabycie nieruchomości następuje z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy. Tym samym, poprzez „nabycie” należy rozumieć każde zwiększenie aktywów podatnika.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 19 kwietnia 1999 r., Radosław S. nabył w całości z dobrodziejstwem inwentarza spadek po zmarłej matce. W skład spadku weszło m.in. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 252/12 wraz ze stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. Decyzją Przewodniczącego Zarządu Miasta z dnia 14 marca 2000 r. ww. prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności nieruchomości.

W dniu 12 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński z Radosławem S. W dniu 21 września 2012 r. małżonkowie w drodze umowy rozszerzyli obejmującą ich wspólność majątkowa małżeńską na wszelkie prawa nabyte przez każdego z nich z jakiegokolwiek tytułu przed zawarciem związku małżeńskiego, w tym prawo własności ww. nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość została przez małżonków zbyta w dniu 13 maja 2015 r., na podstawie umowy sprzedaży zawartej przed notariuszem.

Aktualnie małżonkowie zamierzają zawrzeć kolejną umowę majątkową małżeńską, na podstawie której ustanowiony zostanie pomiędzy nimi ustrój rozdzielności majątkowej. Następnie Wnioskodawczyni planuje za swoją część środków ze zbycia nieruchomości (1/2 uzyskanej ceny) dokonać nabycia do majątku osobistego prawa własności nieruchomości i dokonać budowy budynku mieszkalnego. Wnioskodawczyni informuje ponadto, że do przeznaczenia ww. środków na nabycie prawa własności nieruchomości oraz budowę budynku mieszkalnego dojdzie przed upływem 2 lat od daty zbycia nieruchomości. Nabyta nieruchomość oraz budynek mieszkalny służyć będą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. Kodeksu, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Jednakże małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa (art. 47 § 1 ww. ustawy). Jest to zatem umowa, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowa ta reguluje stosunki majątkowe małżonków przez czas trwania ich związku małżeńskiego.

Zawarta przez małżonków umowa rozszerzająca wspólność ustawową o przedmiot wchodzący w skład majątku odrębnego jednego z nich jest umową zbycia tego przedmiotu. Taki charakter tej czynności jest niezależny od sposobu nabycia przez małżonka przedmiotu rozporządzenia.

Skoro – na skutek zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową – jeden z małżonków zbywa na rzecz drugiego nieruchomość, to uznać należy, że następuje nabycie tej nieruchomości przez drugiego z nich. Rozporządzeniem nieodpłatnym jest więc włączenie do majątku wspólnego - w drodze umowy zawartej przez małżonków - nieruchomości nabytej w drodze spadku przez jednego z nich.

W konsekwencji uznać należy, że na skutek zawarcia w dniu 21 września 2012 r. umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową na mocy której nastąpiło włączenie prawa własności nieruchomości należącej do majątku odrębnego męża Wnioskodawczyni do majątku wspólnego małżonków Wnioskodawczyni nabyła udział w tej nieruchomości. Wobec powyższego dokonana w maju 2015 r. sprzedaż ww. udziału w nieruchomości stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Przy czym w myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d cytowanej ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziały w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 27 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Określone w zacytowanych powyżej przepisach zwolnienie w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych obywateli. Podstawową okolicznością decydującą o jego zastosowaniu jest bowiem przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przy czym pojęcie „własne cele mieszkaniowe” należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Innymi słowy, realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik musi faktycznie takie cele realizować.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że zakup nieruchomości (gruntu pod budowę) i budowa na niej budynku mieszkalnego, w których Wnioskodawczyni realizować będzie własne potrzeby mieszkaniowe, dokonane w ciągu dwóch lat od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości, niewątpliwie spełnia dyspozycję przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, a tym samym przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości na te właśnie cele uprawniać będzie Wnioskodawczynię do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Jednocześnie wyjaśnić należy, że zwolnieniem objęta będzie taka część uzyskanego dochodu – uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, który Wnioskodawczyni nabyła w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską – jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie (art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy).

Końcowo podkreślenia wymaga, że na możliwość skorzystania przez Wnioskodawczynię z omawianej preferencji podatkowej nie ma wpływu okoliczność uprzedniego zawarcia przez Nią z mężem umowy ustanawiającej pomiędzy nimi rozdzielność majątkową małżeńską czy też ewentualnej umowy dokonującej podziału ich majątku wspólnego (w tym w szczególności w zakresie środków finansowych uzyskanych z dokonanej w 2015 r. sprzedaży nieruchomości). Jak już bowiem zostało wyjaśnione, podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy w określonym ustawą terminie. Nie ma przy tym znaczenia, czy Wnioskodawczyni dokona wydatkowania środków finansowych pochodzących z Jej majątku osobistego (masy majątkowej powstałej po dokonanym podziale majątku wspólnego), czy też środków wchodzących w skład małżeńskiego majątku wspólnego. Istotnym z punktu widzenia zastosowania omawianego przepisu będzie wyłącznie okoliczność, że Wnioskodawczyni, zgodnie z zawartym w niniejszej sprawie opisem zdarzenia przyszłego, dokona w wymaganym przepisami prawa terminie wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 25 ustawy. Z uwagi na powyższe, ocenę własnego stanowiska Wnioskodawczyni w części dotyczącej pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należy uznać za bezprzedmiotową.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.